Gmina Czersk

 

AKTUALNE:

Na podstawie Uchwały Nr XLIV/429/10 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, przedstawia do konsultacji poprzez opublikowanie w bip.czersk.pl, na stronie internetowej czersk.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Czersku projektu uchwały Rady Miejskiej w Czersku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2022-2024.

Uwagi i opinie sporządzone w formie pisemnej do przedmiotowego projektu

można przesłać w terminie do dnia 23.11.2021 r.:

- na adres email: urzad_miejski@czersk.pl

- na adres: Urząd Miejski, ul. Kościuszki 27, 89-650 Czersk

Projekt uchwały Rady Miejskiej w Czersku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2022-2024

Ogłoszenie o konsultacjach

 


Na podstawie Uchwały Nr XLIV/429/10 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, przedstawia do konsultacji poprzez opublikowanie w bip.czersk.pl, na stronie internetowej czersk.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Czersku projektu uchwały Rady Miejskiej w Czersku w sprawie zmiany uchwały nr XLI/379/18 w sprawie utworzenia Czerskiej Gminnej rady Seniorów oraz nadania jej statutu.

Uwagi i opinie sporządzone w formie pisemnej do przedmiotowego projektu

można przesłać w terminie do dnia 23.11.2021 r.:

- na adres email: urzad_miejski@czersk.pl

- na adres: Urząd Miejski, ul. Kościuszki 27, 89-650 Czersk

Projekt uchwały Rady Miejskiej w Czersku w sprawie zmiany uchwały nr XLI/379/18 w sprawie utworzenia Czerskiej Gminnej rady Seniorów oraz nadania jej statutu.

Ogłoszenie o konsultacjach


Na podstawie Uchwały Nr XLIV/429/10 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, przedstawia do konsultacji poprzez opublikowanie w bip.czersk.pl, na stronie internetowej czersk.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Czersku

projektu uchwały Rady Miejskiej w Czersku w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych, w tym osobom bezdomnym, które ostatnie miejsce zameldowania na pobyt stały posiadały na terenie Gminy Czersk.

Uwagi i opinie sporządzone w formie pisemnej do przedmiotowego projektu można przesłać w terminie do dnia 22.11.2021 r.:

- na adres email: urzad_miejski@czersk.pl

- na adres: Urząd Miejski, ul. Kościuszki 27, 89-650 Czersk

Ogłoszenie o konsultacjach

Projekt uchwały Rady Miejskiej w Czersku w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych, w tym osobom bezdomnym, które ostatnie miejsce zameldowania na pobyt stały posiadały na terenie Gminy Czersk.ARCHIWALNE

Konsultacje społeczne w zakresie projektu statutu Młodzieżowej Rady Miejskiej w Czersku

Na podstawie uchwały nr XLIV/429/10 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji podaję do publicznej wiadomości projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/372/21 w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Czersku.

Podmioty, o których mowa w art. 5b ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym mogą przedstawiać opinie w zakresie projektu statutu młodzieżowej rady miejskiej w formie pisemnej,
w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Czersku przy ul. Kościuszki 27, w dniach 17.09.2021 r. – 24.09.2021 r., w godzinach pracy urzędu, z dopiskiem na kopercie: „Konsultacje w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Czersku”, bądź drogą elektroniczną, na adres skrzynki mailowej: urzad_miejski@czersk.pl, w dniach 17.09.2021 r. – 24.09.2021 r., w wiadomości zatytułowanej: „Konsultacje w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Czersku”.


Projekt uchwały Rady Miejskiej w Czersku z dnia 27 września 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/372/21 w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Czersku - plik do pobrania

 

Konsultacje społeczne:

Raport z konsultacji społecznych Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Czersk na lata 2021 – 2030 -plik do pobrania

 


W związku z konsultacjami społecznymi ogłoszonymi na podstawie Zarządzenia nr 523/20 Burmistrza Czerska z dnia 2 listopada 2020 r. zamieszcza się projekt Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Czersk na lata 2021-2030.

Projekt strategii wyłożony jest do publicznego wglądu w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czersku ul. Przytorowa 22 , w godzinach pracy ośrodka oraz udostępniony na stronach: czersk.pl, bip.czersk.pl i mgopsczersk.pl

Pełnoletni mieszkańcy gminy Czersk od 23 do 30 listopada 2020 r. mogą składać wnioski i uwagi dotyczące przedmiotu konsultacji w formie pisemnej za pośrednictwem:
1) poczty tradycyjnej kierowanej na adres: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Przytorowa 22 , 89-650 Czersk , z dopiskiem na kopercie : „Konsultacje Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Czersk na lata 2021 – 2030 ”,
lub
2) poczty elektronicznej na adres: sekretariat@mgopsczersk.pl , w wiadomości zatytułowanej : „Konsultacje Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Czersk na lata 2021 – 2030 ”,
w terminie od 23 do 30 listopada 2020 r. – liczy się data wpływu.

Projekt Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Czersk na lata 2021-2030 - plik pdf do pobrania

 


 

Burmistrz Czerska zaprasza mieszkańców do konsultacji projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Czersk na lata 2021-2030

Konsultacje społeczne odbędą się od 23 do 30 listopada 2020 r. i przeprowadzone będą w formie zebrania wniosków i uwag mieszkańców dotyczących przedmiotu konsultacji.

Projekt strategii zostanie wyłożony do publicznego wglądu w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czersku ul. Przytorowa 22 , w godzinach pracy ośrodka oraz udostępniony na stronie internetowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czersku a także na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Czersku i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Czersku.
Wnioski i uwagi do projektu strategii, można składać w formie pisemnej za pośrednictwem:
1) poczty tradycyjnej kierowanej na adres: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Przytorowa 22 , 89-650 Czersk , z dopiskiem na kopercie : „Konsultacje Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Czersk na lata 2021 – 2030 ”,
lub
2) poczty elektronicznej na adres: sekretariat@mgopsczersk.pl , w wiadomości zatytułowanej : „Konsultacje Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Czersk na lata 2021 – 2030 ”,
w terminie od 23 do 30 listopada 2020 r. – liczy się data wpływu.

Zarządzenie nr 523/20 BURMISTRZA CZERSKA z dnia 2 listopada 2020 r. http://czersk.polskieprawomiejscowe.pl/ShowAct/846ef78f-2e19-eb11-8501-4cd98f80e88d/

 

 

ARCHIWALNE: