Gmina Czersk

Kontrole zewnętrzne:

Informacja o wynikach kontroli funkcjonowania budżetów partycypacyjnych (obywatelskich)

Raport z czynności kontrolnych Nr 11.321.005.20 PROW na lata 2007-2013

https://www.nik.gov.pl/kontrole/P/18/064/
 

Protokół kontroli gospodarki finansowej i zamówień publicznych Gminy Czersk, przeprowadzonej w Urzędzie Miejskim w Czersku w okresie od dnia 17 czerwca 2019 roku do dnia 10 października 2019 roku.

Protokół pokontrolny WIOŚ z realizacji zadań określonych w programach ochrony powietrza i planach działań krótkoterminowych, kontrola w okresie 17.09. - 18.10.2019 r.

Informacja pokontrolna Budowa ogólnodostępnego, wielofunkcyjnego boiska przy ZS w Łęgu, data kontroli 25.07.2019 r.


Sprawozdanie z kontroli uproszczonej w zakresie prawidłowego wykorzystania i rozliczenia dotacji rozdział 60078 przeprowadzona w dniach od 23 do 31 stycznia 2019 r.pdf


1. Protokół ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych KPPSP w Chojnicach w dniach 4-18 grudnia 2017 r.

2. Notatka Urzędowa z kontroli Państwowej Inspekcji Pracy przeprowadzona dnia 23 listopada 2017 r.

3. Wystąpienie pokontrolne Najwyższej Izby Kontroli- okres kontroli od 1 stycznia 2015 r do dnia zakończenia czynności kontrolnych
3.1. Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne NIK znak WO.1710.2.2017

4. Protokół z Kontroli Przeprowadzonej przez Archiwum Państwowe w Bydgoszczy - Urząd Miejski w Czersku - w dniu 23 października 2017 r.
4.1.Wystąpienie pokontrolne dot. kontroli przestrzegania przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach przeprowadzonej w dniu 23 października 2017 r.- Urząd Miejski w Czersku

5. Protokół z Kontroli Przeprowadzonej przez Archiwum Państwowe w Bydgoszczy - Urząd Stanu Cywilnego w Czersku - w dniu 23 października 2017 r.
5.1.Kontrola USC przez Archiwum Państwowe w Bydgoszczy w dniu 23 października 2017 r.- informacja.


Protokół gospodarki finansowej i zamówień publicznych Gminy Czersk, przeprowadzonej w Urzędzie Miejskim w czersku, w okresie od 14.09.2015r. do 12.02.2016r.


Raport z czynności kontrolnych- montaż instalacji fotowoltaicznych-23.11.2015

Wystąpienie pokontrolne- Ewidencja Ludności

Informacja pokontrolna WFOśiGW

Protokół z kontroli- Pomorski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego

Informacja pokontrolna- Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zkolalizowanych na obszarze działania zakładu zagospodarowania Odpadów w nowym Dworze

Informacja pokontrolna- Opracowanie pełnej dokumentacji analitycznej i technicznej w celu instalacji ogniw fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej w Gminie Czersk

Protokół pokontrolny WIOŚ - utrzymanie czystości i porzadku w gminie

Raport z czynności kontrolnych Nr 11/413/0189/2015 - PROW na lata 2007 - 2013

Kontrola procedur zawierania umów dla projektu nr POIS.01.01.00-00-022/13

Informacja pokontrolna - Budowa ogólnodostępnego, wielofunkcyjnego boiska przy ZS w Łęgu

Informacja pokontrolna nr 19/P/1/15/1 z kontroli realizacji projektu

Raport z czynnosci kontrolnych - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Wystąpienie pokontrolne - archiwum

Protokół z kontroli archiwum zakładowego

Protokół z kontroli USC

Protokół z kontroli zakresu przedmiotu dofinansowania z realizacji "Programu wyrównywania różnic między regionami II" obszar D - 19.12.2014 r.

Informacja pokontrolna - "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminie Czersk - etap II" - przeprowadzona w dniach 08.07.2014 r. - 05.11.2014 r.

Informacja pokontrolna - "Budowa budynku socjalnego przy boisku w Rytlu" - przeprowadzona w dniach 12-12.05.2014 r.

Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne Wojewody Pomorskiego z dnia 27.06.2014 r.

Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne Wojewody Pomorskiego z dnia 26.05.2014 r.

Wystąpienie pokontrolne - Wojewoda Pomorski - kontrola przeprowadzona w MGOPS w dniach 24-25.02.2014 r.

Informacja o wykonaniu poleceń uwzględnionych w nakazie PIP z dnia 31.03.2014 r.

Nakaz - Państwowa Inspekcja Pracy - po kontroli przeprowadzonej w dniach 18,20,27.03.2014 r.

Protokół z kontroli - Państwowa Inspekcja Pracy - przeprowadzona w dniach 18,20,27.03.2014 r.


Informacja pokontrolna "Zagospodarowanie turystyczne Wielkiego Kanału Brdy na terenie Gminy Czersk" - przeprowadzono w dniach 5-7.11.2013 r. oraz 03.12.2013 r.

Protokół z kontroli "Program wyrównywania różnic miedzy regionami II" - przeprowadzona w dniu 12.12.2013 r.

Raport z czynności kontrolnych - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 - kontrola przeprowadzona w dniach 03-04.06.2013r.(załączniki do wglądu w Urzędzie Miejskim w Czersku)  

Informacja pokontrolna - "Budowa budynku socjalnego przy boisku w Łęgu" - przeprowadzona w dniach 25-27.10.2013r. 

Informacja Pokontrolna - "Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Gotelpiu"-przeprowadzona w dniach 25-27.09.2013r.

Protokół z kontroli Straży Miejskiej w Czersku 

Wystąpienie pokontrolne-Wojewoda Pomorski-kontrola w dniu 13.03.2013r.  

Raport z czynności kontrolnych Program Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2007-2013 (Gutowiec) kontrola przeprowadzona w dniach 26.03- 27.03.2013 r. 

Raport z czynności kontrolnych Program Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2007-2013 (Będźmierowice) kontrola  

ZALECENIA POKONTROLNE - POKL.09.01.02-22-27011-02- MY - KAŻDY Z NAS- WYRÓWNYWANIE SZANS  

Informacja pokontrolna- „My- każdy z nas- wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów klas I-III w Gminie Czersk”- przeprowadzona w dniach 21.01.2013 r. – 22.01.2013 r. (załączniki do wglądu w Urzędzie Miejskim w Czersku) 


Informacja pokontrolna - "Poprawa dostępności terenów inwestycyjnych w Gminie Czersk - etap II: przebudowa drogi powiatowej nr 2410 G na odcinku Malachin - Czersk i odcinka ul. Towarowej w Czersku".  

Odpowiedź na Wystąpienie Pokontrolne NIK -20.12.2012

Wystąpienie Pokontrolne- Najwyższa Izba Kontroli 

Raport z czynności kontrolnych- Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju (Małe projekty)

Informacja pokontrolna My- każdy z nas- wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów klas I-III w Gminie Czersk 

Raport z czynności kontrolnych Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 przeprowadzonych w dniach 24.09.2012 r.- 26.09.2012 r.

Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne Wojewody Pomorskiego

Wystąpienie pokontrolne Wojewoda Pomorski- kontrola w dniach 08.04.2012r.- 09.05.2012 r.

Protokół kontroli podatkowej 7-8.02.2012 r.

Raport z czynności kontrolnych Program Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2007-2013 przeprowadzonych dnia 10.01.2012 r.- 13.01.2012 r. 

Protokół z kontroli doraźnej działalności Straży Miejskiej w Czersku  

Wystąpienie pokontrolne i Protokół kontroli archiwum zakładowego

Informacja pokontrolna z kontroli realizacji projektu Budowa kanalizacji deszczowej w Czersku  

Protokół kontroli podatkowej przeprowadzonej w dniach 07-08.02.2012 r. 


"Wyniki kontroli Urzędu Kontroli Skarbowej w Gdańsku przeprowadzonej w dniach od 26 października 2011 r. do dnia 29 lutego 2012 r.- projekt "Poprawa jakości powietrza w Gminie Czersk poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej"  

Protokół kontroli gospodarki finansowej i zamówień publicznych przeprowadzonej przez Regionalną Izbę Obrachunkową od dnia 2.05.2011 r. do dnia 14.10.2011 r.   

Raport z czynności kontrolnych- Urząd Marszałkowski- Budowa placów zabaw na terenach wiejskich przeprowadzona w dniach 26-27 lipca 2011 r. 
Protokół kontroli problemowej Wojewody Pomorskiego- przeprowadzonej w dniu 17 czerwca 2011 r.  
Wystąpienie pokontrolne- Wojewoda Pomorski- kontrola przeprowadzona w dniu 17 czerwca 2011 r.   
Protokół kontroli  przeprowadzonej na miejscu realizacji projektu- Przebudowa drogi gminnej Nowe Prusy- Stare Prusy z dnia 12 kwietnia 2011 r.   
Wystąpienie pokontrolne -Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku- kontrola przeprowadzona 12 kwietnia 2011 r.   
Informacja pokontrolna z kontroli realizacji projektu- Remont i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Mokrem- przeprowadzona dnia 12 kwietnia 2011 r.   
Informacja pokontrolna z kontroli realizacji projektu- Budowa kanalizacji deszczowej w Czersku przeprowadzona w dniach 30 marca 17 maja 2011 r.  
RAPORT Z CZYNNOSCI KONTROLNYCH- URZĄD MARSZAŁKOWSKI- KRZYŻ Z 16 marca 2011 r. ( lista kontrolna i załączniki do wglądu w Urzędzie Miejskim w Czersku)  
Wystapienie pokontrolne NIK z 15 maja 2011 r.   
Protokół kontroli NIK z 21 kwietnia 2011 r.  
Protokół kontroli Wojewódzkiej Inspekcji Transportu Drogowego z dnia 26 kwietnia 2011 r.  
Informacja Burmistrza Czerska z dnia 04.11.2009 r. o sposobie wykorzystania uwag i wykorzystania wniosków pokontrolnych
Wystąpienie pokontrolne NIK do Przewodniczącego Rady 2009 rok
Wystapienie pokontrolne z dnia 28 października 2009 r. - Wojewoda Pomorski
Protokół z kontroli przeprowadzonej w dniach 19-23 października 2009 r. w Urzędzie Miejskim w Czersku przez Inspektora Wydziału Finansów i Budżetu Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku
Wystąpienie pokontrolne NIK
Protokół kontroli gospodarki finansowej i zamówień publicznych Gminy Czersk przeprowadzonej w Urzędzie Miejskim w Czersku w okresie od 20 sierpnia 2007 roku do 28 grudnia 2007 roku - część I
Protokół kontroli gospodarki finansowej i zamówień publicznych Gminy Czersk przeprowadzonej w Urzędzie Miejskim w Czersku w okresie od 20 sierpnia 2007 roku do 28 grudnia 2007 roku - część II
Protokół kontroli gospodarki finansowej i zamówień publicznych Gminy Czersk przeprowadzonej w Urzędzie Miejskim w Czersku w okresie od 20 sierpnia 2007 roku do 28 grudnia 2007 roku - część III
Protokół kontroli gospodarki finansowej i zamówień publicznych Gminy Czersk przeprowadzonej w Urzędzie Miejskim w Czersku w okresie od 20 sierpnia 2007 roku do 28 grudnia 2007 roku - część IV
Protokół kontroli problemowej, przeprowadzonej w Urzędzie Miejskim w Czersku w okresie od dnia 28 września do dnia 31 października 2007 roku - część I
Protokół kontroli problemowej, przeprowadzonej w Urzędzie Miejskim w Czersku w okresie od dnia 28 września do dnia 31 października 2007 roku - część II
Protokół z kontroli przeprowadzonej przez Regionalną Izbę Obrachunkową
Protokół z kontroli problemowo-finansowej, przeprowadzonej przez Pomorski Urząd Wojewódzki dotyczącej realizacji Programu Odnowy Wsi
Protokół z kontroli przeprowadzonej w Gminie Czersk przez Urząd Kontroli Skarbowej
Protokół z kontroli NIK cz.I
Protokół z kontroli NIK cz. II
Protokół z kontroli NIK cz. III
Protokół z kontroli NIK cz. IV
Protokół z kontroli NIK cz. V
Protokół z kontroli NIK cz. VI