Gmina Czersk


S T A T U T
Gimnazjum im. Jana Pawła II w Czersku
NAZWA SZKOŁY
§ 1
Nazwa szkoły zawiera:
1. Zespół Szkół im. Jana Pawła II Gimnazjum w Czersku
2. Oznaczenie siedziby Gimnazjum:
89-650 Czersk ul. Kościuszki 6

CELE I ZADANIA GIMNAZJUM
§ 2
Funkcjonowanie Gimnazjum
1. Statut Gimnazjum określa:
1) Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa oraz z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb środowiska, które stanowią załączniki do statutu, a w szczególności:
a) umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia gimnazjum,
b) realizuje programy nauczania, które zawierają podstawę programową kształcenia ogólnego dla poszczególnych przedmiotów, objętych ramowym planem nauczania,
c) umożliwia absolwentom gimnazjum dokonania świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia,
d) kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych w ustawie oraz wychowawczym i profilaktycznym programie szkoły, stosownie do warunków szkoły i wieku uczniów,

e) sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich intelektualnych potrzeb oraz możliwości szkoły.
2) Sposób wykonywania zadań Gimnazjum:
a) wprowadzanie w świat nauki poprzez poznanie języka, pojęć, twierdzeń i metod właściwych dla wybranych dyscyplin naukowych na poziomie umożliwiającym dalsze kształcenie,
b) rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań ucznia,
c) wprowadzanie w świat kultury i sztuki
d) rozwijanie umiejętności społecznych poprzez zdobywanie prawidłowych doświadczeń we współżyciu i współdziałaniu w grupie rówieśniczej
e) umożliwianie uczniom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej poprzez zorganizowanie nauki religii, nauki języka obcego,
f) udzielanie uczniom pomocy psychologiczno - pedagogicznej poprzez:
- współpracę z poradnią psychologiczno - pedagogiczną
- ciągły kontakt z pedagogiem szkolnym
- współpracę z lekarzem i higienistką szkolną
3) Zadania nauczycielskich zespołów organizowanych wewnątrz rady pedagogicznej wymienionych w § 18 określa rada pedagogiczna.
4) Szczegółowe zasady systemu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzenia sprawdzianów i egzaminów określa wewnętrzny system oceniania i klasyfikowania, który stanowi załącznik do statutu.
5) Organizacja zespołów sportowych.
a) Obowiązkiem szkoły z oddziałami sportowymi jest stworzenie uczniom warunków umożliwiających godzenie zajęć sportowych z nauką poprzez odpowiednią organizację zajęć dydaktycznych, a w szczególności:
- opracowanie tygodniowego planu zajęć, tak aby zajęcia dydaktyczne były dostosowane do rozkładu zajęc sportowych
- dążenie do maksymalnego opanowania i utrwalenia materiału programowego przez uczniów na zajęciach lekcyjnych
b) uczniom klas sportowych szkoła zapewnia higieniczne i bezpieczne warunki odbywania zajęc sportowych, korzystania z pryszniców po każdych zajęciach sportowych
c) uczniów nie kwalifikujących się do dalszego szkolenia sportowego (na podstawie opinii nauczyciela prowadzącego zajęcia sportowe) przenosi się od nowego roku szkolnego do klasy działającej na zasadach ogólnych
d) rekrutacja kandydatów do klas sportowych odbywa się według nastpujących zasad:
- kandydat musi zaliczyć przed szkolną komisją kwalifikacyjną lub trenerem 5 prób sprawności fizycznej
- o przyjęciu do klas sportowych gimnazjum decyduje dyrektor szkoły na podstawie opinii trenera i opinii lekarza
- uczniowie, którzy zakwalifikowali się do testu sprawnościowego i uzyskają największą ilość punktów zostaną zakwalifikowani do klas sportowych.
6) Szkoła umożliwia rozwijanie zainteresowań uczniów, realizowania własnych oraz innowacyjnych programów nauczania oraz indywidualnego toku nauki.
7) Organizuje się zajęcia dodatkowe dla uczniów z uwzględnieniem ich potrzeb rozwojowych, zainteresowań oraz wyrównywania szans i wspierania możliwości rozwojowych dzieci i młodzieży:
- organizowanie opieki nad uczniami opóźnionymi w nauce poprzez:
- indywidualizację nauczania na lekcjach
- pomoc koleżeńską
8) Ustala się następujące formy opieki i pomocy uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych i losowych potrzebna jest pomoc i wsparcie:
- stypendia socjalne
- zasiłki losowe z środków szkoły lub opieki społecznej
- szczególną opiekę wychowawcy i pedagoga szkolnego
9) W porozumieniu z poradnią psychologiczno - pedagogiczną, a także
z różnego rodzaju ośrodkami poradnictwa i specjalistyczną pomocą dla
dzieci i rodziców ustala się zasady korzystania z ich pomocy w zakresie:
a) diagnozowania środowiska ucznia
b) rozpoznawania potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb ucznia i umożliwiania ich zaspokojenia
c) rozpoznawania przyczyn trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych
d) organizowania różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej przez wychowawcę, pedagoga i dyrekcję
e) podejmowania działań profilaktyczno – wychowawczych wynikających z autorskiego programu wychowawczego szkoły
f) prowadzenia edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród uczniów, nauczycieli i rodziców
g) wspierania nauczycieli i rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych
h) umożliwiania rozwijania umiejętności wychowawczych nauczycieli i rodziców (pedagogizacja rodziców)
i) podejmowania działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych
10) Szkoła współpracuje z rodzicami w zakresie nauczania, wychowania,
opieki i profilaktyki poprzez:
a) opiniowanie i konsultację podstawowych dokumentów regulujących funkcjonowanie szkoły, tj. podstaw programowych, statutu szkoły, wewnątrzszkolnego systemu oceniania, szkolnego zestawu programów nauczania, programu wychowawczego szkoły,
b) pełną informację przekazywaną rodzicom lub prawnym opiekunom o postępach w nauce i zachowaniu ich dzieci - przez wpisy w indeksie, kontakty indywidualne i wywiadówki,
c) współpracę z radą rodziców.
2. Autorski program wychowawczy i profilaktyki gimnazjum uchwala rada pedagogiczna po zasięgnięciu opinii rady rodziców i samorządu uczniowskiego (program wychowawczy stanowi załącznik do statutu).
1) szkoła realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa oraz zawarte we własnym programie wychowawczym, a w szczególności:
- kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu
celów i zadań określonych w ustawie i programie wychowawczym
szkoły,
- sprawuje opiekę nad uczniami zgodnie z potrzebami uczniów i możliwościami szkoły,
- kształtuje postawy moralne, patriotyczne i humanistyczne, proponowane przez patrona szkoły Jana Pawła II,
- kształtuje świadomość właściwego zachowania się na jezdni poprzez realizację zadań z zakresu edukacji komunikacyjnej
- kształtuje świadomość właściwego zachowania się na jezdni podczas realizacji zadań z zakresu edukacji komunikacyjnej
- cele, zadania i umiejętności wynikające z programu profilaktyki
*cele:
a. dostarczenie informacji o alkoholu i innych substancjach uzależniających oraz o zagrożeniach towarzyszących ich zażywaniu,
b. wskazanie możliwości unikania tych zagrożeń i sposobów radzenia sobie z nimi,
c. pokazanie perspektyw zdrowego życia i drogi do satysfakcji osobistych bez zażywania alkoholu i innych substancji uzależniających,
d. wskazanie społecznych, ekonomicznych, moralnych i zdrowotnych skutków zażywania substancji uzależniających
*umiejętności:
a. kształtowanie aktywnej postawy wobec potrzeby rozwiązywania problemów,
b. kreatywne rozwiązywanie problemów,
c. wyciąganie własnych wniosków,
d. stosowanie zdobytej wiedzy w praktyce,
e. podejmowanie decyzji,
f. efektywne porozumiewanie się w grupie
3. Obowiązkiem szkoły sportowej jest stworzenie uczniom warunków umożliwiających godzenie zajęć sportowych z nauką poprzez odpowiednią organizację zajęć dydaktycznych, a w szczególności:
a) opracowanie tygodniowego planu zajęć, tak aby zajęcia dydaktyczne były dostosowane do rozkładu zajęć sportowych,
b) dążenie do maksymalnego opanowania i utrwalenia materiału programowego przez uczniów na zajęciach lekcyjnych.
4. Uczniom klas sportowych szkoła w szczególności zapewnia higieniczne i bezpieczne warunki odbywania zajęć sportowych, korzystania z pryszniców po każdych zajęciach sportowych. Uczniów nie kwalifikujących się do dalszego szkolenia sportowego na podstawie opinii nauczyciela prowadzącego zajęcia sportowe przenosi się od nowego roku szkolnego do klasy działającej na zasadach ogólnych.

§ 3
ORGANY SZKOŁY

I Organami Gimnazjum są:
a) Dyrektor szkoły
b) Rada Pedagogiczna
c) Samorząd Uczniowski
d) Rada Szkoły

II Kompetencje dyrektora Gimnazjum:
1. współpracuje z radą szkoły, radą pedagogiczną, radą rodziców i samorządem uczniowskim (wszystkie te organy uczestniczą w rozwiązywaniu spraw wewnętrznych szkoły),
2. wspólnie działa z radą rodziców i samorządem terytorialnym w spełnianiu obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkujące w obwodzie szkoły,
3. powołuje i odwołuje wicedyrektorów (po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego, rady szkoły i rady pedagogicznej),
4. realizuje uchwały rady szkoły oraz rady pedagogicznej podjęte w ramach ich kompetencji,
5. przedstawia radzie pedagogicznej nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły,
6. współdziała z radą pedagogiczną we wszystkich sprawach, które należą do jej kompetencji,
7. ewentualne spory między organami szkoły rozwiązuje się na wspólnych spotkaniach zainteresowanych stron zorganizowanych przez dyrektora szkoły i przewodniczącego rady szkoły,
8. dokonuje przydziału tygodniowego rozkładu zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, wychowawstw, stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego, dodatkowych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
W szkole utworzono jedno stanowisko wicedyrektra (jedno stanowisko wicedyrektora powinno przypadać na nie mniej niż 12 oddziałów). Wicedyrektor wykonuje zadania przydzielone przez dyrektora, współdziała ze wszystkimi organami szkoły.
III Kompetencje rady pedagogicznej:
1. rada pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki,
2. w skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole,
3. przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor szkoły,
4. zebrania plenarne rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym okresie w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania i promowania uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych oraz w miarę bieżących potrzeb. Zebrania mogą być organizowane z inicjatywy przewodniczącego rady pedagogicznej (dyrektora), rady szkoły, organu prowadzącego szkołę, organu sprawującego nadzór pedagogiczny lub na wniosek co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej,
5. uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków,
6. zatwierdza proponowany przez dyrektora plan pracy szkoły na dany rok szkolny po zaopiniowaniu przez radę szkoły,
7. zatwierdza wyniki klasyfikacji i promocji uczniów,
8. podejmuje uchwały w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych oraz wychowawczo-opiekuńczych w szkole po zaopiniowaniu ich przez radę szkoły,
9. podejmuje uchwały w sprawach skreślenia z listy uczniów,
10. opiniuje organizację pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,
11. opiniuje wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,
12. przygotowuje projekt statutu szkoły albo jego zmian i przedstawia do uchwalenia radzie szkoły.
IV Kompetencje Samorządu Uczniowskiego:
Samorząd uczniowski ma prawo:
1. organizować działalność kulturalną, oświatową, sportową oraz rozrywkową w porozumieniu z opiekunem (wybranym przez uczniów) i dyrektorem szkoły,
2. rozwiązywać sytuacje konfliktowe wewnątrz szkoły,
3. do bieżącej wymiany informacji pomiędzy organami szkoły
o podejmowanych i planowanych działaniach lub decyzjach,
4. organizować wspólne zebrania,
5. zapraszać przedstawicieli organów szkoły.
V Kompetencje Rady Szkoły:
1. W szkole działa rada szkoły.
2. W skład rady szkoły wchodzą w równej liczbie:
1) nauczyciele wybrani przez ogół nauczycieli
2) rodzice wybrani przez ogół rodziców
3) uczniowie wybrani przez ogół uczniów.
3. Członków rady szkoły wybiera się zgodnie z art. 51 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.
4. Kadencja rady szkoły trwa 3 lata (dopuszcza się dokonywanie corocznej zmiany 1/3 składu rady).
5. W posiedzeniach rady szkoły może brać udział na zaproszenie z głosem doradczym dyrektor szkoły i inne osoby.
6. Rada szkoły:
1) uchwala statut szkoły
2) opiniuje plan pracy szkoły, projekty innowacji i eksperymentów pedagogicznych oraz inne sprawy istotne dla szkoły
3) z własnej inicjatywy może występować z wnioskiem do dyrektora, rady pedagogicznej, organu prowadzącego szkołę w sprawach organizacji zajęć pozalekcyjnych, przedmiotów dodatkowych i przedmiotów nadobowiązkowych.
VI Zasady współdziałania organów
1. Samorząd Uczniowski może przedstawić wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły Radzie Szkoły, Radzie Pedagogicznej oraz Dyrekcji.
2. Rada szkoły, rada pedagogiczna, organ sprawujący nadzór pedagogiczny nad szkołą oraz organ prowadzący szkołę ma prawo występować z umotywowanym wnioskiem o odwołaniu nauczycieli z funkcji kierowniczych.
Rada szkoły i rada pedagogiczna opiniuje plan finansowy szkoły oraz jego realizację. Rada pedagogiczna, rada szkoły i związki zawodowe opiniują przedstawione przez dyrektora propozycje odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły.
3. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowawczych, opiekuńczych i kształcenia dzieci.
4. Rodzice mają prawo do:
1) zapoznania się z zadaniami i zamierzeniami dydaktyczno-wychowawczmi w danej klasie i szkole
2) zaznajomienia się z wewnątrzszkolnym systemem oceniania,
3) uzyskania w każdym czasie rzetelnej informacji na temat swego dziecka (jego zachowania, postępów w nauce i przyczyn trudności w nauce),
4) porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci,
5) przekazywania organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii na temat pracy szkoły,
6) spotkań z wychowawcami i nauczycielami.
5. Obowiązkiem rodziców jest udział w zebraniach klasowych organizowanych przez wychowawcę klasy.
6. Ewentualne spory między organami szkoły rozwiązuje się na wspólnych spotkaniach zainteresowanych stron zorganizowanych przez dyrektora szkoły i przewod. rady szkoły.

§ 4
ORGANIZACJA GIMNAZJUM
Tygodniowy plan nauczania
1. Ramowy plan nauczania określa tygodniowy minimalny wymiar godzin zajęć edukacyjnych, zajęć poszczególnych przedmiotów, bloków przedmiotów, godzin do dyspozycji dyrektora szkoły lub wychowawcy, obowiązujący uczniów w danej klasie, który szkoła danego typu jest zobowiązana realizować.
2. Godziny do dyspozycji dyrektora lub wychowawcy można przeznaczyć na:
- zwiększenie liczby godzin zajęć edukacyjnych, (przedmiotów),
- zorganizowanie zajęć dla grupy uczniów uwzględniając ich różnorodne potrzeby i zainteresowania,
- realizację ścieżek edukacyjnych o charakterze wychowawczo-dydaktycznym,
- realizację programów edukacyjnych, których nauczanie jest prowadzone przez cały rok lub w czasie kilkugodzinnych lub dłuższych kursów, np.realizowanie szkolnego programu zapobiegania narkomanii, innych programów opracowywanych w miarę potrzeb środowiska lokalnego.
Liczbę godzin z religii/ etyki regulują odrębne przepisy.
3. Obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin zajęć sportowych wynosi 10 godzin.
§ 5
Oddział
1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły dla dzieci i młodzieży jest oddział. Liczba uczniów w oddziale będzie wynosić od 18 do 30.
2. Klasy realizują program szkolenia sportowego równolegle z programem kształcenia w klasach I, II, III Gimnazjum.
3. Oddział można dzielić na grupy na zajęciach z języków obcych i informatyki oraz na zajęciach, dla których z treści programu nauczania wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń laboratoryjnych, na zajęciach z języków obcych oraz informatyki, z zastrzeżeniem ust. 2.
4. Podział na grupy stosuje się na zajęciach z informatyki i wychowania fizycznego oraz podczas ćwiczeń (w tym) laboratoryjnych w oddziałach liczących powyżej 30 uczniów
- w przypadku oddziałów liczących odpowiednio mniej niż 24 uczniów lub mniej niż 30 uczniów podziału na grupy na zajęciach, o których mowa w ust. 3, można dokonywać za zgodą organu prowadzącego szkołę
- zajęcia wychowania fizycznego prowadzone są w grupach liczących od 12 do 26 uczniów (oddzielnie z dziewczętami i chłopcami).
§ 6
Forma pracy szkoły
1. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczne i wychowawcze prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym.
2. Godzina lekcyjna trwa 45 minut.
3. Rok szkolny dzieli się na dwa semestry:
- I semestr kończy się w każdy piątek przedostatniego tygodnia stycznia
- zakończenie II semestru wynika z organizacji roku szkolnego, który określa MENiS.

§ 7
Nauczanie w klasach dwujęzycznych
W Gimnazjum nie prowadzi się klas dwujęzycznych.

§ 8
Oddziały przysposabiające do pracy
W Gimnazjum oddziałów przysposabiających do pracy nie prowadzi się.§ 9
Świetlica
1. Dla uczniów którzy muszą dłuższy czas przebywać w szkole ze względu na czas pracy ich rodziców lub dojazd do szkoły, szkoła organizuje świetlicę.
2. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych. Liczba uczniów w grupie nie powinna przekraczać 25.
3. Pracę świetlicy organizuje kierownik świetlicy powoływany przez dyrektora szkoły.
4. Wychowawcy świetlicy organizują dla wychowanków zajęcia sportowo - rekreacyjne, dydaktyczne, pomagają w przygotowaniu do lekcji i wykonywaniu zadań domowych, koordynują dowożenie, dojazdy i odjazdy dzieci ze szkoły, nadzorują dożywianie w stołówce szkolnej, współpracują z wychowawcami, nauczycielami i pedagogiem szkolnym oraz rodzicami w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.

§ 10
Organizacja biblioteki
1. Biblioteka funkcjonuje we wszystkie dni tygodnia nauki.
2. Zadania nauczyciela biblioteki określa program pracy biblioteki szkoły.
3. Opracowanie sposobu korzystania z księgozbiorów (wypożyczanie, prowadzenie zajęć czytelniczo-informacyjnych).
Zadania biblioteki:
1. Gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie materiałów bibliotecznych.
2. Obsługa użytkowników poprzez udostępnianie zbiorów oraz prowadzenie działalności informacyjnej.
3. Zaspokajanie zgłaszanych przez użytkowników (uczniów i nauczycieli) potrzeb czytelniczych i informacyjnych.
4. Podejmowanie - zgodnie z obowiązującymi w szkole programami i planami nauczania - różnorodnych form pracy z zakresu edukacji czytelniczej i medialnej, wspieranie nauczycieli w realizacji ich programów nauczania.
5. Przysposobienie uczniów do samokształcenia, działania na rzecz przygotowania uczniów do korzystania z różnych mediów, źródeł informacji, bibliotek.
6. Rozbudzanie zainteresowań czytelniczych i informacyjnych uczniów, kształtowanie ich kultury czytelniczej. Zaspokajanie potrzeb kulturalno-rekreacyjnych.
7. Pełnienie funkcji ośrodka informacji o materiałach dydaktycznych gromadzonych w szkole.

§ 11
Internat
W Gimnazjum nie utworzono internatu.

§ 12
Arkusz organizacji Gimnazjum
1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji gimnazjum opracowany przez dyrektora szkoły z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania, o którym mowa w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania - do dnia 30 kwietnia każdego roku. Arkusz organizacji gimnazjum zatwierdza organ prowadzący szkołę do dnia 30 maja danego roku.
2. W arkuszu organizacji Gimnazjum umieszczone są następujące dane:
- liczba pracowników szkoły, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze,
- ogólna liczba godzin zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę,
- tygodniowy rozkład zajęć – zajęcia obowiązkowe i nadobowiązkowe.
§ 13
Zakres zadań nauczycieli oraz innych pracowników
Obowiązki pracownicze nauczyciela i pozostałych pracowników określa Karta Nauczyciela i Kodeks Pracy z art. 100 kp wynika, że pracownik:
1. jest obowiązany przestrzegać czasu pracy ustalonego w instytucji,
2. winien przestrzegać regulaminu pracy i ustalonego w zakładzie porządku,
3. ma obowiązek przestrzegać przepisów oraz zasad bhp, a także przepisów przeciwpożarowych,
4. ma dbać o dobro zakładu pracy, chronić jego mienie, zachować w tajemnicy informacje, których ujawnienie może narazić dobra osobiste lub interes pracodawcy, ma obowiązek przestrzegać tajemnicy określonej w odrębnych przepisach oraz przestrzegać zasad współżycia społecznego,
5. rzetelnie realizować podstawowe funkcje szkoły - dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą,
6. dążyć do pełni rozwoju osobowości ucznia i własnej,
7. kształcić i wychowywać młodzież w duchu umiłowanie Ojczyzny, poszanowanie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,
8. wychowywać w duchu humanizmu, tolerancji, wolności sumienia, sprawiedliwości społecznej i szacunku do pracy,
9. dbać o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów oraz nauk patrona szkoły Jana Pawła II,
10. kierować się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską z poszanowaniem godności ucznia,
11. prowadzić pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą i być odpowiedzialnym za jakość tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych opiece uczniów,
12. Do innych zadań i obowiązków nauczycieli należą:
a) prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych oraz odpowiedzialność za jakość i wyniki pracy. Dz. Ust. 65/92,
b) doskonalenie umiejętności mówienia, słuchania, czytania, pisania, odbioru różnorodnych tekstów kultury; opis języka wspomagający umiejętności ucznia,
c) motywowanie do poznawania literatury oraz różnorodnych tekstów kultury wzbogacających wiedzę ucznia o człowieku, życiu i świecie z perspektywy współczesności i z odniesieniem do przeszłości,
d) tworzenie sytuacji, w których uczenie się języka następuje przez świadome i refleksyjne jego używanie (bez nawarstwienia teoretycznej, abstrakcyjnej wiedzy o systemie językowym),
e) pobudzanie postaw kreatywnych ucznia w procesie zdobywania umiejętności i gromadzenia wiedzy,
f) integrowanie różnych zakresów doświadczeń kulturowych; przybliżanie uczniom różnorodnych tekstów kultury w perspektywie wiedzy o człowieku i świecie, uczestnictwa w kulturze współczesnej i praktyce społecznej komunikacji oraz obcowania z tradycją,
g) wspomaganie uczniów w procesie rozpoznawania i rozumienia wartości oraz w osobistym wysiłku tworzenia wewnętrznie akceptowanej ich hierarchii,
h) wprowadzanie uczniów w technikę uczenia się i wyposażenie ich w narzędzia samodzielnej pracy umysłowej,
i) odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów na lekcjach, przerwach oraz podczas zorganizowanych imprez pozalekcyjnych,
j) prawidłowe realizowanie procesu dydaktyczno - wychowawczego i opiekuńczego,
k) bezstronność i obiektywizm w ocenianiu uczniów wg ustalonych kryteriów oceniania,
l) udzielanie pomocy w przezwyciężaniu problemów i niepowodzeń szkolnych oraz w rozwiązywaniu konfliktów poprzez rozmowy indywidualne z uczniami rodzicami, pomoc na zajęciach pozalekcyjnych,
m) wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności oraz zainteresowań we współdziałaniu z pedagogiem szkolnym i wychowawcami,
n) przekazywanie na początku roku szkolnego rodzicom i uczniom celów i zadań dydaktyczno-wychowawczych klasy i szkoły,
o) sukcesywne podnoszenie kwalifikacji i doskonalenie warsztatu pracy,
p) nadzór nad właściwym wykorzystaniem pomocy dydaktycznych i sprzętu szkolnego.
§ 14
Tworzenie stanowisk wicedyrektorów i innych stanowisk kierowniczych
1. W gimnazjum utworzono dwa stanowiska wicedyrektorów oraz jedno stanowisko kierownika świetlicy.
2. Dyrektor szkoły, za zgodą organu prowadzącego, może tworzyć dodatkowe stanowiska wicedyrektorów lub inne stanowiska kierownicze.

§ 15
Oddziały specjalne
W Gimnazjum nie zostały utworzone oddziały specjalne.

§ 16
Zespoły
1. Powołano zespoły nauczycielskie, których zadaniem jest ustalenie i ewaluacja szkolnego zestawu programów, o którym mowa w przepisach w sprawie warunków i trybu dopuszczania do użytku szkolnego programów nauczania oraz wykazów tych programów.
2. Powołano zespół wychowawczy.
3. Powołano zespoły przedmiotowe.
4. Pracą zespołu kieruje przewodniczący wyłoniony spośród członków zespołu.
5. Zadania zespołu wychowawczego:
a) udział w opracowywaniu propozycji szczegółowych zasad wewnątrzszkolnego systemu oceniania uczniów zgodnie z odrębnymi przepisami,
b) udział w realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych i profilaktycznych szkoły.
6. Do zadań zespołów przedmiotowych należy:
- konstruowanie szkolnego zestawu programów nauczania
- integracji międzyprzedmiotowej
- szkolnego systemu oceniania
- programów wychowawczych
- przeprowadzenie ewaluacji wewnątrzszkolnych programów, systemów oceniania
- organizowanie i prowadzenie krótkich form szkoleniowych,
- dążenie do poprawy relacji międzyludzkich, doradztwa koleżeńskiego i rozwoju współpracy,
- promowanie innowacji pedagogicznych, upowszechnienie alternatywnych programów, nowoczesnych metod i technik pracy.

§ 17
Obowiązki nauczycieli-wychowawców
1. Oddziałem opiekuje się nauczyciel wychowawca.
2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej wskazane jest, aby wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego.
3. Obowiązki wychowawców:
- sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami,
- tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie,
- inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów,
- pomoc w rozwiązywaniu konfliktów uczniowskich:
uczeń - uczeń , uczeń – nauczyciel
- otacza indywidualną opieką każdego wychowanka,
- planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami:
a) różne formy życia zespołowego, kształtujące osobowość jednostki
i integrujące zespół uczniowski
b) ustala treści i formy zajęć wychowawczo-opiekuńczych na godzinach do
dyspozycji wychowawcy,
- współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie (oddziale), uzgadniając z nimi i koordynując ich działania wychowawcze wobec uczniów tej klasy,
- utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów, w celu:
a) poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo-wychowawczych ich dzieci
b) udzielania pomocy w ich działaniach wychowawczych wobec dzieci
c) włączania ich w sprawy życia klasy i szkoły,
- współpracuje z pedagogiem szkolnym i innymi specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc,
- korzysta w swej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej dyrektora, wicedyrektorów oraz przedstawicieli instytucji oświatowych i naukowych.
§ 18
Rodzaje nagród, kar, przeniesienia ucznia oraz warunki pobytu
w gimnazjum
I Rodzaje nagród i kar stosowane wobec uczniów oraz tryb odwoływania się od kar:
Nagrody i kary
1. Uczeń może być nagradzany za:
- wyróżniającą naukę i pracę społeczną
- wzorowe zachowanie
- pracę społeczną na rzecz szkoły lub środowiska
- wybitne osiągnięcia
2. Rodzaje nagród:
- wyróżnienie ustne przez wychowawcę klasy
- wyróżnienie ustne na apelu szkolnym
- dyplom dla ucznia
- świadectwo z wyróżnieniem
- list pochwalny dla rodziców
- uznanie w formie nagrody książkowej lub rzeczowej
3. Rodzaje kar:
- upomnienie przez wychowawcę klasy
- utrata przywilejów (udział w dyskotekach, wycieczkach, korzystanie ze szczęścliwego numerka itp.)
- upomnienie przez Radę Samorządu Uczniowskiego
- upomnienie przez dyrektora szkoły
- udzielenie nagany przez dyrektora z powiadomieniem rodziców
- przeniesienie do innej równoległej klasy
- przeniesienie do innej szkoły za zgodą kuratora.
Tryb odwoływania się od kary
1. Udzielonej przez nauczyciela (wychowawcę) - do Samorządu Uczniowskiego lub dyrektora szkoły,
2. Udzielonej przez dyrektora do Kuratora lub Rzecznika Praw Ucznia.
Warunki pobytu w szkole zapewniające uczniom bezpieczeństwo, ochronę przed przemocą, uzależnieniami, demoralizacją oraz innymi przejawami patologii społecznej.
II Przeniesienie przez dyrektora gimnazjum za zgodą kuratora ucznia do innego gimnazjum.
Dyrektor gimnazjum może wystąpić do kuratora oświaty z wnioskiem o przeniesienie uczniów do innego gimnazjum w następujących przypadkach:
- gdy wobec ucznia zastosowano wszystkie kary, a jego zachowanie nie uległo poprawie w ciągu roku szkolnego
- w przypadku, gdy jest stanowczy sprzeciw rodziców uczniów, do której uczęszcza uczeń zachowujący się nagannie
III Warunki pobytu w gimnazjum zapewniające uczniom bezpieczeństwo:
- stworzenie warunków do opieki zdrowotnej
- stworzenie warunków do rozwoju fizycznego, psychicznego, duchowego, moralnego i społecznego
- dziecko ma prawo do nauki na zasadzie równych szans
- nauka dziecka jest ukierunkowana na:
a) rozwijanie w jak najpełniejszym zakresie osobowości talentów oraz zdolności umysłowej i fizycznej dziecka
b) rozwijanie w dziecku szacunku dla praw człowieka i podstawowych swobód
c) rozwijanie w dziecku szacunku dla jego rodziców, jego tożsamości kulturowej, języka i wartości dla wartości narodowych kraju
d) przygotowanie dziecka do odpowiedzialnego życia w wolnym społeczeństwie w duchu zrozumienia, pokoju i tolerancji.
§ 18a.
Szczegółowe zasady rekrutacji uczniówdo gimnazjum
1. Do klasy pierwszej gimnazjum prowadzonego przez gminę przyjmuje się:
1) z urzędu - absolwentów sześcioletnich szkół podstawowych zamieszkałych w obwodzie gimnazjum,
2) na prośbę rodziców (prawnych opiekunów) - absolwentów sześcioletnich szkół podstawowych zamieszkałych poza obwodem danego gimnazjum, w przypadku gdy gimnazjum dysponuje wolnymi miejscami.
2. W przypadku większej liczby kandydatów spoza obwodu danego gimnazjum prowadzonego przez gminę oraz w przypadku gimnazjum publicznego innego niż wymienione w ust. 1, listę przyjętych ustala się na podstawie kryteriów określonych przez gimnazjum, uwzględniających oceny i inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia sześcioletniej szkoły podstawowej.
3. Kryteria, o których mowa w ust. 2, podaje się do wiadomości kandydatom w terminie ustalonym przez dyrektora gimnazjum.


§ 18 b.
Prawa ucznia
Uczeń ma prawo do:
1. właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami pracy umysłowej,
2. opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę i poszanowanie jego godności,
3. korzystania z pomocy stypendialnej bądź doraźnej,
4. życzliwego, podmiotowego traktowania
5. swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły, a także światopoglądowych i religijnych - jeśli nie narusza tym dobra innych osób,
6. rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów na lekcjach i zajęciach pozalekcyjnych,
7. sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz sposobów kontroli postępów w nauce określonych w wewnętrznym systemie oceniania,
8. pomocy nauczyciela przedmiotu w przypadku trudności w nauce,
9. korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego i zawodowego,
10. korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki,
11. wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszanie się w organizacjach działających w szkole,
12. wydawania opinii poprzez przedstawicieli samorządu uczniowskiego o pracy nauczycieli podlegających ocenie.
Uczeń ma obowiązek:
1. przestrzegania postanowień zawartych w statucie szkoły, wewnątrzszkolnym systemie oceniania i programie wychowawczym szkoły,
2. systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach szkolnych i w życiu szkoły,
3. przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły,
4. odpowiedzialności za własne życie, zdrowie i higienę oraz rozwój psychofizyczny, (zabrania się noszenia kolczyków na ciele, m.in. na twarzy; w sytuacji gdy prawny odpiekun wyrazi pisemną zgodę na noszenie wspomnianych akcesoriów, będzie to dopuszczalne)
5. poszanowania mienia szkolnego,
6. dbałości o ład i porządek w szkole.
1. Pełnienie dyżurów w czasie przerw przez nauczycieli i samorząd uczniowski.
2. Zapobieganie agresji i przemocy wśród uczniów
- współpraca z ośrodkiem profilaktyki i uzależnień
- realizacja programów profilaktycznych
3. Prelekcje, pogadanki z młodzieżą na temat:
a) zachowania się w sytuacjach zagrożenia,
b) profilaktyki uzależnień (alkoholizm, narkomania, nikotynizm).
4. Zacieśnienie współpracy z rodzicami.

§ 19

Pieczęcie Gimnazjum

Gimnazjum używa pieczęci urzędowej, zgodnie z odrębnymi przepisami.
Szkoła posługuje się pieczęcią okrągłą:

Zespół Szkół im. Jana Pawła II
Gimnazjum w Czerskui stemplem prostokątnym o treści:
Zespół Szkół im. Jana Pawła II
Gimnazjum
ul. Kościuszki 6
89-650 Czersk
tel/fax (052) 3984233


§ 20
Dokumentacja Gimnazjum
1. Gimnazjum prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
2. Zasady gospodarki finansowej gimnazjum określają odrębne przepisy.
3. Gimnazjum jest jednostką budżetową Gminy Czersk.


Uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 11.09.2002 r.zatwierdzono Statut Szkoły.

Zatwierdzono na posiedzeniu Rady Szkoły w dniu 18.09.2002 r.

Zatwierdzono na posiedzeniu Samorządu Uczniowskiego 18.09.2002 r.

Zmiany dotyczące organizacji roku szkolnego zatwierdzono na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 22.09.2003 r. oraz na posiedzeniu Rady Szkoły w dniu 18.06.2003 r.

Załączniki:
- Projekt organizacyjny szkoły
- Wewnątrzszkolny system oceniania i klasyfikowania
- Program wychowawczy gimnazjum
- Regulamin Rady Pedagogicznej
- Regulamin Rady Szkoły
- Regulamin Samorządu Uczniowskiego
- Regulamin pracy