Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Czersk


Opłata targowa

Uchwała nr XXXVII/358/09 w sprawie ustalenia opłaty targowej

Uchwała nr XXVII/236/08 w sprawie ustalenia opłaty targowej

Uchwała Nr XIII/127/03 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 30 pażdziernika 2003 r. w sprawie ustalenia opłaty targowej

Uchwała Nr XVI/204/04 w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia opłaty targowej

Uchwała nr XIV/121/07 w sprawie ustalenia opłaty targowej

Uchwała nr XI/77/11 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 27 października 2011 r. w sprawie ustalenia opłaty targowej

Uchwała nr XXI/163/12 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 8 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia opłaty targowej

Uchwała nr XXIV/191/13 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie ustalenia opłaty targowej

Uchwała nr XXXII/271/13 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia opłaty targowej

Uchwała nr XII/128/15 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia opłaty targowej

 

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała nr XXXIII/261/13 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty

Uchwała nr VI/63/15 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 14 maja 2015 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała nr VI/64/15 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 14 maja 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospdarowanie odpadami komunalnumi oraz ustalenia stawki takiej opłaty

Uchwała nr XXX/300/17 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty

Uchwała nr XXX/301/17 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała nr IV/56/19 Rady Miejskiej w Czersku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/300/17 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 27 kwietnia 2017r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty

Uchwała nr XXX/302/17 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych w Gminie Czersk

 

Opłata za zajęcie pasa drogowego

Uchwała nr XXV/239/16 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych

 

Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Informacje dotyczące procedury wydania zezwolenia na detaliczną sprzedaż napojów alkoholowych

Informacja dla przedsiębiorców posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Informujemy, że od 1 stycznia 2016 roku zmieniają się zasady składania oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasady dokonywania opłat za korzystanie w danym roku z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2015r.poz. 1286, ze zm.), przedsiębiorca ma ustawowy obowiązek:

-złożenia do 31 stycznia każdego roku, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim (art.11¹ ust. 4);

-w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem, zapłaty na rachunek gminy opłaty za korzystanie z zezwolenia w danym roku w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku (art. 11¹ust. 7).

Podane wyżej terminy są terminami prawa materialnego, co oznacza, że nie podlegają przywróceniu, bez względu na przyczynę uchybienia terminu.

Od 1 stycznia 2016 roku podane wyżej zasady ulegają zmianie, dając przedsiębiorcy możliwość dopełnienia wymienionych wyżej obowiązków w późniejszym terminie, a mianowicie:

A. przedsiębiorca, który nie złoży do 31 stycznia danego roku, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży danego rodzaju napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim, będzie miał możliwość złożenia tego oświadczenia w ciągu kolejnych 30 dni liczonych od daty upływu ustawowego terminu (czyli od upływu 31 stycznia danego roku), pod warunkiem, że jednocześnie dokona dodatkowej opłaty w wysokości 30% podstawowej opłaty za korzystanie z danego rodzaju zezwolenia.
Np. przedsiębiorca sprzedający w danym punkcie trzy rodzaje napojów alkoholowych o zawartości:
-do 4,5 % alkoholu (oraz piwo),
-od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa),
-powyżej 18% alkoholu
który nie złoży do 31 stycznia 2016 roku oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych, będzie mógł złożyć takie oświadczenia najpóźniej do 1 marca 2016 roku, pod warunkiem, że jednocześnie zapłaci 30% podstawowej opłaty określonej w art. 11¹ ust. 2 dla poszczególnych rodzajów zezwoleń, czyli:

-30% kwoty 525 zł dla zezwoleń na sprzedaż napojów do 4,5 % alkoholu (oraz piwo)  
- tzn. 157,50 zł
-30% kwoty 525 zł dla zezwoleń na sprzedaż napojów od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa)
-tzn. 157,50 zł
-30% kwoty 2.100 zł dla zezwoleń na sprzedaż napojów powyżej 18% alkoholu, tzn. 630,00 zł.

Niezłożenie oświadczenia  o wartości sprzedaży  danego rodzaju alkoholu,  w dodatkowym terminie wraz z wymaganą opłatą, spowoduje wygaszenie zezwolenia.

B. przedsiębiorca, który nie zapłaci w ustawowym terminie do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku, kolejnej raty za korzystanie z zezwolenia w danym roku, będzie miał możliwość dokonania tej wpłaty w ciągu kolejnych 30 dni liczonych od daty upływu ustawowego terminu, pod warunkiem, że jednocześnie dokona dodatkowej opłaty w wysokości 30% opłaty za korzystanie z danego rodzaju zezwolenia, wyliczonej dla danego roku.
Oznacza to, że jeśli przedsiębiorca w poprzednim roku nie przekroczył ustawowych progów określonych w art. 11¹ust. 5, będzie wpłacał 30% podstawowej opłaty rocznej dla danego rodzaju zezwolenia.
Jeśli jednak przedsiębiorca przekroczył ustawowe progi, będzie wpłacał 30% opłaty podwyższonej określonej w art. 11¹ust. 5

Np. przedsiębiorca sprzedający w danym punkcie trzy rodzaje napojów alkoholowych o zawartości:
-do 4,5 % alkoholu (oraz piwo),
-od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa),
-powyżej 18% alkoholu
który nie zapłaci do 31 stycznia 2016 roku pierwszej ratyza korzystanie z tych zezwoleń, i który nie przekroczył ustawowych progów wartości sprzedaży, będzie mógł dokonać wymaganej opłaty najpóźniej do 1 marca 2016 roku, pod warunkiem, że jednocześnie zapłaci 30% podstawowej opłaty określonej w art. 11¹ust. 2 dla poszczególnych rodzajów zezwoleń, czyli:

-30% kwoty 525 zł dla zezwoleń na sprzedaż napojów do 4,5 % alkoholu (oraz piwo)  
-tzn. 157,50 zł
-30% kwoty 525 zł dla zezwoleń na sprzedaż napojów od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa)
-tzn. 157,50 zł
-30% kwoty 2.100 zł dla zezwoleń na sprzedaż napojów powyżej 18% alkoholu, tzn. 630,0 zł.

W przypadku przekroczenia ustawowych progów wartości sprzedaży alkoholu, roczna opłata dla

poszczególnych rodzajów zezwoleń obliczana w sposób określony w art. 11¹ust. 5, tzn. przy

przekroczeniu wartości:
1) 37500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa –roczną opłatę wnosi się w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim;
2) 37500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) –roczną opłatę wnosi się w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim;
3) 77000 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu -wnosi się w wysokości2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.

Jeśli przedsiębiorca, który przekroczył w 2015 roku ustawowe progi określone w art. 11¹ust.  5,  nie zapłaci do 31 stycznia 2016 roku pierwszej raty za korzystanie z poszczególnych rodzajów zezwoleń, będzie mógł zapłacić pierwszą ratę najpóźniej do 1 marca 2016 roku, pod warunkiem, że jednocześnie zapłaci dodatkowo 30% podwyższonej opłaty rocznej wyliczonej dla danego rodzaju zezwolenia.

Te same zasady będą obowiązywać w przypadku braku opłaty kolejnych rat.

Brak  opłaty  raty  w  dodatkowym  terminie  wraz  z  wymaganą  dodatkową  30%  opłatą  spowoduje wygaszenie zezwolenia.

Zmiana  przepisów  nie  dotyczy  przedsiębiorców,  którzy  są zobowiązani do  uiszczenia  opłaty proporcjonalnej do ważności zezwolenia.

Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych dostępne jest na stronie urzędu w plikach do pobrania.

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:4196
Treść wprowadził(a): Knapik Izabela, 2019-04-02 10:44:42
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2017-07-24 10:10:28