Gmina Czersk

Prowadzone rejestry

WYDZIAŁ FINANSOWY:
1. Rejestr wymiarowy podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego dla osób fizycznych i prawnych (pok. nr 26)
2. Rejestr decyzji umorzeniowych (pok. nr 24)
3. Rejestr decyzji, odroczeń, przesunięć, rozłożeń na raty, zobowiązań i zaległości podatkowych (pok. nr 24)

WYDZIAŁ PLANOWANIA I GOSPODARKI:
1. Rejestr gruntów gminnych oddanych w użytkowanie wieczyste (pok. nr 21)
2. Rejestr umów dzierżawnych gruntów gminnych (pok. nr 21)
3. Rejestr gruntów gminnych oddanych w użyczenie (pok. nr 21)
4. Rejestr wpisów do ewidencji działalności gospodarczej (pok. nr 22)
5. Rejestr decyzji zatwierdzających podział nieruchomości (pok. nr 21)
6. Rejestr decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (pok. nr 22)
7. Rejestr uchwał miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (pok. nr 22)
8. Rejestr uchwał w sprawie przystąpienia do opracownia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (pok. nr 22)

WYDZIAŁ INWESTYCJI I INFRASTRUKTURY:
1. Rejestr nazewnictwa placów i ulic (pok. nr 36)
2. Rejestr uzgodnień przebiegu urządzeń w drogach (pok. nr 36)
3. Rejestr decyzji na zajecie pasa drogowego (pok. nr 36)
4. Rejestr pochowanych (pok. nr 36)
5. Rejestr pozwoleń na budowę inwestycji gminnych (pok. nr 35)
6. Rejestr umów inwestycyjnych (pok. nr 35)

WYDZIAŁ FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH:
1. Rejestr przetargów (pok. nr 52)

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO - PRAWNY:
1. Rejestr prawa miejscowego (pok. nr 44)
2. Rejestr delegacji służbowych (pok. nr 41)
3. Rejestr nadgodzin pracowników (pok. nr 33)
4. Rejestr meldunkowy (pok. nr 14)
5. Rejestr numeryczny starych dowodów osobistych (pok. nr 14)
6. Rejestr uchwał (pok. nr 33)
7. Rejestr interpelacji i wniosków radnych (pok. nr 33)
8. Rejestr wniosków Komisji Rady Miejskiej (pok. nr 33)
9. Rejestr Zarządzeń Burmistrza (pok. nr 41)

WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH:
1. Rejestr instytucji kultury (pok. 53)
2. Ewidencja innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (pok. 54)
3. Rejestr wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych - sklepy (pok. nr 54)
4. Rejestr wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych - gastronomia (pok. nr 54)

WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ŚRODOWISKA:
(Rejestry prowadzone na stanowisku ds. zarządzania kryzysowego stanowią dokumentację niejawną, w związku z czym nie są udostępnione do powszechnego wglądu)
1. Rejestr przedpoborowych (pok. nr 15)
2. Rejestr poborowych o nieuregulowanym stosunku do służby wojskowej (pok. nr 15)
3. Rejestr nałożonych świadczeń osobistych i rzeczowych (pok. nr 15)