Gmina Czersk

Zarządzenia Burmistrza na lata 2010-2014:

Zarządzenie nr 802/14 Burmistrza Czerska z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie wprowadzenia procedury związanej z odbiorem robót budowlanych, dostaw i usług oraz procedury związanej ze składaniem wniosków o płatność w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 - 2013

Zarządzenie nr 801/14 Burmistrza Czerska z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji zasad ewidencji i poboru podatków, opłat i należności cywilnoprawnych w Urzędzie Miejskim w Czersku

Zarządzenie nr 800/14 Burmistrza Czerska z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie określenia instrukcji udzielania ulg w spłacie i umarzaniu zobowiązań podatkowych

Zarządzenie nr 799/14 Burmistrza Czerska z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie wprowadzania zasad rachunkowości dla budżetu gminy Czersk oraz Urzędu Miejskiego w Czersku

Zarządzenie nr 798/14 Burmistrza Czerska z dnia 19 listopada 2014 r. w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miejskiego w Czersku

Zarządzenie nr 797/14 Burmistrza Czerska z dnia 19 listopada 2014 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Czersku na 2014 rok

Zarządzenie nr 796/14 Burmistrza Czerska z dnia 19 listopada 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok

Zarządzenie nr 795/14 Burmistrza Czerska z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 432/12 Burmistrza Czerska z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie podziału Urzędu Miejskiego w Czersku na stanowiska pracy

Zarządzenie nr 794/14 Burmistrza Czerska z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie powołania zespołu do spraw weryfikacji taryf opłat za wodę i odprowadzanie ścieków

Zarządzenie nr 793/14 Burmistrza Czerska z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Czersku na 2014 rok

Zarządzenie nr 792/14 Burmistrza Czerska z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok, zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Czersk na 2014 rok

Zarządzenie nr 791/14 Burmistrza Czerska z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie przyjęcia projektu wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czersk

Zarządzenie nr 790/14 Burmistrza Czerska z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2015 rok

Zarządzenie nr 789/14 Burmistrza Czerska z dnia 3 listopada 2014 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Czersku na 2014 rok

Zarządzenie nr 788/14 Burmistrza Czerska z dnia 3 listopada 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok, zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Czersk ustawami na 2014 rok

Zarządzenie nr 787/14 Burmistrza Czerska z dnia 31 października 2014 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Czersku na 2014 rok

Zarządzenie nr 786/14 Burmistrza Czerska z dnia 30 października 2014 r. w sprawie przyjęcia autopoprawek do materiałów na XLI sesję Rady Miejskiej w Czersku

Zarządzenie nr 785/14 Burmistrza Czerska z dnia 27 października 2014 r. w sprawie wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości nr 390/3 poł. w Rytlu

Zarządzenie nr 784/14 Burmistrza Czerska z dnia 23 pażdziernika 2014 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji paliwa w samochodach i urządzeniach przeciwpożarowych znajdujących się w Urzędzie Miejskim oraz jednostkach OSP

Zarządzenie nr 783/14 Burmistrza Czerska z dnia 23 października 2014 r. w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji, powołania komisji inwentaryzacyjnej i zespołów spisowych

Zarządzenie nr 782/14 Burmistrza Czerska z dnia 23 października 2014 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji aktywów i pasywów wykazanych w księgach rachunkowych

Zarządzenie nr 781/14 Burmistrza Czerska z dnia 23 października 2014 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji środków pieniężnych w kasie

Zarządzenie nr 780/14 Burmistrza Czerska z dnia 23 października 2014 r. w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym działki nr 60/13 położonej w Olszynach

Zarządzenie nr 779/14 Burmistrza Czerska z dnia 22 października 2014 r. w sprawie przyjęcia materiałów na sesję Rady Miejskiej w Czersku

Zarządzenie nr 778/14 Burmistrza Czerska z dnia 21 października 2014 r. w sprawie informacji o wykonaniu budżetu gminy Czersk za III kwartał 2014 r.

Zarządzenie nr 777/14 Burmistrza Czerska z dnia 16 października 2014 r. w sprawie udzielenia świadczeń pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Czersk

Zarządzenie nr 776/14 Burmistrza Czerska z dnia 13 października 2014 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Czersku na 2014 rok

Zarządzenie nr 775/14 Burmistrza Czerska z dnia 13 października 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok, zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Czersk ustawami na 2014 rok

Zarządzenie nr 774/14 Burmistrza Czerska z dnia 9 pażdziernika 2014 r. w sprawie wypłaty odszkodowania za działkę nr 991/1 stanowiącą część ul. Starego Urzędu w Czersku

Zarządzenie nr 773/14 Burmistrza Czerska z dnia 9 pażdziernika 2014 r. w sprawie wypłaty odszkodowania za działki nr: 1261/28, 1261/30 stanowiące część ul. Starego Urzędu w Czersku

Zarządzenie nr 772/14 Burmistrza Czerska z dnia 8 października 2014 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze, Komendanta Straży Miejskiej w Urzędzie Miejskim w Czersku

Zarządzenie nr 771/14 Burmistrza Czerska z dnia 6 pażdziernika 2014 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 516/06 Burmistrza Czerska z dnia 26 stycznia 2006 r. w sprawie powołania gminnej komisji urbanistyczno - architektonicznej jako organu doradczego w sprawie planowania i zagospodarowania przestrzennego

Zarządzenie nr 770/14 Burmistrza Czerska z dnia 6 pażdziernika 2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Czersk

Zarządzenie nr 769/14 Burmistrza Czerska z dnia 2 października 2014 r. w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości gruntowej nr 259/1 na rzecz Gminy Czersk

Zarządzenia nr 768/14 Burmistrza Czerska z dnia 1 października 2014 r. w sprawie wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym działki nr 64 poł. w Gartkach, obręb Zapędowo

Zarządzenie nr 767/14 Burmistrza Czerska z dnia 30 września 2014 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 749/14 Burmistrza Czerska z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie określenia podstawowych parametrów do prac nad projektem budżetu Gminy Czersk na 2015 rok

Zarządzenie nr 766/14 Burmistrza Czerska z dnia 30 września 2014 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Czersku na 2014 rok

Zarządzenie nr 765/14 Burmistrza Czerska z dnia 30 września 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok, zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Czersk ustawami na 2014 rok

Zarządzenie nr 764/14 Burmistrza Czerska z dnia 26 września 2014 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 3 położonego w miejscowości Kamionka 14

Zarządzenie nr 763/14 Burmistrza Czerska z dnia 25 września 2014 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Czersku na 2014 rok

Zarządzenie nr 762/14 Burmistrza Czerska z dnia 25 września 2014 r. w sprawie przyjęcia autopoprawek do materiałów na XL sesję Rady Miejskiej w Czersku

Zarządzenie nr 761/14 Burmistrza Czerska z dnia 24 września 2014 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze, pracownika ds. planowania przestrzennego Wydziału Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego w Czersku

Zarządzenie nr 760/14 Burmistrza Czerska z dnia 22 września 2014 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Miejskiej w Czersku

Zarządzenie nr 759/14 Burmistrza Czerska z dnia 17 września 2014 r. w sprawie przyjęcia materiałów na sesję Rady Miejskiej w Czersku

Zarządzenie nr 758/14 Burmistrza Czerska z dnia 17 września 2014 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Czersku na 2014 rok

Zarządzenie nr 757/14 Burmistrza Czerska z dnia 17 września 2014 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 750/14 Burmistrza Czerska z dnia 25 sierpnia 2014 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok, zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Czersk ustawami na 2014 rok

Zarządzenie nr 756/14 Burmistrza Czerska z dnia 16 września 2014 r. w sprawie ustalenia terminu dodatkowego dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Miejskiego w Czersku

Zarządzenie nr 755/14 Burmistrza Czerska z dnia 2 września 2014 r. w sprawie wykupu nieruchomości gruntowej nr 1522 na rzecz Gminy Czersk

Zarządzenie nr 754/14 Burmistrza Czerska z dnia 2 września 2014 r. w sprawie wykupu nieruchomości gruntowej nr 316/2 na rzecz Gminy Czersk

Zarządzenie nr 753/14 Burmistrza Czerska z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie przeprowadzenia deratyzacji na terenie miasta Czersk

Zarządzenie nr 752/14 Burmistrza Czerska z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Zespołowi Obsługi Finansowej w Czersku do wyposażenia szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Czersk, w podręczniki, materiały edukacyjne do zajęć z zakresu danego języka nowożytnego lub materiały ćwiczeniowe

Zarządzenie nr 751/14 Burmistrza Czerska z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w czersku na 2014 rok

Zarządzenie nr 750/14 Burmistrza Czerska z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwaly budzetowej na 2014 rok, zadań z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadań zleconych Gminie Czersk ustawami na 2014 rok

Zarządzenie nr 749/14 Burmistrza Czerska z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie określenia podstawowych parametrów do prac nad projektem budżetu Gminy Czersk na 2015 rok

Zarządzenie nr 748/14 Burmistrza Czerska z dnia 18 sierpnia 2014 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 6 położonego w Czersku przy ul. Starego Urzędu 24

Zarządzenie nr 747/14 Burmistrza Czerska z dnia 18 sierpnia 2014 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 12 położonego w miejscowości Kamionka 15

Zarządzenie nr 746/14 Burmistrza Czerska z dnia 12 sierpnia 2014 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Czersk, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji z wykonania planów finansowych instytucji kultury i SPZOZ w Czersku za I półrocze 2014 roku

Zarządzenie nr 745/14 Burmistrza Czerska z dnia 8 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Czersku na 2014 rok

Zarządzenie nr 744/14 Burmistrza Czerska z dnia 8 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok, zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Czersk ustawami na 2014 rok

Zarządzenie nr 743/14 Burmistrza Czerska z dnia 6 sierpnia 2014 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Zespołowi Obsługi Finansowej w Czersku do refundacji kosztów zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów szkół innych niż prowadzone przez Gminę Czersk

Zarządzenie nr 742/14 Burmistrza Czerska z dnia 6 sierpnia 2014 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów

Zarządzenie nr 741/14 Burmistrza Czerska z dnia 21 lipca 2014 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 631/14 Burmistrza Czerska z dnia 15 stycznia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia planu zamówień publicznych na rok 2014

Zarządzenie nr 740/14 Burmistrza Czerska z dnia 21 lipca 2014 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Czersk

Zarządzenie nr 739/14 Burmistrza Czerska z dnia 18 lipca 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości środków przypadających na jednostki pomocnicze w 2015 roku

Zarządzenie nr 738/14 Burmistrza Czerska z dnia 18 lipca 2014 r. w sprawie powołania Dyrektora Ośrodka Kultury w Łęgu

Zarządzenie nr 737/14 Burmistrza Czerska z dnia 15 lipca 2014 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia procedury naboru

Zarządzenie nr 736/14 Burmistrza Czerska z dnia 14 lipca 2014 r. w sprawie wdrożenia w Urzędzie Miejskim w Czersku Systemu Zarządzania Bezpieczeństwu Informacji zgodnego z wymaganiami normy ISO 27001:2007

Zarządzenie nr 735/14 Burmistrza Czerska z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 24/11 Burmistrza Czerska z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Czersk

Zarządzenie nr 734/14 Burmistrza Czerska z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Czersku na 2014 rok

Zarządzenie nr 733/14 Burmistrza Czerska z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok, zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Czersk ustawami na 2014 rok

Zarządzenie nr 732/14 Burmistrza Czerska z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wykupu nieruchomości gruntowych nr: 966/10, 966/11 na rzecz Gminy Czersk

Zarządzenie nr 731/14 Burmistrza Czerska z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego i określenia terminu egzaminu

Zarządzenie nr 730/14 Burmistzra Czerska z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Ośrodka Kultury w Łęgu

Zarządzenie nr 729/14 Burmistrza Czerska z dnia 2 lipca 2014 r. w sprawie upoważnienia strażnika Sławomira Muchowskiego do wydawania i podpisywania tytułów wykonawczych

Zarządzenie nr 728/14 Burmistrza Czerska z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie upoważnienia pracowników Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czersku do przyznawania i wydawania Kart Dużej Rodziny

Zarządzenie nr 727/14 Burmistrza Czerska z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 80/11 Burmistrza Czerska z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie powołania stałej komisji przetargowej oraz regulaminu jej działania

Zarządzenie nr 726/14 Burmistrza Czerska z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie nabycia w użyczenie gruntów z przeznaczeniem pod place zabaw i siłownię zewnętrzną

Zarządzenie nr 725/14 Burmistrza Czerska z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Czersku na 2014 rok

Zarządzenie nr 724/14 Burmistrza Czerska z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie autopoprawek do materiałów na XXXIX sesję Rady Miejskiej w Czersku

Zarządzenie nr 723/14 Burmistrza Czerska z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie stypendium Burmistrza Czerska

Zarządzenie nr 722/14 Burmistrza Czerska z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie wypłaty odszkodowania za działki nr: 454/7, 454/9, 454/18 stanowięce drogę w Krzyżu

Zarządzenie nr 721/14 Burmistrza Czerska z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie powołania komisji do opiniowania wniosków o przyznanie stypendium Burmistrza Czerska

Zarządzenie nr 720/14 Burmistrza Czerska z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie przyjęcia materiałów na sesję Rady Miejskiej w Czersku

Zarządzenie nr 719/14 Burmistrza Czerska z dnia 13 czerwca 2014 r. w sprawie upoważnienia Pani Jolanty Lipskiej - Dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czersku do przyznawania i wydawania Kart Dużej Rodziny

Zarządzenie nr 718/14 Burmistrza Czerska z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert

Zarządzenie nr 717/14 Burmistrza Czerska z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Czersku na 2014 rok

Zarządzenie nr 716/14 Burmistrza Czerska z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok, zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Czersk ustawami na 2014 rok

Zarządzenie nr 715/14 Burmistrza Czerska z dnia 9 czerwca 2014 r. w sprawie użyczenia działki nr 222/37 położonej w Wojtalu na rzecz Ośrodka Kultury w Czersku

Zarządzenie nr 714/14 Burmistrza Czerska z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie imiennego powołania zespołu do oceny celowości realizacji zadania publicznego opisanego w ofercie złożonej z pomibięciem otwartego konkursu ofert

Zarządzenie nr 713/14 Burmistrza Czerska z dnia 23 maja 2014 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czersku do prowadzenia postępowań administracyjnych i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach o zasiłki dla opiekunów

Zarządzenie nr 712/14 Burmistrza Czerska z dnia 23 maja 2014 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Czersku na 2014 rok

Zarządzenie nr 711/14 Burmistrza Czerska z dnia 23 maja 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok, zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Czersk ustawami na 2014 rok

Zarządzenie nr 710/14 Burmistrza Czerska z dnia 22 maja 2014 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Czersku

Zarządzenie nr 709/14 Burmistrza Czerska z dnia 21 maja 2014 r. w sprawie przyjęcia autopoprawek do materiałów na XXXVIII sesję Rady Miejskiej w Czersku

Zarządzenie nr 708/14 Burmistrza Czerska z dnia 21 maja 2014 r. w sprawie powołania Dyrektora Ośrodka Kultury w Czersku

Zarządzenie nr 707/14 Burmistrza Czerska z dnia 16 maja 2014 r. w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym działek o numerach ewidencyjnych 290/17, 293 i 175 położonych w Rytlu

Zarządzenie nr 706/14 Burmistrza Czerska z dnia 16 maja 2014 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej nr 2245/1 poł. w Czersku w trybie przetargu ograniczonego do właścicieli nieruchomości przyległych

Zarządzenie nr 705/14 Burmistrza Czerska z dnia 16 maja 2014 r. w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym działki nr 48/2 położonej w obrębie geodezyjnym Klonia

Zarządzenie nr 704/14 Burmistrza Czerska z dnia 16 maja 2014 r. w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym działki nr 2042/19 położonej w Czersku

Zarządzenie nr 703/14 Burmistrza Czerska z dnia 16 maja 2014 r. w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 426 położonej w Krzyżu

Zarządzenie nr 702/14 Burmistrza Czerska z dnia 13 maja 2014 r. w sprawie przyjęcia materiałów na sesję Rady Miejskiej w Czersku

Zarządzenie nr 701/14 Burmistrza Czerska z dnia 13 maja 2014 r. w sprawie wypłaty odszkodowania za działkę nr 496/8 stanowiącą część ul. Cmentarnej w Czersku

Zarządzenie nr 700/14 Burmistrza Czerska z dnia 13 maja 2014 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowych Komisji Wyborczych w Gminie Czersk dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.

Zarządzenie nr 699/14 Burmistrza Czerska z dnia 6 maja 2014 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 642/14 Burmistrza Czerska z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie zamiany prawa własności działki nr 3187/3 położonej w obrębie geodezyjnym Krzyż, na prawo własności działek nr: 46 położonej w obrębie geodezyjnym Rytel, 85/2 położonej w obrębie geodezyjnym Krzyż i 2/1 położonej w obrębie geodezyjnym Kwieki

Zarządzenie nr 698/14 Burmistrza Czerska z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych dla przeprowadzenia w Gminie Czersk głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.

Zarządzenie nr 697/14 Burmistrza Czerska z dnia 2 maja 2014 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Ośrodka Kultury w Rytlu

Zarządzenie nr 696/14 Burmistrza Czerska z dnia 2 maja 2014 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Ośrodka Kultury w Czersku

Zarządzenie nr 695/14 Burmistrza Czerska z dnia 2 maja 2014 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Ośrodka Kultury w Łęgu

Zarządzenie nr 694/14 Burmistrza Czerska z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert o dotacje na realizację zadań własnych Gminy Czersk

Zarządzenie nr 693/14 Burmistrza Czerska z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Czersk za I kwartał 2014 r.

Zarządzenie nr 692/14 Burmistrza Czerska z dnia 23 kwietnia 2014 r. w sprawie określenia formy przekazania sprawozdań budżetowych przez jednostki organizacyjne Gminy Czersk

Zarządzenie nr 691/14 Burmistrza Czerska z dnia 23 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Czersku na 2014 rok

Zarządzenie nr 690/14 Burmistrza Czerska z dnia 23 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok, zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Czersk ustawami na 2014 rok

Zarządzenie nr 689/14 Burmistrza Czerska z dnia 18 kwietnia 2014 r. w sprawie skierowania Pana Tomasza Kobierowskiego do odbycia służby przygotowawczej

Zarządzenie nr 688/14 Burmistrza Czerska z dnia 17 kwietnia 2014 r. w sprawie wydzierżawienia gruntów pod pojemniki na odzież używaną

Zarządzenie nr 687/14 Burmistrza Czerska z dnia 17 kwietnia 2014 r. w sprawie wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym części działki nr 340/6 poł. w Czersku

Zarządzenie nr 686/14 Burmistrza Czerska z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 705/09 w sprawie zasad udzielania zamówień publicznych

Zarządzenie nr 685/14 Burmistrza Czerska z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30.000 euro

Zarządzenie nr 684/14 Burmistrza Czerska z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie udzielenia swiadczeń pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Czersk

Zarządzenie nr 683/14 Burmistrza Czerska z dnia 10 kwietnia 2014 r. w sprawie imiennego powołania komisji do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu na realizację zadań własnych gminy w 2014 r.

Zarządzenie nr 682/14 Burmistrza Czerska z dnia 10 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie wprowadzenia programów komputerowych w Urzędzie Miejskim w Czersku

Zarządzenie nr 681/14 Burmistrza Czerska z dnia 8 kwietnia 2014 r. w sprawie wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym działki nr 130/6 położonej w miejscowości Kurcze

Zarządzenie nr 680/14 Burmistrza Czerska z dnia 7 kwietnia 2014 r. w sprawie ustalenia terminu dodatkowego dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Miejskiego w Czersku

Zarządzenie nr 679/14 Burmistrza Czerska z dnia 7 kwietnia 2014 r. w sprawie oddania w użyczenie części działki nr 213/12, polożonej w Bedźmierowicach, na rzecz Ochotniczej Straży Pozarnej w Bedźmierowicach

Zarządzenie nr 678/14 Burmistrza Czerska z dnia 7 kwietnia 2014 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonych w Czersku przy ulicy Józefa Ostrowskiego

Zarządzenie nr 677/14 Burmistrza Czerska z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 432/12 Burmistrza Czerska z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie podziału Urzędu Miejskiego na stanowiska pracy

Zarządzenie nr 676/14 Burmistrza Czerska z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Wicedyrektorowi Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Czersku w związku z realizacją projektu pn. "Edukacja oknem na świat"

Zarządzenie nr 675/14 Burmistrza Czerska z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie wypłaty odszkodowania za działkę nr 1055/10 stanowiącą część ul. Poziomkowej w Czersku

Zarządzenie nr 674/14 Burmistrza Czerska z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Czersku na 2014 rok

Zarządzenie nr 673/14 Burmistrza Czerska z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok, zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Czersk ustawami na 2014 rok

Zarządzenie nr 672/14 Burmistrza Czerska z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urządu Miejskiego w Czersku na 2014 rok

Zarządzenie nr 671/14 Burmistrza Czerska z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej nr 282/21 poł. w Gutowcu w trybie przetargu ograniczonego do właścicieli nieruchomości przyległych

Zarządzenie nr 770/14 Burmistrza Czerska z dnia 21 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych za rok 2013

Zarządzenie nr 669/14 Burmistrza Czerska z dnia 21 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czersk za rok 2013

Zarządzenie nr 668/14 Burmistrza Czerska z dnia 19 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia materiałów na sesję Rady Miejskiej w Czersku

Zarządzenie nr 667/14 Burmistrza Czerska z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie oddania w użyczenie na rzecz Administracji Zasobów Komunalnych w Czersku infrastruktury społeczno - turystycznej zlokalizowanej w Gutowcu i Rytlu

Zarządzenie nr 666/14 Burmistrza Czerska z dnia 14 marca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czersku

Zarządzenie nr 665/14 Burmistrza Czerska z dnia 13 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości gruntowej nr 310/7 na rzecz Gminy Czersk

Zarządzenie nr 664/14 Burmistrza Czerska z dnia 13 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości gruntowych nr: 303/1, 310/5 na rzecz Gminy Czersk

Zarządzenie nr 663/14 Burmistrza Czerska z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Miejskiego w Czersku do wykonywania czynności związanych z głosowaniem korespondencyjnym

Zarządzenie nr 662/14 Burmistrza Czerska z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie upoważnienia pracownków Urzędu Miejskiego w Czersku do wykonywania czynności związanych ze sporządzeniem aktów pełnomocnictw do głosowania

Zarządzenie nr 661/14 Burmistrza Czerska z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego

Zarządzenie nr 660/14 Burmistrza Czerska z dnia 10 marca 2014 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 4 polożonego w Czersku przy ul. Szkolnej 19

Zarządzenie nr 659/14 Burmistrza Czerska z dnia 4 marca 2014 r. w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 1136/6 położonej przy ul. Browarowej 2 w Czersku

Zarządzenie nr 658/14 Burmistrza Czerska z dnia 4 marca 2014 r. w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania zasad funkcjonowania i wdrożenia tzw. budżetu obywatelskiego w Gminie Czersk na 2015 rok

Zarządzenie nr 657/14 Burmistrza Czerska z dnia 4 marca 2014 r. w sprawie powierzenia stanowiska pełniacego obowiązki dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Czersku

Zarządzenie nr 656/14 Burmistrza Czerska z dnia 3 marca 2014 r. w sprawie odwołania Pani Marzeny Nawrot z funkcji Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Czersku

Zarządzenie nr 655/14 Burmistrza Czerska z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Czersku na 2014 rok

Zarządzenie nr 654/14 Burmistrza Czerska z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie przyjęcia autopoprawek do materiałów na XXXVI sesję Rady Miejskiej w Czersku

Zarządzenie nr 653/14 Burmistrza Czerska z dnia 25 lutego 2014 r. w sprawie wykupu nieruchomości gruntowej nr 50/1 na rzecz Gminy Czersk

Zarządzenie nr 652/14 Burmistrza Czerska z dnia 25 lutego 2014 r. w sprawie wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym części działki nr 102 położonej w obrębie Odry

Zarządzenie nr 651/14 Burmistrza Czerska z dnia 21 lutego 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Czersk od Skarbu Państwa prawa własności nieruchomości gruntowej

Zarządzenie nr 650/14 Burmistrza Czerska z dnia 21 lutego 2014 r. w sprawie oddania Ośrodkowi Kultury w Rytlu, w użytkowanie wieczyste gruntu, działki nr 461 położonej w Rytlu i działki nr 174/4 polożonej w Zapedowie wraz z przeniesieniem prawa własnosci budynków

Zarządzenie nr 649/14 Burmistrza Czerska z dnia 21 lutego 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Czersk od Skarbu Państwa prawa własności nieruchomości z przeznaczeniem na drogę publiczną

Zarządzenie nr 648/14 Burmistrza Czerska z dnia 21 lutego 2014 r. w sprawie przyjęcia informacji o stanie mienia Gminy Czersk

Zarządzenie nr 647/14 Burmistrza Czerska z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Ośrodka Kultury w Czersku

Zarządzenie nr 646/14 Burmistrza Czerska z dnia 19 lutego 2014 r. w sprawie przyjęcia materiałów na sesję Rady Miejskiej w Czersku

Zarządzenie nr 645/14 Burmistrza Czerska z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie odwołania Dyrektora Ośrodka Kultury w Czersku

Zarządzenie nr 644/14 Burmistrza Czerska z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie oddania w użyczenie świetlicy wiejskiej w Gutowcu

Zarządzenie nr 643/14 Burmistrza Czerska z dnia 14 lutego 2014 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 536/06 w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miejskiego w Czersku

Zarządzenie nr 642/14 Burmistrza Czerska z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie zamiany prawa własności działki nr 3187/3 położonej w obrębie geodezyjnym Krzyż, na prawo własności działek nr: 46 położonej w obrębie geodezyjnym Rytel, 85/2 położonej w obrębie geodezyjnym Krzyż i 2/1 położonej w obrębie geodezyjnym Kwieki

Zarządzenie nr 641/14 Burmistrza Czerska z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Czersk

Zarządzenie nr 640/14 Burmistrza Czerska z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Czersku na 2014 rok

Zarządzenie nr 639/14 Burmistrza Czerska z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok, zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Czersk ustawami na 2014 rok

Zarządzenie nr 638/14 Burmistrza Czerska z dnia 27 stycznia 2014 r. w sprawie wykupu nieruchomości gruntowych nr: 1262/3, 1262/4, 1264/1,1264/2, 1264/3 na rzecz Gminy Czersk

Zarządzenie nr 637/14 Burmistrza Czerska z dnia 24 stycznia 2014 r. w sprawie nabycia w dzierżawę przez Gminę Czersk terenu pod instalację kamer monitoringu

Zarządzenie nr 636/14 Burmistrza Czerska z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym części działki nr 264/4 poł. w obrębie Złotowo

Zarządzenie nr 635/14 Burmistrza Czerska z dnia 15 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Czersku na 2014 rok

Zarządzenie nr 634/14 Burmistrza Czerska z dnia 15 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok, zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Czersk ustawami na 2014 rok

Zarządzenie nr 633/14 Burmistrza Czerska z dnia 15 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia projektów uchwał Rady Miejskiej w Czersku

Zarządzenie nr 632/14 Burmistrza Czerska z dnia 15 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 483/13 z dnia 11 kwietnia 2013 r. w sprawie powołania pełnomocnika d. s. realizacji projektu pn. "Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej i zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Czersk"

Zarządzenie nr 631/14 Burmistrza Czerska z dnia 15 stycznia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia planu zamówień publicznych na rok 2014

Zarządzenie nr 630/14 Burmistrza Czerska z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 488/13 z dnia 16 kwietnia 2013 r. w sprawie powołania Jednostki Realizującej Projekt pn. "Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej i zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Czersk"

Zarządzenie nr 629/14 Burmistrza Czerska z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze, strażnika Straży Miejskiej w Czersku

Zarządzenie nr 628/14 Burmistrza Czerska z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Miejskiego w Czersku na 2014 rok

Zarządzenie nr 627/14 Burmistrza Czerska z dnia 10 stycznia 2014 r. w sprawie określenia w roku 2014 kwoty wydatków na jednego ucznia w szkole w celu naliczenia dotacji dla podmiotu prowadzącego szkołe publiczną

Zarządzenie nr 626/14 Burmistrza Czerska z dnia 9 stycznia 2014 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 9 położonego w Kamionce 15

Zarządzenie nr 625/14 Burmistrza Czerska z dnia 8 stycznia 2014 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert o dotacje na realizację zadań własnych Gminy Czersk

Zarządzenie nr 624/14 Burmistrza Czerska z dnia 7 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Czersk ustawami na 2014 rok

Zarządzenie nr 623/14 Burmistrza Czerska z dnia 2 stycznia 2014 r. w sprawie imiennego powołania komisji do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu na realizację zadań własnych gminy w 2014 r.

Zarządzenie nr 622/13 Burmistrza Czerska z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie planu audytu dla Gminy Czersk na 2014 rok

Zarządzenie nr 621/13 Burmistrza Czerska z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 442/13 Burmistrza Czerska z dnia 14 stycznia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia planu zamówień publicznych na rok 2013

Zarządzenie nr 920/13 Burmistrza Czerska z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 70/11 Burmistrza Czerska z dnia 19 kwietnia 2011 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Czersku

Zarząrządzenie nr 619/13 Burmistrza Czerska z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Czersku na 2013 rok

Zarządzenie nr 618/13 Burmistrza Czerska z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok

Zarządzenie nr 617/13 Burmistrza Czerska Szefa Obrony Cywilnej Gminy Czersk z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji użyczonego sprzętu obrony cywilnej i powołania komisji inwentaryzacyjnej

Zarządzenie nr 616/13 Burmistrza Czerska z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie przekazania w trwały zarząd, na rzecz Administracji Zasobów Komunalnych w Czersku, terenu dworca kolejowego położonego w Czersku

Zarządzenie nr 615/13 Burmistrza Czerska z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie określenia planu finansowego Urzędu Miejskiego w Czersku do projektu budżetu na 2014 rok

Zarządzenie nr 614/13 Burmistrza Czerska z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Czersku na 2013 rok

Zarządzenie nr 613/13 Burmistrza Czerska z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok, zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Czersk ustawami na 2013 rok

Zarządzenie nr 612/13 Burmistrza Czerska z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia autopoprawek do materiałów na XXXIV sesję Rady Miejskiej w Czersku

Zarządzenie nr 611/13 Burmistrza Czerska z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie określenia wysokości opłat za zezwolenia na połów ryb

Zarządzenie nr 610/13 Burmistrza Czerska z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie oddania w użyczenie na rzecz Ośrodka Kultury w Rytlu budynku socjalnego przy boisku w Rytlu 

Zarządzenie nr 609/13 Burmistrza Czerska z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 211/11 Burmistrza Czerska z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia stawki czynszu najmu lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Czersk

Zarządzenie nr 608/13 Burmistrza Czerska z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie upoważnienia do wydawania odpisów aktów stanu cywilnego z ksiąg stanu cywilnego

Zarządzenie nr 607/13 Burmistrza Czerska z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Czersku

Zarządzenie nr 606/13 Burmistrza Czerska z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie powołania zespołu do spraw opracowania projektu "Strategii rozwoju Gminy Czersk do roku 2025"

Zarządzenie nr 605/13 Burmistrza Czerska z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia materiałów na sesję Rady Miejskiej w Czersku

Zarządzenie nr 604/13 Burmistrza Czerska z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia polityki bezpieczeństwa informacji Urzędu Miejskiego Czersk

Zarządzenie nr 603/13 Burmistrza Czerska z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji paliwa w samochodach i rządzeniach przeciwpożarowych znajdujących się w Urzędzie Miejskim oraz jednostkach OSP

Zarządzenie nr 602/13 Burmistrza Czerska z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzenia inwentsryzacji środków pieniężnych w kasie Urzędu Miejskiego w Czersku

Zarządzenie nr 601/13 Burmistrza Czerska z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji aktywów i pasywów wykazanych w księgach rachunkowych

Zarządzenie nr 600/13 Burmistrza Czerska z dnia 4 grudnia 2013 r. w sprawie zasad przeprowadzenia i rozliczania inwentaryzacji

Zarządzenie nr 599/13 Burmistrza Czerska z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Czersku na 2013 rok

Zarządzenie nr 598/13 Burmistrza Czerska z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok, zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Czersk ustawami na 2013 rok

Zarządzenie nr 597/13 Burmistrza Czerska z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 587/13 Burmistrza Czerska z dnia 5 listopada 2013 r. w sprawie użyczenia części działki nr 222/37 poł. w Wojtalu na rzecz Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Sandry Brdy

Zarządzenie nr 596/13 Burmistrza Czerska z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 24, polożonego w Czersku przy ul. Dworcowej 14

Zarządzenie nr 595/13 Burmistrza Czerska z dnia 19 listopada 2013 r. w sprawie upoważnienia do wydawania i podpisywania tytułów wykonawczych w sprawach o egzekucję należności od dłużników alimentacyjnych

Zarządzenie nr 594/13 Burmistrza Czerska z dnia 19 listopada 2013 r. w sprawie przejęcia przez Gminę Czersk prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej nr 194/43 położonej w Czersku oraz prawa własności budynku

Zarządzenie nr 593/13 Burmistrza Czerska z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Czersku na 2013 rok

Zarządzenie nr 592/13 Burmistrza Czerska z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie użyczenia części działki nr 518/18 położonej w Czersku na rzecz Stowarzyszenia Wdzydzko-Charzykowska Lokalna Grupa Rybacka "Morenka"

Zarządzenie nr 591/13 Burmistrza Czerska z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie przyjęcia projektu wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czersk

Zarządzenie nr 590/13 Burmistrza Czerska z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2014 rok

Zarządzenie nr 589/13 Burmistrza Czerska z dnia 13 listopada 2013 r. w sprawie przyjęcia autopoprawek do materiałów na XXXIII sesję Rady Miejskiej w Czersku

Zarządzenie nr 588/13 Burmistrza Czerska z dnia 5 listopada 2013 r. w sprawie przyjęcia materiałów na sesję Rady Miejskiej w Czersku

Zarządzenie nr 587/13 Burmistrza Czerska z dnia 5 listopada 2013 r. w sprawie użyczenia części działki nr 222/37 poł. w Wojtalu na rzecz Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Sandry Brdy

Zarządzenie nr 586/13 Burmistrza Czerska z dnia 4 listopada 2013 r. w sprawie udzielenia świadczeń pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Czersk

Zarządzenie nr 585/13 Burmistrza Czerska z dnia 4 listopada 2013 r. w sprawie przyjęcia autopoprawek do projektu uchwały Rady Miejskiej w Czersku

Zarządzenie nr 584/13 Burmistrza Czerska z dnia 31 pażdziernika 2013 r. w sprawie użyczenia części działki nr 400/60 położonej w Czersku na rzecz Stowarzyszenia Wdzydzko-Charzykowska Lokalna Grupa Rybacka "Morenka"

Zarządzenie nr 583/13 Burmistrza Czerska z dnia 30 pażdziernika 2013 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia czynności związanych ze sporządzaniem aktów pełnomocnictwa do głosowania

Zarządzenie nr 582/13 Burmistrza Czerska z dnia 30 pażdziernika 2013 r. w sprawie wyznaczenia obwodowych komisji wyborczych dla celów głosowania korespondencyjnego

Zarządzenie nr 581/13 Burmistrza Czerska z dnia 30 pażdziernika 2013 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia czynności związanych z głosowaniem korespondencyjnym

Zarządzenie nr 580/13 Burmistrza Czerska z dnia 30 pażdziernika 2013 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Miejskiej w Czersku

Zarządzenie nr 579/13 Burmistrza Czerska z dnia 28 października 2013 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 14.000 euro

Zarządzenie nr 578/13 Burmistrza Czerska z dnia 24 października 2013 r. w sprawie ewidencji i amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych Urzędu Miejskiego w Czersku 

Zarządzenie nr 577/13 Burmistrza Czerska z dnia 21 października 2013 r. w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Czersk za III kwartał 2013 r.

Zarządzenie nr 576/13 Burmistrza Czerska z dnia 21 października 2013 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Czersku na 2013 rok

Zarządzenie nr 575/13 Burmistrza Czerska z dnia 21 października 2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok, zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Czersk ustawami na 2013 rok

Zarządzenie nr 574/13 Burmistrza Czerska z dnia 21 października 2013 r. w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym działki nr 1810/10 położonej w Czersku

Zarządzenie nr 573/13 Burmistrza Czerska z dnia 15 października 2013 r. w sprawie dzierżawy na rzecz Gminy Czersk części działki nr 452/1 położonej w Rytlu

Zarządzenie nr 572/13 Burmistrza Czerska z dnia 10 października 2013 r. w sprawie przyjęcia projektów uchwał Rady Miejskiej w Czersku

Zarządzenie nr 571/13 Burmistrza Czerska z dnia 8 października 2013 r. w sprawie wykupu nieruchomości gruntowej nr 2869/6 na rzecz Gminy Czersk

Zarządzenie nr 570/13 Burmistrza Czerska z dnia 7 października 2013 r. w sprawie przyjęcia materiałów na sesję Rady Miejskiej w Czersku

Zarządzenie nr 569/13 Burmistrza Czerska z dnia 1 października 2013 r. w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości gruntowej nr: 84/1 na rzecz Gminy Czersk

Zarządzenie nr 568/13 Burmistrza Czerska z dnia 1 października 2013 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 121/07 Burmistrza Czerska z dnia 4 czerwca 2007 r. w sprawie realizacji wydatków o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w zlotych równowartości 14.000 euro

Zarządzenie nr 567/13 Burmistrza Czerska z dnia 1 października 2013 r. w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym działki nr 439/1 położonej w Łęgu

Zarządzenie nr 566/13 Burmistrza Czerska z dnia 1 października 2013 r. w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym działki nr 439/2 położonej w Łęgu

Zarządzenie nr 565/13 Burmistrza Czerska z dnia 26 września 2013 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Czersku na 2013 rok

Zarządzenie nr 564/13 Burmistrza Czerska z dnia 26 września 2013 r. w sprawie przyjęcia autopoprawek do materiałów na XXX sesję Rady Miejskiej w Czersku

Zarządzenie nr 563/13 Burmistrza Czerska z dnia 26 września 2013 r. w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym działki nr 290/14 położonej w Rytlu

Zarządzenie nr 562/13 Burmistrza Czerska z dnia 26 września 2013 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej nr 84/3 poł. w Czersku w trybie przetargu nieograniczonego

Zarządzenie nr 561/13 Burmistrza Czerska z dnia 24 września 2013 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 540/13 Burmistrza Czerska z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie skierowania Pani Izabeli Rędzińskiej do odbycia służby przygotowawczej

Zarządzenie nr 560/13 Burmistrza Czerska z dnia 19 września 2013 r. w sprawie dzierżawy na rzecz Gminy Czersk części działki nr 526 położonej w miejscowości Pustki

Zarządzenie nr 559/13 Burmistrza Czerska z dnia 17 września 2013 r. w sprawie przyjęcia materiałów na sesję Rady Miejskiej w Czersku

Zarządzenie nr 558/13 Burmistrza Czerska z dnia 16 września 2013 r. w sprawie powołania komisji egzanimacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego i określenia terminu egzaminu

Zarządzenie nr 557/13 Burmistrza Czerska z dnia 10 września 2013 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Zespołowi Obsługi Finansowej w Czersku do refundacji kosztów zakupu podręczników dla uczniów szkół innych niż prowadzone przez Gminę Czersk

Zarządzenie nr 556/13 Burmistrza Czerska z dnia 6 września 2013 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Czersku na 2013 rok

Zarządzenie nr 555/13 Burmistrza Czerska z dnia 6 września 2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok oraz zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Czersk ustawami na 2013 rok

Zarządzenie nr 554/13 Burmistrza Czerska z dnia 5 września 2013 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Czersku

Zarządzenie nr 553/13 Burmistrza Czerska z dnia 5 września 2013 r. w sprawie oddania w użyczenie na rzecz Administracji Zasobów Komunalnych w Czersku boisk i placów zabaw położonych na terenach wiejskich

Zarządzenie nr 552/13 Burmistrza Czerska z dnia 3 września 2013 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 912/10 Burmistrza Czerska z dnia 10 grudnia 2010 roku w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowosci dla budżetu gminy Czersk oraz Urzędu Miejskiego w Czersku

Zarządzenie nr 551/13 Burmistrza Czerska z dnia 3 września 2013 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 79/11 Burmistrza Czerska z dnia 28 kwietnia 2011 roku w sprawie wprowadzenia programów komputerowych w Urzędzie Miejskim w Czersku

Zarządzenie nr 550/13 Burmistrza Czerska z dnia 3 września 2013 r. w sprawie powierzenia stanowiska pełniącego obowiązki dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Czersku

Zarządzenie nr 549/13 Burmistrza Czerska z dnia 2 września 2013 r. w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym działki nr 2272 położonej w Czersku

Zarządzenie nr 548/13 Burmistrza Czerska z dnia 28 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Czersku na 2013 rok

Zarządzenie nr 547/13 Burmistrza Czerska z dnia 28 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok oraz zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Czersk ustawami na 2013 rok

Zarządzenie nr 546/13 Burmistrza Czerska z dnia 30 sierpnia 2013 r. w sprawie odwołania Pana Anatola Griniewicza z funkcji Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Czersku

Zarządzenie nr 545/13 Burmistrza Czerska z dnia 27 sierpnia 2013 r. w sprawie oddania w użyczenie na rzecz Administracji Zasobów Komunalnych w Czersku infrastruktury turystycznej powstałej w ramach programu "Kaszubska Marszruta"

Zarządzenie nr 544/13 Burmistrza Czerska z dnia 26 sierpnia 2013 r. w sprawie wypłaty odszkodowania za grunt pod drogą ul. Łąkową - dz. nr 923/9 w Czersku

Zarządzenie nr 543/13 Burmistrza Czerska z dnia 23 sierpnia 2013 r. w sprawie określenia podstawowych parametrów do prac nad projektem budżetu Gminy Czersk na 2014 rok

Zarządzenie nr 542/13 Burmistrza Czerska z dnia 8 sierpnia 2013 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Czersk, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji z wykonania planów finansowych instytucji kultury i SP ZOZ w Czersku za I półrocze 2013 roku

Zarządzenie nr 541/13 Burmistrza Czerska z dnia 7 sierpnia 2013 r. w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czersku do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych

Zarządzenie nr 540/13 Burmistrza Czerska z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie skierowania Pani Izabeli Rędzińskiej do odbycia służby przygotowawczej

Zarządzenie nr 539/13 Burmistrza Czerska z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie prowadzenia i rozliczania mandatów karnych w Urzędzie Miejskim w Czersku

Zarządzenie nr 538/13 Burmistrza Czerska z dnia 2 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Czersku na 2013 rok

Zarządzenie nr 537/13 Burmistrza Czerska z dnia 2 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok oraz zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Czersk ustawami na 2013 rok

Zarządzenie nr  536/13 Burmistrza Czerska z dnia 23 lipca 2013 r. w sprawie wykupu nieruchomości gruntowej nr: 353/13 na rzecz Gminy Czersk

Zarządzenie nr 535/13 Burmistrza Czerska z dnia 22 lipca 2013 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Miejskiej w Czersku

Zarządzenie nr 534/13 Burmistrza Czerska z dnia 19 lipca 2013 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Czersku na 2013 rok

Zarządzenie nr 533/13 Burmistrza Czerska z dnia 19 lipca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok oraz zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Czersk ustawami na 2013 rok

Zarządzenie nr 532/13 Burmistrza Czerska z dnia 17 lipca 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości środków przypadających na jednostki pomocnicze w 2014 roku

Zarządzenie nr 531/13 Burmistrza Czerska z dnia 17 lipca 2013 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Rolnictwa i Środowiska Urzędu Miejskiego w Czersku

Zarządzenie nr 530/13 Burmistrza Czerska z dnia 15 lipca 2013 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 14 położonego w Czersku przy ul. Dworcowej 14

Zarządzenie nr 529/13 Burmistrza Czerska z dnia 15 lipca 2013 r. w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowych położonych w Czersku stanowiących wody płynące Czerskiej Strugi

Zarządzenie nr 528/13 Burmistrza Czerska z dnia 15 lipca 2013 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Czersku przy ul. Lipowej 12

Zarządzenie nr 527/13 Burmistrza Czerska z dnia 15 lipca 2013 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej nr 2059/3 poł. w Czersku w trybie przetargu ograniczonego do właścicieli nieruchomości przyległych

Zarządzenie nr 526/13 Burmistrza Czerska z dnia 15 lipca 2013 r. w sprawie przeprowadzenia deratyzacji na terenie miasta Czersk

Zarządzenie nr 525/13 Burmistrza Czerska z dnia 5 lipca 2013 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Czersk

Zarządzenie nr 524/13 Burmistrza Czerska z dnia 5 lipca 2013 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Czersku na 2013 rok

Zarządzenie nr 523/13 Burmistrza Czerska z dnia 5 lipca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały budzetowej na 2013 rok

Zarządzenie nr 522/13 Burmistrza Czerska z dnia 4 lipca 2013 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Czersku na 2013 rok

Zarządzenie nr 521/13 Burmistrza Czerska z dnia 4 lipca 2013 r. w sprawie przyjęcia autopoprawek do materiałów na XXVIII sesję Rady Miejskiej w Czersku

Zarządzenie nr 520/13 Burmistrza Czerska z dnia 1 lipca 2013 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 442/13 Burmistrza Czerska z dnia 14 stycznia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia planu zamówień publicznych na rok 2013

Zarządzenie nr 519/13 Burmistrza Czerska z dnia 28 czerwca 2013 roku w sprawie dokumentacji sporządzonej przez jednostki organizacyjne Gminy Czersk w zakresie wzajemnych wyłaczeń należności i zobowiazań, przychodów i kosztów oraz funduszu

Zarządzenie nr 518/13 Burmistrza Czerska z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości dla budżetu Gminy Czersk oraz Urzędu Miejskiego w Czersku

Zarządzenie nr 517/13 Burmistrza Czerska z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego i określenia terminu egzaminu

Zarządzenie nr 516/13 Burmistrza Czerska z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie wykupu nieruchomości gruntowej nr: 441/4 na rzecz Gminy Czersk

Zarządzenie nr 515/13 Burmistrza Czerska z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia materiałów na sesję Rady Miejskiej w Czersku

Zarządzenie nr 514/13 Burmistrza Czerska z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Ośrodka Kultury w Łęgu

Zatwierdzenia nr 513/13 Burmistrza Czerska z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Ośrodka Kultury w Rytlu

Zarządzenie nr 512/13 Burmistrza Czerska z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Ośrodka Kultury w Czersku

Zarządzenie nr 511/13 Burmistrza Czerska z dnia 17 czerwca 2013 r. w sprawie użyczenia działki nr 222/37 poł. w Wojtalu na rzecz Ośrodka Kultury w Czersku

Zarządzenie nr 510/13 Burmistrza Czerska z dnia 14 czerwca 2013 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zarządzenie nr 509/13 Burmistrza Czerska z dnia 14 czerwca 2013 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert

Zarządzenie nr 508/13 Burmistrza Czerska z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie powołania zespołu do oceny celowości realizacji zadań publicznych opisanych w ofertach złożonych z pominięciem otwartego konkursu ofert

Zarządzenie nr 507/13 Burmistrza Czerska z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Czersku na 2013 rok

Zarządzenie nr 506/13 Burmistrza Czerska z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Czersk ustawami na 2013 rok

Zarządzenie nr 505/13 Burmistrza Czerska z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie oddania w użyczenie części nieruchomości gruntowej nr 550/2 poł. w obrębie Krzyż

Zarządzenie nr 504/13 Burmistrza Czerska z dnia 24 maja 2013 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Czersku na 2013 rok

Zarządzenie nr 503/13 Burmistrza Czerska z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie wypłaty odszkodowania za grunt pod drogą - ul. Ottona Sabiniarza - dz. nr 1530/5 w Czersku

Zarządzenie nr 502/13 Burmistrza Czerska z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie wydzierzawienia nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem ewidencyjnym 84/3 położonej w Czersku

Zarządzenie nr 501/13 Burmistrza Czerska z dnia 14 maja 2013 r. w sprawie przyjęcia materiałów na sesję Rady Miejskiej w Czersku

Zarządzenie nr 500/13 Burmistrza Czerska z dnia 14 maja 2013 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert o dotacje na realizację zadań własnych Gminy Czersk

Zarządzenie nr 499/13 Burmistrza Czerska z dnia 14 maja 2013 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 159/11 Burmistrza Czerska z dnia 4 października 2011 r. w sprawie powołania Zespołu Samooceny CAF

Zarządzenie nr 498/13 Burmistrza Czerska z dnia 8 maja 2013 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Miejskiej w Czersku

Zarządzenie nr 497/13 Burmistrza Czerska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym częsci nieruchomosci oznaczonej numerem ewidencyjnym 550/2 poł. w obrębie Krzyż

Zarządzenie nr 496/13 Burmistrza Czerska z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie udzielenia świadczeń pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Czersk

Zarządzenie nr 495/13 Burmistrza Czerska z dnia 26 kwietnia 2013 r.  w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Czersku na 2013 rok

Zarządzenie nr 494/13 Burmistrza Czerska z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok oraz zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Czersk ustawami na 2013 rok

Zarządzenie nr 493/13 Burmistrza Czerska z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia sposobu wykazania poniesionych wydatków na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Czersk

Zarządzenie nr 492/13 Burmistrza Czerska z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Czersk za I kwartał 2013 r.

Zarządzenie nr 491/13 Burmistrza Czerska z dnia 18 kwietnia 2013 r. w sprawie opracowania planu obrony cywilnej Gminy Czersk

Zarządzenie nr 490/13 Burmistrza Czerska z dnia 18 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad delegowania oraz rozliczania kosztów zwiazanych z podrózami służbowymi pracowników Urzędu Miejskiego w Czersku

Zarządzenie nr 489/13 Burmistrza Czerska z dnia 16 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 212/07 Burmistrza Czerska z dnia 25 października 2007 r. w sprawie najmu nieruchomości zabudowanej nr 54/1 polozonej w Łegu przy ul. Dworcowej 11

Zarządzenie nr 488/13 Burmistrza Czerska z dnia 16 kwietnia 2013 r. w sprawie powołania Jednostki Realizującej Projekt pn. "Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej i zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Czersk"

Zarządzenie nr 487/13 Burmistrza Czerska z dnia 15 kwietnia 2013 r. w sprawie przyjęcia projektów uchwał Rady Miejskiej w Czersku

Zarządzenie nr 486/13 Burmistrza Czerska z dnia 11 kwietnia 2013 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomosci polozonych w Czersku przy ulicach Józefa Ostrowskiego i Dworcowej

Zarządzenie nr 485/13 Burmistrza Czerska z dnia 11 kwietnia 2013 r. w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości gruntowej nr: 381/4 na rzecz Gminy Czersk

Zarządzenie nr 484/13 Burmistrza Czerska z dnia 11 kwietnia 2013 r. w sprawie upoważnienia do dokonywania wpisów, zmian wpisów oraz wykreśleń wpisów w rejestrze instytucji kultury prowadzonym przez Gminę Czersk

Zarządzenie nr 483 /13 Burmistrza Czerska z dnia 11 kwietnia 2013 r. w sprawie powołania pelnomocnika d. s. realizacji projektu pn. "Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej i zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Czersk"

Zarządzenie nr 482/13 Burmistrza Czerska z dnia 4 kwietnia 2013 r. w sprawie ustalenia dodatkowego dnia pracy dla pracowników Urzędu Miejskiego w Czersku w zamian za dzień wolny

Zarządzenie nr 481/13 Burmistrza Czerska z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Miejskiej w Czersku

Zarządzenie nr 480/13 Burmistrza Czerska z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie oddania w użyczenie na rzecz Stowarzyszenia "Nasz Łąg - Nasza Wieś" części działki nr 159/3 obręb Łąg Kolonia pod boisko do gry w bule

Zarządzenie nr 479/13 Burmistrza Czerska z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Czersku na 2013 rok

Zarządzenie nr 478/13 Burmistrza Czerska z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały budzetowej na 2013 rok oraz zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Czersk ustawami na 2013 rok

Zarządzenie nr 477/13 Burmistrza Czerska z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie dostosowania uchwały nr XXXIII/174/12 Rady Miejskiej w Czersku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czersk

Zarządzenie nr 476/13 Burmistrza Czerska z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia autopoprawek do materiałów na XXV sesję Rady Miejskiej w Czersku

Zarządzenie nr 475/13 Burmistrza Czerska z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czersk za rok 2012

Zarządzenie nr 474/13 Burmistrza Czerska z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia projektów uchwał Rady Miejskiej w Czersku

Zarządzenie nr 473/13 Burmistrza Czerska z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych za rok 2012

Zarządzenie nr 472/13 Burmistrza Czerska z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia materiałów na sesję Rady Miejskiej w Czersku

Zarządzenie nr 471/13 Burmistrza Czerska z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Czersku na 2013 rok

Zarządzenie nr 470/13 Burmistrza Czerska z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały budzetowej na 2013 rok

Zarządzenie nr 469/13 Burmistrza Czerska z dnia 7 marca 2013 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 108/07 Burmistrza Czerska z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie wprowadzenia polityki bezpieczeństwa dla systemów teleinformatycznych używanych w Urzędzie Miejskim w Czersku

Zarządzenie nr 468/13 Burmistrza Czerska z dnia 7 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia informacji o stanie mienia Gminy Czersk

Zarządzenie nr 467/13 Burmistrza Czerska z dnia 7 marca 2013 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej dyrektorom samorządowych instytucji kultury

Zarządzenie nr 466/13 Burmistrza Czerska z dnia 5 marca w sprawie nabycia w dzierżawę przez Gminę Czersk terenów pod instalację kamer monitoringu

Zarządzenie nr 465/13 Burmistrza Czerska z dnia 5 marca 2013 r. w sprawie oddania w użyczenie na rzecz Ośrodka Kultury w Łęgu budynku socjalnego przy boisku w Łęgu

Zarządzenie nr 464/13 Burmistrza Czerska z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie upoważnienia Pani Moniki Chyrek zatrudnionej na stanowisku pracownika pomocy administracyjnej Straży Miejskiej w Czersku do wydawania i podpisywania tytułów wykonawczych

Zarządzenie nr 463/13 Burmistrza Czerska z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności obciążającej działkę nr 194/8 położoną w Czersku przy ul. Kolejowej na rzecz "TK Telekom" Spółki z o. o.

Zarządzenie nr 462/13 Burmistrza Czerska z dnia 22 lutego 2013 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Czersku na 2013 rok

Zarządzenie nr 461/13 Burmistrza Czerska z dnia 22 lutego 2013 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Czersk ustawami na 2013 rok

Zarządzenie nr 460/13 Burmistrza Czerska z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie przyjęcia autopoprawek do materiałów na XXIV sesję Rady Miejskiej w Czersku

Zarządzenie nr 459/13 Burmistrza Czerska z dnia 14 lutego 2013 r. w sprawie zasad zapewnienia pracownikom Urzędu Miejskiego w Czersku okularów korygujących wzrok w związku z pracą na stanowiskach z monitorami ekranowymi

Zarządzenie nr 458/13 Burmistrza Czerska z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie wykupu nieruchomości gruntowej nr 34/1 na rzecz Gminy Czersk

Zarządzenie nr 457/13 Burmistrza Czerska z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie przyjęcia materiałów na sesję Rady Miejskiej w Czersku

Zarządzenie nr 456/13 Burmistrza Czerska z dnia 7 lutego 2013 r. w sprawie dzierżawy w trybie bezprzetargowym na rzecz Gminy Czersk części działki nr 247 połozonej w Złotowie

Zarządzenie nr 455/13 Burmistrza Czerska z dnia 7 lutego 2013 r. w sprawie Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Czersku

Zarządzenie nr 454/13 Burmistrza Czerska z dnia 5 lutego 2013 r. w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego nr 2 położonego w Czersku przy ul. Kościuszki 15

Zarządzenie nr 453/13 Burmistrza Czerska z dnia 31 stycznia 2013 r.  w sprawie upoważnienia Sekretarza Gminy do wydawania decyzji administracyjnych

Zarządzenie nr 452/13 Burmistrza Czerska z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Czersk do dokonywania przeniesień w planach wydatków bieżących oraz do zaciągania zobowiązań w roku 2013

Zarządzenie nr 451/13 Burmistrza Czerska z dnia 22 stycznia 2013 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 705/09 Burmistrza Czerska z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie zasad udzielania zamówień publicznych

Zarządzenie nr 450/13 Burmistrza Czerska z dnia 22 stycznia 2013 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 121/07 Burmistrza Czerska z dnia 4 czerwca 2007 r. w sprawie realizacji wydatków o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 14.000 euro

Zarządzenie nr 449/13 Burmistrza Czerska z dnia 22 stycznia 2013 r. w sprawie wykupu nieruchomości gruntowej nr: 12/5 na rzecz Gminy Czersk

Zarządzenie nr 448/13 Burmistrza Czerska z dnia 22 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady używania do celów służbowych samochodów osobowych nie będących własnością pracodawcy

Zarządzenie nr 447/13 Burmistrza Czerska z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie wykupu nieruchomości gruntowej nr: 522/4 na rzecz Gminy Czersk

Zarządzenie nr 446/13 Burmistrza Czerska z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie oddania w użyczenie infrastruktury turystycznej poł. w Rytlu i Fojutowie na rzecz Administracji Zasobów Komunalnych

Zarządzenie nr 445/13 Burmistrza Czerska z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym części nieruchomości gruntowej nr 264/4 poł. w obrębie Złotowo

Zarządzenie nr 444/13 Burmistrza Czerska z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 695/09 Burmistrza Czerska z dnia 11 grudnia 2009 r. w sprawie powołania Komisji Likwidacyjno - Kasacyjnej w Urzędzie Miejskim w Czersku

Zarządzenie nr 443/13 Burmistrza Czerska z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie wykupu nieruchomości gruntowej nr: 166/5 na rzecz Gminy Czersk

Zarządzenie nr 442/13 Burmistrza Czerska z dnia 14 stycznia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia planu zamówień publicznych na rok 2013

Zarządzenie nr 441/13 Burmistrza Czerska z dnia 14 stycznia 2013 r.  w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert o dotacje na realizację zadań własnych Gminy Czersk

Zarządzenie nr 440/13 Burmistrza Czerska z dnia 14 stycznia 2013 r. w sprawie określenia w roku 2013 kwoty wydatków na jednego ucznia w szkole w celu naliczenia dotacji dla podmiotu prowadzącego szkołę publiczną

Zarządzenie nr 439/13 Burmistrza Czerska z dnia 14 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Miejskiego w Czersku na 2013 rok

Zarządzenie nr 438/13 Burmistrza Czerska z dnia 8 stycznia 2013 w sprawie ustalenia zasad dostarczania pracownikom Urzędu Miejskiego w Czersku odzieży i obuwia roboczego

Zarządzenie nr 437/13 Burmistrza Czerska z dnia 8 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia planu finansoweho zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Czersk ustawami na 2013 rok

Zarządzenie nr 436/13 Burmistrza Czerska z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 509/06 w sprawie zasad finansowania i realizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Czersk

Zarządzenie nr 435/12 Burmistrza Czerska z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie planu audytu dla Gminy Czersk na rok 2013

Zarządzenie nr 434/12 Burmistrza Czerska z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie powołania Komisji Konsultacyjnej opiniującej wnioski o totacje dla organizacji pozarządowych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych gminy w 2013 r.

Zarządzenie nr 433/12 Burmistrza Czerska z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 7 położonego w Czersku przy ul. Batorego 14

Zarządzenie nr 432/12 Burmistrza Czerska z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie podziału Urzędu Miejskiego na stanowiska pracy

Zarządzenie nr 431/12 Burmistrza Czerska z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie określenia planu finansowego Urzędu Miejskiego w Czersku do projektu budżetu na 2013 rok

Zarządzenie nr 430/12 Burmistrza Czerska z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Czersku na 2012 rok

Zarządzenie nr 429/12 Burmistrza Czerska z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok oraz w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami do uchwały budżetowej Gminy Czersk na 2012 rok

Zarządzenie nr 428/12 Burmistrza Czerska z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia autopoprawek do materiałów na XXIII sesję Rady Miejskiej w Czersku

Zarządzenie nr 427/12 Burmistrza Czerska z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 212/11 Burmistrza Czerska z 5 grudnia 2011 r. w sprawie regulaminu określającego zasady realizacji projektu systemowego "My - każdy z nas - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów klas I - III w Gminie Czersk"

Zarządzenie nr 426/12 Burmistrza Czerska z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie ustalenia stawki czynszu najmu likali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Czersk

Zarządzenie nr 425/12 Burmistrza Czerska z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej nr 367/5 poł. w Czersku w trybie przetargu ograniczonego do właścicieli nieruchomości przyległych

Zarządzenie nr 424/12 Burmistrza Czerska z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie podnajmu budynku poł. w Czersku przy ul. Kolejowej 1d na rzecz Administracji Zasobów Komunalnych w Czersku

Zarządzenie nr 423/12 Burmistrza Czerska z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia materiałów na sesję Rady Miejskiej w Czersku

Zarządzenie nr 422/12 Burmistrza Czerska z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czersk

Zarządzenie nr 421/12 Burmistrza Czerska z dnia 10 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Miejskiego w Czersku

Zarządzenie nr 420/12 Burmistrza Czerska z dnia 10 grudnia 2012 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji aktywów i pasywów wykazanych w księgach rachunkowych

Zarządzenie nr 419/12 Burmistrza Czerska z dnia 10 grudnia 2012 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji środków pieniężnych w kasie Urzędu Miejskiego w Czersku

Zarządzenie nr 418/12 Burmistrza Czerska z dnia 10 grudnia 2012 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji paliwa w samochodach i urządzeniach przeciwpożarowych znajdujących się w Urzędzie Miejskim oraz jednostkach OSP

Zarządzenie nr 417/12 Burmistrza Czerska z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Czersku na 2012 rok

Zarządzenie nr 416/12 Burmistrza Czerska z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok oraz w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami do uchwały budżetowej Gminy Czersk na 2012 rok

Zarządzenie nr 415/12 Burmistrza Czerska z dnia 4 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 70/11 Burmistrza Czerska z dnia 19 kwietnia 2011 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Czersku

Zarządzenie nr 414/12 Burmistrza Czerska z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Czersku na 2012 rok

Zarządzenie nr 413/12 Burmistrza Czerska z dnia 23 listopada 2012 r. w sprawie wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym części nieruchomości o numerze geodezyjnym 38 położonej w miejscowości Mokre

Zarządzenie nr 412/12 Burmistrza Czerska z dnia 23 listopada 2012 r. w sprawie wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym części nieruchomości o numerze geodezyjnym 26/2 położonej w miejscowości Mokre

Zarządzenie nr 411/12 Burmistrza Czerska z dnia 20 listopada 2012 r. w sprawie przyjęcia materiałów na sesję Rady Miejskiej

Zarządzenie nr 410/12 Burmistrza Czerska z dnia 20 listopada 2012 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Administracji Zasobów Komunalnych w Czersku

Zarządzenie nr 409/12 Burmistrza Czerska Szefa Obrony Cywilnej Gminy Czersk z dnia 16 listopada 2012 r. w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji użyczonego sprzętu obrony cywilnej i powołania komisji inwentaryzacyjnej

Zarządzenie nr 408/12 Burmistrza Czerska z dnia 16 listopada 2012 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 6 położonego w Czersku przy ul. Kościuszki 15

Zarządzenie nr 407/12 Burmistrza Czerska z dnia 14 listopada 2012 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Czersku na 2012 rok

Zarządzenie nr 406/12 Burmistrza Czerska z dnia 14 listopada 2012 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok

Zarządzenie nr 405/12 Burmistrza Czerska z dnia 14 listopada 2012 r. w sprawie przyjęcia projektu wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czersk

405/12 - załącznik

Zarządzenie nr 404/12 Burmistrza Czerska z dnia 14 listopada 2012 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2013 rok

404/12 - załącznik

Zarządzenie nr 403/12 Burmistrza Czerska z dnia 8 listopada 2012 r. w sprawie wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej nr 309/6 położonej w miejscowości Mokre

Zarządzenie nr 402/12 Burmistrza Czerska z dnia 8 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia kosztów wydawania wydruków aktów normatywnych i innych aktów prawnych

Zarządzenie nr 401/12 Burmistrza Czerska z dnia 8 listopada 2012 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 3 poł. w Rytlu przy ul. Ostrowskiej 6

Zarządzenie nr 400/12 Burmistrza Czerska z dnia 8 listopada 2012 r. w sprawie przyjęcia autopoprawek do materiałów na XXI sesję Rady Miejskiej w Czersku

Zarządzenie nr 399/12 Burmistrza Czerska z dnia 30 października 2012 r. w sprawie przyjęcia materiałów na sesję Rady Miejskiej w Czersku

Zarządzenie nr 398/12 Burmistrza Czerska z dnia 30 października 2012 r. w sprawie powołania zespołu do spraw weryfikacji taryf opłat za wodę i odprowadzanie ścieków

Zarządzenie nr 397/12 Burmistrza Czerska z dnia 29 października 2012 r. w sprawie przyjęcia projektu zmiany uchwały Rady Miejskiej w Czersku nr XLVII/452/10 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Czersk oraz jej jednostkom podległym, a talże wskazania organów do tego uprawnionych

Zarządzenie nr 396/12 Burmistrza Czerska z dnia 26 października 2012 r. w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Czersk za III kwartał 2012 r.

Zarządzenie nr 395/12 Burmistrza Czerska z dnia 26 października 2012 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Czersku na 2012 rok

Zarządzenie nr 394/12 Burmistrza Czerska z dnia 26 października 2012 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok oraz w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami do uchwały budżetowej Gminy Czersk na 2012 rok

Zarządzenie nr 393/12 Burmistrza Czerska z dnia 23 października 2012 r. w sprawie powołania zespołu konsultacyjnego do spraw renowacji o odnawiania miejsc pamięci narodowej pod patronatem Burmistrza Czerska

Zarządzenie nr 392/12 Burmistrza Czerska z dnia 23 października 2012 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia obronnego

Zarządzenie nr 391/12 Burmistrza Czerska z dnia 19 października 2012 r. w sprawie udzielenia świadczeń pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach, dla ktoych organem prowadzącym jest Gmina Czersk

Zarządzenie nr 390/12 Burmistrza Czerska z dnia 16 października 2012 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Czersku na 2012 rok

Zarządzenie nr 389/12 Burmistrza Czerska z dnia 16 października 2012 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok

Zarządzenie nr 388/12 Burmistrza Czerska z dnia 16 października 2012 r. w sprawie wprowadzenia ramowego regulaminu świetlicy wiejskiej

Zarządzenie nr 387/12 Burmistrza Czerska z dnia 16 października 2012 r. w sprawie zmiany  Zarządzenia nr 174/07 Burmistrza Czerska z dnia 22 sierpnia 2007 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu korzystania z samochodu osobowego marki Ford Transit, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych

Zarządzenie nr 386/12 Burmistrza Czerska z dnia 16 października 2012 r. w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości gruntowej nr: 175/1 na rzecz Gminy Czersk

Zarządzenie nr 385/12 Burmistrza Czerska z dnia 11 października 2012 r. w sprawie zmiany planów finansowych w jednostkach budżetowych Gminy Czersk w 2012 r.

Zarządzenie nr 384/12 Burmistrza Czerska z dnia 11 października 2012 r. w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej nr 137/7 poł. w obrębie Lutom

Zarządzenie nr 383/12 Burmistrza Czerska z dnia 9 października 2012 r. w sprawie oddania w użyczenie nieruchomości gruntowych poł. w Czersku z przeznaczeniem na budowę Czerskiej Strugi

Zarządzenie nr 382/12 Burmistrza Czerska z dnia 9 października 2012 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 11 położonego w Czersku przy ul. Towarowej 5 b

Zarządzenie nr 381/12 Burmistrza Czerska z dnia 9 października 2012 r. w sprawie zwołania zebrania mieszkańców sołectwa Krzyż

Zarządzenie nr 380/12 Burmistrza Czerska z dnia 1 października 2012 r. w sprawie zmiany planów finansowych w jednostkach budżetowych Gminy Czersk w 2012 r.

Zarządzenie nr 379/12 Burmistrza Czerska z dnia 28 września 2012 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Czersku na 2012 rok

Zarządzenie nr 378/12 Burmistrza Czerska z dnia 26 września 2012 r. w sprawie przyjęcia autopoprawek do materiałów na XX sesję Rady Miejskiej w Czersku

Zarządzenie nr 377/12 Burmistrza Czerska z dnia 26 września 2012 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Miejskiej w Czersku

Zarządzenie nr 376/12 Burmistrza Czerska z dnia 18 września 2012 r. w sprawie przyjęcia materiałów na sesję Rady Miejskiej w Czersku

Zarządzenie nr 375/12 Burmistrza Czerska z dnia 4 września 2012 r. w sprawie oddania w użyczenie nieruchomości gruntowej nr 526/2 położonej w Rytlu, na rzecz Koła Łowieckiego Nr 152 ,,BÓR"

Zarządzenie nr 374/12 Burmistrza Czerska z dnia 4 września 2012 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 6, położonego w Czersku przy ul. Królowej Jadwigi 5 A

Zarządzenie nr 373/12 Burmistrza Czerska z dnia 3 września 2012 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Czersku na 2012 rok

Zarządzenie nr 372/12 Burmistrza Czerska z dnia 3 września 2012 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok oraz w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami do uchwały budżetowej Gminy Czersk na 2012 rok

Zarządzenie nr 371/12 Burmistrza Czerska z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 695/09 w sprawie powołania Komisji Likwidacyjno-Kasacyjnej w Urzędzie Miejskim w Czersku

Zarządzenie nr 370/12 Burmistrza Czerska z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie wykupu nieruchomości gruntowej nr: 81/9 na rzecz Gminy Czersk

Zarządzenie nr 369/12 Burmistrza Czerska z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie oddania w użyczenie działki nr 384/217 poł. w Czersku na rzecz Banku Spółdzielczego w Czersku

Zarządzenie nr 368/12 Burmistrza Czerska z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie powołania Dyrektora Ośrodka Kultury w Rytlu

Zarządzenie nr 367/12 Burmistrza Czerska z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie powołania na stanowiska dyrektorów placówek oswiatowych prowadzonych przez Gminę Czersk

Zarządzenie nr 366/12 Burmistrza Czerska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie określenia podstawowych parametrów do prac nad projektem budżetu gminy Czersk na 2013 rok

Zarządzenie nr 365/12 Burmistrza Czerska z dnia 21 sierpnia 2012 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 10 w Kamionce 15

Zarządzenie nr 364/12 Burmistrza Czerska z dnia 21 sierpnia 2012 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 356/12 w sprawie ustalenia wysokości środków przypadających na jednostki pomocnicze w 2013 roku

Zarządzenie nr 363/12 Burmistrza Czerska z dnia 17 sierpnia 2012 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert

Zarządzenie nr 362/12 Burmistrza Czerska z dnia 14 sierpnia 2012 r. w sprawie imiennego powołania zespołu do oceny celowości realizacji zadania publicznego opisanego w ofercie złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert

Zarządzenie nr 361/12 Burmistrza Czerska z dnia 14 sierpnia 2012 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Czersk, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji z wykonania planów finansowych instytucji kultury i SP ZOZ  w Czersku za I półrocze 2012 roku

Zarządzenie nr 360/12 Burmistrza Czerska z dnia 13 sierpnia 2012 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Czersku na 2012 rok

Zarządzenie nr 359/12 Burmistrza Czerska z dnia 13 sierpnia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok oraz w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami do uchwały budżetowej Gminy Czersk na 2012 rok

Zarządzenie nr 358/12 Burmistrza Czerska z dnia 10 sierpnia 2012 roku w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości dla budżetu gminy Czersk oraz Urzędu Miejskiego w Czersku

Zarządzenie nr 357/12 Burmistrza Czerska z dnia 9 sierpnia 2012 r. w sprawie oddania w użyczenie nieruchomości gruntowych, oznaczonych numerami ewidencyjnymi 56 oraz 441 poł. w  Łęgu

Zarządzenie nr 356/12 Burmistrza Czerska z dnia 24 lipca 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości środków przypadających na jednostki pomocnicze w 2013 roku

Zarządzenie nr 355/12 Burmistrza Czerska z dnia 20 lipca 2012 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Czersku na 2012 rok

Zarządzenie nr 354/12 Burmistrza Czerska z dnia 19 lipca 2012 r. w sprawie wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 130/6, położonej w miejscowości Kurcze

Zarządzenie nr 353/12 Burmistrza Czerska z dnia 19 lipca 2012 r. w sprawie przyjęcia projektów uchwał Rady Miejskiej w Czersku

Zarządzenie nr 352/12 Burmistrza Czerska z dnia 18 lipca 2012 r. w sprawie odwołania dyrektora Ośrodka Kultury w Łęgu

Zarządzenie nr 351/12 Burmistrza Czerska z dnia 18 lipca 2012 r. w sprawie powołania dyrektora Ośrodka Kultury w Łęgu

Zarządzenie nr 350/12 Burmistrza Czerska z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie powołania dyrektora Ośrodka Kultury w Czersku

Zarządzenie nr 349/12 Burmistrza Czerska z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 13 położonego w Czersku przy ul. Towarowej 5

Zarządzenie nr 348/12 Burmistrza Czerska z dnia 12 lipca 2012 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Czersku na 2012 rok 
Zarządzenie nr 347/12 Burmistrza Czerska z dnia 12 lipca 2012 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok oraz w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami do uchwały budżetowej Gminy Czersk na 2012 rok 

Zarządzenie nr 346/12 Burmistrza Czerska z dnia 12 lipca 2012 r. w sprawie przyjęcia projektów uchwał Rady Miejskiej w Czersku

Zarządzenie nr 345/12 Burmistrza Czerska z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie powołania Społecznej Rady Programowej Ośrodka Kultury w Rytlu 

Zarządzenie nr 344/12 Burmistrza Czerska z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie powołania Społecznej Rady Programowej Ośrodka Kultury w Łęgu 

Zarządzenie nr 343/12 Burmistrza Czerska z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie powołania Społecznej Rady Programowej Ośrodka Kultury w Czersku 

Zarządzenie nr 342/12 Burmistrza Czerska z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej na zakup podręczników dla uczniów  

Zarządzenie nr 341/12 Burmistrza Czerska z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Zespołowi Obsługi Finansowej w Czersku do refundacji kosztów zakupu podręczników dla uczniów szkół innych niż prowadzone przez Gminę Czersk  

Zarządzenie nr 340/12 Burmistrza Czerska z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert o dotacje na realizację zadań własnych gminy w zakresie organizacji form wypoczynku letniego dzieci i młodzieży 

Zarządzenie nr 339/12 Burmistrza Czerska z dnia 28 czerwca 2012 r. w  sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Czersk 

Zarządzenie nr 338/12 Burmistrza Czerska z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego i określenia terminu egzaminu

Zarządzenie nr 337/12 Burmistrza Czerska z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie powołania komisji przeprowadzenia rozmów z kandydatami na dyrektorów Ośrodka Kultury w Czersku i Ośrodka Kultury w Łęgu

Zarządzenie nr 336/12 Burmistrza Czerska z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Ośrodka Kultury w Czersku
Zarządzenie nr 335/12 Burmistrza Czerska z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Ośrodka Kultury w Rytlu
Zarządzenie nr 334/12 Burmistrza Czerska z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Ośrodka Kultury w Łęgu

Zarządzenie nr 333/12 Burmistrza Czerska z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie oddania w użyczenie działki nr 222/37 poł. w Wojtalu na rzecz Ośrodka Kultury w Czersku 

Zarządzenie nr 332/12 Burmistrza Czerska z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie powołania Komisji Konsultacyjnej opiniującej wnioski o dotacje dla organizacji pozarządowych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych gminy w zakresie  organizacji form wypoczynku letniego dzieci i młodzieży

Zarządzenie nr 331/12 Burmistrza Czerska z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Czersku na 2012 rok

Zarządzenie nr 330/12 Burmistrza Czerska z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok oraz w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami do uchwały budżetowej Gminy Czersk na 2012 rok 

Zarządzenie nr 329/12 Burmistrza Czerska z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie powołania komisji do oceny formalnej ofert na kandydatów na dyrektorów
Ośrodka Kultury w Czersku i Ośrodka Kultury w Łęgu

Zarządzenie nr  328/12 Burmistrza Czerska z dnia 19 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie sporządzania skonsolidowanego bilansu Gminy Czersk 

Zarządzenie nr 327/12 Burmistrza Czerska z dnia 19 czerwca 2012 r. w sprawie przeprowadzenia  inwentaryzacji zdawczo – odbiorczej 

Zarządzenie nr 326/12 Burmistrza Czerska z dnia 19 czerwca 2012 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Miejskiej w Czersku 

Zarządzenie nr 325/12 Burmistrza Czerska z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie określenia kwoty zwrotu za indywidualnie ponoszone koszty dla rodziców (prawnych opiekunów) realizujących we własnym zakresie dowożenie swoich dzieci do szkół 

Zarządzenie nr 324/12 Burmistrza Czerska z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie przesunięcia planu wydatków między jednostkami budżetowymi w 2012 roku

Zarządzenie nr 323/12 Burmistrza Czerska z dnia 12 czerwca 2012 r. w sprawie przyjęcia materiałów na sesję Rady Miejskiej w Czersku 

Zarządzenie nr 322/12 Burmistrza Czerska z dnia 12 czerwca 2012 r. w sprawie wykupu nieruchomości gruntowej nr: 41/9 na rzecz Gminy Czersk 

Zarządzenie nr 321/12 Burmistrza Czerska z dnia 12 czerwca 2012 r. w sprawie przeprowadzenia deratyzacji na terenie miasta Czersk 

Zarządzenie nr 320/12 Burmistrza Czerska z dnia 31 maja 2012 r. w powierzenia Pani Emilii Rekowskiej pełnienia obowiązków Dyrektora Ośrodka Kultury w Czersku 

Zarządzenie nr 319/12 Burmistrza Czerska z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Czersku na 2012 rok

Zarządzenie nr 318/12 Burmistrza Czerska z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 11 w Czersku przy ul. Towarowej 5 

Zarządzenie nr 317/12 Burmistrza Czerska z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 3 w Czersku przy ul. Dworcowej 11 

Zarządzenie nr 316/12 Burmistrza Czerska z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Miejskiej w Czersku 

Zarządzenie nr 315/12 Burmistrza Czerska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie odwołania Dyrektora Ośrodka Kultury w Czersku 

Zarządzenie nr 314/12 Burmistrza Czerska z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie wypłaty odszkodowania za grunt pod drogą ul. Kaszubską – dz. nr 452/8 w Czersku 

Zarządzenie nr 313/12 Burmistrza Czerska z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

Zarządzenie nr 312/12 Burmistrza Czerska z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Miejskiej w Czersku 

Zarządzenie nr  311/12 Burmistrza Czerska z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym części działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 118/2 położonej w miejscowości Kurcze 

Zarządzenie nr 310/12 Burmistrza Czerska z dnia 14 maja 2012 r. w sprawie przyjęcia materiałów na sesję Rady Miejskiej w Czersku 

Zarządzenie nr 309/12 Burmistrza Czerska z dnia 14 maja 2012 r. w sprawie wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 576/2 położonej w obrębie Ostrowite 

Zarządzenie nr 308/12 Burmistrza Czerska z dnia 8 maja 2012 r. w sprawie oddania w użytkowanie na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Czersku nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem ewidencyjnym 361/5 wraz z budynkiem Ośrodka Zdrowia, położonych w Rytlu przy ul. Ostrowskiej 18A 

Zarządzenie nr 307/12 Burmistrza Czerska z dnia 8 maja 2012 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 8 w Czersku przy ul. Starego Urzędu 22  

Zarządzenie nr  306/12 Burmistrza Czerska z dnia 4 maja 2012 r. w sprawie wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym części działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 75 położonej w obrębie Ostrowite

Zarządzenie nr 305/12 Burmistrza Czerska z dnia 4 maja 2011 r. w sprawie powołania komisji konkursowych na stanowiska dyrektorów placówek oświatowych Gminy Czersk 

Zarządzenie nr 304/12 Burmistrza Czersk z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie udzielenia świadczeń pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych  w przedszkolach i szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Czersk 

Zarządzenie nr 303/12 Burmistrza Czerska z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Czersk za I kwartał 2012 r. 

Zarządzenie nr 302/12 Burmistrza Czerska z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Czersku na 2012 rok

Zarządzenie nr 301/12 Burmistrza Czerska z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok oraz w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami do uchwały budżetowej Gminy Czersk na 2012 rok 

Zarządzenie nr 300/12 Burmistrza Czerska z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych 

Zarządzenie nr 299/12 Burmistrza Czerska z dnia 19 kwietnia 2012 r. w sprawie wypłaty odszkodowania za grunt pod drogą ul. Łąkową – dz. nr 2943 w Czersku 

Zarządzenie nr 298/12 Burmistrza Czerska z dnia 17 kwietnia 2012 r. w sprawie przyjęcia materiałów na sesję Rady Miejskiej w Czersku 

Zarządzenie nr 297/12 Burmistrza Czerska z dnia 17 kwietnia 2012 r. w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości gruntowej składającej się z działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi 2650/4, 2660/1 oraz 2662/1 położonych w Czersku 

Zarządzenie nr 296/12 Burmistrza Czerska z dnia 17 kwietnia 2012 r. w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem ewidencyjnym 2657/1 położonej w Czersku 

Zarządzenie nr 295/12 Burmistrza Czerska z dnia 17 kwietnia 2012 r. w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości gruntowej składającej się z działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi 2658 oraz 2661/1 położonych w Czersku 

Zarządzenie nr 294/12 Burmistrza Czerska z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 776/10 Burmistrza Czerska z dnia 4 maja 2010 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Mundurowego Straży Miejskiej w Czersku 

Zarządzenie nr 293/12 Burmistrza Czerska z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie przyjęcia regulaminów społecznych rad programowych ośrodków kultury 

Zarządzenie nr  292/12 Burmistrza Czerska z dnia 10 kwietnia 2012 r.  w sprawie wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem ewidencyjnym 84/3 położonej w Czersku

Zarządzenie nr 291/12 Burmistrza Czerska z dnia  10 kwietnia 2012 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonych w Czersku przy ulicach Józefa Ostrowskiego i Dworcowej 

Zarządzenie nr 290/12 Burmistrza Czerska z dnia 3 kwietnia 2012 roku w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości dla budżetu Gminy Czersk oraz Urzędu Miejskiego w Czersku 

Zarządzenie nr 289/12 Burmistrza Czerska z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie wypłaty odszkodowania za grunt pod drogą ul. Kazimierza Jasnocha – dz. nr 1882/8 w Czersku 

Zarządzenie nr 289/12 Burmistrza Czerska z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie wypłaty odszkodowania za grunt pod drogą ul. Kazimierza Jasnocha – dz. nr 1882/8 w Czersku 

Zarządzenie nr 288/12 Burmistrza Czerska z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie podziału Urzędu Miejskiego na stanowiska pracy 

Zarządzenie nr 287/12 Burmistrza Czerska z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czersk za rok 2011 

Zarządzenie nr 286/12Burmistrza Czerska z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych za rok 2011

Zarządzenie nr 285/12 Burmistrza Czerskaz dnia 26 marca 2012 r.w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Czersku na 2012 rok

Zarządzenie nr 284/12 Burmistrza Czerska z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok oraz w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami do uchwały budżetowej Gminy Czersk na 2012 rok

Zarządzenie nr 283/12 Burmistrza Czerska z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie wykupu nieruchomości gruntowych nr : 1096/2 i 1099/2 na rzecz Gminy Czersk

Zarządzenie nr 282/12 Burmistrza Czerska z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie wypłaty odszkodowania za grunt pod drogą ul. Łosińską – dz. nr 2705 w Czersku

Zarządzenie nr 281/12 Burmistrza Czerska z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia materiałów na sesję Rady Miejskiej w Czersku

Zarządzenie nr 280/12 Burmistrza Czerska z dnia 13 marca 2012 r. w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem ewidencyjnym 1621/13, położonej w Czersku przy ul. Akacjowej

Zarządzenie nr 279/12 Burmistrza Czerska z dnia 13 marca 2012 r. w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem ewidencyjnym 1621/10, położonej w Czersku przy ul. 21 Lutego

 Zarządzenie nr 278/12 Burmistrza Czerska z dnia 13 marca 2012 r. w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem ewidencyjnym 1621/8, położonej w Czersku przy ul. 21 Lutego

Zarządzenie nr 277/12 Burmistrza Czerska z dnia 13 marca 2012 r. w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem ewidencyjnym 1621/11, położonej w Czersku przy ul. 21 Lutego

  Zarządzenie nr 276/12 Burmistrza Czerska z dnia 13 marca 2012 r. w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem ewidencyjnym 1621/9, położonej w Czersku przy ul. 21 Lutego

Zarządzenie nr 275/12 Burmistrza Czerska z dnia 13 marca 2012 r. w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem ewidencyjnym 1621/7, położonej w Czersku przy ul. 21 Lutego

Zarządzenie nr 274/12 Burmistrza Czerska z dnia 1 marca 2012 r. w sprawie wykupu nieruchomości gruntowej nr 318/11 na rzecz Gminy Czersk

Zarządzenie nr 273/12 Burmistrza Czerska z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym części nieruchomości o numerze ewidencyjnym 57, położonej w miejscowości Kwieki

Zarządzenie nr 272/12 Burmistrza Czerska z dnia 24 lutego 2012 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Czersku na 2012 rok

Zarządzenie nr 271/12 Burmistrza Czerska z dnia 21 lutego 2012 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 6 w Czersku przy ul. Chojnickiej 2 

Zarządzenie nr 270/12 Burmistrza Czerska z dnia 21 lutego 2012 r. w sprawie wykupu nieruchomości gruntowych nr: 37/3, 44, 47 na rzecz Gminy Czersk

Zarządzenie nr 269/12 Burmistrza Czersk z dnia 21 lutego 2012 r. w sprawie zamiany prawa własności działki nr 120/1, na prawo własności działki nr 89/4, położonych w obrębie geodezyjnym Czersk

268 - załącznik

Zarządzenie nr 268/12 Burmistrza Czerska z dnia 20 lutego 2012 r. w sprawie przyjęcia autopoprawek do materiałów na XIV sesję Rady Miejskiej w Czersku

Zarządzenie nr 267/12 Burmistrza Czerska z dnia 15 lutego 2012 r. w sprawie przyjęcia materiałów na sesję Rady Miejskiej w Czersku

266 - załącznik

Zarządzenie nr 266/12 Burmistrza Czerska z dnia 15 lutego 2012 r. w sprawie przyjęcia informacji o stanie mienia Gminy Czersk

Zarządzenie nr 265/12 Burmistrza Czerska z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie nieodpłatnego przejęcia przez Gminę Czersk prawa użytkowania wieczystego nieruchomości nr 194/8, położonej w Czersku

Zarządzenie nr 264/12 Burmistrza Czerska z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie upoważnienia Pani Jolanty Nagórskiej – Dyrektora Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czersku

Zarządzenie nr 263/12 Burmistrza Czerska z dnia 3 lutego 2012 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Czersku na 2012 rok

Zarządzenie nr 262/12 Burmistrza Czerska z dnia 3 lutego 2012 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok oraz w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami do uchwały budżetowej Gminy Czersk na 2012 rok

Zarządzenie nr 261/12 Burmistrza Czerska z dnia 2 lutego 2012 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia składników majątku trwałego z przeznaczeniem pod drogę

Zarządzenie nr 260/12 Burmistrza Czerska z dnia 2 lutego 2012 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 6 w Czersku przy ul. Królowej Jadwigi 22

Zarządzenie nr 259/12 Burmistrza Czerska z dnia 1 lutego 2012 r. w sprawie wykupu nieruchomości gruntowej nr 637/4 na rzecz Gminy Czersk

Zarządzenie nr 258/12 Burmistrza Czerska z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie powołania kierownika Ośrodka Kultury w Łęgu

Zarządzenie nr 257/12 Burmistrza Czerska  z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia planu zamówień publicznych na rok 2012

256 - zał.

Zarządzenie Nr 256/12 Burmistrza Czerska z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie  przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Czersk  do dokonywania przeniesień w planach wydatków bieżących roku 2012 oraz do zaciągania zobowiązań w roku 2012

Zarządzenie nr 255/12 Burmistrza Czerska z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie wypłaty odszkodowania za grunt pod drogą ul. Jasnocha – dz. nr 1882/4 w Czersku 

Zarządzenie nr 254/12 Burmistrza Czerska z dnia 24 stycznia 2012 r. w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem ewidencyjnym 1621/15 położonej w Czersku przy ul. 21 Lutego

Zarządzenie nr 253/12 Burmistrza Czerska z dnia 24 stycznia 2012 r. w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem ewidencyjnym 1621/14 położonej w Czersku przy ul. 21 Lutego

Zarządzenie nr 252/12 Burmistrza Czerska z dnia 24 stycznia 2012 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 6 w Czersku przy ul. Dworcowej 21

Zarządzenie nr 251/12 Burmistrza Czerska z dnia 24 stycznia 2012 r. w sprawie oddania w użyczenie, na rzecz Administracji Zasobów Komunalnych w Czersku, parków położonych na terenie Czerska

Zarządzenie nr 250/12 Burmistrza Czerska z dnia 17 stycznia 2012 r.   w sprawie przekazania nieruchomości w trwały zarząd na rzecz Zespołu Szkół w Łęgu

Zarządzenie nr 249/12 Burmistrza Czerska z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Miejskiego w Czersku na 2012 rok 

Zarządzenie Nr 248/12 Burmistrza Czerska z dnia 16 stycznia 2012 r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Czersk ustawami na 2012 rok

Zarządzenie nr 247/12 Burmistrza Czerska z dnia 13 stycznia 2012 r. w sprawie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert o dotacje na realizację zadań własnych Gminy

Zarządzenie nr 246/12 Burmistrza Czerska z dnia 12 stycznia 2012 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 12 w Czersku przy ul. Towarowej 5

Zarządzenie nr 245/12 Burmistrza Czerska z dnia 12 stycznia 2012 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 8 w Czersku przy ul. Przytorowej 3

Zarządzenie nr 244/12 Burmistrza Czerska z dnia 10 stycznia 2012 r. w sprawie powołania Komisji Konsultacyjnej opiniującej wnioski o dotacje dla organizacji pozarządowych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych Gminy w zakresie  szkolenia sportowego oraz organizacji udziału w zawodach i rozgrywkach sportowych (ze szczególnym uwzględnieniem kategorii wiekowych dzieci i młodzieży, w tym również osób niepełnosprawnych), organizacji form wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży, prowadzenia programów profilaktyki oraz imprez związanych z profilaktyką uzależnień oraz zwalczania nałogów, aktywizacji osób starszych (55+) w zakresie zajęć edukacyjnych i wszechstronnego usprawnienia

Zarządzenie nr 243/12 Burmistrza Czerska z dnia 10 stycznia 2012 r. w sprawie wypłaty odszkodowania za grunt pod drogą ul. Łąkową – dz. nr 923/7 w Czersku

Zarządzenie nr 242/12 Burmistrza Czerska z dnia 10 stycznia 2012 r. w sprawie określenia w roku 2012 kwoty wydatków na jednego ucznia w szkole w celu naliczenia dotacji dla podmiotu prowadzącego szkołę publiczną

241 - zał.

Zarządzenie nr 241/12 Burmistrza Czerska z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 212/11 Burmistrza Czerska z dnia 5 grudnia 2011 r.  w sprawie regulaminu określającego zasady realizacji projektu systemowego  „My – każdy z nas – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów klas I – III w Gminie Czersk"

Zarządzenie nr 240/12 Burmistrza Czerska z dnia 3 stycznia 2012 r. w sprawie przekazania w trwały zarząd, na rzecz Zespołu Szkół w Rytlu, nieruchomości położonych w Zapędowie

Zarządzenie nr 239/12 Burmistrza Czerska z dnia 3 stycznia 2012 r. w sprawie przekazania w trwały zarząd, na rzecz Zespołu Szkół w Rytlu, nieruchomości położonych w Krzyżu

Zarządzenie nr 238/12 Burmistrza Czerska z dnia 3 stycznia 2012 r. w sprawie wypłaty odszkodowania za grunt pod drogą ul. Łąkową – dz. nr 923/5 w Czersku

Zarządzenie Nr 237/2011 Burmistrza Czerska z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości  dla budżetu Gminy Czersk oraz Urzędu Miejskiego w Czersku

236- zał. 3,4,5

236 - zał. nr 1 i 2

Zarządzenie nr 236/11 Burmistrza Czerska z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie planu audytu dla Gminy Czersk na rok 2012 

Zarządzenie nr 235/11 Burmistrza Czerska z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie wygaszenia trwałego zarządu ustanowionego na rzecz na rzecz Szkoły Podstawowej w Zapędowie

Zarządzenie nr 234/11 Burmistrza Czerska z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie wygaszenia trwałego zarządu ustanowionego na rzecz na rzecz Szkoły Podstawowej w Krzyżu

Zarządzenie nr 233/11 Burmistrza Czerska z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie wydzierżawienia budynku Centrum Informacji Turystycznej na rzecz Ośrodka Kultury w Czersku

Zarządzenie nr 232/11 Burmistrza Czerska z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego Czersk na 2011 rok

Zarządzenie nr 231/11 Burmistrza Czerska z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok

Zarządzenie nr 230/11 Burmistrza Czerska z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia autopoprawek do materiałów na XIII sesję Rady Miejskiej w Czersku

Zarządzenie Nr 229/11 Burmistrza Czerska z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 28/11 Burmistrza Czerska z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia planu zamówień publicznych na rok 2011

Zarządzenie nr 228/11 Burmistrza Czerska z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie przedkładania przez gminne instytucje kultury kwartalnych informacji z realizacji planu finansowego

Zarządzenie nr 227/11 Burmistrza Czerska z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie określenia planu finansowego Urzędu Miejskiego w Czersku do projektu budżetu na 2012 rok

Zarządzenie nr 226/11 Burmistrza Czerska z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze, strażnika Straży Miejskiej w Czersku

Zarządzenie nr 225/11 Burmistrza Czerska z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie wypłaty odszkodowania za grunt pod drogą ul. Elizy Orzeszkowej – dz. nr 499/5, 498/5 w Rytlu

Zarządzenie nr 224/11 Burmistrza Czerska z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym działki nr 1167/1 położonej w Czersku

Zarządzenie nr 223/11 Burmistrza Czerska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego Czersk na 2011 rok

Zarządzenie nr 222/11 Burmistrza Czerska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok oraz w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami do uchwały budżetowej Gminy Czersk na 2011 rok

Zarządzenie nr 221/11 Burmistrza Czerska z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie ustalenia stawki czynszu najmu lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Czersk

Zarządzenie nr 220/11 Burmistrza Czerska z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia materiałów na sesję Rady Miejskiej w Czersku

Zarządzenie nr 219/11 Burmistrza Czerska z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji aktywów i pasywów wykazanych w księgach rachunkowych

Zarządzenie nr 218/11 Burmistrza Czerska z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji środków pieniężnych w kasie Urzędu Miejskiego w Czersku

Zarządzenie nr 217/11 Burmistrza Czerska z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji paliwa w samochodach i urządzeniach przeciwpożarowych znajdujących się w Urzędzie Miejskim oraz jednostkach OSP

Zarządzenie nr 216/11 Burmistrza Czerska z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przejazdu obciążającej działkę nr 1202/1 położoną w Czersku, na rzecz działek nr 1202/2 i 1202/3

Zarządzenie nr 215/11 Burmistrza Czerska z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie wykupu nieruchomości gruntowej nr 171/32 stanowiącej drogę, na rzecz Gminy Czersk

Zarządzenie nr 214/11 Burmistrza Czerska z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie wypłaty odszkodowania za grunt pod drogą ul. Okrę??ną – dz. nr 694/6 w Czersku

Zarządzenie nr 213/11 Burmistrza Czerska z dnia 6 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie oddania w u??yczenie na rzecz Administracji Zasobów Komunalnych w Czersku placów zabaw poło??onych na terenie Gminy Czersk

Zarządzenie nr 212/11 Burmistrza Czerska z dnia 5 grudnia 2011 r. w sprawie regulaminu określającego zasady realizacji projektu systemowego „My – ka??dy z nas – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów klas I – III w Gminie Czersk"

212 - zał.

Zarządzenie nr 211/11 Burmistrza Czerska z dnia 5 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego Czersk na 2011 rok 

211 - zał. nr 1

211 - zał. nr 2

211 - zał. nr 3 - dochody

211 - zał. nr 3  - wydatki

211 - zał. nr 4

Zarządzenie nr 210/11 Burmistrza Czerska z dnia 5 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok oraz w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami do uchwały budżetowej Gminy Czersk na 2011 rok 

210 - zał. nr 1

210 - zał. nr 2

210 - zał. nr 3

210 - zał. nr 4 - dochody

210 - zał. nr 4  - wydatki

210 - zał. nr 5

210 - zał. nr 6

Zarządzenie nr 209/11 Burmistrza Czerska z dnia 1 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego Czersk na 2011 rok 

209 - zał. nr 1

209 - zał. nr 2

209 - zał. nr 3

Zarządzenie nr 208/11Burmistrza Czerska z dnia 1 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia autopoprawek do materiałów na XII sesję Rady Miejskiej w Czersku

Zarządzenie nr 207/11 Burmistrza Czerska z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności obciążającej działki położone w Czersku przy ul. 21 Lutego oraz Akacjowej na rzecz Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Czersku 

Zarządzenie nr 206/11 Burmistrza Czerska z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej nr 518/4 na rzecz jej użytkownika wieczystego

Zarządzenie nr 205/11 Burmistrza Czerska z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności obciążającej działki położone Czersku przy ul. 21 Lutego oraz Akacjowej na rzecz Telekomunikacji Polskiej S.A.

Zarządzenie nr 204/11 Burmistrza Czerska Szefa Obrony Cywilnej Gminy Czersk   z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej i przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji użyczonego sprzętu obrony cywilnej

Zarządzenie nr 203/11 Burmistrza Czerska z dnia 22 listopada 2011 r. w sprawie przyjęcia materiałów na sesję Rady Miejskiej w Czersku

Zarządzenie nr 202/11 Burmistrza Czerska z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wydawania artykułów żywnościowych otrzymanych z Banku Żywności w Chojnicach

Zarządzenie nr 201/11 Burmistrza Czerska z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie przekazania Miejsko – Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Czersku do realizacji dystrybucję żywności w ramach Banku Żywności

Zarządzenie nr 200/11 Burmistrza Czerska z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie upoważnienia do wydawania i podpisywania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów

Zarządzenie nr 199/11 Burmistrza Czerska z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym działki nr 101/3 położonej w Rytlu przy ul. Ks. Kowalkowskiego 

Zarządzenie nr 198/11 Burmistrza Czerska z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie wykupu nieruchomości gruntowej nr 272/1, stanowiącej grunt pod przepompownią ścieków, na rzecz Gminy Czersk 

Zarządzenie nr 197/11 Burmistrza Czerska z dnia 14 listopada 2011 r. w sprawie przyjęcia projektu wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czersk

Zarządzenie nr 196/11 Burmistrza Czerska z dnia 14 listopada 2011 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2012 rok

Zarządzenie nr 195/11 Burmistrza Czerska z dnia 8 listopada 2011 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego Czersk na 2011 rok 

195 - zał. nr 1

195 - zał. nr 2

195 - zał. nr3 - dochody

195 - zał. nr 3 - wydatki

195 - zał. nr 4

Zarządzenie nr 194/11 Burmistrza Czerska z dnia  8 listopada 2011 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok oraz w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami do uchwały budżetowej Gminy Czersk na 2011 rok

194 - zał. nr 1

194 - zał. nr 2

194 - zał. nr 3 - dochody

194 - zał. nr 3 - wydatki

194 - zał. nr 4

194 - zał. nr 5

Zarządzenie nr 193/11 Burmistrza Czerska z dnia 7 listopada 2011 r. w sprawie podziału Urzędu Miejskiego na stanowiska pracy 

Zarządzenie nr 192/11 Burmistrza Czerska z dnia 7 listopada 2011 r. w sprawie wykupu nieruchomości gruntowej nr 70/2 w Malachinie, ul. Szkolna na rzecz Gminy Czersk

Zarządzenie nr 191/11 Burmistrza Czerska z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie wykupu nieruchomości gruntowej nr 124/1 na rzecz Gminy Czersk

Zarządzenie nr 190/11 Burmistrza Czerska z dnia 28 października 2011 r. w sprawie wypłaty odszkodowania za grunt pod drogą ul. Mleczarską – dz. nr 157/3 w Czersku

Zarządzenie nr 189/11 Burmistrza Czerska z dnia 28 października 2011 r. w sprawie wydzierżawienia w trybie przetargowym części nieruchomości o numerze geodezyjnym 118/2 położonej w miejscowości Kurcze

Zarządzenie nr 188/11 Burmistrza Czerska z dnia 28 października 2011 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Czersku na 2011 rok

188 - załącznik

Zarządzenie nr 187/11 Burmistrza Czerska z dnia 27 października 2011 r. w sprawie wypłaty odszkodowania za grunt pod drogą ul. Mleczarską – dz. nr 157/5 w Czersku 

Zarządzenie nr 186/11 Burmistrza Czerska z dnia 27 października 2011 r. w sprawie przyjęcia autopoprawek do materiałów na XI sesję Rady Miejskiej w Czersku

Zarządzenie nr 185/11 Burmistrza Czerska z dnia 27 października 2011 r. w sprawie stałego dyżuru w Gminie Czersk na czas zagrożenia i wojny

Zarządzenie nr 184/11 Burmistrza Czerska z dnia 27 października 2011 r. w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Czersk za III kwartały 2011 r.

Zarządzenie nr 183/11 Burmistrza Czerska z dnia 25 października 2011 r. w sprawie udzielenia świadczeń pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Czersk 

Zarządzenie nr 182/11 Burmistrza Czerska z dnia 25 października 2011 r. w sprawie uchylenia zarządzenia nr 738/10 Burmistrza Czerska z dnia 15 lutego 2010 r. 

Zarządzenie nr 181/11 Burmistrza Czerska z dnia 20 października 2011 r. w sprawie oddania w użyczenie na rzecz Administracji Zasobów Komunalnych w Czersku boisk sportowych położonych na terenie Gminy Czersk 

Zarządzenie nr 180/11 Burmistrza Czerska z dnia 20 października 2011 r. w sprawie oddania w użyczenie na rzecz Administracji Zasobów Komunalnych w Czersku placów zabaw położonych na terenie Gminy Czersk 

Zarządzenie nr 179/11 Burmistrza Czerska z dnia 20 października 2011 r. w sprawie oddania w użyczenie na rzecz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Oddział w Poznaniu działki o numerze ewidencyjnym 205/3 położonej w Zapędowie 

Zarządzenie nr 178/11 Burmistrza Czerska z dnia 20 października 2011 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 2 w Czersku przy ul. Łukowskiej 2

Zarządzenie nr 177/11 Burmistrza Czerska z dnia 20 października 2011 r. w sprawie wydzierżawienia w trybie przetargowym nieruchomości o numerze geodezyjnym 2321/4 położonej w Czersku 

Zarządzenie nr 176/11 Burmistrza Czerska z dnia 18 października 2011 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 64/11 Burmistrza Czerska z dnia 6 kwietnia 2011 r. 

Zarządzenie nr 175/11 Burmistrza Czerska z dnia 18 października 2011 r. w sprawie poręczenia kredytu zaciągniętego przez Stowarzyszenie na Rzecz Szkoły w Odrach i Rozwoju Lokalnego 

Zarządzenie nr 174/11 Burmistrza Czerska z dnia 17 października 2011 r. w sprawie przyjęcia materiałów na sesję Rady Miejskiej w Czersku

Zarządzenie nr 173/11 Burmistrza Czerska z dnia 13 października 2011 r. w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 66 położonej w miejscowości Gartki, obręb Zapędowo 

Zarządzenie nr 172/11 Burmistrza Czerska z dnia 13 października 2011 r. w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 489/15 położonej w miejscowości Ostrowite

Zarządzenie nr 171/11 Burmistrza Czerska z dnia 13 października 2011 r. w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 489/14 położonej w miejscowości Ostrowite

Zarządzenie nr 170/11 Burmistrza Czerska z dnia 13 października 2011 r. w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości gruntowej składających się z działek oznaczonych numerami geodezyjnymi 489/16 oraz 490/1 położonych w miejscowości Ostrowite

Zarządzenie nr 169/11 Burmistrza Czerska z dnia 13 października 2011 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 2 w Czersku przy ul. Kolejowej 1 

Zarządzenie nr 168/11 Burmistrza Czerska z dnia 11 października 2011 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Czersku na 2011 rok 

168 - zał nr 1

168 - zał. nr 2

168 - zał. nr 3 - dochody

168 - zał. nr 3 - wydatki

168 - zał. nr 4

Zarządzenie nr 167/11 Burmistrza Czerska z dnia 11 października 2011 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok oraz w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami do uchwały budżetowej Gminy Czersk na 2011 rok

167 - zał. nr 1

167 - zał. nr 2

167 - zał. nr 4 wydatki

167 - zał. nr 4 dochody

167 - zał. nr 5

167 - zał. nr 6

Zarządzenie nr 166/11 Burmistrza Czerska z dnia 6 października 2011 r. w sprawie wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym części nieruchomości o numerze geodezyjnym 26/2 położonej w miejscowości Mokre

Zarządzenie nr 165/11 Burmistrza Czerska z dnia 6 października 2011 r. w sprawie wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości o numerze geodezyjnym 309/6 położonej w miejscowości Mokre

Zarządzenie nr 164/11 Burmistrza Czerska z dnia 6 października 2011 r. w sprawie wydzierżawienia w trybie przetargowym części nieruchomości o numerze geodezyjnym 44/2 położonej w miejscowości Mokre

Zarządzenie nr 163/11 Burmistrza Czerska z dnia 6 października 2011 r. w sprawie wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym części nieruchomości o numerze geodezyjnym 38 położonej w miejscowości Mokre

Zarządzenie nr 162/11 Burmistrza Czerska z dnia 6 października 2011 r. w sprawie uzupełnienia składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w Czersku

Zarządzenie nr 161/11 Burmistrza Czerska z dnia 6 października 2011 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa Pani Teresy Manszewskiej w Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w Czersku

Zarządzenie nr 160/11 Burmistrza Czerska z dnia 4 października 2011 r. w sprawie wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości o numerze geodezyjnym 64, położonej w miejscowości Gartki, obręb geodezyjny Zapędowo

Zarządzenie nr 159/11 Burmistrza Czerska z dnia 4 października 2011 r. w sprawie powołania Zespołu Samooceny CAF

Zarządzenie nr 158/11 Burmistrza Czerska z dnia 30 września 2011 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego Czersk na 2011 rok

158 - zał. nr 1

158 - zał. nr 2

158 - zał. nr 3

Zarządzenie nr 157/11 Burmistrza Czerska z dnia 29 września 2011 r. w sprawie powołania Koordynatora CAF oraz osoby wspierającej

Zarządzenie nr 156/11 Burmistrza Czerska z dnia 29 września 2011 r. w sprawie wykupu nieruchomości gruntowej nr 1188/25, stanowiącej część ul. Aleja 1000 – lecia na rzecz Gminy Czersk

Zarządzenie nr 155/11 Burmistrza Czerska z dnia 29 września 2011 r. w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem ewidencyjnym 1621/19 położonej w Czersku przy ul. Akacjowej

Zarządzenie nr 154/11 Burmistrza Czerska z dnia 29 września 2011 r. w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem ewidencyjnym 1621/18 położonej w Czersku przy ul. Akacjowej

Zarządzenie nr 153/11 Burmistrza Czerska z dnia 29 września 2011 r. w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem ewidencyjnym 1621/20 położonej w Czersku przy ul. Akacjowej

Zarządzenie nr 152/11 Burmistrza Czerska z dnia 29 września 2011 r. w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem ewidencyjnym 1621/21 położonej w Czersku przy ul. Akacjowej

Zarządzenie nr 151/11 Burmistrza Czerska z dnia 27 września 2011 r. w sprawie uzupełnienia składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 10 w Malachinie. 

Zarządzenie nr 150/11 Burmistrza Czerska z dnia 22 września w sprawie powołania kierownika projektu systemowego pn „My - każdy z nas – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów klas I-III w Gminie Czersk”

Zarządzenie nr 149/11 Burmistrza Czerska z dnia 22 września 2011 r. w sprawie wypłaty odszkodowania za grunty pod drogą ul. Bohaterów Września – dz. nr 965/5 w Czersku.

Zarządzenie nr 148/11 Burmistrza Czerska z dnia 22 września 2011 r. w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 292/19 położonej przy ul. Jana Pawła II w Czersku.

Zarządzenie nr 147/11 Burmistrza Czerska z dnia 22 września 2011 r. w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 130/6 położonej w miejscowości Kurcze.

Zarządzenie nr 146/11 Burmistrza Czerska z dnia 22 września 2011 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa Pani Moniki Janiny Galikowskiej w Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 10 w Malachinie.

Zarządzenie nr 145/11 Burmistrza Czerska z dnia 20 września 2011 r. w sprawie zmiany planów finansowych w jednostkach budżetowych gminy Czersk w 2011 r.

Zarządzenie nr 144/11 Burmistrza Czerska z dnia 20 września 2011 r. w sprawie przyjęcia materiałów na sesję Rady Miejskiej w Czersku.

Zarządzenie nr 143/11 Burmistrza Czerska z dnia 19 września 2011 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w Gminie Czersk dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.

Zarządzenie nr 142/11 Burmistrza Czerska z dnia 6 września 2011 r. w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Miejskiego w Czersku do podejmowania czynności związanych z aktem pełnomocnictwa do głosowania i głosowaniem korespondencyjnym w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 

Zarządzenie nr 141/11 Burmistrza Czerska z dnia 6 września 2011 r. w sprawie zawarcia w trybie bezprzetargowym kolejnych umów na dzierżawę nieruchomości rolnych z dotychczasowymi dzierżawcami 

Zarządzenie nr 140/11 Burmistrza Czerska z dnia 6 września 2011 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 2 w Czersku przy ul. Królowej Jadwigi 24 

Zarządzenie nr 139/2011 Burmistrza Czerska z dnia 1 września 2011 roku w sprawie powołania kierownika Ośrodka Kultury w Łęgu 

Zarządzenie nr 138/11 Burmistrza Czerska z dnia 1 września 2011 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 11 w Czersku przy ul. Starego Urzędu 22 

Zarządzenie nr 137/11 Burmistrza Czerska z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Czersku na 2011 rok 

137 - zał. nr 1

137 - zał. nr 2

137 - zał. nr - wydatki

137 - zał. 3 - dochody

Zarządzenie nr 136/11 Burmistrza Czerska z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok oraz w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami do uchwały budżetowej Gminy Czersk na 2011 rok 

136 - zał. nr 1

136 - zał. nr 2

136 - zał. nr 4 - wydatki zlecone

136 - zał. nr 4 - dochody zlecone

136 - zał. nr 5

136 - zał. nr 6

Zarządzenie nr 135/11 Burmistrza Czerska z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie przyjęcia autopoprawek do materiałów na IX sesję Rady Miejskiej w Czersku 

Zarządzenie nr 134/11 Burmistrza Czerska z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie dzierżawy na rzecz Gminy Czersk w trybie bezprzetargowym części nieruchomości o numerze ewidencyjnym 96/1 położonej w miejscowości Przyjaźnia 

Zarządzenie nr 133/11 Burmistrza Czerska z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie dzierżawy na rzecz Gminy Czersk w trybie bezprzetargowym nieruchomości o numerze ewidencyjnym 1161/5 położonej w Czersku przy ul. Browarowej 

Zarządzenie nr 132/11 Burmistrza Czerska z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie wyznaczenia dodatkowego terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej na zakup podręczników dla uczniów 

Zarządzenie nr 131/11 Burmistrza Czerska z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 536/06 w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miejskiego w Czersku 

Zarządzenie nr 130/11 Burmistrza Czerska z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie określenia podstawowych parametrów do prac nad projektem budżetu Gminy Czersk na 2012 rok 

Zarządzenie nr 129/11 Burmistrza Czerska z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Czersk, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji z wykonania planów finansowych instytucji kultury i SP ZOZ w Czersku za I półrocze 2011 roku 

129 - zał.

Zarządzenie nr 128/11 Burmistrza Czerska z dnia 23 sierpnia 2011 r. w sprawie przyjęcia materiałów na sesję Rady Miejskiej w Czersku 

Zarządzenie nr 127/11 Burmistrza Czerska z dnia 23 sierpnia 2011 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Samorządowego nr 1 im. Kubusia Puchatka w Czersku 

Zarządzenie nr 126/11 Burmistrza Czerska z dnia 23 sierpnia 2011 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Czersku 

Zarządzenie nr 125/11 Burmistrza Czerska z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie wykazu miejsc na terenie Gminy Czersk przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych. 

125 - zał.

Zarządzenie nr 124/11 Burmistrza Czerska z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 1 w Czersku przy ul. Królowej Jadwigi 5 

Zarządzenie nr 123/11 Burmistrza Czerska z dnia 9 sierpnia 2011 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Czersk 

Zarządzenie nr 122/11 Burmistrza Czerska z dnia 9 sierpnia 2011 r. w sprawie wykupu nieruchomości gruntowej nr 1202/1 na rzecz Gminy Czersk 

Zarządzenie nr 121/11 Burmistrza Czerska z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie wykupu nieruchomości gruntowej nr 282/1 na rzecz Gminy Czersk 

Zarządzenie nr 120/11 Burmistrza Czerska z dnia 3 sierpnia 2011 r. w sprawie trybu refundacji kosztów zakupu podręczników dla uczniów szkół innych niż prowadzone przez Gminę Czersk 

Zarządzenie Nr 119/11 Burmistrza Czerska z dnia 3 sierpnia 2011 r. w sprawie skierowania Pana Krystiana Łangowskiego do odbycia służby przygotowawczej 

Zarządzenie Nr 118/11 Burmistrza Czerska z dnia 28 lipca 2011 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 28/11 Burmistrza Czerska z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia planu zamówień publicznych na rok 2011. 

Zarządzenie nr 117/11 Burmistrza Czerska z dnia 28 lipca 2011 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego Czersk na 2011 rok

117 - zał. nr 1

117 - zał. nr 2

117 - zał. nr 3 dochody

117 - zał. nr 3 wydatki

Zarządzenie nr 116/11 Burmistrza Czerska z dnia 28 lipca 2011 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok oraz w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami do uchwały budżetowej gminy Czersk na 2011 rok 

116 - zał. nr 1

116 - zał. nr 2

116 - zał. nr 3

116 - zał. nr 4 dochody

116 - zał. nr 4 wydatki

116 - zał. nr 5

116 - zał. nr 6

Zarządzenie nr 115/11 Burmistrza Czerska z dnia 28 lipca 2011 r. w sprawie skierowania Pani Moniki Kuchenbecker do odbycia służby przygotowawczej 

Zarządzenie nr 114/11 Burmistrza Czerska z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Czersk za II kwartały 2011 r. 

Zarządzenie nr 113/11 Burmistrza Czerska z dnia 26 lipca 2011 r. w sprawie księgi procedur audytu wewnętrznego 

113 - załącznik

Zarządzenie nr 112/11 Burmistrza Czerska z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie karty audytu wewnętrznego 

Zarządzenie nr 111/11 Burmistrza Czerska z dnia 14 lipca 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości środków przypadających na jednostki pomocnicze w 2012 roku 

Zarządzenie nr 110/11 Burmistrza Czerska z dnia 5 czerwca 2011 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Czersku 

Zarządzenie nr 109/11 Burmistrza Czerska z dnia 5 lipca 2011 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego i określenia terminu egzaminu 

Zarządzenie nr 108/11 Burmistrza Czerska z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie określenia szczegółowego trybu postępowania w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w przypadku remontu elewacji budynku mieszkalnego 

 

Zarządzenie nr 107/11 Burmistrza Czerska z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej nr 384/96 i 384/100 na rzecz jej użytkownika wieczystego 

Zarządzenie nr 106/11 Burmistrza Czerska z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Krzyżu 

Zarządzenie nr 105/11 Burmistrza Czerska z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego Czersk na 2011 rok 

105 - zał. nr 1

105 - zał. nr 2

105 - zał. nr 3

Zarządzenie nr 104/11Burmistrza Czerska z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok oraz w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami do uchwały budżetowej gminy Czersk na 2011 rok

104 - zał. nr 1

104 - zał. nr 2

104 - zał. nr 3

104 - zał. nr 4 - dochody

104 - zał. nr 4 - wydatki

104 - zał. nr 5

104 - zał. nr 6

104 - zał. nr 7

Zarządzenie nr 103/11 Burmistrza Czerska z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie wydzierżawienia w trybie przetargu ustnego nieograniczonego części placu położonego w Czersku przy ul. Gen. Józefa Hallera z przeznaczeniem na plac manewrowy do nauki jazdy 

Zarządzenie nr 102/11 Burmistrza Czerska z dnia 20 czerwca 2011 r. w sprawie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert o dotacje na realizację zadań własnych Gminy w zakresie organizacji form wypoczynku letniego dzieci i młodzieży 

Zarządzenie nr 101/11 Burmistrza Czerska z dnia 20 czerwca 2011 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 6 w Czersku przy ul. Przytorowej 3 

Zarządzenie Nr 100/2011 Burmistrza Czerska z dnia 20 czerwca 2011 roku w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości dla budżetu Gminy Czersk oraz Urzędu Miejskiego w Czersku 

Zarządzenie nr 99/11 Burmistrza Czerska z dnia 14 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 87/11 Burmistrza Czerska z dnia 17 maja 2011 r. w sprawie bezprzetargowej sprzedaży nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa – GDDKiA Oddział w Gdańsku 

Zarządzenie nr 98/11 Burmistrza Czerska z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie powołania Komisji Konsultacyjnej opiniującej wnioski o dotacje dla organizacji pozarządowych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych gminy w zakresie organizacji form wypoczynku letniego dzieci i młodzieży 

Zarządzenie nr 97/11 Burmistrza Czerska z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Miejskiej w Czersku 

Zarządzenie nr 96/11 Burmistrza Czerska z dnia 2 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej na zakup podręczników dla uczniów 

Zarządzenie nr 95/11 Burmistrza Czerska z dnia 1 czerwca 2011 r. w sprawie przyjęcia materiałów na sesję Rady Miejskiej w Czersku 

Zarządzenie nr 94/11 Burmistrza Czerska z dnia 2 czerwca 2011 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej dotyczącej nazw trzech parków w Czersku 

 

Zarządzenie nr 93/11 Burmistrza Czerska z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie wyposażenia kierowcy w okulary przeciwsłoneczne   

 

Zarządzenie nr 92/11 Burmistrza Czerska z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego Czersk na 2011 rok

92 - zał. nr 1

92 - zał. nr 2

92 - zał. nr 3

Zarządzenie nr 91/11 Burmistrza Czerska z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok oraz w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami do uchwały budżetowej gminy Czersk na 2011 rok.

91 - zał. nr 1

91 - zał. nr 2

91 - zał. nr 3 - dochody

91 -  zał. nr 3 - wydatki

91 - zał. nr 4

91 - zał. nr 5

Zarządzenie nr 90/11 Burmistrza Czerska z dnia 23 maja 2011 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego Czersk na 2011 rok 

90 - zał. nr 1

90 - zał. nr 2

Zarządzenie nr 89/11 Burmistrza Czerska z dnia 19 maja 2011 r. w sprawie przyjęcia autopoprawek do materiałów na VII sesję Rady Miejskiej w Czersku 

89 - zał.

Zarządzenie nr 88/11 Burmistrza Czerska z dnia 19 maja 2011 r. w sprawie powierzenia dyrektorom szkół obowiązków likwidatorów 

Zarządzenie nr 87/11 Burmistrza Czerska z dnia 17 maja 2011 r. w sprawie bezprzetargowej sprzedaży nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa – GDDKiA Oddział w Gdańsku. 

Zarządzenie nr 86/11 Burmistrza Czerska z dnia 17 maja 2011 r. w sprawie wykupu nieruchomości nr 150/2 – grunt pod przepompownią w Lipkach Dolnych 

Zarządzenie nr 85/11 Burmistrza Czerska z dnia 13 maja 2011 r. w sprawie powołania komisji konkursowych na stanowiska dyrektorów placówek oświatowych Gminy Czersk 

Zarządzenie nr 84/11 Burmistrza Czerska z dnia 10 maja 2011 w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy Czersk do zaciągania zobowiązań wynikających z wieloletniej prognozy finansowej gminy Czersk na lata 2011 – 2024 

Zarządzenie nr 83/11 Burmistrza Czerska z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie przyjęcia materiałów na sesję Rady Miejskiej w Czersku 

Zarządzenie nr 82/11 Burmistrza Czerska z dnia 5 maja 2011 r. w sprawie wykupu nieruchomości nr 321/2 położonej w obrębie ewidencyjnym Rytel 

Zarządzenie nr 81/11 Burmistrza Czerska z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie informacji o wykonaniu budżetu gminy Czersk za I kwartał 2011 r. 

Zarządzenie nr 80/11 Burmistrza Czerska z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie powołania stałej komisji przetargowej oraz regulaminu jej działania 

Zarządzenie nr 79/2011 Burmistrza Czerska z dnia 28 kwietnia 2011 roku w sprawie wprowadzenia programów komputerowych w Urzędzie Miejskim w Czersku 

Zarządzenie Nr 78/2011 Burmistrza Czerska z dnia 28 kwietnia 2011 roku w sprawie wprowadzenia zmiany planu audytu w Gminie Czersk na 2011 rok. 

78 - zał. nr 1

78 - zał. nr 2

78 - zał. nr 3

78 - zał. nr 4

Zarządzenie nr 77/11 Burmistrza Czerska z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie udzielenia świadczeń pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Czersk 

Zarządzenie nr 76/11 Burmistrza Czerska z dnia 22 kwietnia 2011 r. w sprawie instrukcji obiegu dokumentów finansowo-księgowych w Urzędzie Miejskim w Czersku 

Zarządzenie nr 75/11 Burmistrza Czerska z dnia 22 kwietnia 2011 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego Czersk na 2011 rok 

75 - zał. nr 1

75 - zał. nr 2

Zarządzenie nr 74/11 Burmistrza Czerska z dnia 22 kwietnia 2011 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok. 

74 - zał. nr 1

74 - zał. nr 2

Zarządzenie Nr 73/11 Burmistrza Czerska z dnia 21 kwietnia 2011 r. w sprawie przyjęcia autopoprawek do materiałów na VI sesję Rady Miejskiej w Czersku. 

Zarządzenie nr 72/11 Burmistrza Czerska z dnia 19 kwietnia 2011 r. w sprawie sporządzania skonsolidowanego bilansu Gminy Czersk 

Zarządzenie nr 71/2011 Burmistrza Czerska z dnia 19 kwietnia 2011 r. w sprawie zasad, sposobu i trybu przyznawania i korzystania ze służbowych kart płatniczych przez pracowników Urzędu Miejskiego w Czersku oraz innych jednostek organizacyjnych i osób prawnych Gminy Czersk oraz zasad rozliczania płatności dokonywanych przy wykorzystaniu służbowych kart płatniczych 

Zarządzenie nr 70/11 Burmistrza Czerska z dnia 19 kwietnia 2011 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Czersku 

Zarządzenie Nr 69/11 Burmistrza Czerska z dnia 12 kwietnia 2011 r. w sprawie przyjęcia materiałów na sesję Rady Miejskiej w Czersku. 

Zarządzenie Nr 68/11 Burmistrza Czerska z dnia 12 kwietnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Ośrodka Kultury w Łęgu. 

Zarządzenie Nr 67/11 Burmistrza Czerska z dnia 12 kwietnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Ośrodka Kultury w Rytlu. 

Zarządzenie Nr 66/11 Burmistrza Czerska z dnia 12 kwietnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Ośrodka Kultury w Czersku. 

Zarządzenie Nr 65/11 Burmistrza Czerska z dnia 6 kwietnia 2011 r. w sprawie wypłaty odszkodowania za grunt pod drogą – ul. Rynkowa w Rytlu. 

Zarządzenie Nr 64/11 Burmistrza Czerska z dnia 6 kwietnia 2011 r. w sprawie poręczenia pożyczki zaciągniętej przez Zakład Zagospodarowania Odpadów „Nowy Dwór” Sp. z o.o. w Chojnicach. 

Zarządzenie Nr 63/11 Burmistrza Czerska z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla obiektu Urzędu Miejskiego w Czersku. 

Zarządzenie Nr 62/11 Burmistrza Czerska z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonych w Czersku przy ulicach: Józefa Ostrowskiego, Gen. Hallera i Dworcowej. 

Zarządzenie Nr 61/11 Burmistrza Czerska z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 740/10 Burmistrza Czerska z dnia 18 lutego 2010 r. w sprawie powołania Komisji Socjalnej w Urzędzie Miejskim w Czersku. 

Zarządzenie Nr 60/11 Burmistrza Czerska z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 53/11 Burmistrza Czerska z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czersk za rok 2010. 

Zarządzenie Nr 59/11 Burmistrza Czerska z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego Czersk na 2011 rok. 

59/11 - zał. nr 1

59/11 - zał. nr 2

59/11 - zał. nr 3

Zarządzenie Nr 58/11 Burmistrza Czerska z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok oraz w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami do uchwały budżetowej gminy Czersk na 2011 rok.

58/11 - zał. nr 1

58/11 - zał. nr 2

58/11 - zał. nr 4

58/11 - zał. nr 4

58/11 - zał. nr 5

58/11 - zał. nr 6

Zarządzenie Nr 57/11 Burmistrza Czerska z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie przyznania odszkodowania za grunt pod drogą – ul. Porzeczkowa w Czersku. 

Zarządzenie Nr 56/11 Burmistrza Czerska z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie zamiany prawa własności działki nr 400/59, położonej w obrębie geodezyjnym Czersk na prawo własności działki nr 17/1, położonej w obrębie geodezyjnym Złotowo. 

Zarządzenie Nr 55/11 Burmistrza Czerska z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia informacji o stanie mienia Gminy Czersk.

 55/11 – załącznik 

Zarządzenie Nr 54/11 Burmistrza Czerska z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych za rok 2010.    

Zarządzenie Nr 53/11 Burmistrza Czerska z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czersk za rok 2010. 

Zarządzenie Nr 52/11 Burmistrza Czerska z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego Czersk na 2011 rok.   

 52/11 – zał. nr 1

 52/11 – zał. nr 2

Zarządzenie Nr 51/11 Burmistrza Czerska z dnia 17 marca 2011 r.  w sprawie przyjęcia autopoprawek do materiałów na V sesję Rady Miejskiej w Czersku 

51/11 - załącznik do zarządzenia  

Zarządzenie Nr 50/11 Burmistrza Czerska z dnia 15 marca 2011 r. w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości oznaczonej numerem geod. 197/3 położonej w Lipkach Górnych 26a  

Zarządzenie Nr 49/11 Burmistrza Czerska z dnia 15 marca 2011 r. w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości oznaczonej numerem geod. 197/6 położonej w Lipkach Górnych 26d  

Zarządzenie Nr 48/11 Burmistrza Czerska z dnia 15 marca 2011 r. w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości oznaczonej numerem geod. 197/5 położonej w Lipkach Górnych 26c  

Zarządzenie Nr 47/11 Burmistrza Czerska z dnia 15 marca 2011 r. w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości oznaczonej numerem geod. 197/4 położonej w Lipkach Górnych 26b  

Zarządzenie Nr 46/11 Burmistrza Czerska z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie powołania koordynatora czynności kancelaryjnych i wyboru systemu wykonywania czynności kancelaryjnych w celu dokumentowania przebiegu załatwiania spraw w Urzędzie Miejskim w Czersku  

Zarządzenie Nr 45/11 Burmistrza Czerska z dnia 9 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia  materiałów na sesję Rady Miejskiej w Czersku  

Zarządzenie Nr 44/11 Burmistrza Czerska z dnia 7 marca 2011 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 899/10 Burmistrza Czerska z dnia 18 listopada 2010 r. w sprawie systemu kontroli zarządczej sprawowanej przez Burmistrza Czerska  

44/11 – załącznik, rejestr ryzyka;

Zarządzenie Nr 43/11 Burmistrza Czerska z dnia 7 marca 2011 r. w sprawie oddania w użytkowanie na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Czersku gruntów i budynków położonych w Czersku przy ul. Królowej Jadwigi 4 oraz ul. Stolarskiej  

Zarządzenie Nr 42/11 Burmistrza Czerska z dnia 7 marca 2011 r. w sprawie wykupu nieruchomości nr 412/3 w Czersku  

Zarządzenie Nr 41/11 Burmistrza Czerska z dnia 24 lutego 2011 r.  w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym działki nr 2252/1 położonej w Czersku przy ul. Wojska Polskiego   

Zarządzenie Nr 40/11 Burmistrza Czerska z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 5 w Czersku przy ul. Przytorowej 3  

Zarządzenie Nr 39/11 Burmistrza Czerska z dnia 17 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia odpłatności za dzierżawę terenu pod działalność rozrywkową oraz handlową prowadzoną poza targowiskiem miejskim  

Zarządzenie Nr 38/11 Burmistrza Czerska z dnia 15 lutego 2011 w sprawie przyjęcia materiałów na sesję Rady Miejskiej w Czersku.

Zarządzenie Nr 37/11 Burmistrza Czerska z dnia 11 lutego 2011 w sprawie bezprzetargowej sprzedaży nieruchomości położonej w Czersku przy ul. Klonowej.

Zarządzenie Nr 36/11 Burmistrza Czerska z dnia 11 lutego 2011 w sprawie określenia zasad, trybu i formy opracowywania informacji o stanie mienia gminnego stanowiącej załącznik do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czersk.

Zarządzenie Nr 35/11 Burmistrza Czerska z dnia 8 lutego 2011 w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Czersk do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planach finansowych w 2011 r.

35/11 - załącznik do zarządzenia

Zarządzenie Nr 34/11 Burmistrza Czerska z dnia 8 lutego 2011 w sprawie wprowadzenia instrukcji postępowania w zakresie zapobiegania przestępstwom, o których mowa w art. 165a i 299 Kodeksu karnego.

Zarządzenie Nr 33/11 Burmistrza Czerska z dnia 8 lutego 2011 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego Czersk na 2011 rok.

33/11 - załącznik do zarządzenia

Zarządzenie Nr 32/11 Burmistrza Czerska z dnia 8 lutego 2011 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok.

32/11 - załącznik do zarządzenia

Zarządzenie Nr 31/11 Burmistrza Czerska z dnia 3 lutego 2011 r. w sprawie powołania pełnomocnika ds. przygotowania projektu: „Borowiackie szlaki – kompleksowa redukcja presji turystycznej w Rezerwacie Biosfery Bory Tucholskie”.

Zarządzenie Nr 30/11 Burmistrza Czerska z dnia 1 lutego 2011 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawie świadczeń rodzinnych oraz do wydawania decyzji w tych sprawach.

Zarządzenie Nr 29/11 Burmistrza Czerska z dnia 1 lutego 2011 r. w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czersku do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych.

Zarządzenie Nr 28/11 Burmistrza Czerska z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia planu zamówień publicznych na rok 2011.

Zarządzenie Nr 27/11 Burmistrza Czerska z dnia 20 stycznia 2011 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 10/10 w sprawie zwołania zebrań mieszkańców sołectw na terenie Gminy Czersk    

Zarządzenie Nr 26/11 Burmistrza Czerska z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie powołania zespołu do spraw weryfikacji taryf opłat za wodę i odprowadzanie ścieków    

Zarządzenie Nr 25/11 Burmistrza Czerska z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie powołania zespołu dla koordynacji zadań związanych z pozyskiwaniem środków zewnętrznych    

Zarządzenie Nr 24/11 Burmistrza Czerska z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Czersk    

Zarządzenie Nr 23/11 Burmistrza Czerska z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej nr 174/48 na rzecz jej użytkownika wieczystego 

Zarządzenie Nr 22/11 Burmistrza Czerska z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie wypłaty odszkodowania za grunt pod drogą – ul. Bursztynowa w Rytlu    

Zarządzenie Nr 21/11 Burmistrza Czerska z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie planu finansowego Urzędu Miejskiego Czersk na 2011 rok.

21/11 - załącznik nr 1 do zarządzenia

21/11 - załącznik nr 2 do zarządzenia

21/11 - załącznik nr 3 do zarządzenia

21/11 - załącznik nr 4 do zarządzenia

Zarządzenie Nr 20/11 Burmistrza Czerska z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie określenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami do uchwałybudżetowej gminy Czersk na 2011 rok   
20/11 – załączniki do zarządzenia   

Zarządzenie Nr 19/11 Burmistrza Czerska z dnia 13 stycznia 2011 r. w sprawie wypłaty odszkodowania za grunty pod drogą – ul. Brzozowa w Rytlu 

Zarządzenie nr 18/11 Burmistrza Czerska z dnia 11 stycznia 2011 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie  

Zarządzenie nr 17/11 Burmistrza Czerska z dnia 11 stycznia 2011 r. w sprawie określenia w roku 2011 kwoty wydatków na jednego ucznia w szkole w celu naliczenia dotacji dla podmiotu prowadzącego szkołę publiczną
  
Zarządzenie nr 16/11 Burmistrza Czerska z dnia 11 stycznia 2011 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert o dotacje na realizację zadań własnych Gminy   

Zarządzenie nr 15/11 Burmistrza Czerska z dnia 7 stycznia 2011 r. w sprawie imiennego powołania osób do składu Komisji Konsultacyjnej opiniującej wnioski o dotacje dla organizacji pozarządowych (...)

Zarządzenie nr 14/11 Burmistrza Czerska z dnia 7 stycznia 2011 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 254/04 w sprawie powołania stałej komisji przetargowej oraz regulaminu jej działania    

Zarządzenie nr 13/10 Burmistrza Czerska z dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia planu audytu wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Czersku na rok 2011.

Zarządzenie nr 12/10 Burmistrza Czerska z dnia 31 grudnia 2010 r w sprawie zasad wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań i zasad dokonywania wydatków.

Zarządzenie nr 11/10 Burmistrza Czerska z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie zwołania zebrań mieszkańców Osiedli w Czersku    

Zarządzenie nr 10/10 Burmistrza Czerska z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie zwołania zebrań mieszkańców sołectw na terenie Gminy Czersk    

Zarządzenie nr 9/10 Burmistrza Czerska z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia autopoprawek do materiałów na III sesję Rady Miejskiej w Czersku    

Zarządzenie nr 8/10 Burmistrza Czerska z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wypłaty odszkodowania za grunt pod drogą – ul. Elizy Orzeszkowej w Rytlu    

Zarządzenie nr 7/10 Burmistrza Czerska z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie ustalenia stawki czynszu najmu lokali wchodzących  w skład mieszkaniowego zasobu gminy Czersk    

Zarządzenie nr 6/10  Burmistrza Czerska z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie wykupu nieruchomości nr 672/7 – ul. Sportowa w Czersku.    

Zarządzenie nr 5/10 Burmistrza Czerska z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie wypłaty odszkodowania za grunt pod drogą – ul. Łosińska w Czersku    

Zarządzenie nr 4/10 Burmistrza Czerska z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia zmiany zestawienia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Czersk na 2010 rok  

4/10 – załączniki do zarządzenia

Zarządzenie nr 3/10 Burmistrza Czerska z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok oraz w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami do uchwały budżetowej gminy Czersk na 2010 rok  

3/10 – załączniki do zarządzenia

Zarządzenie nr 2/10 Burmistrza Czerska z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie w sprawie powołania Komisji do spraw Mieszkaniowych Gminy Czersk oraz określenia regulaminu jej działania    

Zarządzenie nr 1/10 Burmistrza Czerska z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza Czerska