Gmina Czersk

Zarządzenia Burmistrza Czerska 2002-2006:

Zarządzenie Nr 0152/1/02 w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Czersk na 2003 rok i informacji o stanie mienia gminnego
Zarządzenie Nr 0152/2/02 w sprawie wprowadzenia w życie instrukcji inwentaryzacyjnej
Zarządzenie Nr 0152/3/02 w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji, powołania komisji inwentaryzacyjnej i zespołów spisowych
Zarządzenie Nr 0152/4/02 w sprawie przyjęcia materiałów na sesję Rady Miejskiej w Czersku
Zarządzenie nr 0152/5/02 w sprawie ustalenia liczby zastępców Burmistrza Czerska?Zarządzenie nr 0152/6/02 w sprawie uchwalenia stawki czynszu za 1 m 2 powierzchni użytkowej w lokalach wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Czersk
Zarządzenie nr 0152/7/02 w sprawie powołania zastępcy Burmistrza Czerska
Zarządzenie nr 0152/8/02 w sprawie oddania w użyczenie na rzecz PKO BP S.A. oddział w Chojnicach nieruchomości położonej w Czersku
Zarządzenie nr 0152/9/02 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym działek Nr 2261, 2246, 2244/1 i 2244/3 położonych w Czersku
Zarządzenie nr 0152/10/02 w sprawie zmiany budżetu gminy Czersk na 2002 rok
Zarządzenie Nr 0152/11/02 w sprawie powołania pełnomocnika Burmistrza do spraw Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz upooważnienia do podpisywania opinii Komisji w sprawach wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
Zarządzenie nr 0152/12/02 w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Zarządzenie nr 0152/13/02 w sprawie powołania pełnomocnika do spraw mieszkaniowych
Zarządzenie Nr 0152/14/02 w sprawie przyjęcia materiałów na sersję Rady Miejskiej w Czersku
Zarządzenie nr 0152/15/02 w sprawie powołania doraźnego zespołu w celu podejmowania czynności formalnych, organizacyjnych, przygotowawczych, opiniodawczych i koordynacyjnych związanych z programem SAPARD
Zarządzenie nr 0152/16/02 w sprawie zwołania zebrań mieszkańców osiedli i sołectw Zarządzenie nr 0152/17/02 w sprawie zmiany budżetu gminy czersk na 2002 rok
Zarządzenie nr 0152/18/02 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji użyczonego sprzętu obrony cywilnej i powołania komisji inwentaryzacyjnej
Zarządzenie nr 0152/19/02 w sprawie wykupu nieruchomości Nr 176/4 w Czersku
Zarządzenie nr 0152/20/02 w sprawie zmiany układu wykonawczego gminy Czersk na 2002 rok
Zarządzenie nr 0152/21/02 w sprawie zmiany budżetu gminy Czersk na 2002 rok
Zarządzenie Nr 0152/22/02 w sprawie wypłaty odszkodowania za grunty pod drogą w Czersku
Zarządzenie Nr 0152/23/02 w sprawie przprowadzenie inwentaryzacji środków pieniężnych, tj. gotówki w kasie oraz czeków oraz dowodów przychodu i rozchodu, depozytów
Zarządzenie nr 0152/24/03 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Komisji ds. Mieszkaniowych Gminy Czersk
Zarządzenie nr 0152/25/03 w sprawie powołania komisji do dokonania oceny kwalifikacyjnej pracowników mianowanych
Zarządzenie nr 0152/26/03 w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Czersku
Zarządzenie Nr 0152/27/02 w sprawie zmiany budżetu gminy Czersk na 2002 rok
Zarządzenie nr 0152/28/03 w sprawie przekazania w zarządzenie Administracji Zasobów Kominalnych w Czersku budynku położonego w Zapędowie, stanowiącego własność gminy Czersk
Zarządzenie Nr 0152/29/03 w sprawie określenia układu wykonawczego budżetu gminy Czersk na 2003 rok
Zarządzenie nr 0152/30/02 w sprawie powołania Komisji ds. mieszkaniowych Gminy Czersk
Zarządzenie nr 0152/31/03 w sprawie Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Czersku
Załącznik do zarządzenia nr 0152/31/03 Regulamin pracy Urzędu Miejskiego
Zarządzenie nr 0152/32/03 w sprawie oddania w dzierżawę obiektów oczyszczalni ścieków w Rytlu
Zarządzenie Nr 0152/33/03 w sprawie ustalenia wartości lokalu mieszkalnego w Czersku przy ulicy Towarowej 5
Zarządzenie nr 0152/34/03 w sprawie określenia układu wykonawczego Urzędu Miejskiego w Czersku
Zarządzenie nr 0152/35/03 w sprawie określenia kwoty wydatków na jednego ucznia w szkole, w celu naliczenia dotacji dla podmiotu prowadzącego szkołę publiczną
Zarządzenie nr 0152/36/03 w sprawie wykupu 3/5 części nieruchomości nr 343 w Czersku
Zarzadzenie Nr 0152/37/03 w sprawie powołania zespołu do spraw weryfikacji taryf za wodę i odprowadzanie ścieków
Zarządzenie nr 0152/38/03 w sprawie zatwierdzenia planu kontroli finansowej w jednostkach organizacyjnych gminy na pierwsze półrocze 2003 roku
Zarządzenie Nr 0152/39/03 w sprawie harmonogramu dochodów i wydatków na 1 kwartał 2003 roku gminy Czersk
Zarządzenie Nr 0152/40/03 w sprawie kontroli i realizacji zadań obrony cywilnej w instytucjach, zakladach społecznych, organizacjavh ratowniczych i innych jednostkach organizacyjnych działających na obszarze gminy Czersk
Zarządzenie Nr 0152/41/03 w sprawie przyjęcia na rzecz gminy Czersk nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa
Zarządzenie nr 0152/42/03 w sprawie weryfikacji wniosku ZUK SP. z o.o. w czersku o zatwierdzenie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków
Zarządzenie nr 0152/43/03 w sprawie przyjęcia materiałów na sesję Rady Miejskiej w Czersku
Zarządzenie nr 0152/44/03 w sprawie powołania komisji przetargowej dla przetargu na wykonanie zadań pn. budowa drogi gminnej Będźmierowice - Klaskawa, realizowanej w ramach programu SAPARD
Zarządzenie nr 0152/45/03 w sprawie powołania komisji przetaergowej dla przetargu na wykonanie zadań pn. budowa sieci kanalizacyjnej oraz sieci wodociągowej wraz ze stacją uzdatniania wody w miejscowościach Rytel - Młynki
Zarządzenie nr 0152/46/03 w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości dla budżetu gminy czersk dla Urzedu Miejskiego w czesrku oraz dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czersku jako jednostek budżetowych
Zarządzenie nr 0152/47/03 w sprawie określenia kwoty zwrotu za indywidualnie ponoszone koszty dla rodziców realizaujących we własnym zakresie dowożenie dzieci do szkół
Zarządzenie nr 0152/48/03 w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego w Czersku, przy ulicy Przytorowej 3
Zarządzenie nr 0152/49/03 w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego w Czersku, przy ulicy Kętej 8
Zarządzenie nr 0152/50/03 w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego w Kamionce 14
Zarządzenie nr 0152/51/03 w sprawie zmiany układu wykonawczego gminy na 2003 rok
Zarządzenie nr 0152/52/03 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0152/6/02 w sprawie uchwalenia stawki czynszu za 1 m 2 powierzchni użytkowej w lokalach wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Czersk
Zarządzenie Nr 0152/53/03 w sprawei sprawozdnia rocznego z wykonania budżetu za 2002 rok
Zarządzenie nr 0152/54/03 w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym działki nr 2651/2 położonej w Czersku
Zarządzenie nr0152/55/03 w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności Społecznych rad Programowych Ośrodków Kultury w Czersku, Rytlu i Łęgu
Zarządzenie Nr 0152/56/03 w sprawie przyjęcia materiałów na sesję Rady Miejskiej w Czersku
Zarządzenie Nr 0152/57/03 w sprawie zmiany budżetu gminy Czersk na 2003 rok
Zarządzenie Nr 0152/58/03 w sprawie określenia harmonogramu dochodów i wydatków budżetowych na II kwartał 2003 roku gminy Czersk
Zarządzenie Nr 0152/59/03 w sprawie obiegu i kontroli dokumentów księgowych
Zarządzenie Nr 0152/60/03 w sprawie przyjęcia materiałów na sesję Rady Miejskiej w Czersku
Zarządzenie nr 0152/61/03 w sprawie zmiany budżetu gminy czersk na 2003 rok
Zarządzenie nr 0152/62/03 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0152/30/03 dotyczącego powołania Komisji ds. mieszkaniowych gminy Czersk
Zarządzenie nr 0152/63/03 w sprawie ustalenia instrukcji dotyczącej organizacji i zakresu działania Archiwum Zakładowego Aktowego Urzędu Miejskiego w Czersku
Zarządzenie nr 0152/64/03 w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej kieorwnikom gminnych jednostek organizacyjnech posiadających osobowość prawną oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody
Załącznik do zarządzenia 0152-64/03
Zarządzenie nr 0152/65/03 w sprawie przyjęcia materiałów na sesję Rady Miejskiej w Czersku
Zarządzenie nr 0152/66/03 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji oraz powołania Komisji Inwentaryzacyjnej dla zewidencjonowania wyposażenia budynku przy ulicy Dworcowej (były hotel)
Zarządzenie Nr 0152/67/03 w sprawei zatwierdzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Zarządzenie Nr 0152/68/03 w sprawie trybu ogłaszania informacji w Biuletynie Informacji Publicznej
Zarządzenie Nr 0152/69/03 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Ośrodka Kultrury w Czersku
Zarządzenie Nr 0152/70/03 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Ośrodka Kultrury w Łęgu
Zarządzenie Nr 0152/71/03 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Ośrodka Kultrury w Rytlu
Zarządzenie Nr 0152/72/03 w sprawie powołania członków obwodowych komisji ds. referendum ogólnokrajowego
Zarządzenie nr 0152/73/03 w sprawei wyznaczenia przedstawicieli w celu ochrony zamkniętych lokali obwodowych komisji do spraw referencum w czasie przerwy w głosowaniu
Zarządzenie nr 0152/74/03 w sprawie upoważnienia do wydawania zarządzeń w sprawach bieżących gminy
Zarządzenie nr 0152/75/03 w sprawie upoważnienia do podpisywania umów
Zarządzenie Nr 0152/76/03 w sprawie organizacji systemu wykrywania i alarmowania w gminie Czersk zmiana instrukcji kancelaryjnej
Zarządzenie Nr 77/03 w sprawie zmiany budżetu gminy Czersk na 2003 rok
Zarządzenie Nr 78/03 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym 32 działaek położonych we wsi Wojtal
Zarządzenie nr 79/03 w sprawie przyjęcia materiałów na sesję Rady Miejskiej w Czersku
Zarządzenie Nr 80/03 w sprawie l skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości Nr 374/3 położonej we wsi Wojtal
Zarządzenie Nr 81/03 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym działki nr 2216/2 połozonej w Czersku
Zarządzenie Nr 82/03 w sprawei zmiany planu wydatków i dochodów budżetowych gminy Czersk w 2003 roku
Zarządzenie Nr 83/03 w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie zaliczenia dróg do kategorii dróg powiatowych
Zarządzenia Nr 84/03 w sprawie powoiłania komisji ds. odbioru inwestycji
Zarządzenie nr 85/03 w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego w Czersku przy ulicy Dworcowej 14
Zarządzenie nr 86/03 w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego w Czersku przy ulicy Dworcowej 14
Zarządzenie nr 87/03 w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego w Czersku przy ulicy Dworcowej 14
Zarządzenie nr 88/03 w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego w Łęgu przy ulicy Kościelnej 8
Zarządzenie nr 89/03 w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego w Łęgu przy ulicy Kościelnej 8
Zarządzenie Nr 90/03 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
Zarządzenie Nr 91/03 w sprawie zmiany harmonogramu dochodów i wydatków budżetowych na III kwartał 2003 roku gminy Czersk
Zarządzenie Nr 92/03 w sprawie określenia harmonogramu dochodów i wydatków budżetowych na III kwartał 2003 roku gminy Czersk
Zarządzenie Nr 93/03 w sprawie zaciągnięcia kredytu
Zarządzenie nr 94/03 w sprawie zmiany budżetu gminy Czersk na 2003 rok
Zarządzenie Nr 95/03 w sprawie powołania komisji ds. odbioru inwestycji Zarządzenie Nr 96/03 w sprawie powołania komisji ds. odbioru inwestycji
Zarządzenie Nr 97/03 w sprawie zatwierdzenia planu kontroli finansowej w jednostkach organizacyjnych gminy na drugie półrocze 2003 roku
Zarządzenie Nr 98/03 w sprawie wykupu działki nr 770/1 w Rytlu
Zarządzenie Nr 99/03 w sprawie rozpatrzenia zarzutów wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu urządzeń obsługi komuikacyjnej z dystrybutorem gazu płynnego przy ulicy Cmentarnej w mieście Czersk (obejmującego) w obrębie Czerska działkę nr 495/2
Zarządzenie Nr 100/03 w sprawie przyjęcia materiałów na sesję Rady Miejskiej oraz wystąpienia z wnioskiwem o zwołanie sesji Rady Miejskiej w Czersku
Zarządzenie Nr 101/03 w sprawie zasad wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań i zasad dokonywania wydatków
Zarządzenie Nr 102/03 w sprawie przyjęcia materiałów na sesję Rady Miejskiej w Czersku
Zarządzenie Nr 103/03 w sprawie zmiany budżetu gminy Czersk na 2003 rok
Zarządzenie Nr 104/03 w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego w Czersku przy ulicy Krętej 8
Zarządzenie Nr 105/03 w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego w Czersku przy ulicy Staregu Urzędu 24
Zarządzenie Nr 106/03 w sprawie przyjęcia materiałów na sesję Rady Miejskiej w Czersku
Zarządzenie Nr 107/03 w sprawie wykazu zadań własnych gminy na rok budżetowy 2004, zleconych do realizacji przez jednostki nie zaliczane do sektrora finansów publicznych
Zarządzenie Nr 108/03 wsprawie określenia podstawowych paramentrów do prac nad projektem budżetu na 2004 rok
Zarządzenie nr 109/03 w sprawie odwołania kierownika Ośrodka Kultury w Łęgu
Zarządzenie Nr 110/03 w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Czersk za pierwsze półrocze 2003 roku
Zarządzenie Nr 111/03 w sprawie sprzedaży działek w trybie bezprzetargowym
Zarządzenie nr 112/03 w sprawie zmiany budżetu gminy Czersk
Zarządzenie Nr 113/03 w sprawie przyjęcia materiałów na sesję Rady Miejskiej w Czersku oraz akceptacji wniosku o zwołanie sesji Rady Miejskiej w Czersku
Zarządzenie Nr 114/03 w sprawie zmiany budżetu gminy Czersk na 2003 rok
Zarządzenie Nr 115/03 w sprawie przyjęcia materiałów na sesję Rady Miejskiej w Czersku
Zarządzenie Nr 116/03 w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego w Czersku przy ulicy Kościuszki 15
Zarządzenie Nr 117/03 w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego w Czersku przy ulicy Batorego 14
Zarządzenie Nr 118/03 w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego we Czersku przy ulicy Przytorowej 3
Zarządzenie Nr 119/03 w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego w Czersku przy ulicy 21 lutego 2
Zarządzenie Nr 120/03 w sprawie sprzedaży działek w trybie bezprzetargowym
Zarządzenie Nr 121/03 w sprawie sprzedaży działki w trybie bezprzetargowym
Zarządzenie Nr 122/03 w sprawie określenia harmonogramu dochodów i wydatków budżetowych na IV kwartał 2003 roku gminy Czersk
Zarządzenie Nr 123/03 w sprawie zmiany budżetu gminy Czersk na 2003 rok
Zarządzenie Nr 124/03 w sprawie nieodpłatnego przekazania w zarządzanie Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Czersku budynku wraz z pomieszczeniami położonego w Czersku przy ulicy Kościuszki 6
Zarządzenie Nr 125/03 w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Miejskiego
Zarządzenie Nr 126/03 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym działki Nr 1810/15 położonej w Czersku
Zarządzenie Nr 127/03 w sprawie zmiany układu wykonawczego gminy Czersk na 2003 r.
Zarządzenie Nr 128/03 w sprawie wypłaty odszkodowania za grunty pod drogą
Zarządzenie Nr 129/03 w sprawie przyjęcia materiałów na sesję Rady Miejskiej w Czersku
Zarządzenie Nr 130/03 w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji, powołania komisji inwentaryzacyjnej i zespołów spisowych
Zarządzenie Nr 131/03 w sprawie oddania w użyczenie części nieruchomości nr 2059/14 położonej przy ul. Zacisze w Czersku
Zarządzenie Nr 132/03 w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego w budynku przy ul. Kościuszki 15 w Czersku
Zarządzenie Nr 133/03w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego w budynku przy ul. Dworcowej 12 w Czersku
Zarządzenie nr 134/03 w sprawie zmiany budżetu gminy Czersk na 2003 rok?Zarządzenie Nr 135/03 w sprawie zmiany budżetu gminy Czersk na 2003 rok
Zarządzenie Nr 136/03 w sprawie przyjęcia materiałów na sesję Rady Miejskiej w Czersku
Zarządzenie Nr 137/03 w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji użyczonego sprzętu obrony cywilnej i powołaniu komisji inwentaryzacyjnej
Zarządzenie Nr 138/03 w sprawie zatwierdzenia projektów uchwał Rady Miejskiej w Czersku
Zarządzenie Nr 139/03 w sprawie powołania zespołu dla koordynacji zadań związanych z pozyskiwaniem środków z funduszu pomocowych Unii Europejskiej
Zarządzenie Nr 140/03 w sprawie zmiany budżetu gminy Czersk na 2003 rok
Zarządzenie Nr 141/03 w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym działki nr 230/4 położonej w Czersku
Zarządzenie Nr 142/03 w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym dzialki nr 1273/2 połozonej w Czersku
Zarządzenie Nr 143/03 w sprawie zamiany prawa własności działki nr 222/46 położonej w Wojtalu na prawo własności działki nr 22/1, położonej w Odrach
Zarządzenie Nr 144/03 w sprawie sprzedaży działki nr 1810/58 w Czersku w trybie bezprzetargowym
Zarządzenie Nr 145/03 w sprawie sprzedaży działki nr 1810/72 w Czersku w trybie bezprzetargowym
Zarządzenie Nr 146/03 w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego w Czersku przy ul. Królowej Jadwigi 9
Zarządzenie Nr 147/03 w sprawie ustalenia stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej w lokalach wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Czersk
Zarządzenie Nr 148/03 w sprawie przyjęcia projektu budżetu gminy Czersk na 2004 rok i informacji o stanie mienia gminnego
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 148/03 - projekt Uchwały Rady Miejskiej w sprawie budżetu gminy na 2004 r.
Załącznik Nr 1 do projektu Uchwały Rady Miejskiej
Załacznik Nr 2 do projektu Uchwały Rady Miejskiej
Załącznik Nr 3 do projektu Uchwały Rady Miejskiej
Załacznik Nr 4 do projektu Uchwały Rady Miejskiej
Załącznik Nr 5 do projektu Uchwały Rady Miejskiej
Załącznik Nr 6 do projektu Uchwały Rady Miejskiej
Załącznik Nr 7 do projektu Uchwały Rady Miejskiej
Załącznik Nr 8 do projektu Uchwały Rady Miejskiej
Załącznik Nr 9 do projektu Uchwały Rady Miejskiej
Załącznik Nr 10 do projektu Uchwały Rady Miejskiej
Załącznik Nr 11 do projektu Uchwały Rady Miejskiej
Załącznik Nr 12 do projektu Uchwały Rady Miejskiej
Załącznik Nr 13 do projektu Uchwały Rady Miejskiej
Objaśnienia do projektu budżetu?Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 148/03 - informacja o stanie mienia komunalnego
Zarządzenie Nr 149/03 w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego w Czersku przy ul. Dworcowej 12
Zarządzenie Nr 150/03 w sprawie sprzedaży działki nr 1810/23 w Czersku w trybie bezprzetargowym
Zarządzenie Nr 151/03 w sprawie zasad finansowania i realizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Czersk
Zarządzenie Nr 152/03 w sprawie szczegółowych zasad i trybu realizacji wydatków dokonywanych w ramach środków jednostek pomocniczych gminy Czersk
Zarządzenie Nr 153/03 w sprawie przekazania samochodu pożarniczego "Żuk" z jednostki OSP Malachin do jednostki OSP Mokre
Zarządzenie Nr 154/03 w sprawie przekazania samochodu pożarniczego "Żuk" z jednostki OSP Mokre do jednostki OSP Stare Prusy
Zarządzenie Nr 155/03 w sprawie przekazania samochodu ratownictwa drogowego "Polonez" z jednostki OSP Czersk do Jednostki OSP Rytel
Zarządzenie Nr 156/03 w sprawie zmiany budżetu gminy Czersk na 2003 rok
Zarzadzenie Nr 157/03 w sprawie przekazania samochodu pożarniczego "Żuk" z jednostki OSP Będźmierowice na rzecz Instytutu Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego
Zarządzenie Nr 158/03w sprawie przyjęcia materiałów na sesję Rady Miejskiej w Czersku
Zarządzenie Nr 159/03 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji znaków wartościowych i środków pieniężnych
Zarzadzenie Nr 160/03 w sprawie zmiany budżetu gminy Czersk na rok 2003
Zarządzenie Nr 161/03 w sprawie planu finansowego Urzędu Miejskiego w Czersku na 2004 rok
Zarzadzenie Nr 162/04 w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Zarzadzenie Nr 163/04 w sprawie wprowadzenia przez Urząd Miejski w Czersku zmian w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych
Zarządzenie Nr 164/04 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Czersku
Zarządzenie Nr 165/04 w sprawie powołania komisji przetargowej dla przetargów 0000ff">rozstrzyganych w 2004 r. w ramach programu SAPARD#
####Zarządzenie Nr 166/04 w sprawie określenia wysokości opłat za zezwolenia na połów ryb
Zarządzenie Nr 167/04 w sprawie zatwierdzenia planu kontroli finansowej w jednostkach organizacyjnych gminy na I półrocze 2004 r.
Zarzadzenie Nr 168/04 w sprawie przyjęcia materiałów na sesję Rady Miejskiej w Czersku
Zarzadzenie Nr 169/04 w sprawie powołania zespołu do spraw weryfikacji taryf opłat za wodę i odprowadzanie ścieków
Zarzadzenie Nr 170/04 w sprawie określenia harmonogramu dochodów i wydatków budżetowych na I kwartał 2004 roku gminy Czersk
Zarządzenie Nr 171/04 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości zabudowanej nr 54/1 połozonej w Łęgu przy ul. Dworcowej 11
Zarządzenie Nr 172/04 w sprawie określenia kwoty wydatków na jednego ucznia w szkole, w celu naliczenia dotacji dla podmiotu prowadzącego szkołę publiczną