Gmina Czersk

Zgromadzenia publiczne.

Zgodnie z art. 7 ust.1 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach (Dz.U. z 2019 r. poz. 631), organizator składa zawiadomienie o zgromadzeniu w taki sposób, aby zgłoszenie dotarło nie wcześniej niż 30 dni i nie później niż na 6 dni przed planowaną datą zgromadzenia.

W powyższym trybie zgłoszenia należy kierować:

- pisemnie na adres:

Urząd Miejski
ul. Kościuszki 27
89-650 Czersk
lub
- elektronicznie na adres:
urzad_miejski@czersk.pl
lub
- faksem, na nr: +48 52 395 48 11

Tryb uproszczony

Zgodnie z art. 21 i art.22 ust.1 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach (Dz.U. z 2019 r. poz. 631), w przypadku, gdy organizator zgromadzenia uzna, iż planowane zgromadzenie nie będzie powodować utrudnień w ruchu drogowym, a w szczególności powodować zmiany jego organizacji, zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia może dokonać nie wcześniej niż na 30 dni i nie później, niż na 2 dni przed planowaną datą zgromadzenia, powiadamiając Urząd Miejski w Czersku stanowisko ds. zarządzania kryzysowego, 89-650 Czersk, ul. Kościuszki 27

W powyższym trybie zgłoszenia należy kierować drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej:

urzad_miejski@czersk.pl

lub telefonicznie:

tel.: +48 52 395 48 32 lub -61


podając następujące dane:

1) imię i nazwisko organizatora zgromadzenia, jego numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontakt z nim;
2) datę, godzinę i miejsce rozpoczęcia zgromadzenia, przewidywany czas trwania, przewidywaną liczbę uczestników oraz ewentualną trasę przejścia ze wskazaniem miejsca zakończenia zgromadzenia;
3) ewentualne zagrożenia, które mogą pojawić się w trakcie zgromadzenia.

 

Aktualne zgłoszenia o zgromadzeniach publicznych:

Informacja o zgromadzeniu publicznym w dniu 10.09.2021

Informacja o zgromadzeniu publicznym w dniu 20.02.2024

Zgromadzenie publiczne 20.03.2024

Informacja o zgromadzeniu publicznym w dniu 09.06.2024