Gmina Czersk

W celu zapewnienia sprawnej obsługi osób uprawnionych, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2011 r. Nr 209, poz. 1243) w Urzędzie Miejskim w Czersku wprowadza się następujące zasady dostępu do usług przy wykorzystaniu środków wspierających komunikowanie się:

 1. W Urzędzie Miejskim w Czersku wszelkie informacje dotyczące działalności Urzędu dostępne są na witrynach: www.czersk.pl oraz w BIP bip.czersk.pl.
 2. Osoba uprawniona może komunikować się za pośrednictwem poczty elektronicznej: urzad_miejski@czersk.pl.
 3. Osoba uprawniona może komunikować się za pośrednictwem faksu: nr – 52-395-48-11.
 4. Osoba uprawniona może komunikować się za pośrednictwem przesłania wiadomości tekstowych w tym z wykorzystaniem wiadomości SMS i MMS pod nr. telefonu: 603-848-003.
 5. Osoba uprawniona może komunikować się za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (EPUAP).
 6. Osoba uprawniona może skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza
  –przewodnika. *
 7. Dostęp do świadczenia usług tłumacza PJM, SJM, SKOGN jest świadczeniem bezpłatnym dla osoby uprawnionej będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011r. Nr 127, poz. 721 z późn, zm).
 8. Osoba uprawniona ma prawo do skorzystania z pomocy osoby przybranej w celu zapewnienia jej możliwości komunikowania się. W przypadku korzystania przez osoby uprawnione
  z pomocy osoby przybranej nie można wymagać od osoby przybranej przedstawienia dokumentów potwierdzających znajomość PJM (polski język migowy), SJM (system językowo –migowy) lub SKOGN (sposoby komunikowania się osób głuchoniewidomych).

 * Zgłoszenia należy dokonać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Czersku, pokój 41, poprzez wskazany adres poczty elektronicznej lub za pośrednictwem faksu co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.