Gmina Czersk

Dostępność:

1.

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego Szczegóły pliku
Nazwa: Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego.pdf
Opis: Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego
Utworzono: 2021-03-24 14:37:53
Data dodania: 2021-03-24 07:44:04
Autor pliku: Koordynarot ds. dostępnosci Joanna Blumowska-Hatta
Wprowadził/a: Blumowska-Hatta Joanna
Rozmiar pliku: 4.51 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

2.

Wniosek o zapewnienie dostępności:

- plik do pobrania PDF - Wniosek o zapewnienie dostępności.pdf Szczegóły pliku
Nazwa: Wniosek o zapewnienie dostępności.pdf.pdf
Opis: Wniosek o zapewnienie dostępności.pdf
Utworzono: 2021-09-02 14:39:19
Data dodania: 2021-09-03 07:39:50
Autor pliku: Grzegorz zabrocki -Sekretarz Gminy
Wprowadził/a: Blumowska-Hatta Joanna
Rozmiar pliku: 0.26 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

- wersja edytowalna doc. - Wniosek o zapewnienie dostępności.doc Szczegóły pliku
Nazwa: Wniosek o zapewnienie dostępności.doc.docx
Opis: Wniosek o zapewnienie dostępności.doc
Utworzono: 2021-09-02 14:40:20
Data dodania: 2021-09-03 07:36:44
Autor pliku: Grzegorz Zabrocki-Sekretarz Gminy
Wprowadził/a: Blumowska-Hatta Joanna
Rozmiar pliku: 0.02 MB
Rozszerzenie pliku: docx

3.

Informacja o zakresie działalności Urzędu Miejskiego w Czersku

Zadania

Urząd stanowi aparat pomocniczy Burmistrza przy wykonywaniu jego obowiązków. Realizuje zadania:

 1. wynikające z ustawy o samorządzie gminnym,
 2. wynikające z ustaw szczególnych,
 3. zlecone z zakresu administracji rządowej,
 4. powierzone w drodze porozumień zawartych z organizacjami administracji rządowej lub samorządowej.

Przy realizacji zadań Urząd współdziała w szczególności z:

 1. organami administracji rządowej,
 2. jednostkami samorządu terytorialnego,
 3. jednostkami organizacyjnymi Gminy,
 4. funduszami celowymi,
 5. instytucjami i organami kontroli,
 6. organizacjami pozarządowymi.

Urzędem Miejskim w Czersku kieruje Burmistrz Przemysław Biesek-Talewski.

 

Urząd Miejski w Czersku zajmuje się m.in. sprawami z zakresu

 

1)  meldunków, dowodów osobistych, wpisów na listę wyborców,

2) stanu cywilnego: m.in. udzielania ślubów cywilnych, sporządzania aktów stanu cywilnego, prowadzenia ksiąg stanu cywilnego, przyjmowania oświadczeń woli mających wpływ na stan cywilny oraz przyjmowania ustnych oświadczeń woli spadkodawców,

3) podatków i opłat lokalnych, opłaty skarbowej oraz innych należności,

4) promocji i ochrony zdrowia, pomocy społecznej, wspierania rodziny i seniorów, integracji osób niepełnosprawnych, profilaktyki uzależnień, polityki mieszkaniowej, kultury, sportu i turystyki,

5) wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,

6) oświaty i wychowania,

7) realizacji obowiązków administratora danych osobowych wynikających z przepisów prawa,

8) planowania, realizowania i rozliczania przedsiebwzięć inwestycyjnych oraz remontów,

9) gospodarki komunalnej,

10) gospodarki wodnej,

11) zarządzania drogami publicznymi gminnymi,

12) tworzenia i utrzymywania terenów zielonych,

13) planowania i zagospodarowania przestrzennego,

14) gospodarowania nieruchomościami Gminy,

15) rolnictwa, geologii,

16) organizacji targowisk,

17) ochrony zabytków,

18) ewidencjonowania działalności gospodarczej prowadzonej przez osoby fizyczne,

19) wydawania zezwoleń i licencji na wykonywanie przewozów lub transportu drogowego,

20) bezpieczeństwa i porządku publicznego,

21) zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej, wojskowości,

22) ochrony środowiska w tym ochrony powietrza,

23) gospodarki odpadami komunalnymi,

24) zapobiegania bezdomności zwierząt.

 

Na parterze budynku znajduje się Biuro Obsługi Interesanta – pokój nr 10. Osoby tam pracujące udzielają niezbędnych informacji i telefonicznie mogą wezwać pracownika odpowiedzialnego za załatwienie określonej sprawy.

 

Kontakt z Urzędem Miejskim w Czersku jest możliwy

 

 1. osobiście – ul. Kościuszki 27, 89-650 Czersk,
 2. telefonicznie pod numerem tel: 52-395-48-10,
 3. za pomocą faxu pod numerem: 52-395-48-11,
 4. listownie na adres: Urząd Miejski w Czersku, ul. Kościuszki 27, 89-650 Czersk,
 5. za pomocą poczty elektronicznej: urzad_miejski@czersk.pl,
 6. za pomocą EPUAP: /M_CZERSK/SkrytkaESP,
 7. dla osoby uprawnionej, o której mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym
  i innych środkach komunikowania (t.j. – Dz. U. z 2017 r., poz. 1824) – za pośrednictwem przesłania wiadomości tekstowych w tym z wykorzystaniem wiadomości SMS i MMS pod numer tel: 603-848-003,
 8. korzystając z pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika (zgłoszenia należy dokonać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Czersku – pokój 41, poprzez ww. wskazane środki komunikowania się co najmniej 3 dni robocze przed tym zdarzeniem,
  z wyłączeniem sytuacji nagłych).

 

Godziny pracy Urzędu Miejskiego w Czersku

 1. poniedziałek     – 7.00-15.00,
 2. wtorek              – 7.00-16.00,
 3. środa               – 7.00-15.00,
 4. czwartek           – 7.00-15.00,
 5. piątek              – 7.00-14.00.

 

Koordynator do spraw dostępności

Funkcję Koordynatora do spraw dostępności w Urzędzie Miejskim w Czersku pełni pani Joanna Blumowska- Hatta.

Numer tel: 52-395-48-59

E-mail: joanna.blumowska-hatta@czersk.pl

Zarządzenie Nr 486/20 Burmistrza Czerska z dnia 21 września 2020 r. w sprawie powołania Koordynatora do spraw dostępności:

Zarządzenie Nr 486/20 Burmistrza Czerska z dnia 21 września 2020 r. w sprawie powołania Koordynatora do spraw dostępności


Szczegóły pliku
Nazwa: Zarządzenie Nr 486.20 Burmistrza Czerska z dnia 21 września 2020 r. w sprawie powołania Koordynatora do spraw dostępności.pdf
Opis: Zarządzenie Nr 486/20 Burmistrza Czerska z dnia 21 września 2020 r. w sprawie powołania Koordynatora do spraw dostępności
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-03-09 12:03:14
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Blumowska-Hatta Joanna

 

 

 

 

 

Dostęp do usług świadczonych przez Urząd Miejski w Czersku

W celu zapewnienia osobom ze szczególnymi potrzebami wsparcia innej osoby w dostępie do usług świadczonych przez Urząd Miejski w Czersku, należy poprosić pracownika Biura Obsługi Interesanta o kontakt z Koordynatorem ds. dostępności (nie trzeba wcześniej zgłaszać takiej potrzeby) lub zadzwonić pod bezpośredni numer tel: 52-395-48-59.

 

Informacja dla osób z niepełnosprawnością ruchową i osób starszych

 1. na parkingu Urzędu Miejskiego w Czersku znajduje się wyznaczone miejsce dla osób niepełnosprawnych,
 2. osoby mające problem z poruszaniem się mogą skorzystać z schodołazu (po wejściu do budynku Urzędu od strony parkingu, należy zgłosić taką potrzebę w BOI).

 

Wstęp do Urzędu z psem asystującym

Osoba niepełnosprawna z psem asystującym ma prawo wstępu do Urzędu Miejskiego w Czersku.

 

Informacja o zakresie działalności Urzędu Miejskiego w Czersku - plik PDF - Informacja o zakresie działalności Urzędu Miejskiego w Czersku- plik PDF Szczegóły pliku
Nazwa: Informacja o zakresie działalności Urzędu Miejskiego w Czersku.pdf
Opis: Informacja o zakresie działalności Urzędu Miejskiego w Czersku - plik PDF
Utworzono: 2021-09-10 14:41:36
Data dodania: 2021-09-13 09:37:12
Autor pliku: Burmistrz Czerska-Przemysław Biesek-Talewski
Wprowadził/a: Blumowska-Hatta Joanna
Rozmiar pliku: 1.60 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 

4.

Plan działania na rzecz poprawy dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami 2021 - 2024-

Plan działania na rzecz poprawy dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami 2021.2022 Szczegóły pliku
Nazwa: Plan działania na rzecz poprawy dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami 2021.2022.pdf
Opis: Plan działania na rzecz poprawy dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami 2021.2022
Utworzono: 2021-09-10 14:42:59
Data dodania: 2021-09-13 12:14:19
Autor pliku: Burmistrz Czerska-Przemysław Biesek-Talewski
Wprowadził/a: Blumowska-Hatta Joanna
Rozmiar pliku: 1.28 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Plan działania na rzecz poprawy dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami 2021.2022- wersja edytowalna doc. Szczegóły pliku
Nazwa: Plan działania na rzecz poprawy dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami 2021.2022.doc.docx
Opis: Plan działania na rzecz poprawy dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami 2021.2022- wersja edytowalna doc.
Utworzono: 2021-09-10 14:43:38
Data dodania: 2021-09-13 12:19:15
Autor pliku: Burmistrz Czerska-Przemysław Biesek-Talewski
Wprowadził/a: Blumowska-Hatta Joanna
Rozmiar pliku: 0.51 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami 2021-2024 aktualizacja Szczegóły pliku
Nazwa: Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami 2021-2024 aktualizacja.pdf
Opis: Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami 2021-2024 aktualizacja
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2023-06-27 10:43:25
Autor pliku: Burmistrz Czerska
Wprowadził/a: Blumowska-Hatta Joanna
Rozmiar pliku: 0.74 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami 2021-2024 aktualizacja.wersja edytowalna Szczegóły pliku
Nazwa: Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami 2021-2024 aktualizacja.wersja edytowalna.docx
Opis: Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami 2021-2024 aktualizacja.wersja edytowalna
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2023-06-27 10:48:14
Autor pliku: Burmistrz Czerska
Wprowadził/a: Blumowska-Hatta Joanna
Rozmiar pliku: 2.01 MB
Rozszerzenie pliku: docx