Gmina Czersk
Sposób stanowienia aktów publicznoprawnych

ROZDZIAŁ IV STATUTU GMINY CZERSK

Organizacja wewnętrzna Rady
§ 13
1. Rada jest organem stanowiącym i kontrolnym w Gminie.
2. Ustawowy skład Rady wynosi 21 radnych.
§ 14.
1. Rada działa na sesjach, poprzez swoje komisje oraz przez Burmistrza, w zakresie, w
jakim wykonuje on uchwały Rady.
2. Burmistrz i komisje Rady pozostają pod kontrolą Rady, której składają sprawozdania ze
swojej działalności.
§ 15.
Do wewnętrznych organów Rady należą:
1) Przewodniczący,
2) jeden Wiceprzewodniczący,
3) Komisja Rewizyjna,
4) komisje stałe,
5) doraźne komisje do określonych zadań.
§ 16.
1. Rada w drodze odrębnej uchwały powołuje Komisję Rewizyjną oraz inne stałe komisje,
ustalając ich skład osobowy i przedmiot działania.
2.W czasie trwania kadencji Rada może powołać doraźne komisje do wykonywania
określonych zadań, określając ich skład i zakres działania.

§ 17.
1. Przewodniczący Rady organizuje pracę Rady i prowadzi jej obrady.
2. Wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego dokonuje Rada nowej kadencji na
pierwszej sesji.
3. Czynności związane ze zwołaniem pierwszej sesji obejmują:
1) określenie daty, godziny i miejsca pierwszej sesji nowo wybranej rady,
2) przygotowanie projektu porządku obrad,
3) dokonanie otwarcia sesji,
4) powierzenie przewodnictwa obrad najstarszemu wiekiem spośród radnych obecnych na sesji.
4. Projekt porządku obrad, o jakim mowa w ust. 3 pkt 2 może obejmować sprawozdanie Burmistrza poprzedniej kadencji o stanie Gminy.
§ 18.
Przewodniczący Rady lub, z jego upoważnienia, Wiceprzewodniczący w szczególności:
1) zwołuje sesje Rady,
2) przewodniczy obradom,
3) czuwa nad sprawnym przebiegiem obrad,
4) kieruje obsługą kancelaryjną posiedzeń Rady,
5) zarządza i przeprowadza głosowanie nad projektami uchwał,
6) podpisuje uchwały Rady,
7) czuwa nad zapewnieniem warunków niezbędnych do wykonywania przez radnych ich
mandatu.
§ 19.
W przypadku odwołania z funkcji bądź wygaśnięcia mandatu Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady przed upływem kadencji, Rada na swej najbliższej sesji dokona wyboru na wakujące stanowisko.
§ 20.
1. Przewodniczący, oprócz uprawnień przewidzianych w § 18 Statutu, jest upoważniony do
reprezentowania Rady na zewnątrz.
2. W zakresie, o jakim mowa w ust. 1, Przewodniczący może działać przez pełnomocnika.
3. Pełnomocnikiem Przewodniczącego może być wyłącznie radny.
§ 21.
Do obowiązków Wiceprzewodniczącego należy wykonywanie zadań zastrzeżonych przez ustawę lub Statut dla Przewodniczącego w razie wakatu na stanowisku Przewodniczącego lub pod nieobecność Przewodniczącego.
§ 22.
1. Przewodniczący oraz Wiceprzewodniczący Rady koordynują z ramienia Rady prace
komisji Rady.
2. Podziału zadań w zakresie, o jakim mowa w ust. 1 dokonuje Przewodniczący Rady.
§ 23.
Obsługę Rady i jej organów zapewnia Biuro Rady, wchodzące w skład Urzędu Miejskiego.