Gmina Czersk

Wydruk z serwisu BIP, dn.

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH INTERESANTÓW GMINY CZERSK I URZĘDU MIEJSKIEGO W CZERSKU

Informujemy Państwa, że w związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 roku przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - Dziennik Urzędowy UE L 119 – dalej: RODO) Administrator Danych zapewnia określone w tych przepisach standardy ochrony i właściwe postępowanie z danymi osobowymi. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ww. rozporządzenia proszę przyjąć do wiadomości, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych przekazanych w celu załatwienia określonej sprawy w Urzędzie Miejskim w Czersku w zależności od kompetencji jest Gmina Czersk, Urząd Miejski w Czersku lub Burmistrz Czerska wykonujący prawem określone obowiązki z wykorzystaniem aparatu pomocniczego - Urzędu Miejskiego w Czersku. Dane kontaktowe: 89-650 Czersk, ul. Kościuszki 27, tel. (52) 395 48 60 lub (52) 395 48 10, fax: (52) 395 48 11, e-mail: urzad_miejski@czersk.pl.
 2. Cele przetwarzania danych osobowych związane są z:
 1. załatwieniem dotyczącej Państwa sprawy, zgodnie z przepisami prawa oraz wewnętrznymi procedurami administracyjnymi Urzędu Miejskiego w Czersku (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c, e oraz art. 9 ust. 2 lit. g, j RODO),
 2. zawarciem i wykonaniem Umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 3. dochodzeniem należności w uzasadnionych przypadkach (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. e RODO).

Administrator Danych deklaruje, że w określonych stanach faktycznych przetwarzał będzie Państwa dane osobowe na podstawie dopuszczalnej przez RODO przesłanki niezbędności do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym(art. 6 ust. 1 lit. e RODO). Do przykładowych celów takiego przetwarzania należało będzie zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia poprzez wykorzystanie monitoringu wizyjnego w obiekcie Urzędu Miejskiego i jego bezpośrednim sąsiedztwie.

 1. Podanie danych osobowych w celu załatwienia sprawy w Urzędzie Miejskim w Czersku ma charakter obowiązkowy w zakresie określonym w przepisach szczególnych.
 2. Dotyczące Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji przez Administratora Danych, w tym profilowaniu.
 3. Każdemu z Państwa przysługują prawa:
 1. dostępu do dotyczących go danych oraz otrzymania ich kopii,
 2. sprostowania (poprawiania) danych,
 3. usunięcia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 17 RODO),
 4. do ograniczenia przetwarzania danych,
 5. do przenoszenia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 20 RODO),
 6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 21 RODO),,
 7. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 1. Administrator Danych, zgodnie z przepisami prawa administracyjnego, jak też innymi właściwymi przepisami prawa przechowywał będzie dotyczące Państwa dane osobowe przez okres wskazany w tych przepisach.
 2. Dotyczące Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz podwykonawcom związanym z Administratorem Danych umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, np. kancelarie radców prawnych, kancelarie notarialne, firmy świadczące na rzecz Urzędu usługi informatyczne, rzeczoznawcy majątkowi, geodeci. Aktualnym wykazem podmiotów tej kategorii dysponuje wyznaczony w Urzędzie Miejskim w Czersku Inspektor Ochrony Danych.
 3. Administrator Danych deklaruje, że nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 4. Administrator Danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym skontaktować można się:
 • telefonicznie: (52) 395 48 54    lub   (52) 395 48 60
 • drogą elektroniczną:  iod@czersk.pl    lub   urzad_miejski@czersk.pl
 • osobiście w siedzibie Urzędu w Czersku przy ulicy Kościuszki 27.

RODO_Rozporządzenie 2016-679 o ochronie danych osobowych z dnia 27-04-2016 Szczegóły pliku
Nazwa: RODO_Rozporządzenie 2016-679 o ochronie danych osobowych z dnia 27-04-2016.docx
Opis: Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119/1 ze zm.), zwane „RODO”
Utworzono: 2024-05-10 13:35:40
Data dodania: 2024-05-15 13:38:45
Autor pliku: Krzysztof Górski
Wprowadził/a: Górski Krzysztof
Rozmiar pliku: 0.13 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Zarządzenie nr 1190 Burmistrza Czerska z dnia 30-06-2023 ws. wprowadzenia SZBI w Urzędzie Miejskim w Czersku Szczegóły pliku
Nazwa: Zarządzenie nr 1190 Burmistrza Czerska z dnia 30-06-2023 ws. wprowadzenia SZBI w Urzędzie Miejskim w Czersku.pdf
Opis: Zarządzenie nr 1190 Burmistrza Czerska z dnia 30-06-2023 w sprawie wprowadzenia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w Urzędzie Miejskim w Czersku (sygn.: WO.0050.127.2023)
Utworzono: 2023-07-01 08:22:33
Data dodania: 2024-05-16 08:27:02
Autor pliku: Krzysztof Górski
Wprowadził/a: Górski Krzysztof
Rozmiar pliku: 0.09 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Ogólna Klauzula Informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych Interesantów Urzędu Miejskiego w Czersku - bip Szczegóły pliku
Nazwa: Ogolna Klauzula Informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla Interesantow UM Czersk bip.pdf
Opis: Ogólna Klauzula Informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych Interesantów Urzędu Miejskiego w Czersku - bip
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2019-10-02 11:40:28
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Górski Krzysztof
Rozmiar pliku: 0.51 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Klauzula Informacyjna o przetwarzaniu danych oobowych Interesantów Urzędu Stanu cywilnego w Czersku na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. prawo o aktach stanu cywilnego oraz ustawy z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska   Szczegóły pliku
Nazwa: Klauzula Informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych Interesantów USC w Czersku.pdf
Opis: Klauzula Informacyjna o przetwarzaniu danych oobowych Interesantów Urzędu Stanu cywilnego w Czersku na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. prawo o aktach stanu cywilnego oraz ustawy z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2019-07-17 11:42:49
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Górski Krzysztof
Rozmiar pliku: 0.50 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Klauzula Informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych Interesantów Urzędu Miejskiego w Czersku na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze Danych Osobowych w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności   Szczegóły pliku
Nazwa: Klauzula Info o przetw. danych osob. w zw. z ustawą z 24-09-2010 o ewidencji ludnosci.pdf
Opis: Klauzula Informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych Interesantów Urzędu Miejskiego w Czersku na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze Danych Osobowych w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2019-07-17 11:47:41
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Górski Krzysztof
Rozmiar pliku: 0.57 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych Interesantów Urzędu Miejskiego w Czersku na podstawie obowiazku prawnego ciążącego na Administratorze Danych Osobowych w związku z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych   Szczegóły pliku
Nazwa: Klauzula Info o przetw. danych osob. w zw. z ustawa z 06-08-2010 o dowodach osobistych.pdf
Opis: Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych Interesantów Urzędu Miejskiego w Czersku na podstawie obowiazku prawnego ciążącego na Administratorze Danych Osobowych w związku z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2019-07-17 11:50:05
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Górski Krzysztof
Rozmiar pliku: 0.55 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Klauzula Informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Czersku związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego Szczegóły pliku
Nazwa: KLAUZULA INFORMACYJNA przetw danych osob zwiazanych z postepowaniem o udzielenie Zamowienia Publicznego-w.02.pdf
Opis: Klauzula Informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Czersku związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2019-10-11 10:28:32
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Górski Krzysztof
Rozmiar pliku: 0.55 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Klauzula Informacyjna przetwarzania danych osobowych dla Zleceniobiorców    Szczegóły pliku
Nazwa: Klauzula Informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dla Zleceniobiorcy.pdf
Opis: Klauzula Informacyjna przetwarzania danych osobowych dla Zleceniobiorców
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2019-08-23 12:17:58
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Górski Krzysztof
Rozmiar pliku: 0.51 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Klauzula Informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Czersku dla osób przedkładających dokumenty w celach rekrutacyjnych  Szczegóły pliku
Nazwa: Klauzula Info o przetw danych osob dla przedkladajacych dokumenty rekrutacyjne -bip.pdf
Opis: Klauzula Informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Czersku dla osób przedkładających dokumenty w celach rekrutacyjnych
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2019-10-09 11:16:29
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Górski Krzysztof
Rozmiar pliku: 0.51 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Klauzula Informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla składających DEKLARACJE o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - styczeń 2020  Szczegóły pliku
Nazwa: KLAUZULA INFORMACYJNA do DEKLARACJI_Oplaty za odpady_w.2020-01-20.pdf
Opis: Klauzula Informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla składających DEKLARACJE o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - styczeń 2020
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2020-01-22 14:51:21
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Górski Krzysztof
Rozmiar pliku: 0.50 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Klauzula Informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w związku z realizacją obowiązków podatkowych i opłat lokalnych Szczegóły pliku
Nazwa: Klauzula Info o przetw. danych osob._Podatki i Oplaty lokalne_w2020-01_BIP.pdf
Opis: Klauzula Informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w związku z realizacją obowiązków podatkowych i opłat lokalnych
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2020-01-28 12:43:43
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Górski Krzysztof
Rozmiar pliku: 0.47 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

  Informacje dotyczą Szczegóły pliku
Nazwa: Informacje_dotyczące_przetwarzania_danych_osobowych_zebranych_w_powszechnym_spisie_rolnym.pdf
Opis: Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zebranych w powszechnym spisie rolnym 2020
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2020-08-27 14:08:55
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Górski Krzysztof
Rozmiar pliku: 0.18 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
ce przetwarzania danych osobowych zebranych w powszechnym spisie rolnym 2020  Szczegóły pliku
Nazwa: Informacje_dotyczące_przetwarzania_danych_osobowych_zebranych_w_powszechnym_spisie_rolnym.pdf
Opis: Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zebranych w powszechnym spisie rolnym 2020
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2020-08-27 14:08:55
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Górski Krzysztof
Rozmiar pliku: 0.18 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Wyborców Gminy Czersk w związku z wyborami do organów JST zarządzonymi na dzień 7 kwietnia 2024 r. Szczegóły pliku
Nazwa: Informacja dla Wyborców Gminy Czersk o przetwarzaniu danych osobowych w zwiazku z wyborami do organow JST_7 kwietnia 2024.docx
Opis: Klauzula Informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych Wyborców Gminy Czersk w związku z realizacją ich praw wyborczych związanych z wyborami do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. w związku z ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy
Utworzono: 2024-03-25 11:27:53
Data dodania: 2024-04-04 11:30:01
Autor pliku: Krzysztof Górski
Wprowadził/a: Górski Krzysztof
Rozmiar pliku: 0.09 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych zawartych we wniosku o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie zasiłku szkolnego 2024-2025 Szczegóły pliku
Nazwa: Informacja o przetwarzaniu danych osobowych we Wniosku o zasiłek szkolny 2024-2025.doc
Opis: Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych zawartych we wniosku o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie zasiłku szkolnego 2024-2025
Utworzono: 2024-04-16 12:39:56
Data dodania: 2024-04-16 12:41:57
Autor pliku: Krzysztof Górski
Wprowadził/a: Górski Krzysztof
Rozmiar pliku: 0.11 MB
Rozszerzenie pliku: doc

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych zawartych we wniosku o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego Szczegóły pliku
Nazwa: Informacja o przetwarzaniu danych osobowych we Wniosku o stypendium szkolne 2024-2025.doc
Opis: Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych zawartych we wniosku o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego
Utworzono: 2024-04-16 12:56:32
Data dodania: 2024-04-16 12:58:54
Autor pliku: Krzysztof Górski
Wprowadził/a: Górski Krzysztof
Rozmiar pliku: 0.11 MB
Rozszerzenie pliku: doc

Polityka Prywatności dla użytkowników strony internetowej Gminy Czersk Szczegóły pliku
Nazwa: Polityka Prywatności dla użytkowników strony internetowej Gminy Czersk_.docx
Opis: "Polityka prywatności" dla użytkowników strony internetowej Gminy Czersk
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2024-05-15 12:55:35
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Górski Krzysztof
Rozmiar pliku: 0.09 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych pozyskanych w celu realizacji przewozu dziecka do i ze wskazanej placówki oświatowej lub zwrotu kosztów za przejazd dziecka w związku z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe Szczegóły pliku
Nazwa: Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych_Dowóz dzieci lub zwrot kosztów za przejazd do i z placówki oświatowej.docx
Opis: Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych pozyskanych w celu realizacji przewozu dziecka do i ze wskazanej placówki oświatowej lub zwrotu kosztów za przejazd dziecka w związku z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe - wersja 2024-05
Utworzono: 2024-05-16 12:52:01
Data dodania: 2024-05-16 12:53:47
Autor pliku: Krzysztof Górski
Wprowadził/a: Górski Krzysztof
Rozmiar pliku: 0.02 MB
Rozszerzenie pliku: docx