Gmina Czersk

Wydruk z serwisu BIP, dn.

Prowadzone rejestry

WYDZIAŁ FINANSOWY:
1. Rejestr wpisów do ewidencji działalności gospodarczej (pok. nr 24)
2. Rejestr wymiarowy podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego dla osób fizycznych i prawnych (pok. nr 26)
3. Rejestr wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych -sklepy (pok. nr 24)
4. Rejestr wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych - gastronomia (pok. nr 24)
5. Rejestr decyzji umorzeniowych (pok. nr 24)
6. Rejestr decyzji, odroczeń, przesunięć, rozłożeń na raty, zobowiązań i zaległości podatkowych (pok. nr 24)
7. Rejestr podatników podatku od posiadania psa (pok. nr 24)

BIURO OBSŁUGI RADY MIEJSKIEJ:
1. Rejestr uchwał (pok. nr 16)
2. Rejestr interpelacji i wniosków radnych (pok. nr 16)
3. Rejestr wniosków Komisji Rady Miejskiej (pok. nr 16)
4. Rejestr Zarządzeń Burmistrza (pok. nr 16)

WYDZIAŁ ROLNICTWA I ŚRODOWISKA:
1. Rejestr gruntów gminnych oddanych w użytkowanie wieczyste (pok. nr 55)
2. Rejestr umów dzierżawnych gruntów gminnych (pok. nr 55)
3. Rejestr gruntów gminnych oddanych w użyczenie (pok. nr 55)

WYDZIAŁ ROZWOJU GOSPODARCZEGO:
1. Rejestr decyzji zatwierdzających podział nieruchomości (pok. nr 21)
2. Rejestr decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu(pok. nr 21)
3. Rejestr uchwał miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (pok. nr 21)
4. Rejestr uchwał w sprawie przystąpienia do opracownia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (pok. nr 21)
5. Rejestr nazewnictwa placów i ulic (pok. nr 21)
6. Rejestr uzgodnień przebiegu urządzeń w drogach (pok. nr 21)
7. Rejestr decyzji na zajecie pasa drogowego (pok. nr 21)
8. Rejestr pochowanych (pok. nr 21)
9. Rejestr przetargów (pok. nr 53)
10. Rejestr pozwoleń na budowę inwestycji gminnych (pok. nr 22)
11. Rejestr umów inwestycyjnych (pok. nr 22)

SAMODZIELNE STANOWISKO DS. EWIDENCJI LUDNOŚCI:
1. Rejestr meldunkowy (pok. nr 14)
2. Rejestr numeryczny starych dowodów osobistych (pok. nr 14)

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO - PRAWNY:
1. Rejestr prawa miejscowego (pok. nr 44)
2. Rejestr delegacji służbowych (pok. nr 41)
3. Rejestr nadgodzin pracowników (pok. nr 52)

SAMODZIELNE STANOWISKO DS. ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO:
(Rejestry prowadzone na tym stanowisku stanowia dokumentację niejawną, w związku z czym nie są udostępnione do powszechnego wglądu)
1. Rejestr przedpoborowych (pok. nr 57)
2. Rejestr poborowych o nieuregulowanym stosunku do służby wojskowej (pok. nr 57)
3. Rejestr nałożonych świadczeń osobistych i rzeczowych (pok. nr 57)