Gmina Czersk

Deklaracja dostępności


Urząd Miejski w Czersku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://bip.czersk.pl.


Daty publikacji i aktualizacji


Data publikacji strony internetowej: 2008-01-01.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-07-19.


Status pod względem zgodności z ustawą


Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r.
o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
• Treści opublikowane, udostępnione pliki w biuletynie zostaną zmodyfikowane
w celu dostosowania do wymogów prawnych.
• Przeprowadzony audyt dostępności cyfrowej serwisu wykazał nieprawidłowości:
o Określenie celu linków
o Uzupełnienie metryk w serwisie
o Uzupełnienie nazw i opisów dla stron i plików
o Zmiana długich nazw stron
o Dopracowanie formatowania treści
o Poprawienie list
o Uzupełnienie opisów do grafik
• Serwis może zawierać dokumenty PDF, które powstały na podstawie nieprawidłowo przygotowanych dokumentów w edytorze tekstów (brak dobrze zaznaczonej, logicznej struktury) lub są skanami dokumentów.

• Część dokumentów została opublikowana przed wejściem w życie Ustawy z 2019 r lub pochodzi ze źródeł zewnętrznych.

• Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR; przykładowa darmowa usługa online OCR (link zewnętrzny) https://www.onlineocr.net/pl/


Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej


Oświadczenie sporządzono dnia: 2024-02-19.
Deklarację sporządzono na podstawie:
Badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: Kornet


Skróty klawiaturowe


Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe


W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Joanna Blumowska-Hatta, adres poczty elektronicznej joanna.blumowska-hatta@czersk.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (52) 395 48 60. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.


Informacje na temat procedury


Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich www.rpo.gov.pl


Dostępność architektoniczna


Liczba budynków w których podmiot prowadzi podstawową działalność - 2:
1 - Budynek Urzędu Miejskiego w Czersku
2 - Budynek Centrum Informacji Turystycznej.

Zapewniono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych na parkingu przy Centrum Informacji Turystycznej oraz przy Urzędzie Miejskim w Czersku.

Budynek Urzędu Miejskiego posiada 2 wejścia: wejście główne - front budynku oraz wejście boczne - od strony parkingu

1) Wejściem głównym można wejść do urzędu tylko schodami - front budynku.

2) Wejście boczne jest dostosowane dla osób niepełnoprawnych (brak schodów, wysokich progów, szerokie drzwi wejściowe itp.) - bok budynku od strony parkingu.

Budynek Centrum Informacji Turystycznej wyposażony jest w windę.
Budynek Urzędu Miejskiego w Czersku pozwala na dostęp osób niepełnosprawnych na poziomie parteru (boczne wejście do budynku), gdzie znajdują się Biuro Obsługi Interesanta (BOI).

W przypadku konieczności dostania się na wysoki parter oraz wyższe piętra budynku, osoba niepełnosprawna korzysta z pomocy pracownika BOI. W razie potrzeby pracownik merytoryczny schodzi do BOI. Biuro Obsługi Interesanta wyposażono w pętlę indukcyjną.
Przemieszczanie się pomiędzy piętrami jest możliwe tylko schodami (brak windy, platformy przyschodowej itp.).
Zamontowano schodołaz.
Urząd udostępnia informacje dotyczące rozkładu pomieszczeń w sposób wizualny oraz głosowy.
Urząd dopuszcza możliwość wstępu osobom niepełnosprawnym korzystającym z psa asystującego zarówno w budynku Urzędu jak i w budynku Centrum Informacji Turystycznej.


Powiadamianie alarmowe, ewakuacja
W budynku Urzędu Miejskiego w Czersku zainstalowano system ostrzegania pożarowego - wykonano m.in. dźwiękową sygnalizację informującą o zagrożeniach.
Obejmuje ona m.in. urządzenia sygnalizacyjno-alarmowe służące do samoczynnego wykrywania i przekazywania informacji o pożarze do centrali sygnalizacji pożarowej.
Zamontowano również awaryjne oświetlenie ewakuacyjne na poziomych drogach ewakuacyjnych oraz klatce schodowej o zwiększonym natężeniu oświetlenia do 2lux średnio w osi drogi ewakuacyjnej.
Urząd zapewnia ewakuację osób niepełnosprawnych (zakupiono specjalne nosze do ewakuacji osób niepełnosprawnych).


Dostępność do tłumacza języka migowego


W Urzędzie Miejskim w Czersku wprowadzone są następujące zasady dostępu do usług przy wykorzystaniu środków wspierających komunikowanie się:

W Urzędzie Miejskim w Czersku wszelkie informacje dotyczące działalności Urzędu dostępne są na witrynach: www.czersk.pl oraz w BIP bip.czersk.pl.
Osoba uprawniona może komunikować się za pośrednictwem poczty elektronicznej: urzad_miejski@czersk.pl.
Osoba uprawniona może komunikować się za pośrednictwem faksu: nr – 52-395-48-11.
Osoba uprawniona może komunikować się za pośrednictwem przesłania wiadomości tekstowych w tym z wykorzystaniem wiadomości SMS i MMS pod nr. telefonu: 603-848-003.
Osoba uprawniona może komunikować się za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (EPUAP)
.Adres skrytki EPUAP:

/M_CZERSK/SkrytkaESP

Osoba uprawniona może skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza – przewodnika. *
Dostęp do świadczenia usług tłumacza PJM, SJM, SKOGN jest świadczeniem bezpłatnym dla osoby uprawnionej będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011r. Nr 127, poz. 721 z późn, zm).
Osoba uprawniona ma prawo do skorzystania z pomocy osoby przybranej w celu zapewnienia jej możliwości komunikowania się. W przypadku korzystania przez osoby uprawnione z pomocy osoby przybranej nie można wymagać od osoby przybranej przedstawienia dokumentów potwierdzających znajomość PJM (polski język migowy), SJM (system językowo –migowy) lub SKOGN (sposoby komunikowania się osób głuchoniewidomych).

* Zgłoszenia należy dokonać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Czersku, pokój 41, poprzez wskazany adres poczty elektronicznej: urzad_miejski@czersk.pl, za pośrednictwem faksu, wiadomości tekstowej lub EPUAP co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.