Gmina Czersk

Kierownik Hali Sportowej im. Romana Bruskiego w Czersku –
Wojciech Linda
tel: (052) 398 94 64
e-mail: halaczersk@poczta.fm

Zakres czynności kierownika hali sportowej


1. Współudział w opracowaniu planu rocznego, obejmującego przychody, wydatki stanowiące koszty działalności, rachunek wyników, stan środków obrotowych i rozliczenia z budżetem.
2. Określenie zasad korzystania oraz ustalenie warunków odpłatności z hali przez kluby sportowe oraz organizowane grupy rekreacyjne i osoby prywatne.
3. Nadzór nad podmiotami dzierżawiącymi pomieszczenia na działalność gospodarczą (kawiarnia, siłownia, sauna).
4. Współudział w opracowaniu regulaminu dla wyżej wspomnianych podmiotów.
5. Opracowanie i przestrzeganie harmonogramu pracy pracowników gospodarstwa pomocniczego.
6. Egzekwowanie opłat od grup sportowych i osób prywatnych.
7. Organizowanie turniejów sportowych, imprez o charakterze kulturalno – rozrywkowym oraz innych uroczystości.
8. Dbałość o korzystanie z hali zgodnie z regulaminem.
9. Pozyskiwanie sponsorów w celu gromadzenia środków finansowych na konto gospodarstwa pomocniczego.
10. Dopilnowanie przestrzegania regulaminu użytkowania hali sportowej.