Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Czersk

INFORMACJA
Zasady dostępu do informacji publicznej reguluje ustawa z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz 1429).

Zgodnie z ustawą (art. 10, ust.1) informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek zainteresowanego.

Udostępnianie informacji na wniosek następuje "bez zbędnej zwłoki", nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku (art. 13, ust.2).

Jeżeli jest to niemożliwe, należy powiadomić wnioskodawcę w tym terminie, o powodach opóźnienia w przekazaniu informacji oraz o nowym terminie, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące.

Jeśli informacja może być przekazana niezwłocznie, w formie ustnej lub pisemnej, osoba występująca o informację nie składa pisemnego wniosku.

Podmiot udostępniający informację ma obowiązek umożliwić jej skopiowanie, wydrukowanie, przesłanie lub przeniesienie na powszechnie używany nośnik informacji.

WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ wersja word

WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ wersja pdf

 

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:9905
Treść wprowadził(a): Blumowska-Hatta Joanna, 2020-02-12 07:49:05
Treść wytworzył(a): Magdalena Apostołowicz, 2011-01-19 12:48:06
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2020-02-12 07:41:10