Gmina Czersk

Zamierzenia i programy

 

1. STRATEGIA ROZWOJU GMINY CZERSK

Strategii Rozwoju Gminy Czersk do roku 2030

 

Etap opracowywania:

Raport z konsultacji społecznych dotyczących projektu Strategii Rozwoju Gminy Czersk do roku 2030

Ewaluacja ex – ante projektu Strategii Rozwoju Gminy Czersk do roku 2030

Burmistrz Czerska zawiadamia o konsultacjach społecznych „Strategii Rozwoju Gminy Czersk do roku 2030”. Projekt „Strategii Rozwoju Gminy Czersk do roku 2030” wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko będzie dostępny do wglądu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Czersk, w serwisie informacyjnym Urzędu Miejskiego w Czersku www.czersk.pl oraz w Urzędzie Miejskim w Czersku – pok. nr 22 – w godzinach pracy urzędu, w dniach od 20 stycznia 2022 r. do 25 lutego 2022 r. Spotkanie publiczne odbędzie się w terminie 10 lutego 2022 r. za pomocą zdalnych środków komunikacji, w formie wideokonferencji za pomocą przeglądarki internetowej. Osoby zainteresowane udziałem proszone są o przesłanie zgłoszenia swojego udziału na adres  anna.fierek-witkowska@czersk.pl.

Strategia Rozwoju Gminy Czersk do roku 2030 - konsultacje społeczne

Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko

Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko - mapa

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu „Strategii Rozwoju Gminy Czersk do roku 2030” wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko

Opinie do projektu "Startegii Rozwoju Gminy Czersk do roku 2030": RDOŚ Zarząd Województwa Pomorskiego PPWIS RZGW

Formularz zgłaszania opinii, uwag i wniosków do projektu „Strategii Rozwoju Gminy Czersk do roku 2030”

Diagnoza sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej z uwzględnieniem obszarów funkcjonalnych

------------------------------------------------

2. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY CZERSK

Materiały dostępne w zakładce "FINANSE GMINY" - TUTAJ


------------------------------------------------

3. PLANY ODNOWY

AKTUALNE:

Plan odnowy miejscowości Zapora, Duża Klonia, Mała Klonia, Duże Wędoły, Małe Wędoły, Konigort, Konigórtek oraz Modrzejewo na lata 2019-2026

POZOSTAŁE:
Plan odnowy miejscowości Rytel na lata 2008-2015
Plan odnowy miejscowości Zapędowo na lata 2009-2016
Plan odnowy miejscowości Ostrowite na lata 2008-2016
Plan odnowy miejscowości Łąg 2009 na lata 2009-2016
Plan Odnowy miejscowości Mokre na lata 2009-2016
Plan Odnowy miejscowości Malachin na lata 2009-2016
Plan Odnowy miejscowości Krzyż na lata 2009-2016 
Plan odnowy miejscowości Łubna na lata 2009-2019  
Plan odnowy miejscowości Gutowiec na lata 2009-2017  
Plan odnowy miejscowości Odry na lata 2009-2019 
Plan odnowy miejscowości Będźmierowice na lata 2009-2019
Plan odnowy miejscowości Lipki na lata 2009-2019 
Plan odnowy miejscowości Kurcze na lata 2009-2017 
Plan odnowy miejscowości Mosna na lata 2009-2017

------------------------------------------------

4. PROGRAMY GMINNE

Program Rewitalizacji dla Gminy Czersk na lata 2017-2023
Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Czersk na lata 2016 - 2021
Program Ochrony Środowiska Gminy Czersk

------------------------------------------------

5. DOTACJE I REGULAMINY
Zasady udzielania dotacji celowej na dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Czersk
Zasady udzielania dotacji celowych na dofinansowanie budowy szczelnych zbiorników bezodpływowych, przydomowych oczyszczalni ścieków i przydomowych przepompowni ścieków
Regulamin utrzymania czystości i porządku w gminie Czersk