Gmina Czersk

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH INTERESANTÓW GMINY CZERSK I URZĘDU MIEJSKIEGO W CZERSKU

Informujemy Państwa, że w związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 roku przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - Dziennik Urzędowy UE L 119 – dalej: RODO) Administrator Danych zapewnia określone w tych przepisach standardy ochrony i właściwe postępowanie z danymi osobowymi. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ww. rozporządzenia proszę przyjąć do wiadomości, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych przekazanych w celu załatwienia określonej sprawy w Urzędzie Miejskim w Czersku w zależności od kompetencji jest Gmina Czersk, Urząd Miejski w Czersku lub Burmistrz Czerska wykonujący prawem określone obowiązki z wykorzystaniem aparatu pomocniczego - Urzędu Miejskiego w Czersku. Dane kontaktowe: 89-650 Czersk, ul. Kościuszki 27, tel. (52) 395 48 60 lub (52) 395 48 10, fax: (52) 395 48 11, e-mail: urzad_miejski@czersk.pl.
 2. Cele przetwarzania danych osobowych związane są z:
 1. załatwieniem dotyczącej Państwa sprawy, zgodnie z przepisami prawa oraz wewnętrznymi procedurami administracyjnymi Urzędu Miejskiego w Czersku (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c, e oraz art. 9 ust. 2 lit. g, j RODO),
 2. zawarciem i wykonaniem Umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 3. dochodzeniem należności w uzasadnionych przypadkach (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. e RODO).

Administrator Danych deklaruje, że w określonych stanach faktycznych przetwarzał będzie Państwa dane osobowe na podstawie dopuszczalnej przez RODO przesłanki niezbędności do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym(art. 6 ust. 1 lit. e RODO). Do przykładowych celów takiego przetwarzania należało będzie zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia poprzez wykorzystanie monitoringu wizyjnego w obiekcie Urzędu Miejskiego i jego bezpośrednim sąsiedztwie.

 1. Podanie danych osobowych w celu załatwienia sprawy w Urzędzie Miejskim w Czersku ma charakter obowiązkowy w zakresie określonym w przepisach szczególnych.
 2. Dotyczące Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji przez Administratora Danych, w tym profilowaniu.
 3. Każdemu z Państwa przysługują prawa:
 1. dostępu do dotyczących go danych oraz otrzymania ich kopii,
 2. sprostowania (poprawiania) danych,
 3. usunięcia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 17 RODO),
 4. do ograniczenia przetwarzania danych,
 5. do przenoszenia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 20 RODO),
 6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 21 RODO),,
 7. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 1. Administrator Danych, zgodnie z przepisami prawa administracyjnego, jak też innymi właściwymi przepisami prawa przechowywał będzie dotyczące Państwa dane osobowe przez okres wskazany w tych przepisach.
 2. Dotyczące Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz podwykonawcom związanym z Administratorem Danych umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, np. kancelarie radców prawnych, kancelarie notarialne, firmy świadczące na rzecz Urzędu usługi informatyczne, rzeczoznawcy majątkowi, geodeci. Aktualnym wykazem podmiotów tej kategorii dysponuje wyznaczony w Urzędzie Miejskim w Czersku Inspektor Ochrony Danych.
 3. Administrator Danych deklaruje, że nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 4. Administrator Danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym skontaktować można się:
 • telefonicznie: (52) 395 48 54    lub   (52) 395 48 60
 • drogą elektroniczną:  iod@czersk.pl    lub   urzad_miejski@czersk.pl
 • osobiście w siedzibie Urzędu w Czersku przy ulicy Kościuszki 27.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016_679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych ...

Zarządzenie nr 213/19 Burmistrza Czerska z dnia 1 lipca 2019 r. w sprawie wprowadzenia polityki ochrony danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Czersku 

Ogólna Klauzula Informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych Interesantów Urzędu Miejskiego w Czersku - bip

Klauzula Informacyjna o przetwarzaniu danych oobowych Interesantów Urzędu Stanu cywilnego w Czersku na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. prawo o aktach stanu cywilnego oraz ustawy z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska  

Klauzula Informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych Interesantów Urzędu Miejskiego w Czersku na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze Danych Osobowych w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności  

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych Interesantów Urzędu Miejskiego w Czersku na podstawie obowiazku prawnego ciążącego na Administratorze Danych Osobowych w związku z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych  

Klauzula Informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Czersku związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego

Klauzula Informacyjna przetwarzania danych osobowych dla Zleceniobiorców   

Klauzula Informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Czersku dla osób przedkładających dokumenty w celach rekrutacyjnych 

Klauzula Informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla składających DEKLARACJE o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - styczeń 2020 

Klauzula Informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w związku z realizacją obowiązków podatkowych i opłat lokalnych

Klauzula Informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych związanych z prowadzeniem i aktualizacją Rejestru Wyborców w Urzędzie Miejskim w Czersku na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze Danych Osobowych w związku z ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks Wyborczy   

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zebranych w powszechnym spisie rolnym 2020