Gmina Czersk

Zarządzenie Nr 912/10 Burmistrza Czerska z dnia 10 grudnia 2010 roku w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości dla budżetu gminy Czersk oraz Urzędu Miejskiego w Czersku.

Zarządzenie nr 911/10  Burmistrza Czerska  z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji paliwa w samochodach i urządzeniach  przeciwpożarowych znajdujących się w Urzędzie Miejskim oraz jednostkach OSP 

Zarządzenie nr 910/10 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji środków pieniężnych w kasie Urzędu Miejskiego w Czersku

Zarządzenie nr 909/10 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji aktywów i pasywów wykazanych w księgach rachunkowych

Zarządzenie nr 908/10 w sprawie przyjęcia zmiany zestawienia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Czersk na 2010 rok

908/10 – załączniki  

Zarządzenie nr 907/10 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok oraz w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami do uchwały budżetowej gminy Czersk na 2010 rok

907/10 – załączniki

Zarządzenie nr 906/10 w sprawie wypłaty odszkodowania za grunt pod drogą w Odrach - Wybudowanie pod Miedzno
Zarządzenie nr 905/10 w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego w Czersku
Zarządzenie nr 904/10 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Czersku – Sekretarza Gminy Czersk
Zarządzenie nr 903/10 w sprawie zmiany zestawienia planów finansowych jednostek budżetowych gminy Czersk na 2010 rok.
903/10 - Załącznik nr 1.pdf
903/10 - Załącznik nr 2.pdf
903/10 - Załącznik nr 3.pdf
Zarządzenie nr 902/10 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok
902/10 - Załącznik nr 1.pdf
902/10 - Załącznik nr 2.pdf
902/10 - Załącznik nr 4 -dochody.pdf
902/10 - Załącznik nr 4 -wydatki.pdf
902/10 - Załącznik nr 5 -dochody.pdf
902/10 - Załącznik nr 5 -wydatki.pdf
Zarządzenie nr 901/10 -Dzień wolny.pdf
Zarządzenie nr 900/10 -Uchylenie zarządzenia dotyczącego informacji o stanie mienia gminnego
Zarządzenie nr 899/10 -Kontrola zarządcza.pdf
Zarządzenie nr 898/10 w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji użyczonego sprzętu obrony cywilnej i powołania komisji inwentaryzacyjnej
Zarzadzenie nr 897/2010 - Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2011-2024 z uzasadnieniem
Zarządzenie nr 896/2010 - projekt uchwały budżetowej na 2011 r. z uzasadnieniem
Zarządzenie nr 895/10 - W sprawie przyjęcia autopoprawek
Zarządzenie nr 894/10 - zmiana planów finansowych 2010
894/10 - Załącznik nr 1 dochody
894/10 - Załącznik nr 2 wydatki
Zarządzenie nr 893/10 - W sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2010
893/10 - Załącznik nr 1
893/10 - Załącznik nr 2
893/10 - Załącznik nr 3
893/10 - Załącznik nr 4 dochody
893/10 - Załącznik nr 5 dochody
893/10 - Załącznik nr 5 wydatki
Zarządzenie nr 892/10 - Przyjęcie materiałów na sesję Rady Miejskiej
Zarządzenie nr 891/10 w sprawie informacji o wykonaniu budżetu gminy Czersk za III kwartały 2010 r.
Zarządzenie nr 890/10 w sprawie udzielenia świadczeń pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Czersk
Zarządzenie nr 889/10 w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji, powołania komisji inwentaryzacyjnej i zespołów spisowych
Zarządzenie nr 888/10 w sprawie przyjęcia zmiany zestawienia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Czersk na 2010 rok
Załączniki do Zarządzenia nr 888
Zarządzenie nr 887/10 w sprawie zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji
Zarządzenie nr 886/10 w sprawie planowania, organizacji i funkcjonowania Zastępczych Miejsc Szpitalnych na terenie Gminy Czersk
Zarządzenie nr 885/10 w sprawie poręczenia kredytu bankowego zaciągniętego przez Lokalną Grupę Działania Sandry Brdy
884/10 - Przyjęcie projektu uchwały
884 załącznik do Zarządzenia 884/10
883/10 - Wykup działki nr 83-1

882/10 - Przyjęcie materiałów na sesję

Zarządzenie nr 881/10 zmiana planu 2010
881/10 załącznik Nr 1 do Zarządzenia - wydatki
881/10 załącznik Nr 2 do Zarządzenia - wydatki UM
Zarządzenie nr 880/10 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 292/19 położonej przy ul. Jana Pawła II w Czersku
Zarządzenie nr 879/10 w sprawie przyjęcia zmiany zestawienia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Czersk na 2010 rok
879/10 - załączniki do Zarządzenia
Zarządzenie nr 878/10 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok oraz w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami do uchwały budżetowej gminy Czersk na 2010 rok
878/10 - załączniki do Zarządzenia
Zarządzenie nr 877/10 w sprawie przyjęcia zmiany zestawienia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Czersk na 2010 rok
877/10 – załączniki do zarządzenia
Zarządzenie nr 876/10 w sprawie powołania zespołu ds. przeprowadzenia konsultacji dotyczących podziału sołectwa Klaskawa
Zarządzenie nr 875/10 w prawie upoważnienia pracowników Urzędu Miejskiego w Czersku do podejmowania czynności związanych z aktem pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
 Zarządzenie nr 874/10 w sprawie zmiany zarządzenia nr 722/08 w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Zarządzenie nr 873/10 w sprawie przyjęcia materiałów na sesję Rady Miejskiej w Czersku
Zarządzenie nr 872/10 w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz do wydawania w tych sprawach decyzji
Zarządzenie nr 871/10 w sprawie upoważnienia do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych
Zarządzenie nr 870/10 w sprawie upoważnienia pracowników Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czersku do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych
Zarządzenie nr 869/10 w sprawie zamiany prawa własności działki nr 25/3, położonej w obrębie geodezyjnym Lutom na prawo własności działki nr 18/3, położonej w obrębie geodezyjnym Lutom
Zarządzenie nr 868/10 w sprawie powołania komisji do spraw przejęcia – przekazania kasy w Urzędzie Miejskim w Czersku
Zarządzenie nr 867/10 w sprawie przyjęcia zmiany zestawienia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Czersk na 2010 rok.
867/10 – załącznik nr 1 do zarządzenia
867/10 – załącznik nr 2 do zarządzenia
Zarządzenie nr 866/10 w sprawie zmiany zarządzenia nr 838/10 w sprawie ustalenia wysokości środków przypadających na jednostki pomocnicze w 2010 r.
Zarządzenie nr 865/10 w sprawie wzorów formularzy do opracowania wniosków do projektu budżetu gminy Czersk
Zarządzenie nr 864/10 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości położonej w miejscowości Gartki
Zarządzenie nr 863/10 w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 4 w Czersku przy ul. Królowej Jadwigi 24
Zarządzenie nr 862/10 w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 1 w Czersku przy ul. Królowej Jadwigi 24
Zarządzenie nr 861/10 w sprawie określenia podstawowych parametrów do prac nad projektem budżetu gminy Czersk na 2011 rok
Zarządzenie nr 860/10 w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Czersk oraz informacji z wykonania planów finansowych instytucji kultury i SP ZOZ w Czersku za I półrocze 2010 roku
Zarządzenie nr 859/10 w sprawie upoważnienia Pani Małgorzaty Janikowskiej - inspektora do wykonywania określonych czynności w imieniu Burmistrza
Zarządzenie nr 858/10 w sprawie przyjęcia zmiany zestawienia planów finansowych jednostek budżetowych gminy Czersk na 2010 rok
zał nr 1 do zarządzenia nr 858/10 - dochody
zał nr 2 do zarządzenia nr 858/10 - wydatki
zał. nr 3 do zarządzenia nr 858/10 - dochody (plan finansowy)
Zarządzenie nr 857/10w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok oraz w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami do uchwały budżetowej gminy Czersk na 2010 rok
zał.nr 1 do zarządzenia nr 857/10 - dochody
zał. nr 2 do zarządzenia nr 857/10 - wydatki
zał. nr 3 do zarządzenia nr 857/10 - plan wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycji
zał nr 4 do zarządzenia nr 857/10 - wydatki zlecone
Zarządzenie nr 856/10 w sprawie prowadzenia i rozliczania mandatów karnych w Urzędzie Miejskim w Czersku
Zarządzenie nr 855/10 w sprawie trybu refundacji kosztów zakupu podręczników dla uczniów szkół innych niż prowadzone przez gminę Czersk
zarządzenie nr 854/10 w sprawie przyjęcia zmiany zestawienia planów finansowych jednostek budżetowych gminy Czersk na 2010 rok

Zarządzenie nr 853/10 w sprawie instrukcji kasowej
zał. nr 2 do zarządzenia nr 854/10 - plan finansowy
Zarządzenie nr 853/10 w sprawie wprowadzenia instrukcji kasowej
zarządzenie nr 852/10 w sprawie korekty zarządzeń o informacji z wykonania budżetu gminy Czersk za I i II kwartał 2010 r.
zarządzenie nr 851/10 w sprawie przyjęcia zmiany zestawienia planów finansowych jednostek budżetowych gminy Czersk na 2010 rok
zał nr 1 d zarządzenia nr 851/10 - dochody
zał nr 2 do zarządzenia nr 851/10 - wydatki
zał nr 3 do zarządzenia 851/10 Plan Urzędu Miejskiego
zarządzenie nr 850/10 w sprawie uchwały budżetowej na 2010 rok oraz w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami do uchwały budżetowej gminy Czersk na 2010 rok
zał nr 1 do zarządzenia nr 850/10 - dochody
zał. nr 2 do zarządzenia nr 850/10 - wydatki
zał. rn 3 do zarządzenia nr 850/10 zmiany budżetu majątkowe
zał nr 4 do zarządzenia nr 850/10 dochody zlecone
zał. nr 4 do zarządzenia nr 850/10 wydatki zlecone
zał. nr 5 do zarządzenia nr 850/10 dochody zlecone
zał nr 6 do zarządzenia nr 850/10 wydatki zlecone
zarządzenie nr 849/10 w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej nr 1277/6 na rzecz jej użytkownika wieczystego
zarządzenie nr 848/10 w sprawie upoważnienia do wydawania zarządzeń oraz podpisywania umów
zarządzenie nr 847/10 w sprawie zmiany zarządzenia nr 836/10 w sprawie przyznania stypendium sportowego
Zarządzenie nr 846/10 w sprawie wykupu nieruchomości nr 1180/13 w Czersku
Zarządzenie nr 845/10 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 333/44 położonej w Rytlu przy ul. Nowa Wieś
Zarządzenie nr 844/10 w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy Czersk do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym
Zarządzenie nr 843/10 w sprawie informacji o wykonaniu budżetu gminy Czersk za II kwartały 2010 r.
Zarządzenie nr 842/10 w sprawie przyjęcia zmiany zestawienia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Czersk na 2010 r.
842/2010- - załączniki do zarządzenia
Zarządzenie nr 841/10 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok oraz w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami do uchwały budżetowej gminy Czersk na 2010 rok
841/2010 - załączniki do zarządzenia
Zarządzenie nr 840/10 w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czersku do zawarcia umowy
Zarządzenie nr 839/10 w sprawie powierzenia pani Barbarze Brzezińskiej stanowiska Dyrektora Przedszkola Samorządowego nr 1 im. Kubusia Puchatka w Czersku
Zarządzenie nr 838/10 w sprawie ustalenia wysokości środków przypadających na jednostki pomocnicze w 2011 roku
Zarządzenie nr 837/10 w sprawie przyjęcia zmiany zestawienia planów finansowych jednostek budżetowych gminy Czersk na 2010 r.
837/2010 - załączniki
Zarządzenie nr 836/10 z dnia 12 lipca 2010 r. w sprawie przyznania stypendium sportowego
Zarządzenie nr 835/10 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok
835/10 - załaczniki do zarządzenia
Zarządzenie nr 834/10 w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości dla budżetu Gminy Czersk oraz Urzędu Miejskiego w Czersku
Zarządzenie nr 833/10 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości oznaczonej numerem geod. 1527/9 położonej przy ul. Ottona Sabiniarza 14 w Czersku
Zarządzenie nr 832/10 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości oznaczonej numerem geod. 1527/8 położonej przy ul. Ottona Sabiniarza 12 w Czersku
Zarządzenie nr 831/10 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości oznaczonej numerem geod. 1527/7 położonej przy ul. Ottona Sabiniarza 10 w Czersku
Zarządzenie nr 830/10 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości oznaczonej numerem geod. 1527/6 położonej przy ul. Ottona Sabiniarza 8 w Czersku
Zarządzenie nr 829/10 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości oznaczonej numerem geod.1527/4 położonej przy ul. Ottona Sabiniarza 6 w Czersku
Zarządzenie nr 828/10 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości oznaczonej numerem geod. 1527/3 położonej przy ul. Ottona Sabiniarza 4 w Czersku
Zarządzenie nr 827/10 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości oznaczonej numerem geod.1527/2 położonej przy ul. Ottona Sabiniarza 2 w Czersku
Zarządzenie nr 826/10 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości oznaczonej numerem geod. 1529/14 położonej przy ul. Ignacego Klińskiego 18 w Czersku
Zarządzenie nr 825/10 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości oznaczonej numerem geod. 1529/13 położonej przy ul. Ignacego Klińskiego 16 w Czersku
Zarządzenie nr 824/10 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości oznaczonej numerem geod. 1529/12 położonej przy ul. Ignacego Klińskiego 14 w Czersku
Zarządzenie nr 823/10 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości oznaczonej numerem geod. 1529/11 położonej przy ul. Ignacego Klińskiego 12 w Czersku
Zarządzenie nr 822/10 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości oznaczonej numerem geod. 1529/10 położonej przy ul. Ignacego Klińskiego 10 w Czersku
Zarządzenie nr 821/10 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości oznaczonej numerem geod. 1529/9 położonej przy ul. Ignacego Klińskiego 8 w Czersku
Zarządzenie nr 820/10 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości oznaczonej numerem geod. 1529/8 położonej przy ul. Ignacego Klińskiego 6 w Czersku
Zarządzenie nr 819/10 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości oznaczonej numerem geod. 1529/7 położonej przy ul. Ignacego Klińskiego 4 w Czersku
Zarządzenie nr 818/10 w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej
Zarządzenie nr 817/10 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego i określenia terminu egzaminów
Zarządzenie nr 816/10 w sprawie wydzierżawienia części nieruchomości położonej przy ulicy Józefa Ostrowskiego w Czersku
Zarządzenie nr 815/10 w sprawie zmiany zarządzenia nr 111/07 w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Czersk
Zarządzenie nr 814/10 w sprawie przyjęcia zmiany zestawienia planów finansowych jednostek budżetowych gminy Czersk na 2010 r.
814/2010 - załączniki do zarządzenia
Zarządzenie nr 813/10 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok oraz w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami do uchwały budżetowej gminy Czersk na 2010 rok
813/2010 - załączniki do zarządzenia
Zarządzenie nr 812/10 w sprawie przyjęcia zmiany zestawienia planów finansowych jednostek budżetowych gminy Czersk na 2010 r.
812/2010 - załączniki do zarządzenia
Zarządzenie nr 811/10 w sprawie odwołania Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Czersku
Zarządzenie nr 810/10 w sprawie przyjęcia „Programu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży w Gminie Czersk w 2010 r."
Zarządzenie nr 809/10 w sprawie uzupełnienia składów obwodowych komisji wyborczych
Zarządzenie nr 808/10 w sprawie odwołania członka ze składu obwodowej komisji wyborczej
Zarządzenie nr 807/10 w sprawie odwołania członków ze składów obwodowych komisji wyborczych
Zarządzenie nr 806/10 w sprawie przyjęcia projektu uchwały i autopoprawek do materiałów na XLIV sesję Rady Miejskiej w Czersku
Zarządzenie nr 805/10 w sprawie wydzierżawienia części nieruchomości położonej przy ulicy Józefa Ostrowskiego w Czersku
Zarządzenie nr 804/10 w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym działki nr 1666/20 położonej w Czersku przy ul. 21 Lutego
Zarządzenie nr 803/10 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert o dotacje na realizację zadań własnych gminy w zakresie organizacji form wypoczynku letniego dzieci i młodzieży
Zarządzenie nr 802/10 w sprawie przyjęcia zmiany zestawienia planów finansowych jednostek budżetowych gminy Czersk na 2010 r.
802/2010 - załaczniki do zarządzenia
Zarządzenie nr 801/10 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok oraz w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami do uchwały budżetowej gminy Czersk na 2010 rok
801/2010 - załączniki do zarzadzenia
Zarządzenie nr 800/10 w sprawie powołania Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Czersku
Zarządzenie nr 799/10 w sprawie przyjęcia materiałów na sesję Rady Miejskiej w Czersk
Zarządzenie nr 798/10 w sprawie imiennego powołania osób do składu Komisji Konsultacyjnej opiniującej wnioski o dotacje dla organizacji pozarządowych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych gminy w zakresie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży
Zarządzenie nr 797/10 w sprawie przyjęcia zmiany zestawienia planów finansowych jednostek budżetowych gminy Czersk na 2010 r.
797/2010 - załączniki do zarządzenia
Zarządzenie nr 796/10 w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami do uchwały budżetowej gminy Czersk na 2010 rok
796/2010 - załączniki do zarządzenia
Zarządzenie nr 795/10 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok
795/2010 - załączniki do zarządzenia
Zarządzenie nr 794/10 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym lokalu użytkowego nr 1 położonego w Czersku przy ul. Kościuszki 15
Zarządzenie nr 793/10 w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego w Czersku
Zarządzenie nr 792/10 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Czersk dla przeprowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.
Zarządzenie nr 791/10 w sprawie oddania w użyczenie na rzecz Administracji Zasobów Komunalnych w Czersku infrastruktury turystycznej zlokalizowanej wzdłuż rzeki Wdy
Zarządzenie nr 790/10 w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 7 w Czersku przy ul. Starogardzkiej 26
Zarządzenie nr 789/10 w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 4 w Czersku przy ul. Przytorowej 3
Zarządzenie nr 788/10 w sprawie przyjęcia zmiany zestawienia planów finansowych jednostek budżetowych gminy Czersk na 2010 r.
788/10 - załączniki do zarządzenia
Zarządzenie nr 787/10 w sprawie przyjęcia zmiany zestawienia planów finansowych jednostek budżetowych gminy Czersk na 2010 r.
787/10 - załączniki do zarządzenia
Zarządzenie nr 786/10 w sprawie przyjęcia projektu uchwały i autopoprawek do materiałów na XLIII sesję Rady Miejskiej w Czersku
Zarządzenie nr 785/10 w sprawie wypłaty odszkodowania za grunty pod drogami - ul. Bukową, ul. Sosnową i ul. Modrzewiową w Czersku
Zarządzenie nr 784/10 w sprawie przyjęcia materiałów na sesję Rady Miejskiej w Czersku
Zarządzenie nr 783/10 w sprawie przyjęcia zmiany zestawienia planów finansowych jednostek budżetowych gminy Czersk na 2010 r.
783/10 - załącznik nr 1
783/10 - załącznik nr 2
783/10 - załacznik nr 3
Zarządzenie nr 782/10 w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami do uchwały budżetowej gminy Czersk na 2010 rok
782/10 - załączniki do zarządzenia
Zarządzenie nr 781/10 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok
781/10 - załączniki do zarządzenia
Zarządzenie nr 780/10 w sprawie wypłaty odszkodowania za grunt pod drogą - ul. Starego Urzędu w Czersku
Zarządzenie nr 779/10 w sprawie oddania w użyczenie części Ośrodka Zdrowia w Rytlu na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Czersku
Zarządzenie nr 778/10 w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości dla budżetu Gminy Czersk oraz Urzędu Miejskiego w Czersku
Zarządzenie nr 777/10 w sprawie udzielenia świadczeń pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Czersk
Zarządzenie nr 776/10 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Mundurowego Straży Miejskiej w Czersku
Zarządzenie nr 775/10 w prawie upoważnienia pracowników Urzędu Miejskiego w Czersku do podejmowania czynności związanych z aktem pełnomocnictwa do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Zarządzenie nr 774/10 w sprawie informacji o wykonaniu budżetu gminy Czersk za I kwartał 2010 r.
Zarządzenie nr 773/10 w sprawie przyjęcia zmiany zestawienia planów finansowych jednostek budżetowych gminy Czersk na 2010 r.
773/10 - załączniki do zarządzenia
Zarządzenie nr 772/10 w sprawie przyjęcia zmiany zestawienia planów finansowych jednostek budżetowych gminy Czersk na 2010 r.
772/10 - załączniki do zarządzenia
Zarządzenie nr 771/10 w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami do uchwały budżetowej gminy Czersk na 2010 rok
Zarządzenie nr 770/10 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Ośrodka Kultury w Rytlu
Zarządzenie nr 769/10 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Ośrodka Kultury w Łęgu
Zarządzenie nr 768/10 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Ośrodka Kultury w Czersku
Zarządzenie nr 767/10 w sprawie wypłaty odszkodowania za grunt pod drogą - ul. Marii Konopnickiej w Czersku
Zarządzenie nr 766/10 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok
766/10 - załączniki
Zarządzenie nr 765/10 w sprawie przyjęcia projektu uchwały i autopoprawek do materiałów na XLII sesję Rady Miejskiej w Czersku
Z
arządzenie nr 764/10 w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Miejskiego

Zarządzenie nr 763/10 Burmistrza Czerska - Szefa Obrony Cywilnej Gminy Czersk w sprawie opracowania Gminnego Planu Ewakuacji (Przyjęcia) ludności III stopnia
Zarządzenie nr 762/10 w sprawie powołania Zespołu kontrolnego do rozwiązywania spraw związanych z częstotliwością wywozu odpadów komunalnych
Zarządzenie nr 761/10 w sprawie przyjęcia materiałów na sesję Rady Miejskiej w Czersku
Zarządzenie nr 760/10 w sprawie przyjęcia zmiany zestawienia planów finansowych jednostek budżetowych gminy Czersk na 2010 r.
760/10 - Zał. nr 1 dochody
760/10 - zał. nr 2 wydatki
760/10 - zał. nr 3 wydatki UM
Zarządzenie nr 759/10 w sprawie oddania w trwały zarząd na rzecz Administracji Zasobów Komunalnych budynku wielorodzinnego położonego w Czersku przy ul. Wojska Polskiego 6
Zarządzenie nr 758/10 w sprawie przyjęcia autopoprawek do materiałów na XLI sesję Rady Miejskiej w Czersku
Zarządzenie nr 757/10 w sprawie przyjęcia zmiany zestawienia planów finansowych jednostek budżetowych gminy Czersk na 2010 r.
757/10 - załącznik nr 1
757/10 - załącznik nr 2
zarządzenie 756/10 w sprawie oddania w użyczenie na rzecz Administracji Zasobów Komunalnych w Czersku obiektów i urządzeń położonych w Ostrowitem
zarządzenie 755/10 w sprawie oddania w użyczenie części budynku szaletu miejskiego położonego w Czersku przy ul. J.Ostrowskiego
Zarządzenie nr 754/10 w sprawie przyjęcia materiałów na sesję Rady Miejskiej w Czersku
Zarządzenie nr 753/10 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonych w Czersku przy ulicach: Józefa Ostrowskiego, Gen. Hallera i Dworcowej
Zarządzenie nr 752/10 w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 13 w Czersku przy ul. Dworcowej 14 Zarządzenie nr 751/10 w sprawie przyjęcia sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych za rok 2009
Zarządzenie nr 750/10 w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Czersk za rok 2009
Zarządzenie nr 749/10 w sprawie powołania kierownika Ośrodka Kultury w Czersku
Zarządzenie nr 748/10 w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej nr 340/4 na rzecz jej użytkownika wieczystego
Zarządzenie nr 747/10 w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Straży Miejskiej w Czersku Zarządzenie nr 746/10 w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami do uchwały budżetowej gminy Czersk na 2010 rok
746/10 - załącznik do zarządzenia - wydatki zlecone
Zarządzenie nr 745/10 w sprawie zmiany zestawienia planów finansowych jednostek budżetowych gminy Czersk na 2010 r.
745/10 - załącznik nr 1 do zarządzenia - dochody
745/10 - załącznik nr 2 do zarządzenia - wydatki
Zarządzenie nr 744/10 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok
744/10 - załącznik nr 1 do zarządzenia
744/10 - załącznik nr 2 do zarządzenia
Zarządzenie nr 743/10 w sprawie zmiany zestawienia planów finansowych jednostek budżetowych gminy Czersk na 2010 r.
743/10 - załącznik nr 1 do zarządzenia - dochody
743/10 - załącznik nr 2 do zarządzenia - wydatki
Zarządzenie nr 742/10 w sprawie przyjęcia zestawienia planów finansowych jednostek budżetowych gminy Czersk na 2010 r.
742/10 - załącznik do zarządzenia - wydatki
742/10 - załącznik do zarzadzenia - dochody
Zarządzenie nr 741/10 w sprawie przyjęcia projektu uchwały oraz autopoprawek do materiałów na XL sesję Rady Miejskiej w Czersku
Zarządzenie nr 740/10 w sprawie powołania Komisji Socjalnej w Urzędzie Miejskim w Czersku
Zarządzenie nr 739/10 w sprawie zmiany zarządzenia nr 536/06 w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miejskiego w Czersku
Zarządzenie nr 738/10 w sprawie sprzedaży 1/25 części prawa własności działki numer 2946 służącej jako droga dojazdowa do garaży w trybie przetargu ograniczonego do właścicieli nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę szeregową na Osiedlu Piastowskim położonej w Czersku przy ul. Bolesława Krzywoustego

Zarządzenie nr 737/10 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert o dotacje na realizację zadań własnych gminy w zakresie organizacji form wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży, prowadzenia programów profilaktyki oraz imprez związanych z profilaktyką uzależnień oraz zwalczania nałogów, a także aktywizacji osób starszych (55+)
Zarządzenie nr 736/10 w sprawie podnajmu Spółdzielni Socjalnej JAGODA części budynku poło??onego w Czersku przy ul. Kolejowej 1A
Zarządzenie nr 735/10 w sprawie podnajmu Spółdzielni Socjalnej PARTNERZY części budynku położonego w Czersku przy ul. Kolejowej 1A
Zarządzenie nr 734/10 w sprawie imiennego powołania osób do składu Komisji Konsultacyjnej weryfikującej i opiniującej wnioski o dotacje dla organizacji pozarządowych
Zarządzenie nr 733/10 w sprawie przyjęcia materiałów na sesję Rady Miejskiej w Czersku
Zarządzenie nr 732/10 w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko kierownika Ośrodka Kultury w Czersku
732/10 - załącznik do zarządzenia
Zarządzenie nr 731/10 w sprawie zatwierdzenia planu zamówień publicznych na 2010 rok
Zarządzenie nr 730/10 w sprawie przeprowadzenia deratyzacji na terenie Miasta Czersk
Zarządzenie nr 729/10 w sprawie podnajmu Spółdzielni Socjalnej JAGODA części budynku położonego w Czersku przy ul. Kolejowej 1A
Zarządzenie nr 728/10 w sprawie podnajmu Spółdzielni Socjalnej PARTNERZY części budynku położonego w Czersku przy ul. Kolejowej 1A
Zarządzenie nr 727/10 w sprawie wykupu nieruchomości nr 1188-21 w Czersku
Zarządzenie nr 726/10 w sprawie przyjęcia przez Gminę Czersk darowizny działek nr 207-2 i 207-3 położonych w Będźmierowicach
Zarzadzenie nr 725/10 w sprawie powierzenia Pani Emilii Rekowskiej pełnienia obowiązków kierownika Ośrodka Kultury w Czersku

Zarzadzenie nr 724/10 w sprawie zmiany planu wydatków majątkowych
Uzasadnienie do zarządzenia nr 723/10
Zarządzenie nr 723/10 w sprawie odwołania Pana Krzysztofa Gradowskiego z funkcji kierownika Ośrodka Kultury w Czersku
Zarządzenie nr 722/10 w sprawie zmiany zarządzenia nr 416/08 w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholwych
Zarządzenie nr 721/10 w sprawie wypłaty odszkodowania za grunt pod drogami – ul. Dębową i częścią ul.Brzozowej w Wojtalu
Zarzadzenie nr 720/10 w sprawie wydzierżawienia w trybie przetargu ofertowego nieograniczonego pomieszczeń położonych w Gminnym Ośrodka Zdrowia w Rytlu z przeznaczeniem na prowadzenie punktu aptecznego
Zarządzenie nr 719/10 - w sprawie rejestru umów zlecenie i umów o dzieło w Urzędzie Miejskim w Czersku
Zarzadzenie nr 718/10 - w sprawie wzoru regulaminu przetargów ustnych nieograniczonych na zbycie nieruchomości będących własnością Gminy Czersk
Zarządzenie nr 717/10 - w sprawie oddania w trwały zarząd na rzecz Administracji Zasobów Komunalnych w Czersku nieruchomość zabudowaną położoną w Czersku przy ul. Dworcowej 31
Zarządzenie nr 716/10 - w sprawie oddania w użyczenie na rzecz Administracji Zasobów Komunalnych w Czersku obiektów i urządzeń sportowych na stadionie miejskim w Czersku
Zarządzenie nr 715/10 - w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert o dotacje na realizację zadań własnych gminy
Zarządzenie nr 714/10 - zm. zarz. nr 121-07 zam. do 14 tys. euro
Zarządzenie nr 713/10 - zmiana regulaminu wynagradzania
Zarządzenie nr 712/10 - komisja rekrutacyjna SM
Zarządzenie nr 711/10 - komisja sport - 2010
Zarządzenie nr 710/10 - plan finansowy UM na 2010 rok
710 - zał. nr 1 dochody
710 - zał. nr 2 wydatki
710 - zał. nr 3 wydatki zlecone
710 - zał. nr 3 dochody zlecone
Zarządzenie nr 709/10 - plan finansowy zadań zleconych na 2010 rok
709 - zał. nr 1 dochody zlecone
709 - zał. nr 2 wydatki zlecone
Zarzadzenie nr 708/10 - kwota wyd. na 1 ucznia
Zarządzenie nr 707/10 - sprzedaż nieruchomości gruntowej nr 496-7 na rzecz jej użytkownika wieczystego

 

 

 

ROK 2009

Zarządzenie nr 706/09 - zmiana budżetu
706 - zał.nr 1 dochody
706 - zał.nr 2 wydatki
706 - zał.nr 3 wydatki zlecone
Zarzadzenie nr 705/09 - zasady udzielania zam. publ
Zarzadzenie nr 704/09 - zm. zarz. 592 - podział UM na stanowiska pracy
Zarzadzenie nr 703/09 - zmiana regulaminu org. UM
Zarzadzenie nr 703/09 - Załącznik nr 1 do RO
Zarządzenie nr 702/09 - zmiana - stawki czynszu
Zarządzenie nr 701/09 - wyrażenie zgody na ustanowienie służebności przesyłu w Czersku przy ul. Kwiatowej na rzecz PSG Sp. z o.
Zarzadzenie nr 700/09 - zmiana budżetu
700 - załącznik nr 1 dochody
700 - zał.nr 2 wydatki
700 - zał.nr 4 dochody zlecone
700 - zał.nr 4 wydatki zlecone
Zarzadzenie nr 699/09- układ wykonawczy budżetu
699- załacznik nr 1- doch.ukł.wyk
699 - załacznik nr 2-wydatki ukł.wyk
699-załacznik nr 3 - wyk.wyd.zlec
699-załacznik nr 4 -wyk.doch.zlec.
Zarządzenie nr 698/09 w sprawie przyjęcia autopoprawek do projektu uchwały budżetowej na 2010 rok
Zarządzenie nr 697/09w sprawie przyjęcia autopoprawek do materiałów na XXXIX sesję Rady Miejskiej w Czersku
zarządzenie nr 696/09 w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu Gminy Czersk na 2009 rok
Załącznik nr 1 wydatki do zarządzenia nr 696/09
Załącznik nr 2 wydatki zlecone do zarządzenia nr 696/09
Zarządzenie 695/09 w sprawie powołania Komisji Likwidacyjno-Kasacyjnej w Urzędzie Miejskim w Czersku
Zarządzenie 694/09 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji paliwa w samochodach i urządzenia p.poż znajdujących się w Urzędzie Miejskim oraz jednostkach OSP
Zarządzenie 693/09 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji środków pieniężnych w kasie Urzędu Miejskiego w Czersku
Zarządzenie 692/09 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji aktywów i pasywów wykazanych w księgach rachunkowych
Zarządzenie 691/09 w sprawie zmiany zarządzenia nr 605/09 w sprawie przekazania uprawnień Kierownikom jednostek organizacyjnych gminy Czersk do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostek i termin zapłaty upływa w roku następnym
Zarządzenie 690/09 w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 4 w Czersku przy ul. Starogardzkiej 50
Zarządzenie 689/09 w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 23 w Czersku przy ul. Dworcowej 12
Zarządzenie 688/09 w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 2 w Czersku przy ul. Dworcowej 21
Zarządzenie 687/09 w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 2 w Czersku przy ul. 21 Lutego 2
Zarządzenie 686/09 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym działki nr 483/32 położonej w Łęgu przy ul. Słonecznej
Zarządzenie nr 685 /09 w sprawie przyjęcia materiałów na sesję Rady Miejskiej w Czersku
Zarządzenie nr 684/09 w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji użyczone sprzętu obrony cywilnej i powołania komisji inwentaryzacyjnej
Zarządzenie nr 683/09 w sprawie zmiany budżetu gminy Czersk na 2009 rok
zał. nr 1 -dochody do zarządzenia nr 683/09
zał. nr 2 - wydatki do zarządzenia nr 683/09
zał. nr 3 - dochody zlecone do zarządzenia nr 683/
zał. nr 3 - wydatki zlecone do zarządzenia 683/09
Zarządzenie nr 682/09 w sprawie przyjęcia przez Gminę Czersk darowizny działek nr 1261/15, 1261/2, 1261/7 położonych w Czersku
Zarządzenie nr 681/09 w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Miejskiego
Zarządzenie nr 680/09 w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości dla budżetu Gminy Czersk oraz Urzędu Miejskiego w Czersku
Zarządzenie nr 679/09 w sprawie zmiany budżetu gminy Czersk na 2009 rok
zał. do zarządzenia nr 679/09
zał. nr 2 do zarządzenia nr 679/09
zał. nr 4 - dochody zlecone do zarządzenia nr 679/09
zał. nr 4 wydatki zlecone do zarządzenia nr 679/09
Zarządzenie nr 678/09w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu Gminy Czersk na 2009 rok
zał. nr 1 do zarządzenia nr 678/09
zał. nr 2 do zarządzenie nr 678
Zarządzenie nr 677/09 w sprawie powołania Jednostki Realizującej Projekt pn. Rozbudowa Systemu Kanal. Sanit. i zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Czersk
Zarządzenie nr 676/09 w sprawie przyjęcia projektu uchwały oraz autopoprawek do materiałów na XXXVIII Sesję Rady Miejskiej w Czersku
Zarządzenie nr 675/09 w sprawie przyjęcia materiałów na sesję Rady Miejskiej w Czersku
zarządzenie nr 674/09 w sprawie ustalenia stawek opłat za przyjęcie do składowania odpadów stałych na składowisku w Nieżurawie
Projekt budżetu na 2010 rok
Strona tytułowa i spis treści
Zarządzenie nr 673/09 w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2010 rok, prognozy długu oraz informacji o stanie mienia gminnego
Projekt uchwały budżetowej na 2010 rok
Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej - dochody
Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej - wydatki
Załącznik nr 3 - limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne
Załącznik nr 4-7 Plan wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
Załącznik nr 8- dochody zlecone
Załącznik nr 8 wydatki zlecone
Załącznik nr 9-13 dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2010 rok
Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 673/09-prognoza długu gminy Czersk na koniec 2009 roku i lata następne
Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 673/09- Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 30.092009
Objaśnienia do projektu budżetu Gminy Czersk na 2010
zarządzenie nr 672/09 w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej nr 502/2 na rzecz jej użytkownika wieczystego
Zarządzenie nr 671/09 w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 7 w Rytlu przy ul. Piaskowej 14
Zarządzenie nr 670/09 w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 4 w czersku przy ul. Towarowej 5
zarządzenie nr 669/09 w sprawie udzielenia świadczeń pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Czersk
Zarządzenie nr 668/09 w sprawie informacji o wykonaniu budżetu gminy Czersk za III kwartał 2009 r
zarządzenie 667/09 w sprawie zmiany budżetu gminy Czersk na 2009 rok
załącznik nr 1 do zarządzenia 667/09 - dochody
załącznik nr 2 do zarządzenia nr 667/09 - wydatki
załącznik nr 4 do zarządzenia 667/09 - dochody
załącznik nr 4 do zarządzenia 667/09 -wydatki
Zarządzenie nr 666/09 w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok
załącznik nr 1 do zarządzenia 666/09 - dochody
załącznik nr 2 do zarządzenie 666/09-wydatki
Zarządzenie nr 665/09 w sprawie wprowadzenia planu audytu wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Czersku na rok 2010

Zarządzenie nr 664/09 Burmistrza Czerska z dnia 29 października 2009 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 662/06 w sprawie zatwierdzenia księgi procedur audytu wewnętrznego
Zarządzenie nr 663/09 Burmistrza Czerska z dnia 29 października 2009 r. w sprawie przyjęcia autopoprawek do materiałów na XXXVII sesję Rady Miejskiej w Czersku
Zarządzenie nr 662/09 w sprawie udzielenia świadczeń pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w
przedszkolach i szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Czersk

Zarządzenie nr 661/09w sprawie zmiany zarządzenia nr 121/07 Burmistrza Czerska w sprawie realizacji wydatków o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyznaczonej w złotych równowartości 14.000 euro
Zarządzenie nr 660/09 w sprawie korzystania z kart płatniczych w Urzędzie Miejskim w Czersku
Zarządzenie nr 659/09 w sprawie zmiany zarządzenia 662/06 w sprawie zatwierdzenia księgi procedur audytu wewnetrznego
Zarządzenie nr 658/09 w sprawie wypłaty odszkodowania za grunt pod drogą - ul. Towarową w Czersku
Zarządzenie nr 657/09 w sprawie przyjęcia materiałów na sesję Rady Miejskiej w Czersku
Zarządzenie nr 656/09 w sprawie powołania komisji do spraw oceny przydatności i likwidacji zużytego sprzętu obrony cywilnej stanowiącego własność Skarbu Państwa - Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, a będącego w użyczeniu Urzędu Miejskiego w Czersku
Zarządzenie nr 655/09 w sprawie powołania pełnomocnika i zastępcy pełnomocnika do spraw realizacji projektu pn. "Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej i zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Czersk"
Zarządzenie nr 654/09 w sprawie ewidencji i amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych Urzędu Miejskiego w Czersku
Zarządzenie nr 653/09 w sprawie zgody na nieodpłatne przejęcie na majątek Gminy Czersk sieci kanalizacji deszczowej
Zarządzenie nr 652/09 w sprawie wypłaty odszkodowania za grunt pod drogą - ul. Marii Konopnickiej w Czersku
Zarządzenie nr 651/09 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym lokalu użytkowego położonego w Czersku przy ul. Dworcowej 21
Zarządzenie nr 650/09 w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości dla budżetu Gminy Czersk oraz Urzędu Miejskiego w Czersku
Zarządzenie nr 649/09 w sprawie przeprowadzenia deratyzacji na terenie miasta i gminy Czersk
Zarządzenie nr 648/09 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 121/07 w sprawie realizacji wydatków o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 14.000 EURO
Zarządzenie nr 647/09 w sprawie zmiany budżetu gminy Czersk na 2009 rok
załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 647/09 wydatki
Zarządzenie nr 646/09 w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy Czersk na 2009 rok
załącznik nr 1 do zarządzenie nr 646/09 dochody
załącznik nr 2 do zarządzenie nr 646/09 wydatki
załącznik nr 3 do zarządzenia nr 646/09 dochody zlec.
załącznik nr 3 do zarządzenia nr 646/09 wydatki zlec.
Zarządzenie nr 645/09 w sprawie ustalenia stawek czynszu z tytułu dzierżawy gruntów rolnych i użytków zielonych stanowiących własność gminy
zarządzenie nr 644/09 w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej nr 384/211 na rzecz jednego użytkownika wieczystego
Zarządzenie nr 643/09 w sprawie harmonogramu dochodów i wydatków budżetowych gminy Czersk na IV kwartał 2009 rok
zarządzenie nr 642/09 w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym działki nr 415/1 położonej w Czersku przy ul Blacharskiej
Zarządzenie nr 641/09 w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym działki nr 1214/2 położonej w Czersku przy ul Blacharskiej
Zarządzenie nr 640/09 w sprawie zatwierdzenia zmian regulaminu organizacyjnego Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czersku
załącznik do zarządzenia nr 640/09
Zarządzenie nr 639/09w sprawie przyjęcia projektu uchwały oraz autopoprawki do projektu Uchwały rady Miejskiej w Czersku
Zarządzenie nr 638/09 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Miejskiej w Czersku
Zarządzenie nr 637/09 w sprawie upoważnienia Komendanta Straży Miejskiej w Czersku do wydawania i podpisywania tytułów wykonawczych
Zarządzenie nr 636/09 w sprawie skierowania pana Pawła Gołębiowskiego do odbycia służby przygotowawczej
Zarządzenie nr 635/09 w sprawie wypłaty odszkodowania za grunt pod drogę w Rytlu
Zarządzenie nr 634/09 w sprawie przyjęcia materiałów na sesję Rady Miejskiej w Czersku
Zarządzenie nr 633/09 w sprawie zmiany zarządzenia nr 111/07 w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Czersk
Zarządzenie nr 632/09 w sprawie zmiany budżetu gminy Czersk na 2009 rok
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 632/09 - dochody
Załącznik nr 4 do Zarządzenia 632/09 - dochody zlecone
Załącznik nr 2 do Zrządzenia nr 632/09 - wydatki
załącznik nr 4 do zarządzenia 632/09 - wydatki
zarządzenie nr 631/09 w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Czersk oraz informacji z wykonania planów finansowych instytucji kultury i SP ZOZ w czersku za I półrocze 2009 roku
Zarządzenie 630/09 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Czersku
Zarządzenie 629/09 w sprawie określenia podstawowych parametrów do prac nad projektem budżetu Gminy Czersk na 2010 rok
Zarządzenie nr 628/09 w sprawie zmiany zarządzenia nr 516/09 Burmistrza Czerska w sprawie wprowadzenia regulaminu naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Czersku i na wolne stanowisko kierowników gminnych jednostek organizacyjnych
Zarządzenie nr 627/09 w sprawie przedłużenia okresu powierzenia pani Marii Galińskiej stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Zapędowie
Zarządzenie nr 626/09 w sprawie zatwierdzenia regulaminu rezerwatu „Kręgi Kamienne” w Odrach
Zarządzenie nr 625/09 w sprawie zmiany budżetu gminy Czersk na 2009 rok
Załącznik do zarządzenia nr 625/09
Zarządzenie nr 624/09 w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej nr 2728/1 na rzecz jej użytkownika wieczystego
Zarządzenie nr 623/09 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym działki nr 483/30 położonej w Łęgu
Zarządzenie nr 622/09 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym działki nr 483/29 położonej w Łęgu
Zarządzenie nr 621/09 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym działki nr 483/28 położonej w Łęgu
Zarządzenie nr 620/09 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym działki nr 483/27 położonej w Łęgu
Zarządzenie nr 619/09 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym działki nr 483/26 położonej w Łęgu
Zarządzenie nr 618/09 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym działki nr 483/25 położonej w Łęgu
Zarządzenie nr 617/09 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym działki nr 483/24 położonej w Łęgu
Zarządzenie nr 616/09 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym działki nr 483/23 położonej w Łęgu
Zarządzenie nr 615/09 w sprawie zmiany budżetu gminy Czersk na 2009 rok
Zarządzenie nr 614/09 w sprawie zwolnienia z odbycia służby przygotowawczej
Zarządzenie nr 613/09 w sprawie wypłaty odszkodowania za grunt pod drogą – ul. Piotra Ferensa w Czersku
Zarządzenie nr 612/09 w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Miejskiego
Zarządzenie nr 611/09 w sprawie zmiany budżetu gminy Czersk na 2009 rok
Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 611/09
Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 611/09
Zarządzenie nr 610/09 w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy Czersk na 2009 rok
Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 610/09
Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 610/09
Zarządzenie nr 609/09 w sprawie szczegółowych zasad i trybu realizacji wydatków dokonywanych w ramach środków jednostek pomocniczych gminy Czersk
Zarządzenie nr 608/09 w sprawie zatwierdzenia planu kontroli finansowej w jednostkach organizacyjnych gminy na II półrocze 2009 r.
Zarządzenie nr 607/09 w sprawie przyjęcia autopoprawek do materiałów na XXXV sesję Rady Miejskiej w Czersku
Zarządzenie nr 606/09 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Czersku
Zarządzenie nr 605/09 w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy Czersk do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.
Zarządzenie nr 604/09 w sprawie przyjęcia materiałów na sesję Rady Miejskiej w Czersku
Zarządzenie nr 603/09 w sprawie harmonogramu dochodów i wydatków budżetowych gminy Czersk na III kwartał 2009 roku
Zarządzenie nr 602/09 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego i określenia terminu egzaminów
Zarządzenie nr 601/09 w sprawie zmiany budżetu gminy Czersk na 2009 rok
Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 601/09
Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 601/09
Zarządzenie nr 600/09 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert o dotacje na realizację zadań własnych gminy w zakresie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży
Zarządzenie nr 599/09 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej na zakup podręczników dla uczniów
Zarządzenie nr 598/09 w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 6 w Czersku przy ul. Starogardzkiej 26
Zarządzenie nr 597/09 w sprawie upoważnienia do wydawania zarządzeń oraz podpisywania umów
Zarządzenie nr 596/09 w sprawie oddania Ośrodkowi Kultury w Czersku w wieczyste użytkowanie
Zarządzenie nr 595/09 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Ośrodka Kultury w Łęgu
Zarządzenie nr 594/09 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Ośrodka Kultury w Rytlu
Zarządzenie nr 593/09 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Ośrodka Kultury w Czersku
Zarządzenie nr 592/09 w sprawie podziału Urzędu Miejskiego na stanowiska pracy
Zarządzenie nr 591/09 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Czersku
załącznik do zarządzenie 591/09
Zarządzenie nr 590/09 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 563/09 w sprawie Regulaminu przeprowadzania okresowej oceny kwalifikacyjnej pracowników samorządowych
Zarządzenie nr 589/09 w sprawie dodatku specjalnego i nagród uznaniowych dla pracowników Urzędu Miejskiego w Czersku zatrudnianych na podstawie powołania
Zarządzenie nr 588/09 w sprawie Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Czersku
Zarządzenie nr 587/09w sprawie regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Czersku
Zarządzenie nr 586/09w sprawie imiennego powołania osób do składu Komisji konsultacyjnej opiniującej wnioski o dotacje dla organizacji pozarządowych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych Gminy w zakresie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży
Zarządzenie nr 585/09 w sprawie przyjęcia materiałów na sesję Rady Miejskiej w Czersku
Zarządzenie nr 584/09 w sprawie zmiany budżetu gminy Czersk na 2009 rok
Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 584/09
Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 584/09
Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 584/09
Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 584/09
Zarządzenie nr 583/09 w sprawie zmiany zarządzenia nr 572/09 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Czersk dla przeprowadzenia głosowania w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego
Zarządzenie nr 582/09 w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym działki nr 1999/1 położonej w Czersku przy ul. Piaskowej
Zarządzenie nr 581/09 w sprawie zmiany budżetu gminy Czersk na 2009 rok
Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 581/09
Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 581/09
Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 581/09
Zarządzenie nr 580/09 w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy Czersk na 2009 rok
Załącznik do zarządzenia nr 580/09
Zarządzenie nr 579/09 w sprawie przyjęcia przez Gminę Czersk darowizny - działki nr 174/52 położonej w Czersku
Zarządzenie nr 578/09 w sprawie zamiany prawa własności działki nr 309/7, położonej w obrębie geodezyjnym Mokre na prawo własności działki nr 1193/1, położonej w obrębie geodezyjnym Czersk
Zarządzenie nr 577/09 w sprawie zmiany harmonogramu dochodów i wydatków budżetowych gminy Czersk na II kwartał 2009 roku
Zarządzenie nr 576/09 w sprawie korekty zarządzenia nr 565/09 w sprawie zmiany budżetu gminy Czersk na 2009 rok
Zarządzenie nr 575/09 w sprawie zmiany zarządzenia nr 336/08 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym działki nr 54/11 w Łęgu przy ul. Dworcowej
Zarządzenie nr 574/09 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej w Czersku przy ulicy Dworcowej
Zarządzenie nr 573/09 w sprawie przyjęcia materiałów na sesję Rady Miejskiej w Czersku
Zarządzenie nr 572/09 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Czersk dla przeprowadzenia głosowania w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego
Zarządzenie nr 571/09 w sprawie wypłaty odszkodowania za grunt pod drogą – ul. Długą w Czersku
Zarządzenie nr 570/09 w sprawie przyjęcia materiałów na sesję Rady Miejskiej w Czersku
Zarządzenie nr 569/09 w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości dla budżetu Gminy Czersk oraz Urzędu Miejskiego w Czersku
Zarządzenie nr 568/09 w sprawie wykupu nieruchomości nr 1184 w Czersku
Zarządzenie nr 567/09 w sprawie udzielenia świadczeń pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Czersk
Zarządzenie nr 566/09 w sprawie maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek budżetowych, gospodarstw pomocniczych tych jednostek oraz zakładów budżetowych podległych Gminie Czersk
Zarządzenie nr 565/09 w sprawie zmiany budżetu gminy Czersk na 2009 rok
Załącznik do zarządzenia nr 565/09
Zarządzenie nr 564/09 w sprawie informacji o wykonaniu budżetu gminy Czersk za I kwartał 2009 r.
Zarządzenie nr 563/09 w sprawie zmiany harmonogramu dochodów i wydatków budżetowych gminy Czersk na II kwartał 2009 roku
Zarządzenie nr 562/09 w sprawie Regulaminu przeprowadzania okresowej oceny kwalifikacyjnej pracowników samorządowych
Zarządzenie nr 561/09 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym działek o nr 1255/9 i 1810/6 położonych w Czersku przy ul. Mieszka I
Zarządzenie nr 560/09 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym działki nr 2917 położonej w Czersku przy ul. Bolesława Krzywoustego
Zarządzenie nr 559/09 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym działki nr 2916 położonej w Czersku przy ul. Bolesława Krzywoustego
Zarządzenie nr 558/09 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym działki nr 2910 położonej w Czersku przy ul. Kazimierza Odnowiciela
Zarządzenie nr 557/09 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym działki nr 2912 położonej w Czersku przy ul. Kazimierza Sprawiedliwego
Zarządzenie nr 556/09 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym działki nr 2913 położonej w Czersku przy ul. Kazimierza Sprawiedliwego
Zarządzenie nr 555/09 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym działki nr 2914 położonej w Czersku przy ul. Kazimierza Sprawiedliwego
Zarządzenie nr 554/09 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym działki nr 2915 położonej w Czersku przy ul. Kazimierza Sprawiedliwego
Zarządzenie nr 553/09 w sprawie sprzedaży w trybie przetargu ograniczonego do właścicieli nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę szeregową na Osiedlu Piastowskim działki nr 2921 położonej w Czersku przy ul. Bolesława Krzywoustego
Zarządzenie nr 552/09 w sprawie sprzedaży w trybie przetargu ograniczonego do właścicieli nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę szeregową na Osiedlu Piastowskim działki nr 2922 położonej w Czersku przy ul. Bolesława Krzywoustego
Zarządzenie nr 551/09 w sprawie sprzedaży w trybie przetargu ograniczonego do właścicieli nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę szeregową na Osiedlu Piastowskim działki nr 2923 położonej w Czersku przy ul. Bolesława Krzywoustego
Zarządzenie nr 550/09 w sprawie sprzedaży w trybie przetargu ograniczonego do właścicieli nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę szeregową na Osiedlu Piastowskim działki nr 2924 położonej w Czersku przy ul. Bolesława Krzywoustego
Zarządzenie nr 549/09 w sprawie sprzedaży w trybie przetargu ograniczonego do właścicieli nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę szeregową na Osiedlu Piastowskim działki nr 2925 położonej w Czersku przy ul. Bolesława Krzywoustego
Zarządzenie nr 548/09 w sprawie sprzedaży w trybie przetargu ograniczonego do właścicieli nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę szeregową na Osiedlu Piastowskim działki nr 2926 położonej w Czersku przy ul. Bolesława Krzywoustego
Zarządzenie nr 547/09 w sprawie sprzedaży w trybie przetargu ograniczonego do właścicieli nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę szeregową na Osiedlu Piastowskim działki nr 2927 położonej w Czersku przy ul. Bolesława Krzywoustego
Zarządzenie nr 546/09 w sprawie sprzedaży w trybie przetargu ograniczonego do właścicieli nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę szeregową na Osiedlu Piastowskim działek nr 2928 i 1810/92 położonych w Czersku przy ul. Bolesława Krzywoustego
Zarządzenie nr 545/09 w sprawie sprzedaży w trybie przetargu ograniczonego do właścicieli nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę szeregową na Osiedlu Piastowskim działki nr 2929 położonej w Czersku przy ul. Bolesława Krzywoustego
Zarządzenie nr 544/09 w sprawie sprzedaży w trybie przetargu ograniczonego do właścicieli nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę szeregową na Osiedlu Piastowskim działki nr 2930 położonej w Czersku przy ul. Bolesława Krzywoustego
Zarządzenie nr 543/09 w sprawie sprzedaży w trybie przetargu ograniczonego do właścicieli nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę szeregową na Osiedlu Piastowskim działki nr 2931 położonej w Czersku przy ul. Bolesława Krzywoustego
Zarządzenie nr 542/09 w sprawie sprzedaży w trybie przetargu ograniczonego do właścicieli nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę szeregową na Osiedlu Piastowskim działki nr 2932 położonej w Czersku przy ul. Bolesława Krzywoustego
Zarządzenie nr 541/09 w sprawie sprzedaży w trybie przetargu ograniczonego do właścicieli nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę szeregową na Osiedlu Piastowskim działki nr 2933 położonej w Czersku przy ul. Bolesława Krzywoustego
Zarządzenie nr 540/09 w sprawie sprzedaży w trybie przetargu ograniczonego do właścicieli nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę szeregową na Osiedlu Piastowskim działki nr 2934 położonej w Czersku przy ul. Bolesława Krzywoustego
Zarządzenie nr 539/09 w sprawie sprzedaży w trybie przetargu ograniczonego do właścicieli nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę szeregową na Osiedlu Piastowskim działki nr 2935 położonej w Czersku przy ul. Bolesława Krzywoustego
Zarządzenie nr 538/09 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym działki nr 309/4 położonej w Mokrem
Zarządzenie nr 537/09 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym działki nr 309/5 położonej w Mokrem
Zarządzenie nr 536/09 w sprawie zmiany budżetu gminy Czersk na 2009 rok
Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 536/09
Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 536/09
Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 536/09
Zarządzenie nr 535/09 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przejazdu i przechodu, obciążającej nieruchomość - działkę ewidencyjną numer 903/2 w Czersku
Zarządzenie nr 534/09 w sprawie przyjęcia „Programu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży w Gminie Czersk w 2009 r.”
Zarządzenie nr 533/09 w sprawie zwrotu części opłat za korzystanie z przedszkoli publicznych
Zarządzenie nr 531/09 w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej o numerach działek: 174/27, 174/46, 174/47, 174/50, 175/3 na rzecz jej użytkownika wieczystego
Zarządzenie nr 530/09 w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej o numerach działek 174/44 i 174/51 na rzecz jej użytkownika wieczystego
Zarządzenie nr 529/09 w sprawie zmiany budżetu gminy Czersk na 2009 rok
Załącznik do zarządzenia nr 529/09
Zarządzenie nr 528/09 w sprawie korekty zarządzenia nr 504/09 w sprawie zmiany budżetu gminy Czersk na 2009 rok
Załącznik do zarządzenia nr 528/09
Zarządzenie nr 527/09 w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy Czersk na 2009 rok
Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 527/09
Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 527/09
Zarządzenie nr 526/09 w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej nr 174/53 i 174/49 na rzecz jej użytkownika wieczystego
Zarządzenie nr 525/09 w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej nr 384/209 na rzecz jej użytkownika wieczystego
Zarządzenie nr 524/09 w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości dla budżetu Gminy Czersk oraz Urzędu Miejskiego w Czersku
Zartządzenie nr 523/09 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert dotacje na realizację w 2009 roku zadań własnych gminy w zakresie prowadzenia programów profilaktyki oraz imprez związanych
Zarządzenie nr 522/09 w sprawie zmiany zarządzenia nr 254/04 w sprawie powołania stałej komisji przetargowej oraz regulaminu jej działania
Zarządzenie nr 521/09 w sprawie uchylenia zarządzenia nr 179/04 w sprawie wyłączenia ze sprzedaży lokalu mieszkalnego w Czersku przy ul. Królowej Jadwigi 22/3
Zarządzenie nr 520/09 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonych w Czersku przy ulicach: Józefa Ostrowskiego i Gen. Hallera
Zarządzenie nr 519/09 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Miejskiej w Czersku
zarządzenie nr 518/09 w sprawie skierowania Pani Iwony Miliwek do odbycia służby przygotowawczej
Zarządzenie nr 517/09 w sprawie skierowania Pani Justyny Kononowicz do odbycia służby przygotowawczej
Zarządzenie nr 516/09 w sprawie wprowadzenia regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Czersku i na wolne stanowiska kierowników gminnych jednostek organizacyjnych
Zarządzenie nr 515/09 w sprawie przyjęcia materiałów na sesję Rady Miejskiej w Czersku
Zarządzenie nr 514/09 w sprawie upoważnienia do podpisywania tytułów wykonawczych i egzekucyjnych w postępowaniu mandatowym
Zarządzenie nr 513/09 w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej o nr 384/210 na rzecz jej użytkownika wieczystego
Zarządzenie nr 512/09 w sprawie zmiany budżetu gminy Czersk na 2009 rok
Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 512/09
Zarządzenie nr 511/09 w sprawie harmonogramu dochodów i wydatków budżetowych gminy Czersk na II kwartał 2009 roku
Zarządzenie nr 510/09 w sprawie imiennego powołania osób do składu Komisji Konsultacyjnej weryfikującej
Zarządzenie nr 509/09 w sprawie przyjęcia sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych za rok 2008
Zarządzenie nr 508/09 w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Czersk za rok 2008
Zarządzenie nr 507/09 w sprawie oddania Ośrodkowi Kultury w Łęgu w użytkowanie wieczyste gruntu wraz z przeniesieniem prawa własności budynków
Zarządzenie nr 506/09 w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej o nr 402/1 położonej w Czersku na rzecz jej użytkownika wieczystego
Zarządzenie nr 505/09 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Czersku
Zarządzenie nr 504/09 w sprawie zmiany budżetu gminy Czersk na 2009 rok
Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 504/09
Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 504/09
Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 504/09
Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 504/09
Zarządzenie nr 503/09 w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej obejmującej działki o nr 496/3 oraz 496/6 w Czersku na rzecz jej użytkownika wieczystego
Zarządzenie nr 502/09 w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej o nr 384/210 w Czersku na rzecz jej użytkownika wieczystego
Zarządzenie nr 501/09 w sprawie wydzierżawienia w trybie przetargowym części nieruchomości zabudowanej połozonej w Czersku przy ulicy Dworcowej 31
Zarządzenie nr 500/09 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym działki nr 77/1, położonej w Kurczem
Zarządzenie nr 499/09 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości zabudowanej, oznaczonej nr 752, połozonej w Ostrowitem
Zarządzenie nr 498/09 w sprawie wykazu budynków i lokali mieszkalnych wyłączonych ze sprzedaży
Zarządzenie nr 497/09 w sprawie przyjęcia materiałów na sesję Rady Miejskiej w Czersku
Zarządzenie nr 496/09 w sprawie zmiany budżetu gminy Czersk na 2009 rok
Załącznik do zarządzenia nr 496/09
Zarządzenie nr 495/09 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Czersku
Zarządzenie nr 494/09 w sprawie wypłaty odszkodowania za grunt stanowiący drogę – ul. Porzeczkową w Czersku
Zarządzenie nr 493/09 w sprawie wypłaty odszkodowania za grunt stanowiący drogę – ul. Poziomkową w Czersku
Zarządzenie nr 492/09 w sprawie wypłaty odszkodowania za grunt pod drogą – ul. Truskawkową w Czersku
Zarządzenie nr 491/09 w sprawie zmiany budżetu gminy Czersk na 2009 rok
Zarządzenie nr 490/09 w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy Czersk na 2009 rok
Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 490/09
Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 490/09
Zarządzenie nr 489/09 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert o dotacje na realizację zadań własnych gminy w zakresie szkolenia sportowego i organizacji udziału w zawodach i rozgrywkach oraz zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży
Zarządzenie nr 488/09 w sprawie wypłaty odszkodowania za grunt pod drogą w Rytlu
Zarządzenie nr 487/09 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Miejskiej w Czersku
Zarządzenie nr 486/09 w sprawie imiennego powołania osób do składu Komisji Konsultacyjnej weryfikującej i opiniującej wnioski o dotacje dla organizacji pozarządowych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych gminy w zakresie szkolenia sportowego oraz organizacji udziału w rozgrywkach i zawodach sportowych
Zarządzenie nr 485/09 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czersku
Zarządzenie nr 484/09 w sprawie przyjęcia materiałów na sesję Rady Miejskiej w Czersku
Zarządzenie nr 483/09 w sprawie określenia sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę
Zarządzenie nr 482/09 w sprawie wyznaczenia osoby wykonującej wobec Burmistrza czynności z zakresu prawa pracy
Zarządzenie nr 481/08 w sprawie harmonogramu dochodów i wydatków budżetowych gminy Czersk na I kwartał 2009 roku
Zarządzenie nr 480/08 w sprawie określenia kwoty wydatków na jednego ucznia w szkole w celu naliczenia dotacji dla podmiotu prowadzącego szkołę publiczną
Zarządzenie nr 479/08 w sprawie zatwierdzenia planu kontroli finansowej w jednostkach organizacyjnych gminy na I półrocze 2009 r.
Zarządzenie nr 478/08 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Przedszkola Samorządowego nr 2 im. Jana Brzechwy w Czersku
Zarządzenie nr 477/08 w sprawie określenia układu wykonawczego budżetu gminy Czersk na 2009 rok
Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 477/08
Załącznik nr 2 do zarządzenia 477/08
Załącznik nr 3 do zarzadzenia nr 477/08
Zarządzenie nr 476/08 w sprawie planu finansowego Urzędu Miejskiego Czersk na 2009 rok
Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 476/08
Załącznik nr 2 do zarządzenia 476/08
Załącznik nr 3 do zarzadzenia nr 476/08
Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 476/08
Zarządzenie nr 475/08 w sprawie ustalenia stawki czynszu najmu lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Czersk
Zarządzenie nr 474/08 w sprawie zmiany budżetu gminy Czersk na 2008 rok
Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 474/08
Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 474/08
Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 474/08
Zarządzenie nr 473/08 w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym działki nr 1809/8 położonej w Czersku przy ul. 21 Lutego
Zarządzenie nr 472/08 w sprawie regulaminu określającego zasady współpracy partnerskiej pomiędzy jednostkami uczestniczącymi w projekcie „Nasze małe przedszkola – wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez wdrażanie alternatywnych form wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Czersk”
Zarządzenie nr 471/08 w sprawie zmiany zarządzenia nr 447/08 w sprawie zmiany budżetu gminy Czersk na 2008 rok
Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 471/08
Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 471/08
Zarządzenie nr 470/08 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Miejskiej w Czersku
Zarządzenie nr 469/08 w sprawie wykupu gruntu pod drogą - ul. Marii Konopnickiej w Rytlu
Zarządzenie nr 468/08 w sprawie wypłaty odszkodowania za grunt stanowiący poszerzenie drogi gminnej Lutom – Żukowo
Zarządzenie nr 467/08 w sprawie zmiany budżetu gminy Czersk na 2008 rokZałącznik nr 1 do zarządzenia nr 467/08
Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 467/08Zarządzenie nr 466/08 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji paliwa w samochodach i urządzeniach przeciwpożarowych znajdujących się w Urzędzie Miejskim oraz jednostkach OSP
Zarządzenie nr 465/08 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji środków pieniężnych w kasie Urzędu Miejskiego w Czersku
Zarządzenie nr 464/08 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji aktywów i pasywów wykazanych w księgach rachunkowych
Zarządzenie nr 463/08 w sprawie wypłaty odszkodowania za grunt pod ul. Starego Urzędu w Czersku
Zarządzenie nr 462/08 w sprawie zmiany budżetu gminy Czersk na 2008 rok
Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 462/08
Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 462/08
Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 462/08
Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 462/08
Zarządzenie nr 461/08 w sprawie wypłaty odszkodowania za grunt pod drogą – ul. Marii Konopnickiej w Rytlu
Zarządzenie nr 460/08 w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy Czersk na 2008 rok
Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 460/08
Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 460/08
Zarządzenie nr 459/08 w sprawie przyjęcia materiałów na sesję Rady Miejskiej w Czersku
Zarządzenie nr 458/08 w sprawie upoważnienia pracowników Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czersku do przeprowadzenia wywiadu oraz odbierania oświadczeń majątkowych od dłużników alimentacyjnych
Zarządzenie nr 457/08 w sprawie określenia wzoru umowy dotyczącej warunków pobytu i korzystania ze świadczeń wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Czersk
Zarządzenie nr 456/08 w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości dla budżetu Gminy Czersk oraz Urzędu Miejskiego w Czersku
Zarządzenie nr 455/08 w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej w Czersku przy ul. Dr Zielińskiego 4 na rzecz jej użytkownika wieczystego
Zarządzenie nr 454/08 w sprawie określenia wysokości opłat za zezwolenia na połów ryb
Zarządzenie nr 453/08 w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 7 w Czersku przy ul. Starogardzkiej 50
Zarządzenie nr 452/08 w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej w Czersku przy ul. Gen. J. Hallera na rzecz jej użytkownika wieczystego
Zarządzenie nr 451/08 w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Czersku przy ul. Cmentarnej na rzecz jej użytkownika wieczystego
Zarządzenie nr 450/08 w sprawie przyjęcia materiałów na sesję Rady Miejskiej w Czersku
Zarządzenie nr 449/08 w sprawie powołania Rady Sportu Gminy Czersk i określenia regulaminu jej działalności
Zarządzenie nr 448/08 w sprawie przekazania Ośrodkowi Kultury w Rytlu wyposażenia Centrum Kształcenia – „Wioska internetowa”
Zarządzenie nr 447/08 w sprawie zmiany budżetu gminy Czersk na 2008 rok
Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 447/08
Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 447/08
Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 447/08
Zarządzenie nr 446/08 w sprawie projektu budżetu na 2009 rok
Zarządzenie nr 445/08 w sprawie przyjęcia materiałów na sesję Rady Miejskiej w Czersku
Zarządzenie nr 444/08 w sprawie informacji o wykonaniu budżetu gminy Czersk za trzy kwartały 2008 r.
Zarządzenie nr 443/08 w sprawie wprowadzenia planu audytu wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Czersku na rok 2009
Zarządzenie nr 442/08 w sprawie wykupu nieruchomości nr 1180/11 przy Al. 1000-lecia w Czersku
Zarządzenie nr 442/08 w sprawie wykupu nieruchomości nr 1180/11 przy Al. 1000-lecia w Czersku
Zarządzenie nr 441/08 w sprawie udzielenia świadczeń pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Czersk
Zarządzenie nr 440/08 w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy Czersk na 2008 rok
Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 440/08
Zarządzenie nr 439/08 w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 5 w Mokrem 3
Zarządzenie nr 438/08 w sprawie zmiany zarządzenia nr 428/08 w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy Czersk na 2008 rok
Zarządzenie nr 437/08 w sprawie zmiany budżetu gminy Czersk na 2008 rok
Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 437/08
Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 437/08
Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 437/08
Zarządzenie nr 436/08 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności obciążającej działkę o numerze ewidencyjnym 1209/8 położoną w Czersku przy ul. 21 Lutego
Zarządzenie nr 435/08 w sprawie powołania zespołu mediacyjnego do spraw spornych w zakresie szkód łowieckich
Zarządzenie nr 434/08 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do jednoosobowego reprezentowania Gminy Czersk w postępowaniu o dofinansowanie projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki”
Zarządzenie nr 433/08 w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Miejskiego
Zarządzenie nr 432/08 w sprawie przekazania dotacji celowej dla publicznej Szkoły Podstawowej w Odrach na udzielenie pomocy finansowej dzieciom i uczniom na zakup podręczników w roku 2008
Zarządzenie nr 431/08 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Czersku
Zarządzenie nr 430/08 w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Czersku
Zarządzenie nr 429/08 w sprawie zmiany budżetu gminy Czersk na 2008 rok
Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 429/08
Zarządzenie nr 428/08 w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy Czersk na 2008 rok
Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 428/08
Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 428/08
Zarządzenie nr 427/08 w sprawie przyjęcia materiałów na sesję Rady Miejskiej w Czersku
Zarządzenie nr 426/08 w sprawie wykupu nieruchomości nr 1810/90 położonej na Osiedlu Piastowskim w Czersku
Zarządzenie nr 425/08 w sprawie harmonogramu dochodów i wydatków budżetowych gminy Czersk na IV kwartał 2008 roku
Zarządzenie nr 424/08 w sprawie zmiany budżetu gminy Czersk na 2008 rok
Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 424/08
Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 424/08
Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 424/08
Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 424/08
Zarządzenie nr 423/08 w sprawie sprzedaży w trybie przetargu ograniczonego działki nr 1810/70 w Czersku przy ul. Bolesława Krzywoustego
Zarządzenie nr 422/08 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym działki nr 1273/1 w Czersku przy ul. Podleśnej
Zarządzenie nr 421/08 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym działki nr 60/10 w Olszynach
Zarządzenie nr 420/08 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym działki nr 1209/7 w Czersku przy ul. 21 Lutego
Zarządzenie nr 419/08 w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 5 w Czersku przy ul. Starogardzkiej 26
Zarządzenie nr 418/08 w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 4 w Czersku przy ul. Kościuszki 1
Zarządzenie nr 417/08 w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 1 w Czersku przy ul. Starogardzkiej 50
Zarządzenie nr 416/08 w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Zarządzenie nr 415/08 w sprawie powołania zespołu dla koordynacji zadań związanych z pozyskiwaniem środków zewnętrznych
Zarządzenie nr 414/08 w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy Czersk na 2008 rok
Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 414/08
Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 414/08
Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 414/08
Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 414/08
Zarządzenie nr 413/08 w sprawie określenia podstawowych parametrów do prac nad projektem budżetu gminy Czersk na 2009 rok
Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 413/08
Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 413/08
Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 413/08
Zarządzenie nr 412/08 w sprawie określenia podstawowych parametrów do prac nad projektem budżetu gminy Czersk na 2009 rok
Zarządzenie nr 411/08 w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Czersk oraz informacji z wykonania planów finansowych instytucji kultury i SP ZOZ w Czersku za I półrocze 2008 roku
Zarządzenie nr 410/08 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Miejskiej w Czersku
Zarządzenie nr 409/08 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Miejskiej w Czersku
Zarządzenie nr 408/08 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do jednoosobowego reprezentowania Miejsko -Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czersku w postępowaniu o dofinansowanie projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki”
Zarządzenie nr 407/08 w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego
Zarządzenie nr 406/08 w sprawie upoważnienia do prowadzenia wywiadu alimentacyjnego oraz odbierania oświadczeń majątkowych
Zarządzenie nr 405/08 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Czersku
Zarządzenie nr 404/08 w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 2 w Mokrem 3
Zarządzenie nr 403/08 w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 1 w Mokrem 3
Zarządzenie nr 402/08 w sprawie przyjęcia materiałów na sesję Rady Miejskiej w Czersku
Zarządzenie nr 401/08 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Czersku
Zarządzenie nr 400/08 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Jolancie Nagórskiej - Dyrektorowi Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czersku
Zarządzenie nr 399/08 w sprawie zmiany budżetu gminy Czersk na 2008 rok
Załącznik nr 1 do zarządzenie nr 399/08
Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 399/08
Zarządzenie nr 398/08 w sprawie powołania pełnomocnika do spraw realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Zarządzenie nr 397/08 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert o dotacje na realizację zadań własnych gminy w zakresie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży
Zarządzenie nr 396/08 w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym działki nr 1810/67 w Czersku
Zarządzenie nr 395/08 w sprawie wypłaty odszkodowania za grunt pod drogą – ulicą Kolejową w Czersku
Zarządzenie nr 394/08 w sprawie imiennego powołania osób do składu komisji opiniującej wnioski o dotacje
Zarządzenie nr 393/08 w sprawie zmiany budżetu gminy Czersk na 2008 rok
Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 393/08
Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 393/08
Zarządzenie nr 392/08 w sprawie regulaminu określającego zasady współpracy partnerskiej pomiędzy jednostkami uczestniczącymi w projekcie „Nasze małe przedszkola - wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez wdrażanie alternatywnych form wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Czersk”
Zarządzenie nr 391/08 w sprawie zatwierdzenia planu kontroli finansowej w jednostkach organizacyjnych gminy na II półrocze 2008 r.
Zarządzenie nr 390/08 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego i określenia terminu egzaminu
Zarządzenie nr 389/08 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym działki nr 1810/86 w Czersku przy ul. Bolesława Krzywoustego
Zarządzenie nr 388/08 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym działki nr 1810/89 w Czersku przy ul. Bolesława Krzywoustego
Zarządzenie nr 387/08 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym działki nr 1810/88 w Czersku przy ul. Bolesława Krzywoustego
Zarządzenie nr 386/08 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym działki nr 1810/87 w Czersku przy ul. Bolesława Krzywoustego
Zarządzenie nr 385/08 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym działki nr 1810/85 w Czersku przy ul. Bolesława Krzywoustego
Zarządzenir nr 384/08 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym działki nr 1810/85 w Czersku przy ul. Bolesława Krzywoustego
Zarządzenie nr 383/08 w sprawie zmiany zarządzenia nr 662/06 w sprawie zatwierdzenia księgi procedur audytu wewnętrznego
Zarządzenie nr 382/08 w sprawie harmonogramu dochodów i wydatków budżetowych gminy Czersk na III kwartał 2008 roku
Zarządzenie nr 381/08 w sprawie zmiany budżetu gminy Czersk na 2008 rok
Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 381/08
Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 381/08
Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 381/08
Zarządzenie 380/08 w sprawie przekazania dotacji celowej dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Odrach na realizację zadania związanego z prowadzeniem nauczania języka angielskiego w roku szkolnym 2007/2008
Zarządzenie 379/08 w sprawie przyjęcia materiałów na Sesję Rady Miejskiej w Czersku
Zarządzenie 378/08 w sprawie powołania na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Krzyżu
Zarządzenie 377/08 w sprawie sprzdaży nieruchomości gruntowej na rzecz użytkownika wieczystego
Zarządzenie 376/08 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego OK w Rytlu
Załącznik do zarządzenia 376/08
Zarządzenie 375/08 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego OK w Łęgu
Załącznik do zarządzenia 375/08
Zarządzenie 374/08 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego OK w Czersku
Załącznik do zarządzenia 374/08
Zarządzenie nr 373/08 w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy Czersk na 2008 rok
Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 373/08
Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 373/08
Zarządzenie nr 372/08 w sprawie wypłaty odszkodowania za grunt pod drogą – działka nr 71/5 w Czersku
Zarządzenie nr 371/08 w sprawie wypłaty odszkodowania za grunt pod drogą – działka nr 69/5 w Czersku
Zarządzenie nr 370/08 w sprawie wypłaty odszkodowania za grunt pod drogą – działka nr 39/1 w Czersku
Zarządzenie nr 369/08 w sprawie wypłaty odszkodowania za grunt pod drogą - działka nr 66/1 w Czersku
Zarządzenie nr 368/08 w sprawie wypłaty odszkodowania za grunt pod drogą – działka nr 65/1 w Czersku
Zarządzenie nr 367/08 w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej
Zarządzenie nr 366/08 w sprawie upoważnienia dla Dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czersku
Zarządzenie nr 365/08 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Miejskiej w Czersku w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw Referendum w sprawie likwidacji Straży Miejskiej w Czersku
Zarządzenie nr 364/08 w sprawie zmiany układu wykonawczego gminy Czersk na 2008 rok
Załącznik do zarządzenia nr 364/08
Zarządzenie nr 363/08 w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy Czersk na 2008 rok
Załącznik do Zarządzenia nr 363/08
Zarządzenie nr 362/08 w sprawie zmiany harmonogramu dochodów i wydatków budżetowych gminy Czersk na II kwartał 2008 roku
Zarządzenie nr 361/08 w sprawie przyjęcia materiałów na sesję Rady Miejskiej w Czersku
Zarządzenie nr 360/08 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej w Czersku przy ulicy Józefa Ostrowskiego
Zarządzenie nr 359/08 w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 3 w Czersku przy ul. Starogardzkiej 26
Zarządzenie nr 358/08 w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 3 w Czersku przy ul. Kolejowej 3
Zarządzenie nr 357/08 w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 2 w Czersku przy ul. Targowej 24
Zarządzenie nr 356/08 w sprawie informacji o wykonaniu budżetu gminy Czersk za I kwartał 2008 r.
Zarządzenie nr 355/08 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym działki nr 1666/18 w Czersku w rejonie ul. 21 Lutego
Zarządzenie nr 354/08 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym działki nr 1666/17 w Czersku w rejonie ul. 21 Lutego
Zarządzenie nr 353/08 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym działki nr 1666/15 w Czersku w rejonie ul. 21 Lutego
Zarządzenie nr 352/08 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym działki nr 1666/14 w Czersku w rejonie ul. 21 Lutego
Zarządzenie nr 351/08 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym działki nr 1666/12 w Czersku w rejonie ul. 21 Lutego
Zarządzenie nr 350/08 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym działki nr 1666/10 w Czersku w rejonie ul. 21 Lutego
Zarządzenie nr 349/08 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym działki nr 1666/9 w Czersku w rejonie ul. 21 Lutego

Zarządzenie nr 348/08 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym działki nr 1666/8 w Czersku w rejonie ul. 21 Lutego
Zarządzenie nr 347/08 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym działki nr 1666/6 w Czersku w rejonie ul. 21 Lutego
Zarządzenie nr 346/08 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym działki nr 1666/5 w Czersku w rejonie ul. 21 Lutego
Zarządzenie nr 345/08 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym działki nr 1666/4 w Czersku w rejonie ul. 21 Lutego
Zarządzenie nr 344/08 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym działki nr 1666/3 w Czersku przy ul. 21 Lutego
Zarządzenie nr 343/08 w sprawie ustalenia odpłatności za dzierżawę terenu pod działalność rozrywkową
Zarządzenie nr 342/08 w sprawie zmiany zarządzenia nr 118/07 w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dofinansowania na przedsięwzięcia związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest
Zarządzenie nr 341/08 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym działki nr 462/2 w Czersku przy ul. Pomorskiej
Zarządzenie nr 340/08 w sprawie zmiany budżetu gminy Czersk na 2008 rok
Załącznik nr 1 do zarządzenie nr 340/08
Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 340/08
Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 340/08
Zarządzenie nr 339/08 w sprawie wypłaty odszkodowania za grunt pod drogą
Zarządzenie nr 337/08 w sprawie wypłaty odszkodowania za grunt pod drogą
Zarządzenie nr 336/08 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym działki nr 54/11 w Łęgu przy ul. Dworcowej
Zarządzenie nr 335/08 w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 6 w Czersku przy ul. Starogardzkiej 50
Zarządzenie nr 334/08 w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 5 w Czersku przy ul. Starogardzkiej 50
Zarządzenie nr 333/08 w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 2 w Czersku przy ul. Starogardzkiej 50
Zarządzenie nr 332/08 w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 1 w Łęgu przy ul. Kościelnej 8
Zarządzenie nr 331/08 w sprawie ustalenia odpłatności za dzierżawę terenu dla przedsiębiorstw rozrywkowych
Zarządzenie nr 330/08 w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Zarządzenie nr 329/08w sprawie zmiany budżetu gminy Czersk na 2008 rok
Załącznik nr 1 do zarządzenia 329/08
Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 329/08
Załącznik nr 3 do zarzadzenia nr 329/08
Zarządzenie nr 328/08 w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy Czersk na 2008 rok
Załącznik nr 1 do zarządzenia 328/08
Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 328/08
Załącznik nr 3 (dochody zlecone)do zarządzenia 328/08
Zarządzenie nr 327/08 w sprawie zasad i trybu postępowania w sprawach ustalania opłaty adiacenckiej
Zarządzenie nr 326/08 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Krzyżu
Zarządzenie nr 325/08 w sprawie powołania komisji konkursowej do rozstrzygnięcia oraz przyznania nagród w konkursie na opracowanie elementu identyfikacji wizualnej dla Gminy Czersk w postaci logotypu gminy
Zarządzenie nr 324/08 w sprawie powołania komisji konkursowej do rozstrzygnięcia oraz przyznania nagród w konkursie na najlepsze hasło promujące gminę Czersk
Zarządzenie nr 323/08 w sprawie przyjęcia „Programu upowszechniania sportu w Gminie Czersk w 2008 r.”
Zarządzenie nr 322/08 w sprawie udzielenia świadczeń pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Czersk
Zarządzenie nr 321/08 w sprawie określenia szczegółowego trybu postępowania w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w przypadku remontu elewacji frontowej budynku mieszkalnego
Zarządzenie nr 320/08 w sprawie określenia instrukcji udzielania ulg w spłacie i umarzaniu zobowiązań podatkowych
Zarządzenie nr 319/08 w sprawie harmonogramu dochodów i wydatków budżetowych gminy Czersk na II kwartał 2008 roku
Zarządzenie nr 318/08 w sprawie powołania zespołu do spraw weryfikacji taryf opłat za wodę i odprowadzanie ścieków
Zarządzenie nr 317/08 w sprawie zwołania zebrania mieszkańców sołectwa Łąg-Kolonia
Zarządzenie nr 316/08 w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Miejskiego
Zarządzenie nr 315/08 w sprawie przyjęcia projektów uchwał Rady Miejskiej w Czersku
Zarządzenie nr 314/08 w sprawie zmiany zarządzenia nr 276/08 w sprawie podziału Urzędu Miejskiego na stanowiska pracy
Zarządzenie nr 313/08 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym działki nr 1167/8 w Czersku przy Alei 1000-lecia
Zarządzenie nr 312/08 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym działki nr 1167/7 w Czersku przy Alei 1000-lecia
Zarządzenie nr 311/08 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym działki nr 222/9 w Wojtalu
Zarządzenie nr 310/08 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym działki nr 222/43 w Wojtalu
Zarządzenie nr 309/08 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym działki nr 222/42 w Wojtalu
Zarządzenie nr 308/08 w sprawie przyjęcia materiałów na sesję Rady Miejskiej w Czersku
Zarządzenie nr 307/08 w sprawie zmiany budżetu gminy Czersk na 2008 rok
Załącznik do zarządzenia nr 307/08
Zarządzenie nr 306/08 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonych w Czersku przy ulicach: Józefa Ostrowskiego, Gen. Hallera i Dworcowej
Zarządzenie nr 305/08 w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym działki nr 954/2 położonej w Rytlu
Zarządzenie nr 304/08 w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 7 w Czersku przy ul. Dworcowej 21
Zarządzenie nr 303/08 w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 4 w Czersku przy ul. Starogardzkiej 19
Zarządzenie nr 302/08 w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 2 w Czersku przy ul. Starogardzkiej 26
Zarządzenie nr 301/08 w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 1 w Czersku przy ul. Starogardzkiej 26
Zarządzenie nr 300/08 w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 1 w Czersku przy ul. Królowej Jadwigi 22
Zarządzenie nr 299/08 w sprawie wydzierżawienia działki o numerze ewidencyjnym 485/1 położonej w Łęgu
Zarządzenie nr 298/08 w sprawie zmiany budżetu gminy Czersk na 2008 rok
Załącznik do zarządzenia nr 298/08
Zarządzenie nr 297/08 w sprawie przyjęcia materiałów na sesję Rady Miejskiej w Czersku
Zarządzenie nr 296/08 w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Czersk za rok 2007
Zarządzenie nr 295/08 w sprawie zmiany budżetu gminy Czersk na 2008 rok
Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 295/08
Zarządzenie nr 294/08 w sprawie zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miejskiego w Czersku
Zarządzenie nr 293/08 w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czersku
Załącznik do zarządzenia nr 293/08
Zarządzenie nr 292/08 w sprawie przyjęcia sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych za rok 2007
Zarządzenie nr 291/08 w sprawie szczegółowych zasad i trybu realizacji wydatków dokonywanych w ramach środków jednostek pomocniczych gminy Czersk
Zarządzenie nr 290/08 w sprawie zamiany prawa własności działek położonych w obrębie ewidencyjnym Rytel
Zarządzenie nr 289/08 w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy nieruchomości położonej we wsi Ostrowite
Zarządzenie nr 288/08 w sprawie zmiany budżetu gminy Czersk na 2008 rok
Załącznik do zarządzenia nr 288/08
Zarządzenie nr 287/08 w sprawie powołania komisji do spraw podziału środków finansowych na cele zdrowotne dla nauczycieli
Zarządzenie nr 286/08 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności obciążającej nieruchomości stanowiące działki ewidencyjne numer 109/1 i 109/2 położone w Łęgu
Zarządzenie nr 285/08 w sprawie wydzierżawienia części działki 1855/2 położonej w Czersku przy ul. Długiej
Zarządzenie nr 284/08 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym działki nr 128/3 w Nowym Młynie
Zarządzenie nr 283/08 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym działki nr 384/86 w Czersku
Zarządzenie nr 282/08 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym działki nr 2728/2 w Czersku
Zarządzenie nr 281/08 w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym działek nr 1839/5, 1838/3, 1835/18 położonych w Czersku
Zarządzenie nr 208/08 w sprawie przyjęcia przez Gminę Czersk darowizny działek nr 725 i 729/1 położonych w Ustroniu
Zarządzenie nr 279/08 w sprawie zmiany zarządzenia nr 248/08 w sprawie zamiany prawa własności działek w Wojtalu
Zarządzenie nr 278/08 w sprawie przyjęcia materiałów na sesję Rady Miejskiej w Czersku
Zarządzenie nr 277/08 w sprawie przedkładania przez gminne instytucje kultury kwartalnych informacji z realizacji planu finansowego
Zarządzenie nr 276/08 w sprawie podziału Urzędu Miejskiego na stanowiska pracy
Zarządzenie nr 275/08 w sprawie zmiany zarządzenia nr 523/06 w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym działek nr 2327/11 i 2326/5 położonych w Czersku
Zarządzenie nr 274/08 w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym działki nr 80 położonej w Starych Prusach
Zarządzenie nr 273/08 w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy Czersk na 2008 rok
Załącznik do zarządzenia nr 273/08
Zarządzenie nr 272/08 w sprawie zmiany budżetu gminy Czersk na 2008 rok
Załącznik do zarządzenia nr 272/08
Zarządzenie nr 271/08 w sprawie określenia kwoty wydatków na jednego ucznia w szkole w celu naliczenia dotacji dla podmiotu prowadzącego szkołę publiczną
Zarządzenie nr 270/08 w sprawie zatwierdzenia planu kontroli finansowej w jednostkach organizacyjnych gminy na I półrocze 2008 r.
Zarządzenie nr 269/08 w sprawie zmiany harmonogramu dochodów i wydatków budżetowych gminy Czersk na I kwartał 2008 roku
Zarządzenie nr 268/08 w sprawie zmiany budżetu gminy Czersk na 2008 rok
załącznik do zarządzenia nr 268/08
Zarządzenie nr 267/08 w sprawie wydzierżawienia terenu w Łęgu
Zarządzenie nr 266/08 w sprawie wydzierżawienia terenu w Czersku przy ul. Przytorowej
Zarządzenie nr 265/08 w sprawie ustalenia stawek czynszu z tytułu dzierżawy gruntów stanowiących własność Gminy Czersk
Zarządzenie nr 264/08 w sprawie zmiany zarządzenia nr 44/07 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości – działki 752 położonej we wsi Ostrowite
Zarządzenie nr 263/08 w sprawie zmiany zarządzenia nr 507/06 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej we wsi Ostrowite
Zarządzenie nr 262/08 w sprawie harmonogramu dochodów i wydatków budżetowych gminy Czersk na I kwartał 2008 roku
Zarządzenie nr 261/08 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert o dotacje na realizację zadań własnych gminy w zakresie szkolenia sportowego i organizacji udziału w zawodach i rozgrywkach oraz zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży
Zarządzenie nr 260/08 w sprawie określenia układu wykonawczego budżetu gminy Czersk na 2008 rok
Zarządzenie nr 259/08 w sprawie planu finansowego Urzędu Miejskiego Czersk na 2008 rok
Załącznik nr 1 do zarządzenia 259/08
Załącznik nr 2 do zarządzenia 259/08
Załącznik nr 3 do zarządzenia 259/08
Załącznik nr 4 do zarządzenia 259/08
Zarządzenie nr 258/08 w sprawie imiennego powołania osób do składu Komisji Konsultacyjnej weryfikującej i opiniującej wnioski o dotacje dla organizacji pozarządowych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych gminy w zakresie wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży
Zarządzenie nr 257/08 w sprawie imiennego powołania osób do składu Komisji Konsultacyjnej weryfikującej i opiniującej wnioski o dotacje dla organizacji pozarządowych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych gminy w zakresie szkolenia sportowego oraz organizacji udziału w rozgrywkach i zawodach sportowych
Zarządzenie nr 256/08 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym działki nr 1812/18 w Czersku
Zarządzenie nr 255/08 w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 6 w Kamionce 12
Zarządzenie nr 254/08 w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 8 w Czersku przy ul. Królowej Jadwigi 22
Zarządzenie nr 253/08 w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 7 w Czersku przy ul. Królowej Jadwigi 22
Zarządzenie nr 252/08 w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 5 w Czersku przy ul. Batorego 14
Zarządzenie nr 251/08 w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 2 w Łęgu przy ul. Chojnickiej 2
Zarządzenie nr 250/08 w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 1 w Łęgu przy ul. Chojnickiej 2
Zarządzenie nr 249/08 w sprawie zmiany zarządzenia nr 26/07 w sprawie wykazu budynków i lokali mieszkalnych wyłączonych ze sprzedaży
Zarządzenie nr 248/08 w sprawie zamiany prawa własności działek w Wojtalu
Zarządzenie nr 247/08 w sprawie określenia regulaminu prac komisji konsultacyjnej weryfikującej i opiniującej wnioski o dotacje dla organizacji pozarządowych w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań własnych gminy
Zarządzenia nr 246/07 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia procedury naboru na stanowiska strażników Straży Miejskiej w Czersku
Zarządzenie nr 245/07 w sprawie zmiany budżetu gminy Czersk na 2007 rok
Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 245/07
Załącznik nr 2 do zarządzenia 245/07
Zarządzenie nr 244/07 w sprawie zmiany zarządzenia nr 0152-30/03 w sprawie powołania Komisji ds. Mieszkaniowych Gminy Czersk
Zarządzenie nr 243/07 w sprawie zmiany harmonogramu dochodów i wydatków budżetowych gminy Czersk na IV kwartał 2007 roku
Zarządzenie nr 242/07 w sprawie ustalenia stawki czynszu najmu lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Czersk
Zarządzenie nr 241/07 w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy Czersk do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym
Zarządzenie nr 240/07 w sprawie zmiany budżetu gminy Czersk na 2007 rok
Załącznik nr 1 do zarządzenia 240/07
Załącznik nr 2 do zarządzenia 240/07
Zarządzenie nr 239/07 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji aktywów i pasywów wykazanych w księgach rachunkowych
Zarządzenie nr 238/07 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji paliwa w samochodach i urządzeniach przeciwpożarowych znajdujących się w Urzędzie Miejskim oraz jednostkach OSP
Zarządzenie nr 237/07 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji środków pieniężnych w kasie Urzędu Miejskiego w Czersku
Zarządzenie nr 236/07 w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy Czersk na 2007 rok
Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 236/07
Zarządzenie nr 235/07 w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania
Zarządzenie nr 234/07 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Czersku
Załącznik do zarządzenia nr 234/07
Zarządzenie nr 233/07 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Czersku
Zarządzenie nr 232/07 w sprawie wypłaty odszkodowania za grunt pod drogą
Zarządzenie nr 231/07 w sprawie wypłaty odszkodowania za grunt pod drogą
Zarządzenie nr 230/07 w sprawie przyjęcia materiałów na sesję Rady Miejskiej w Czersku
Zarządzenie nr 229/07 w sprawie zmiany budżetu gminy Czersk na 2007 rok
Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 229/07
Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 229/07
Załącznik nr 3 - dochody zlecone do zarządzenia nr 229/07
Załącznik nr 3 - wydatki zlecone do zarządzenia nr 229/07
Zarządzenie nr 228/07 w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji użyczonego sprzętu obrony cywilnej i powołania komisji inwentaryzacyjnej
Zarządzenie nr 227/07 w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy Czersk na 2007 rok
Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 227/07
Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 227/07
Załącznik nr 3-dochody zlecone do zarządzenia nr 227/07
Załącznik nr 3-wydatki zlecone do zarządzenia nr 227/07
Zarządzenie nr 226/07 w sprawie przyjęcia materiałów na sesję Rady Miejskiej w Czersku
Zarządzenie nr 225/07 w sprawie ustanowienia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości nr 1810/77 położonej w Czersku
Zarządzenie nr 224/07 w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 14 w Czersku przy ul. Dworcowej 12
Zarządzenie nr 223/07 w sprawie zmiany harmonogramu dochodów i wydatków budżetowych gminy Czersk na IV kwartał 2007 roku
Zarządzenie nr 222/07 w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy Czersk na 2007 rok
Załącznik do zarządzenia nr 222/07
Zarządzenie nr 221/07 w sprawie zmiany zarządzenia nr 705/06 w sprawie powołania komisji kasacyjnej
Zarządzenie nr 220/07 w sprawie przyjęcia materiałów na sesję
Zarządzenie nr 219/07 w sprawie zmiany zarządzenia nr 170/07 w sprawie zasad delegowania oraz rozliczania kosztów związanych z podróżami służbowymi pracowników
Zarządzenie nr 218/07 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Czersku
Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 218/07
Zarządzenie nr 217/07 w sprawie zmiany budżetu gminy Czersk na 2007 rok
Załącznik nr 1 do zarządzenia 217/07
Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 217/07
Załącznik nr 3 - dochody zlecone do zarządzenia nr 217/07
Załącznik nr 3 - wydatki zlecone do zarządzenia nr 217/07
Zarządzenie nr 216/07 w sprawie informacji o wykonaniu budżetu gminy Czersk za III kwartał 2007 r.
Zarządzenie nr 215/07 Burmistrza Czerska w sprawie przyjęcia projektu budżetu gminy na 2008 rok
Zarządzenie nr 214/07 w sprawie powołania komisji do spraw wybrakowania sprzętu obrony cywilnej stanowiącego własność Skarbu Państwa – Wydziału Zarządzania Kryzysowego Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, a będącego w użyczeniu Urzędu Miejskiego w Czersku
Zarządzenie nr 213/07 w sprawie wprowadzenia planu audytu wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Czersku na rok 2008
Zarządzenie nr 212/07 w sprawie najmu nieruchomości zabudowanej nr 54/1 położonej w Łęgu przy ul. Dworcowej 11
Zarządzenie nr 211/07 w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 2 w Czersku przy ul. 21 Lutego 70
Zarządzenie nr 210/07 w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego w Czersku przy ul. Starogardzkiej 19
Zarządzenie nr 209/07 w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 11 w Czersku przy ul. Dworcowej 12
Zarządzenie nr 208/07 w sprawie przyjęcia materiałów na sesję Rady Miejskiej w Czersku
Zarządzenie nr 207/07 w sprawie zmiany budżetu gminy Czersk na 2007 rok
Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 207/07
Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 207/07
Załącznik nr 3-dochody zlecone do zarządzenia nr 207/07
Załącznik nr 3-wydatki zlecone do zarządzenia nr 207/07
Zarządzenie nr 206/07 w sprawie przyjęcia materiałów na sesję Rady Miejskiej w Czersku
Zarządzenie nr 205/07 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu środka trwałego
Zarządzenie nr 204/07 w sprawie zmiany zarządzenia nr 193/07 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Czersk dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Zarządzenie nr 203/07 w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów na zbycie nieruchomości Gminy Czersk
Zarządzenie nr 202/07 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia procedury naboru na stanowisko Komendanta Straży Miejskiej w Czersku
Zarządzenie nr 201/07 w sprawie wypłaty odszkodowania za grunt pod drogą
Zarządzenie nr 200/07 w sprawie wypłaty odszkodowania za grunt pod drogą
Zarządzenie nr 199/07 w sprawie zasad korzystania z gminnych tablic i słupów ogłoszeniowych oraz nieruchomości gminnych na potrzeby kampanii wyborczej w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Zarządzenie nr 198/07 w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Zarządzenie nr 197/07 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 189/07 w sprawie przekazania dotacji celowej dla publicznej Szkoły Podstawowej w Odrach na realizację zadania związanego z prowadzeniem nauczania języka angielskiego w roku szkolnym 2007/2008
Zarządzenie nr 196/07 w sprawie zmiany budżetu gminy Czersk na 2007 rok
Załącznik nr 1 do zarządzenia 196/07
Załącznik nr 2 do zarządzenia 196/07
Załącznik nr 3 - wydatki zlecone do zarządzenia 196/07
Załącznik nr 3 - dochody zlecone do zarządzenia 196/07
Zarządzenie nr 195/07 w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy Czersk na 2007 rok
Załącznik nr 1 do zarządzenia 195/07
Załącznik nr 2 do zarządzenia 195/07
Zarządzenie nr 194/07 w sprawie przyjęcia materiałów na sesję Rady Miejskiej w Czersku
Zarządzenie nr 193/07 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Czersk dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Zarządzenie nr 192/07 w sprawie harmonogramu dochodów i wydatków budżetowych gminy Czersk na IV kwartał 2007 roku
Zarządzenie nr 191/07 w sprawie wykupu nieruchomości nr 1045/1 w Czersku
Zarządzenie nr 190/07 w sprawie przyjęcia materiałów na sesję Rady Miejskiej w Czersku
Zarządzenie nr 189/07 w sprawie przekazania dotacji celowej dla publicznej Szkoły Podstawowej w Odrach na realizację zadania związanego z prowadzeniem nauki języka angielskiego w roku szkolnym 2007/2008
Zarządzenie nr 188/07 w sprawie warunków przyłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej na trasie Czersk – Łąg – Czarna Woda (granica gmin) przez właścicieli nieruchomości
Zarządzenie nr 187/07 w sprawie zmiany budżetu gminy Czersk na 2007 rok
Załącznik do zarządzenia nr 187/07
Zarządzenie nr 186/07 w sprawie przyjęcia materiałów na sesję Rady Miejskiej w Czersku
Zarządzenie nr 185/07 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym działki nr 84/2 w Czersku
Zarządzenie nr 184/07 w sprawie zmiany budżetu gminy Czersk na 2007 rok
Załącznik nr 1 do zarządzenia 184/07
Załącznik nr 2 do zarządzenia 184/07
Zarządzenie nr 183/07 w sprawie powołania na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego nr 2 im. Jana Brzechwy w Czersku
Zarządzenie nr 182/07 w sprawie wypłaty odszkodowania za grunt pod drogą
Zarządzenie nr 181/07 w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym działki nr 2276 położonej w Czersku
Zarządzenie nr 180/07 w sprawie przyjęcia przez Gminę Czersk darowizny działki nr 61/4 położonej w Czersku
Zarządzenie nr 179/07 w sprawie określenia podstawowych parametrów do prac nad projektem budżetu gminy Czersk na 2008 rok
Zarządzenie nr 178/07 w sprawie określenia wzorów formularzy do opracowania wniosków do projektu budżetu gminy Czersk
Zarządzenie nr 177/07 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Czersku
Zarządzenie nr 176/07 w sprawie powołania na stanowiska dyrektorów placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Czersk
Zarządzenie nr 175/07 w sprawie zmiany budżetu gminy Czersk na 2007 rok
Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 175/07
Zarządzenie nr 174/07 w sprawie zatwierdzenia regulaminu korzystania z samochodu osobowego marki Ford Transit, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych
Zarządzenie ne 173/07 mw sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Czersk oraz informacji z wykonania planów finansowych instytucji kultury, SP ZOZ w Czersku za I półrocze 2007 roku
Załącznik do Zarządzenia nr 173/07
Zarządzenie ne 172/07 w sprawie ewidencji i kontroli druków ściesłego zarachowania
Zarządzenie nr 171/07 w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady używania do celów służbowych samochodów osobowych nie będących własnością pracodawcy
Zarządznie nr 170/07 w sprawie zasad delegowania oraz rozliczania kosztów związanych z podróżami służbowymi pracowników
Zarządzenie nr 169/07 w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie ewidencji i amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych Urzędu Miejskiego w Czersku i MGOPS w Czersku
Zarządzenie nr 168/07 w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie ustanowienia koordynatora d/s współpracy z GIIF oraz wprowadzenia instrukcji postępowania w zakresie zapobiegania przestępstwu – art. 299 kodeksu karnego
Zarządzenie nr 167/07 w sprawie oddania gruntu w użytkowanie wieczyste
Zarządzenie nr 166/07 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Miejskiej w Czersku
Zarządzenie nr 165/07 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Krzyżu
Zarządzenie nr 164/07 w sprawie przyjęcia materiałów na sesję Rady Miejskiej w Czersku
Zarządzenie nr 163/07 w sprawie zmiany budżetu gminy Czersk na 2007 rok
Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 163/07
Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 163/07
Zarządzenie nr 162/07 w sprawie sprzedaży działki nr 1810/68 położonej w Czersku
Zarządzenie nr 161/07 w sprawie ustanowienia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości nr 1810/76 położonej w Czersku
Zarządzenie nr 160/07 w sprawie sprzedaży prawa wieczystego użytkowania działki nr 303/22 w Rytlu
Zarządzenie nr 159/07 w sprawie wypłaty odszkodowania za grunt pod drogą
Zarządzenie nr 158/07 w sprawie zmiany planu wydatków
Zarządzenie nr 157/07 w sprawie wypłaty odszkodowania za grunt pod drogą
Zarządzenie nr 156/07 w sprawie wykupu nieruchomości nr 459/3 w Czersku
Zarządzenie nr 155/07 w sprawie powołania kierownika Ośrodka Kultury w Rytlu
Zarządzenie nr 154/07 w sprawie zatwierdzenia regulaminu rezerwatu „Kręgi Kamienne” w Odrach
Zarządzenie nr 153/07 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym działki nr 282/14 w Gutowcu
Zarządzenie nr 152/07 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym działki nr 282/11 w Gutowcu
Zarządzenie nr 151/07 w sprawie zmiany budżetu gminy Czersk na 2007 rok
Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 151/07
Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 151/07
Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 151/07
Zarządzenie nr 150/07 w sprawie wypłaty odszkodowania za grunt pod drogą
Zarządzenie nr 149/07 w sprawie wypłaty odszkodowania za grunt pod drogą
Zarządzenie nr 148/07 w sprawie ustalenia wysokości dofinansowania w 2007 roku kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwiania pokryć dachowych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku
Zarządzenie nr 147/07 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej na zakup podręczników i zakup jednolitego stroju
Zarządzenie nr 146/07 w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 1 w Czersku przy ul. Kościuszki 1
Zarządzenie nr 145/07 w sprawie zatwierdzenia planu kontroli finansowej w jednostkach organizacyjnych gminy na II półrocze 2007 roku
Zarządzenie nr 144/07 w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko kierownika Ośrodka Kultury
Zarządzenie nr 143/07 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego i określenia terminu egzaminu
Zarządzenie nr 142/07 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków kierownika Ośrodka Kultury w Rytlu
Zarządzenie nr 141/07 w sprawie odwołania kierownika Ośrodka Kultury w Rytlu
Zarządzenie nr 140/07 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze Kierownika Zespołu Obsługi Finansowej w Czersku
Zarządzenie nr 139/07 w sprawie wypłaty odszkodowania za grunt pod drogą
Zarządzenie nr 138/07 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 59/07 z dnia 20 lutego 2007 r. w sprawie organizacji i realizacji prac społecznie użytecznych na terenie miasta i gminy Czersk
Zarządzenie nr 137/07 w sprawie wypłaty odszkodowania za grunt pod drogą
Zarządzenie nr 136/07w sprawie powołania kierownika Ośrodka Kultury w Rytlu
Zarządzenie nr 135/07 w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy Czersk na 2007 rok
Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 135/07
Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 135/07
Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 135/07
Zarządzenie nr 134/07 w sprawie harmonogramu dochodów i wydatków budżetowych gminy Czersk na III kwartał 2007 roku
Zarządzenie nr 133/07 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert o dotacje na realizację zadań własnych gminy w zakresie organizacji form wypoczynku letniego dzieci
Zarządzenie nr 132/07w sprawie zmiany układu wykonawczego gminy Czersk na 2007 rok
Załącznik do zarządzenia nr 132/07
Zarządzenie nr 131/07w sprawie imiennego powołania osób do składu komisji opiniującej wnioski o dotacje
Zarządzenie nr 130/07w sprawie przyjęcia materiałów na sesję Rady Miejskiej w Czersku
Zarządzenie nr 129/07 w sprawie zmiany układu wykonawczego gminy Czersk na 2007 rok
Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 129/07
Zarządzenie nr 128/07 w sprawie zmiany budżetu gminy Czersk
Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 128/07
Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 128/07
Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 128/07
Zarządzenie nr 127/07 w sprawie wypłaty odszkodowania za grunty pod drogami
Zarządzenie nr 126/07 w sprawie powołania zespołu do spraw weryfikacji wniosków o dofinansowanie demontażu, transportu i unieszkodliwiania płyt dachowych azbestowo - cementowych
Zarządzenie nr 125/07 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Ośrodka Kultury w Łęgu
Zarządzenie nr 124/07w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Ośrodka Kultury w Czersku
Zarządzenie nr 123/07w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Ośrodka Kultury w Rytlu
Zarządzenie nr 122/07 w sprawie zmiany zarządzenia sprawie zasad zapewnienia pracownikom Urzędu Miejskiego okularów korygujących wzrok w związku z pracą na stanowiskach z monitorami ekranowymi
Zarządzenie nr 121/07 w sprawie realizacji wydatków o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 14.000 euro
Zarządzenie nr 120/07 w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy Czersk na 2007 rok
Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 120/07
Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 120/07
Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 120/07
Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 120/07
Zarządzenie nr 119/07 w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym działki nr 1179/9 położonej w Czersku
Zarządzenie nr 118/07 w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dofinansowania na przedsięwzięcia związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest
Zarządzenie nr 117/07 w sprawie Regulaminu przeprowadzania okresowej oceny kwalifikacyjnej pracowników samorządowych
Zarządzenie nr 116/07 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Czersku
Zarządzenie nr 115/07 w sprawie przyjęcia materiałów na sesję Rady Miejskiej w Czersku
Zarządzenie nr 114/07 w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania zespołu do spraw opracowania Programu Rewitalizacji dla Miasta Czerska
Zarządzenie nr 113/07 w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy Czersk oraz powołania zespołu do opracowania projektu aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy Czersk
Zarządzenie nr 112/07 w sprawie zasad zapewnienia pracownikom Urzędu Miejskiego okularów korygujących wzrok w związku z pracą na stanowiskach z monitorami ekranowymi
Zarządzenie nr 111/07 w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Czersk
Zarządzenie nr 110/07 w sprawie zmiany budżetu gminy Czersk na 2007 rok
Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 110/07
Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 110/07
Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 110/07
Zarządzenie nr 109/07 w sprawie kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu gminy Czersk za I kwartał 2007 r.
Zarządzenie nr 108/07 w sprawie wprowadzenia polityki bezpieczeństwa dla systemów teleinformatycznych używanych w Urzędzie Miejskim w Czersku
Zarządzenie nr 107/07 w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Czersku
Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 107/07
Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 107/07
Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 107/07
Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 107/07
Zarządzenie nr 106/07 w sprawie powołania zespołu do spraw weryfikacji taryf opłat za wodę i odprowadzanie ścieków
Zarządzenie nr 105/06 w sprawie zmiany budżetu gminy Czersk na 2007 rok
Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 105/06
Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 105/06
Zarządzenie nr 104/07 w sprawie przyjęcia materiałów na sesję Rady Miejskiej w Czersku
Zarządzenie nr 103/07 w w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy Czersk na 2007 rok
Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 103/07
Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 103/07
Zarządzenie nr 102/07 w sprawie powołania komisji konkursowych na stanowiska dyrektorów placówek oświatowych Gminy Czersk
Zarządzenie nr 101/07 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym działki nr 91/3 w Starych Prusach
Zarządzenie nr 100/07 w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 8 w Czersku przy ul. Dworcowej 16
Zarządzenie nr 99/07 w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 4 w Czersku przy ul. Kolejowej 3
Zarządzenie nr 98/07 w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 2 w Czersku przy ul. Kolejowej 1
Zarządzenie nr 97/07 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym działki nr 750 w miejscowości Ostrowite
Zarządzenie nr 96/07 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym działki nr 749 w miejscowości Ostrowite
Zarządzenie nr 95/07 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym działki nr 748 w miejscowości Ostrowite
Zarządzenie nr 94/07 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym działki nr 747 w miejscowości Ostrowite
Zarządzenie nr 93/07 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym działki nr 742 w miejscowości Ostrowite
Zarządzenie nr 92/07 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym działki nr 741 w miejscowości Ostrowite
Zarządzenie nr 91/07 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym działki nr 740 w miejscowości Ostrowite
Zarządzenie nr 90/07 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym działki nr 739 w miejscowości Ostrowite
Zarządzenie nr 89/07 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym działki nr 738 w miejscowości Ostrowite
Zarządzenie nr 88/07 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym działki nr 737 w miejscowości Ostrowite
Zarządzenie nr 87/07 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym działki nr 736 w miejscowości Ostrowite
Zarządzenie nr 86/07 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym działki nr 735 w miejscowości Ostrowite
Zarządzenie nr 85/07 w sprawie zamiany prawa własności działki nr 987/5 na prawo własności działki nr 986, położonych w obrębie ewidencyjnym Czersk
Zarządzenie nr 84/07 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu „Sprawność – Zdrowie – Sukces”
Zarządzenie nr 83/07 w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności Społecznych Rad Programowych Ośrodków Kultury w Czersku, Rytlu i Łęgu
Zarządzenie nr 82/07 w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości dla Budżetu Gminy Czersk oraz Urzędu Miejskiego w Czersku
Zarządzenie nr 81/07w sprawie harmonogramu dochodów i wydatków budżetowych gminy Czersk na II kwartał 2007 roku
Zarządzenie nr 80/07 w sprawie zmiany harmonogramu dochodów i wydatków na I kwartał 2007 roku
Zarządzenie nr 79/07 w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektora Szkoły Podstawowej w Krzyżu
Zarządzenie nr 78/07 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu środków trwałych
Zarządzenie nr 77/07 w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektora Szkoły Podstawowej w Krzyżu podczas jesgo nieobecności
Zarządzenie nr 76/07 w sprawie przyjęcia materiałów na sesję Rady Miejskiej w Czersku
Zarządzenie nr 75/07 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonych w Czersku przy ulicach: Józefa Ostrowskiego, Generała Hallera i Dworcowej
Zarządzenie nr 74/07 w sprawie wypłaty odszkodowania za grunt pod drogą w Wiecku
Zarządzenie nr 73/07 w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego przy ulicy Dworcowej 21 w Czersku
Zarządzenie nr 72/07 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym działek nr 329/3 i 329/4 w Klaskawie
Zarządzenie nr 71/07 w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym działki nr 396/5 położonej w Łęgu
Zarządzenie nr 70/07 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym działki nr 1810/5 w Czersku
Zarządzenie nr 69/07 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym działki nr 1810/4 w Czersku
Zarządzenie nr 68/07 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym działek nr 384/88 i 384/89 w Czersku
Załącznik do zarządzenia nr 67/07
Zarządzenie nr 67/07 w sprawie sprawozdań rocznych z wykonania palnów finansowych za rk 2006
Zarządzenie nr 66/07 w sprawie wykonania budżetu gminy Czersk za 2006 rok
Zarządzenie nr 65/07 w sprawie zatwierdzenia planu kontroli finansowej w jednostkach organizacyjnych gminy na I półrocze 2007 r.
Zarządzenie nr 64/07 w sprawie wypłaty odszkodowania za grunty pod drogą w Gutowcu
Zarządzenie nr 63/07 w sprawie w sprawie wykupu nieruchomości nr 984/21 i 984/24 w Czersku
Zarządzenie nr 62/07 w sprawie zamiany prawa własności działek nr 77/2 i nr 78/2 na prawo własności działki nr 76/1, położonych w obrębie ewidencyjnym Odry
Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 61/07 w sprawie zmiany budżetu gminy Czersk

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 61/07 w sprawie zmiany budżetu gminy Czersk
Zarządzenie nr 61/07 w sprawie zmiany budżetu gminy Czersk
Zarządzenie nr 60/07 w sprawie ustalenia stawek opłat za przyjęcie do składowania odpadów stałych na składowisku w Nieżurawie
Zarządzenie nr 59/07 w sprawie zmiany zarządzenia nr 538/06 w sprawie organizacji i realizacji prac społecznie użytecznych na terenie miasta i gminy Czersk
Zarządzenie nr 58/07 w sprawie powołania zespołu dla koordynacji zadań związanych z pozyskiwaniem środków zewnętrznych
Załącznik do zarządzenia nr 57/07 w sprawie zmian do układu wykonawczego budżetu gminy w Czersku na 2007 rok
Zarządzenie nr 57/07 w sprawie zmian do układu wykonawczego budżetu gminy w Czersku na 2007 rok
Zarządzenie nr 56/07 w sprawie przyjęcia materiałów na sesję Rady Miejskiej w Czersku
Zarządzenie nr 55/07 w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym działki nr 538/20 położonej w miejscowości Ostrowite
Zarządzenie nr 54/07 w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym działki nr 538/19 położonej w miejscowości Ostrowite
Zarządzenie nr 53/07 w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym działki nr 538/18 położonej w miejscowości Ostrowite
Zarządzenie nr 52/07 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym działki nr 330/3 w Klaskawie
Zarządzenie nr 51/07 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Miejskiej w Czersku w sprawie programu pomocy dla małych i średnich przedsiębiorstw tworzących nowe miejsca pracy związane z nowymi inwestycjami na terenie Gminy Czersk
Zarządzenie nr 50/07 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości - części działki nr 2263/7 - położonej w Czersku przy ul. Transportowców
Zarządzenie nr 49/07 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości - części działki nr 2263/5 - położonej w Czersku przy ul. Transportowców
Zarządzenie nr 48/07 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości - części działki nr 384/110 - położonej w Czersku przy ul. Dr Zielińskiego
Zarządzenie nr 47/07 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości - części działki nr 1435/2 - położonej w Czersku przy ul. Starogardzkiej
Zarządzenie nr 46/07 w sprawie oddania w użyczenie łąki we wsi Mokre
Zarządzenie nr 45/07 w sprawie oddania w użyczenie na rzecz Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych, mającego Oddział w Czersku, użytkowanego przez nich terenu
Zarządzenie nr 44/07 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości - działki nr 752 położonej we wsi Ostrowite
Zarządzenie nr 43/07 w sprawie harmonogramu dochodów i wydatków budżetowych gminy Czersk na I kwartał 2007 roku
Zarządzenie nr 42/07 w sprawie zmiany zarządzenia nr 538/06 w sprawie organizacji i realizacji prac społecznie użytecznych na terenie miasta i gminy Czersk
Zarządzenie nr 41/07 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konktursu ofert o dotacje na realizację zadań własnych gminy (szkolenie sportowe oraz organizacja udziału w zawodach i rozgrywkach, zimowy wypoczynek dzieci i młodzieży)
Zarządzenie nr 40/07 w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów na zbycie nieruchomości Gminy Czersk
Zarządzenie nr 39/07 w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 12 w Kamionce 12
Zarządzenie nr 38/07 w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 1 w Czersku przy ul. Dąbrowskiego 1 Zarządzenie nr 37/07 w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 7 w Czersku przy ul. Starego Urzędu 24
Zarządzenie nr 36/07 w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 3 w Czersku przy ul. Kościuszki 1
Zarządzenie nr 35/07 s sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 17 w Czersku przy ul. Dworcowej 14
Zarządzenie nr 34/07 w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym działki nr 538/20 położonej w miejscowości Ostrowite
Zarządzenie nr 33/07 w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym działki nr 538/19 położonej w miejscowości Ostrowite
Zarządzenie nr 32/07 w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym działki nr 538/18 położonej w miejscowości Ostrowite
Zarządzenie nr 31/07 w sprawie imiennego powołania osób do składu komisji opiniującej wnioski o dotacje w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych gminy ( szkolenie sportowe oraz organizacja udziału w zawodach i rozgrywkach, zimowy wypoczynek dzieci i młodzieży)
Zarządzenie nr 30/07 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Czersku
Zarządzenie nr 29/07 w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Zał. nr 4 do zarządzenia nr 28/07 w sprawie planu finansowego Urzędu Miejskiego na 2007 rok
Zał. nr 3 do zarządzenia nr 28/07 w sprawie planu finansowego Urzędu Miejskiego w Czersku na 2007 rok
Zał. nr 2 do zarządzenia nr 28/07 w sprawie planu finansowego Urzędu Miejskiego w Czersku na 2007 rok
Zał. nr 1 do zarządzenia nr 28/07 w sprawie planu finansowego Urzędu Miejskiego w Czersku na 2007 rok
Zarządzenie nr 28/07 w sprawie planu finansowego Urzędu Miejskiego w Czersku na 2007 rok
Zał. nr 4 do zarządzenia nr 27/07 w sprawie określenia układu wykonawczego budżetu gminy Czersk na 2007 rok
Zał. nr 3 do zarządzenia nr 27/07 w sprawie określenia układu wykonawczego budżetu gminy Czersk na 2007 rok
Zał. nr 2 do zarządzenia nr 27/07 w sprawie określenia układu wykonawczego budżetu gminy Czersk na 2007 rok
Zał. nr 1 do zarządzenia nr 27/07 w sprawie określenia układu wykonawczego budżetu gminy Czersk na 2007 rok
Zarządzenie nr 27/07 w sprawie określenia układu wykonawczego budżetu gminy Czersk na 2007 rok
Zarządzenie nr 26/07 w sprawie wykazu budynków i lokali mieszkalnych wyłączonych ze sprzedaży
Zarządzenie nr 25/07 w sprawie ustalenia stawki czynszu najmu lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Czersk
Zarządzenie nr 24/07 w sprawie określenia kwoty wydatków na jednego ucznia w szkole w celu naliczenia dotacji dla podmiotu prowadzącego szkołę publiczną
Zarządzenie nr 23/07 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Czersku
Zarządzenie nr 22/07 w sprawie wprowadzenia zmian w planie audytu wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Czersku na rok 2007
Zarządzenie nr 21/07 w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie zwołania zebrań mieszkańców Osiedli w Czersku
Załącznik do zarządzenia nr 20/07 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Czersku
Zarządzenie nr 20/07 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Czersku
Zarządzenie nr 19/07 w sprawie zwołania zebrań mieszkańów Osiedli w Czersku
Zarządzenie nr 18/07 w sprawie zwołania zebrań mieszkańców sołectw na terenie Gminy Czersk
Zarządzenie nr 17/06 w sprawie harmonogramu dochodów i wydatków budżetowych gminy Czersk na II półrocze 2006 roku
Zarządzenie nr 16/06 w sprawie wprowadzenia zasad, terminów i rozliczeń z budżetem gminy, jednostek organizacyjnych Gminy Czersk oraz niezbędnych dokumentów obowiązujących do sprawozdawczości budżetowej
Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 15/06 w sprawie zmiany budżetu gminy Czersk na 2006 rok
Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 15/06 w sprawie zmiany budżetu gminy Czersk na 2006 rok
Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 15/06 w sprawie zmiany budżetu gminy Czersk na 2006 rok
Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 15/06 w sprawie zmiany budżetu gminy Czersk na 2006 rok
Zarządzenie nr 15/06 w sprawie zmiany budżetu gminy Czersk na 2006 rok
Zarządzenie nr 41/06 w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości dla Budżetu Gminy Czersk oraz Urzędu Miejskiego w Czersku
Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 13/06 w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy Czersk na 2006 rok
Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 13/06 w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy Czersk na 2006 rok
Zarządzenie nr 13/06 w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy Czersk na 2006 rok
Zarządzenie nr 12/06 w sprawie wykupu nieruchomości nr 334/90 w Rytlu
Zarządzenie nr 11/06 w sprawie wypłaty odszkodowania za grunty pod drogami
Zarządzenie nr 10/06 w sprawie wypłaty odszkodowania za grunty pod drogami
Zarządzenie nr 9/06 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Czersku
Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 8/06 w sprawie zmiany budżetu gminy Czersk na 2006 rok
Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 8/06 w sprawie zmiany budżetu gminy Czersk na 2006 rok
Zarządzenie nr 8/06 w sprawie zmiany budżetu gminy Czersk na 2006 rok
Zarządzenie nr 7/06 w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji użyczonego sprzętu obrony cywilnej i powołania komisji inwentaryzacyjnej
Zarządzenie nr 6/06 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji środków trwałych w budowie oraz paliwa w samochodach i urządzeniach przeciwpożarowych znajdujących się w Urzędzie oraz jednostkach OSP
Zarządzenie nr 5/06 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji środków pieniężnych w kasie Urzędu Miejskiego w Czersku
Zarządzenie nr 4/06 w sprawie przyjęcia materiałów na sesję Rady Miejskiej w Czersku
Zarządzenie nr 3/06 w sprawie przyjęcia materiałów na sesję Rady Miejskiej w Czersku
Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 2 w sprawie zmiany budżetu gminy Czersk na 2006 rok
Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 2 w sprawie zmiany budżetu gminy Czersk na 2006 rok
Zarządzenie nr 2/06 w sprawie zmiany budżetu gminy Czersk na 2006 rok
Zarządzenie nr 1/2006 w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza Czerska