Gmina Czersk
Wewnątrzszkolny System Oceniania w Zespole Szkół w Łęgu
--------------------------
Szkoła Podstawowa
im. Tadeusza Kościuszki
w Łęgu
--------------------------
Spis treści:
§1. Założenia ogólne.
§2. Wymagania edukacyjne.
§3. Ocenianie zajęć edukacyjnych.
§4. Ocenianie zachowania.
§5. Klasyfikowanie śródroczne.
§6. Klasyfikowanie końcoworoczne.
§7. Egzamin sprawdzający.
§8. Egzamin klasyfikacyjny.
§9. Egzamin poprawkowy.
§10. Sposoby informowania uczniów i rodziców.
§11. Postanowienia końcowe.

Wewnątrzszkolny System Oceniania jest zgodny z:
· Rozporządzeniem MEN z dnia 21 III 2001r. z późniejszymi zmianami,
· Podstawą Programową,
· Statutem Szkoły,
· Programem Wychowawczym Szkoły,
· Szkolnym Programem Profilaktycznym,
· Wewnętrznym Regulaminem Szkoły.

§1 Założenia ogólne WSO
1. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych dotyczy rozpoznawania przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej i realizowanych w szkole programów nauczania oraz formułowania oceny.
2. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:
· wywołanie zamierzonych zmian w rozwoju intelektualnym i emocjonalnym ucznia - w ich zakresie, tempie i dynamice,
· informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie,
· pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju,
· motywowanie ucznia do dalszej pracy, samokontroli i samooceny,
· dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia,
· umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno - wychowawczej.
3. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
· formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych oraz informowanie o nich uczniów i rodziców (prawnych opiekunów),
· bieżące ocenianie i śródroczne klasyfikowanie , według skali i w formach przyjętych w szkole oraz zaliczanie niektórych zajęć edukacyjnych,
· przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, sprawdzających i poprawkowych,
· ustalenie ocen klasyfikacyjnych i warunki ich poprawiania.
4. Zasady oceniania wewnątrzszkolnego:
· zasada jawności - uczeń zna kryteria oceniania z każdego przedmiotu, jest informowany na bieżąco o ocenach i konsekwencjach wynikających z otrzymanej oceny,
· zasada obiektywności - dobór metod i narzędzi oceniania powinien niwelować wpływ subiektywnych odczuć na ocenę - tak ucznia, jak i nauczyciela,
· zasada komunikowania - na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) wystawiona ocena powinna być uzupełniona komentarzem podkreślającym osiągnięcia ucznia oraz zawierającym wskazówki, w jaki sposób uczeń może podnieść swoje osiągnięcia edukacyjne - komentarz powinien pozytywnie motywować ucznia do dalszej pracy,
· zasada systematyczności - uczeń powinien być oceniany systematycznie w ciągu całego okresu klasyfikacyjnego,
· zasada różnicowania wymagań i metod sprawdzania - w sytuacjach losowych, nietypowych bądź z przyczyn obiektywnych różnicowanie wymagań przy ocenianiu powinno być nastawione na indywidualną pracę z uczniem, umożliwienie każdemu uczniowi zaprezentowania jego wiedzy i umiejętności w formie dającej mu możliwość uzyskania najlepszego wyniku,
· zasada równości stosowanych form oceniania (każdy uczeń powinien mieć taką samą możliwość uzyskania ocen przy zastosowaniu takich samych form oceniania),
· zasada odpowiedzialności - materiał zgromadzony w procesie oceniania powinien umożliwiać wysoką pewność wnioskowania o wiedzy i umiejętnościach ucznia , uczeń i nauczyciel powinni odpowiedzialnie uczestniczyć w jego powstawaniu i gromadzeniu.
5. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia przeprowadzają nauczyciele uczący w oddziale, dostarczając uczniowi informacji zwrotnej o:
- jakości jego pracy nad zdobywaniem wiedzy i umiejętności,
- skuteczności wybranych metod uczenia się,
- poziomie uzyskanych osiągnięć w stosunku do wymagań programowych.
6. Oceny są jednocześnie informacją dla rodziców, wychowawcy klasy, dyrektora szkoły i nadzoru pedagogicznego o:
- efektywności procesu nauczania i uczenia się,
- wkładzie uczniów w pracę nad własnym rozwojem,
- postępach uczniów.
7. WSO współtworzą: dyrekcja szkoły, nauczyciele, rodzice i uczniowie.
8. Rok szkolny dzieli się na dwa okresy:
I okres - trwa od 1 września do dnia poprzedzającego rozpoczęcie ferii zimowych,
II okres - trwa od pierwszego dnia po feriach zimowych do dnia zakończenia zajęć dydaktycznych wyznaczonego przez MENiS.
9. Każdy okres kończy się klasyfikacją uczniów - klasyfikacja śródroczna i końcoworoczna.
10. Oceny klasyfikacyjne końcoworoczne z zajęć edukacyjnych ustalone według zasad niniejszego Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania mogą być zmienione tylko w wyniku egzaminu.
11. Wewnątrzszkolny System Oceniania jest podstawą do tworzenia w szkole przedmiotowych systemów oceniania.

§2 Wymagania edukacyjne
1. Wymagania edukacyjne są to zamierzone osiągnięcia i kompetencje uczniów na poszczególnych etapach kształcenia w zakresie wiadomości, umiejętności i postaw. Określają, co uczeń powinien wiedzieć, rozumieć i umieć po zakończeniu procesu nauczania.
2. Nauczyciele opracowują wymagania edukacyjne dla poszczególnych zajęć edukacyjnych i danego etapu kształcenia na bazie obowiązujących podstaw programowych i realizowanych programów nauczania oraz ogólnych wymagań edukacyjnych na poszczególne oceny.
3. Uczeń, który spełnia określone wymagania edukacyjne, uzyskuje odpowiednią ocenę.
4. Ustala się ogólne wymagania edukacyjne na poszczególne oceny:
ocena celująca
wiedza ucznia:
- posiada wiedzę wykraczającą znacznie poza zakres materiału programowego,
- dodatkowa wiedza wynika z samodzielnych poszukiwań i przemyśleń,
umiejętności ucznia:
- potrafi korzystać z różnych dostępnych źródeł informacji i samodzielnie zdobywać potrzebne wiadomości,
- systematycznie wzbogaca swoją wiedzę korzystając z różnych źródeł informacji stosownie do posiadanego wieku,
- odnosi sukcesy w konkursach , w których wymagana jest wiedza i umiejętności z nauczanego przedmiotu,

ocena bardzo dobra
wiedza ucznia:
- opanował całość materiału przewidzianego w programie nauczania,
- posiada wiedzę pozwalającą na samodzielne jej wykorzystanie w nowych sytuacjach,
umiejętności ucznia:
- sprawnie korzysta z różnych dostępnych i wskazanych przez nauczyciela źródeł informacji,
- bierze udział w konkursach wymagających dodatkowej wiedzy i umiejętności z nauczanego przedmiotu,
- samodzielnie rozwiązuje problemy i zadania postawione przez nauczyciela posługując się nabytymi umiejętnościami,
- potrafi poprawnie rozumować w kategoriach przyczynowo - skutkowych wykorzystując wiedzę przewidzianą w programie,
- potrafi łączyć wiedzę z kilku przedmiotów przy rozwiązywaniu zadania,

ocena dobra
wiedza ucznia:
- opanował zdecydowaną większość materiału programowego,
- zna definicje, fakty, pojęcia,
- stosuje język przedmiotu,
umiejętności ucznia:
- potrafi korzystać ze wszystkich poznanych w czasie lekcji źródeł informacji,
- umie samodzielnie rozwiązywać typowe zadania, a trudniejsze wykonuje pod kierunkiem nauczyciela,
- poprawnie rozumuje w kategoriach przyczynowo - skutkowych,
- potrafi zastosować wiedzę w typowych sytuacjach,
- bierze udział w niektórych konkursach przedmiotowych na etapie szkolnym,

ocena dostateczna
wiedza ucznia:
- opanował materiał nauczania w stopniu zadowalającym,
- zna podstawowe fakty, definicje i pojęcia pozwalające mu na rozumienie najważniejszych zagadnień,
umiejętności ucznia:
- potrafi pod kierunkiem nauczyciela skorzystać z podstawowych źródeł informacji,
- potrafi wykonać proste zadania,
- wyrywkowo stosuje wiedzę w typowych sytuacjach,

ocena dopuszczająca
wiedza ucznia:
- posiada poważne braki w wiedzy, które jednak można usunąć w dłuższym okresie czasu,
umiejętności ucznia:
- przy pomocy nauczyciela potrafi wykonywać proste polecenia wymagające zastosowania podstawowych umiejętności,
- posiadane umiejętności umożliwiają edukację na następnym poziomie nauczania,

ocena niedostateczna
wiedza ucznia:
- posiada duże braki w wiedzy,
- nie rokuje nadziei na ich usunięcie nawet przy pomocy nauczyciela,
umiejętności ucznia:
- nie potrafi wykonać prostych poleceń wymagających zastosowania podstawowych umiejętności nawet przy pomocy nauczyciela,
- braki uniemożliwiają edukację na następnym poziomie nauczania.
5. Oceniając uwzględniamy najpierw kryterium wymagań programowych, a potem wszystkie pozostałe.
6. Odróżniamy ocenianie dydaktyczne (wiadomości i umiejętności = 70 % oceny) od społeczno - wychowawczego (np. pracuje systematycznie, odrabia zadania domowe, aktywny na lekcji, starannie prowadzi zeszyt = 30 % oceny) .
7. Oceniamy wyłącznie wiedzę przedmiotową (to co jest mierzalne, czyli wiadomości i umiejętności).
8. Poziom klasy nie może być kryterium oceny dydaktycznej.
9. Kompetencje kluczowe, które oceniamy w całym procesie kształcenia to umiejętność:
· efektywnego współdziałania w zespole,
· posługiwania się nowoczesną technologią informacyjną,
· skutecznego komunikowania się w różnych sytuacjach,
· twórczego rozwiązywania problemów,
· wysłuchiwania innych i brania pod uwagę ich punktów widzenia,
· korzystania z różnych źródeł informacji,
· porozumiewania się w obcym języku,
· planowania, organizowania i oceniania własnej pracy.
10. Nauczyciel jest obowiązany, na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno - pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia. Rodzice (prawni opiekunowie) dostarczają opinię zaraz po jej otrzymaniu.
11. Szkoła powinna, w miarę możliwości, stworzyć uczniowi szansę uzupełnienia braków (np. dodatkowa pomoc nauczyciela, pomoc koleżeńska, zajęcia wyrównawcze) - warunkiem udzielenia pomocy jest aktywna obecność na zajęciach programowych lub nieobecność usprawiedliwiona.

§3 Ocenianie zajęć edukacyjnych

1. Oceny z zajęć edukacyjnych dzielą się na:
- bieżące (cząstkowe),
- klasyfikacyjne śródroczne,
- klasyfikacyjne końcoworoczme.
2. Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne.
3. Na ocenę końcoworoczną mają wpływ postępy ucznia w całym roku szkolnym.
4. W zależności od rodzaju zajęć edukacyjnych dopuszcza się różne metody i formy sprawdzania osiągnięć i postępów uczniów:
- pisemne (np. test, "kartkówka", sprawdzian, wypracowanie, praca klasowa, referat),
- słowne (np. odpowiedź, dyskusja, rozmowa, pogadanka, opowiadanie),
- praktyczne (np. pokaz, obserwacja, doświadczenie, wytwory pracy własnej ucznia).
5. Przy pracy grupowej wszyscy członkowie zespołu otrzymują taką samą ocenę.
Uwaga !
W przypadku całkowitego braku aktywności ucznia nauczyciel ma prawo dokonać oceny indywidualnej ucznia.
klasy I - III
6. W klasach I - III ocena klasyfikacyjna jest oceną opisową. Redagując ocenę opisową, należy uwzględnić postępy w edukacji, postępy w rozwoju emocjonalno - społecznym i osobiste osiągnięcia ucznia.
7. W bieżącym ocenianiu zajęć edukacyjnych stosuje się następującą skalę ocen:
A - znakomicie
B - dobrze
C - zadowalająco
D - niezadowalająco
W ocenianiu bieżącym i klasyfikowaniu śródrocznym dopuszcza się stosowanie znaków " + " i "-\'\'.
8. W ramach nauczania zintegrowanego ustala się następujące wymagania edukacyjne na poszczególne oceny:
edukacja polonistyczna
czytanie:
A - czyta poprawnie, płynnie i wyraziście, cicho ze zrozumieniem,
B - czyta poprawnie i rozumie czytany tekst,
C - czyta głoskując,
D - nie opanował analizy i syntezy wzrokowo - słuchowej,
pisanie:
A - pisze bezbłędnie i estetycznie wyrazy i zdania, stosuje zasady ortograficzne,
B - pisze poprawnie, popełnia nieliczne błędy, zna zasady ortograficzne,
C - popełnia liczne błędy, nie zna zasad ortograficznych,
D - nie opanował techniki pisania z zakresu sprawdzanych umiejętności,
mówienie:
A - potrafi poprawnie, w rozwiniętej, uporządkowanej formie wypowiadać się,
B - wypowiada się pełnymi zdaniami,
C - odpowiada na pytania zdaniem,
D - na pytania odpowiada wyrazem,
edukacja matematyczna
wiadomości i umiejętności praktyczne:
A - doskonale opanował wiadomości i umie zastosować je w praktyce,
B - opanował wiadomości, ale nie zawsze stosuje je w praktyce,
C - słabo opanował wiadomości i nie stosuje ich w praktyce,
D - nie opanował wiadomości i umiejętności,
dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie:
A - sprawnie i szybko wykonuje działania matematyczne,
B - wykonuje działania matematyczne, popełnia nieznaczne błędy,
C - wykonuje działania matematyczne pod kierunkiem nauczyciela,
D - nie wykonuje działań matematycznych,
zadania tekstowe:
A - rozumie i samodzielnie rozwiązuje zadania tekstowe,
B - rozwiązuje objaśnione zadania tekstowe,
C - rozwiązuje zadania tekstowe przy pomocy nauczyciela,
D - nie rozwiązuje zadań tekstowych,
edukacja przyrodnicza
wiadomości:
A - posiada bogaty zasób wiadomości o środowisku społeczno - przyrodniczym,
B - orientuje się w środowisku społeczno - przyrodniczym,
C - posiada ograniczoną wiedzę ze środowiska społeczno - przyrodniczego,
D - nie orientuje się w najbliższym otoczeniu,
umiejętności:
A - dostrzega i wyjaśnia związki przyczynowo - skutkowe w otaczającym środowisku społeczno - przyrodniczym,
B - rozumie zjawiska i zasady społeczno - przyrodnicze,
C - rozumie, ale nie stosuje poznanych zjawisk i zasad społeczno - przyrodniczych,
D - nie rozumie zjawisk i zasad społeczno - przyrodniczych,
edukacja artystyczna
wiadomości i umiejętności:
A - chętnie, samodzielnie, twórczo i starannie wykonuje prace artystyczne,
B - chętnie podejmuje działania, prace artystyczne wykonuje estetycznie,
C - działania artystyczne podejmuje chętnie, prace artystyczne wykonuje nieestetycznie, nie zawsze zgodnie z tematem i do końca,
D - niechętnie podejmuje działania i nie wykonuje prac artystycznych,
edukacja motoryczno - zdrowotna
A - chętnie i sprawnie wykonuje ćwiczenia gimnastyczne, z przyjemnością uczestniczy w zabawach ruchowych,
B - jest mało sprawny fizycznie, ale chętnie bierze udział w zajęciach,
C - jest sprawny fizycznie, lecz nie zawsze chętnie bierze udział w zajęciach,
D - niechętnie bierze udział w zajęciach i jest mało sprawny fizycznie.

klasy IV - VI

9. W klasach IV-VI oceniając zajęcia edukacyjne stosuje się pełną skalę ocen:
celujący (cel) 6
bardzo dobry (bdb) 5
dobry (db) 4
dostateczny (dst) 3
dopuszczający (dp) 2
niedostateczny (ndst) 1
10. Przy ocenianiu bieżącym i klasyfikowaniu śródrocznym dopuszcza się stosowanie znaków " + " i " -- \'\'.
11. Ocena klasyfikacyjna nie jest średnią arytmetyczną ocen uzyskanych przez ucznia w ciągu okresu (roku szkolnego).
12. O częstotliwości oceniania przedmiotowego decyduje liczba godzin z zajęć edukacyjnych wynikająca z planu nauczania. W związku z tym ustala się minimalną liczbę ocen, które powinien uzyskać uczeń w danym okresie:
5 ocen - język polski, matematyka,
3 oceny - pozostałe zajęcia edukacyjne.
13. Najważniejsze znaczenie mają oceny z prac pisemnych, począwszy od klasy czwartej ustala się następującą ilość prac pisemnych:
· jeden sprawdzian całogodzinny zapowiedziany tydzień wcześniej (lub dwugodzinna praca z języka polskiego) w ciągu dnia,
· maksymalnie trzy sprawdziany całogodzinne w ciągu tygodnia,
· dowolna ilość (bez zapowiedzi) 10 - 15 minutowych "kartkówek" sprawdzających wiadomości i umiejętności z bieżącego materiału.
14. Wyniki z prac pisemnych podajemy w ciągu 14 dni.
15. Przy ocenianiu prac pisemnych stosujemy jeden ze sposobów oceniania:
a) w zależności od liczby uzyskanych punktów w stosunku do liczby punktów możliwych do uzyskania:
30 - 50 % - dopuszczający
51 - 65 % - dostateczny
66 - 80 % - dobry
powyżej 80 % - bardzo dobry
Uwaga: 100 % - celujący (w zależności od zakresu sprawdzanych wiadomości i umiejętności)
b) stosowanie dwóch poziomów wymagań :
podstawowy : ponadpodstawowy :
60 % - dopuszczający 60 % - dobry
80 % - dostateczny 80 % - bardzo dobry
Uwaga: na każdym poziomie wymagać można tylko 80 %.
16. Oceniamy ucznia w zależności od jego intelektualnych możliwości, uwzględniając jego wkład pracy, a przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, plastyki i muzyki należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywaniu się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.
17. W przypadku udziału ucznia w zajęciach edukacyjnych dodatkowych, fakt ten odnotowuje się wpisem w dzienniku lekcyjnym "uczestniczył(a)".
18. Wszystkie oceny uczniów są rejestrowane na bieżąco w dziennikach lekcyjnych.
19. Wszyscy nauczyciele stosują jednolitą politykę sprawdzania i oceniania wiadomości i umiejętności ucznia.
20. Na prośbę ucznia nauczyciele są zobowiązani do wpisywania bieżących ocen z zajęć edukacyjnych do dzienniczka ucznia lub na końcu zeszytu przedmiotowego.

§4 Ocenianie zachowania
1. Ocena zachowania powinna uwzględniać w szczególności:
- funkcjonowanie ucznia w środowisku szkolnym,
- respektowanie zasad współżycia społecznego,
- respektowanie ogólnie przyjętych norm etycznych.
2. Ocena zachowania nie może mieć wpływu na:
- oceny z zajęć edukacyjnych,
- promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.
3. Ocenę zachowania ustala wychowawca klasy, który może zasięgnąć opinii społeczności klasowej lub rady pedagogicznej, i jest ona ostateczna.
4. Ocena zachowania ucznia, wyrażona wg obowiązującej skali, winna być uzupełniona słowną wskazówką wychowawcy klasy do pracy ucznia nad sobą.

klasy I - III

5. W klasach I - III ocena zachowania jest oceną opisową.
6. Ustalając ocenę opisową zachowania bierze się pod uwagę:
a) zachowanie w grupie:
- przyjmowanie na siebie odpowiedzialności,
- podejmowanie samodzielnych i odpowiedzialnych decyzji,
- umiejętność bawienia się samodzielnie i w grupie,
- respektowanie praw innych,
- przestrzeganie szkolnych zasad,
- poszanowanie mienia szkolnego i cudzego,
- grzeczność w mowie i zachowaniu,
- wykazywanie opanowania,
b) nawyki w pracy:
- systematyczne przygotowywanie się,
- wykonywanie poleceń,
- branie udziału w zajęciach klasowych,
- dbałość o rzeczy,
- całkowite wykonywanie zajęć klasowych,
- odrabianie pracy domowej,
- staranność,
- uważne słuchanie,
c) przestrzeganie zasad higieny i bezpieczeństwa:
- dobre nawyki higieniczne,
- przestrzeganie zasad ruchu i bezpieczeństwa,
d) frekwencja:
- codzienna obecność i punktualność,
- usprawiedliwianie nieobecności (osobiście przez rodzica lub prawnego opiekuna, pisemnie, telefonicznie).

klasy IV - VI

7. W klasach IV - VI ocenę zachowania śródroczną i końcoworoczną ustala się według skali:
· wzorowe (wz)
· dobre (db)
· poprawne (pop)
· nieodpowiednie (ndp)
8. W klasach IV - VI ustala się następujące kryteria ocen zachowania ucznia:
zachowanie wzorowe
uczeń:
- w szkole i poza szkołą zachowuje się bez zarzutu; jest wzorem do naśladowania; sumienny w nauce i wypełnianiu innych obowiązków; chętnie podejmuje prace społeczno - użyteczne na terenie klasy, szkoły i środowiska; rozwija swoje zainteresowania i uzdolnienia;
w szczególności:
- rzetelny stosunek do nauki i prac społecznych,
- pełna odpowiedzialność za powierzone obowiązki,
- wzorowe i kulturalne zachowanie się w czasie lekcji i na przerwach wobec nauczycieli, kolegów i innych pracowników szkoły oraz na uroczystościach i imprezach szkolnych,
- koleżeński wobec swoich rówieśników,
- brak uwag dotyczących złego zachowania lub nieodpowiedniego stosunku do obowiązków szkolnych,
- właściwie reaguje na zło,
- wszystkie godziny nieobecności i spóźnienia usprawiedliwione osobiście przez rodzica (prawnego opiekuna), pisemnie, telefonicznie,
- schludny i zadbany wygląd,

zachowanie dobre
uczeń:
- w szkole i poza nią zachowuje się bez większych uwag; wyróżnia się w realizacji niektórych zadań; umie współżyć w zespole; włącza się w prace społeczno - użyteczne w klasie, szkole i środowisku;
w szczególności:
- rzetelny stosunek do nauki i prac społecznych,
- odpowiedzialnie realizuje powierzone obowiązki,
- zachowuje się kulturalnie w czasie lekcji, na przerwach i uroczystościach szkolnych,
- koleżeński wobec swoich rówieśników,
- nie odmawia pomocy kolegom, gdy się do niego zwrócą,
- sporadyczne uwagi dotyczące niewłaściwego zachowania,
- schludny i zadbany wygląd,
- wszystkie godziny nieobecności i spóźnienia usprawiedliwione osobiście przez rodzica (prawnego opiekuna), pisemnie, telefonicznie,

zachowanie poprawne
uczeń :
-w szkole i poza nią zachowuje się poprawnie; w miarę rzetelny stosunek do nauki i obowiązków szkolnych; wykonuje polecenia nauczyciela;
w szczególności:
- zdyscyplinowany,
- poprawne zachowanie w czasie lekcji, na przerwach i imprezach szkolnych,
- sporadyczne nieusprawiedliwione godziny,
- w miarę koleżeński wobec rówieśników,
- generalnie schludny i zadbany wygląd,

zachowanie nieodpowiednie
uczeń:
- narusza zasady należytego zachowania; popełnia wykroczenia z dyscypliną w szkole i poza nią;
w szczególności:
- nie wykonuje obowiązków szkolnych,
- ma nieodpowiedni stosunek do mienia szkoły,
- wykorzystuje przewagę: wieku, siły fizycznej, funkcji, ekonomiczną do naruszania praw innych,
- odmawia udziału w pracach społeczno - użytecznych,
- liczne nieusprawiedliwione godziny,
- często spóźnia się na lekcje,
- częste uwagi dotyczące nagannego zachowania,
- niedbały wygląd,
- wchodzi w konflikty z prawem.
9. Na daną ocenę uczeń musi spełnić większość kryteriów.

§5 Klasyfikowanie śródroczne
1. Klasyfikowanie śródroczne polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych oraz oceny zachowania.
2. Nauczyciele oraz wychowawcy klas ustalają na dwa tygodnie przed rozpoczęciem ferii zimowych oceny z zajęć edukacyjnych oraz oceny zachowania klasyfikacji śródrocznej.
3. W przypadku braku podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej śródrocznej z jednego, kilku lub wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) są informowani o tym pisemnie przez wychowawcę klasy na tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej.
4. Klasyfikacja śródroczna odbywa się w ostatnim tygodniu poprzedzającym ferie zimowe.

§6 Klasyfikowanie końcoworoczne
1. Klasyfikowanie końcoworoczne w klasach I - III polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia w danym roku szkolnym i ustaleniu opisowej oceny klasyfikacyjnej oraz ocenie zachowania.
2. Klasyfikowanie końcoworoczne w klasach IV - VI polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia w danym roku szkolnym z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych oraz ocenie zachowania.
3. Do 15 maja danego roku szkolnego wychowawcy klas są informowani przez nauczycieli o przewidywanych końcoworocznych ocenach niedostatecznych lub braku podstaw do klasyfikacji końcoworocznej, a wychowawcy klas są obowiązani poinformować o tym pisemnie ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów).
4. Nauczyciele oraz wychowawcy klas ustalają na dwa tygodnie przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej końcoworoczne oceny z zajęć edukacyjnych i zachowania.
5. Na tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej wychowawcy klas są obowiązani poinformować pisemnie ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych końcoworocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania.

§7 Egzamin sprawdzający
1. Uczeń ma prawo do składania egzaminu sprawdzającego, jeżeli ustalona przez nauczyciela ocena końcoworoczna jest jego zdaniem lub zdaniem jego rodziców (prawnych opiekunów) zaniżona.
2. Prawo do egzaminu sprawdzającego nie przysługuje uczniowi, który w klasyfikacji końcoworocznej ma prawo do egzaminu klasyfikacyjnego lub poprawkowego.
3. Egzamin sprawdzający przeprowadza się na umotywowaną pisemną prośbę ucznia lub jego rodziców, zgłoszoną do dyrektora szkoły nie później niż na tydzień przed zakończeniem zajęć dydaktycznych w danym roku szkolnym.
4. Termin przeprowadzenia egzaminu ustala dyrektor szkoły, nie może to być termin późniejszy niż przedostatni dzień zajęć dydaktycznych w danym roku szkolnym.
5. Dla przeprowadzenia egzaminu sprawdzającego, dyrektor szkoły powołuje komisję w składzie:
a) dyrektor lub inny nauczyciel pełniący w szkole funkcję kierowniczą - jako przewodniczący komisji,
b) nauczyciel uczący ucznia danego przedmiotu - jako egzaminator,
c) nauczyciel tego samego lub pokrewnego przedmiotu - jako członek komisji.
W egzaminie może uczestniczyć bez prawa głosu:
· przedstawiciel rady rodziców - na wniosek rodziców ucznia,
· doradca metodyczny - na wniosek egzaminatora,
· wychowawca klasy.
6. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 5 pkt b) może być zwolniony, na jego prośbę, z udziału w pracy komisji egzaminacyjnej. Wówczas, a także w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach, na egzaminatora powołuje się innego nauczyciela tego samego lub pokrewnego przedmiotu.
7. Egzamin sprawdzający przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, z wyjątkiem zajęć edukacyjnych: plastyka, muzyka, technika, elementy informatyki i wychowanie fizyczne, z których egzamin powinien mieć formę ćwiczeń praktycznych (ze względu na specyfikę tych zajęć).
8. Pytania (ćwiczenia, zadania praktyczne) egzaminacyjne proponuje egzaminator, a zatwierdza przewodniczący komisji w porozumieniu z członkiem komisji. Stopień trudności pytań musi odpowiadać kryterium oceny, o którą ubiega się uczeń.
9. Komisja może, na podstawie przeprowadzonego egzaminu sprawdzającego:
· podwyższyć ocenę - w przypadku pozytywnego wyniku egzaminu,
· pozostawić ocenę ustaloną przez nauczyciela - w przypadku negatywnego wyniku egzaminu.
10. Z przeprowadzonego egzaminu sprawdzającego sporządza się protokół zawierający: skład komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną przez komisję. Do protokołu załącza się pisemne odpowiedzi ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokoły przechowuje się w przeznaczonej do tych celów teczce.
11. Uczeń, który z udokumentowanych przyczyn nie mógł w wyznaczonym terminie przystąpić do egzaminu sprawdzającego, może przystąpić do niego w terminie określonym przez dyrektora szkoły.
12. Od oceny ustalonej w wyniku egzaminu sprawdzającego odwołanie nie przysługuje.
13. Uczeń ma prawo do egzaminu sprawdzającego z danych zajęć edukacyjnych jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego.

§8 Egzamin klasyfikacyjny
1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności na zajęciach przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.
2. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się na pisemną prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów), zgłoszoną do dyrektora szkoły najpóźniej w ostatnim tygodniu przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej.
3. W przypadku ucznia nie klasyfikowanego z przyczyn usprawiedliwionych, dyrektor szkoły wyznacza - w terminie uzgodnionym z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami) - egzamin klasyfikacyjny z materiału określonego w szkolnym planie nauczania zrealizowanego w danym czasie. W przypadku ucznia nie klasyfikowanego na koniec roku szkolnego, egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego.
4. W przypadku ucznia nie klasyfikowanego z przyczyn nieusprawiedliwionych, rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny z jednych, kilku lub wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych.
5. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok lub program nauki oraz uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.
6. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza nauczyciel właściwego przedmiotu(egzaminator) w obecności innego nauczyciela tego samego lub pokrewnego przedmiotu.
7. Tryb przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego ustala egzaminator w uzgodnieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia.
8. Pytania (ćwiczenia, zadania praktyczne) egzaminacyjne ustala egzaminator.
9. Na podstawie przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego egzaminator ustala ocenę.
10. Od oceny niedostatecznej ustalonej w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą odwołać się w terminie trzech dni od daty egzaminu do dyrektora szkoły, który powołuje komisję egzaminacyjną w składzie:
a) dyrektor szkoły lub inny nauczyciel pełniący w szkole funkcję kierowniczą - jako przewodniczący komisji,
b) nauczyciel uczący danego przedmiotu - jako egzaminator,
c) nauczyciel tego samego lub pokrewnego przedmiotu - jako członek komisji.
W egzaminie może uczestniczyć bez prawa głosu:
· przedstawiciel rady rodziców - na wniosek rodziców ucznia,
· doradca metodyczny - na wniosek egzaminatora,
· wychowawca klasy.
W przypadku egzaminu klasyfikacyjnego przeprowadzanego przez komisję, odbywa się on następnego dnia po wydaniu przez dyrektora szkoły takiej decyzji. Od oceny ustalonej przez tę komisję odwołanie nie przysługuje.
11. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający: termin egzaminu, imię i nazwisko egzaminatora oraz nauczyciela obecnego w czasie egzaminu, pytania egzaminacyjne, ocenę ustaloną przez egzaminatora. Do protokołu załącza się pisemne odpowiedzi ucznia i zwięzłą informację o ewentualnych ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
12. Uczeń, który z udokumentowanych przyczyn nie mógł w wyznaczonym terminie przystąpić do egzaminu klasyfikacyjnego , może przystąpić do niego w terminie określonym przez dyrektora szkoły.

§9 Egzamin poprawkowy
1. Począwszy od klasy czwartej uczeń, który w wyniku klasyfikacji końcoworocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy.
2. W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch zajęć edukacyjnych.
3. Prawo do egzaminu poprawkowego nie dotyczy ucznia klasy programowo najwyższej.
4. Egzamin poprawkowy przeprowadza się na pisemną prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) zgłoszoną do dyrektora szkoły najpóźniej w ostatnim tygodniu przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej.
5. Termin egzaminu wyznacza dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu ferii letnich.
6. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej i ustnej, z wyjątkiem egzaminu z: wychowania fizycznego, plastyki, muzyki, techniki, informatyki, z których egzamin powinien mieć formę ćwiczeń praktycznych.
7. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą:
a) dyrektor szkoły lub nauczyciel zajmujący stanowisko kierownicze - jako przewodniczący komisji,
b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne - jako egzaminator,
c) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne - jako członek komisji.
8. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 7 pkt b) może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
9. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający: skład komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną przez komisję. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
10. Pytania (ćwiczenia, zadania praktyczne) egzaminacyjne proponuje egzaminator, a zatwierdza przewodniczący komisji w porozumieniu z członkiem komisji.
11. Uczeń, który z udokumentowanych przyczyn nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, określonym przez dyrektora szkoły.
12. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji i powtarza klasę, z zastrzeżeniem ust. 13.
13. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych zajęć edukacyjnych.

§10 Sposoby informowania uczniów i rodziców
1. Terminy klasyfikacji oraz wszelkie inne terminy z nich wynikające ustalane są w oparciu o kalendarz roku i podawane są przez wychowawców:
· uczniom - na godzinach wychowawczych we wrześniu,
· rodzicom - na pierwszym spotkaniu z wychowawcą klasy.
2. Wychowawca klasy na początku roku szkolnego informuje uczniów o zasadach WSO. Rodzice informowani są na pierwszym spotkaniu z wychowawcą (należy sporządzić listę obecności z podpisami rodziców obecnych na spotkaniu).
3. Na początku roku szkolnego nauczyciele przedmiotów informują uczniów o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania oraz o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych. Każdy nauczyciel eksponuje w/w wymagania edukacyjne w sali, w której odbywają się zajęcia.
4. Na pierwszym, w danym roku szkolnym, spotkaniu z rodzicami (prawnymi opiekunami) wychowawca klasy obowiązany jest poinformować rodziców (prawnych opiekunów) o ogólnych wymaganiach edukacyjnych. Nauczyciele, na początku roku szkolnego, przekazują wychowawcom klas wymagania edukacyjne dotyczące prowadzonych zajęć. Zapoznanie się z obowiązującymi wymaganiami edukacyjnymi rodzice (prawni opiekunowie) potwierdzają własnoręcznym podpisem w dzienniku lekcyjnym.
5. Każdy nauczyciel dysponuje, do wglądu dla uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów), kompletem wymagań edukacyjnych z prowadzonych przez siebie zajęć.
6. Każdy wychowawca klasy dysponuje, do wglądu dla uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów), kompletem wymagań edukacyjnych z wszystkich zajęć edukacyjnych wynikających z planu nauczania dla klasy, której jest wychowawcą.
7. Sposoby informowania rodziców o postępach w nauce i frekwencji ich dzieci:
· ogólnoklasowe spotkania ( w listopadzie , styczniu i kwietniu),
· indywidualne spotkania w terminie ustalonym przez nauczyciela w miarę potrzeb (potwierdzone zapisem nauczyciela lub wychowawcy w dzienniku lekcyjnym),
· korespondencja w dzienniczku lub zeszycie ucznia (oceny bieżące, klasyfikacyjne, ewentualne uwagi, pochwały),
· informacje telefoniczne (potwierdzone zapisem nauczyciela lub wychowawcy w dzienniku lekcyjnym).
8. Sprawdzone i ocenione pisemne prace uczeń otrzymuje do wglądu na zasadach ustalonych przez nauczycieli. Na każdą prośbę rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel obowiązany jest udostępnić prace pisemne ucznia przechowywane (co najmniej do końca roku szkolnego) w swoim gabinecie.
9. Na każde życzenie rodziców nauczyciel ustalający ocenę powinien ją uzasadnić.

§11 Postanowienia końcowe
1. W przypadkach nie rozstrzygniętych niniejszym Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania zastosowane będą przepisy Rozporządzenia MEN z dnia 21 marca 2001r. (z późniejszymi zmianami) w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych.
2. Wewnątrzszkolny System Oceniania został zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną dnia 21 stycznia 2003 r.
3. Wewnątrzszkolny System Oceniania wchodzi w życie z dniem 10 lutego 2003 r.

------------------------------------
Gimnazjum w Łęgu
------------------------------------
Wewnątrzszkolny System Oceniania jest zgodny z :
· Rozporządzeniem MEN z dnia 21 III 2001 r. z późniejszymi zmianami,
· Podstawą Programową,
· Statutem Szkoły,
· Programem Wychowawczym Szkoły,
· Szkolnym Programem Profilaktycznym,

§1 Cele oceniania
Ocena:
1. Wspiera rozwój ucznia.
2. Wspomaga pracę nauczyciela dostarczając bieżącej informacji o postępach ucznia i umożliwia doskonalenie organizacji i metod pracy dydaktyczno - wychowawczej.
3. Diagnozuje - określa indywidualne potrzeby i przyczyny trudności każdego ucznia.
4. Upowszechnia osiągnięcia uczniów.
5. Motywuje do systematycznej pracy, samokontroli i samooceny.
6. Dostarcza rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach, trudnościach i uzdolnieniach ucznia.

§2 Wymagania edukacyjne
1. Oceniając uwzględniamy najpierw kryterium wymagań programowych, a potem wszystkie pozostałe.
2. Odróżniamy ocenianie dydaktyczne (wiadomości i umiejętności = 70% oceny) od społeczno wychowawczego (np. pracuje systematycznie, aktywny na lekcji, ładnie prowadzi zeszyt, odrabia zadania domowe = 30% oceny).
3. Wszyscy nauczyciele stosują jednolitą politykę sprawdzania i oceniania ucznia.
4. Oceniamy ucznia w zależności od jego intelektualnych możliwości - uwzględniamy jego wkład pracy.
5. Oceniamy wyłącznie wiedzę przedmiotową (to co jest mierzalne, czyli wiadomości i umiejętności).
6. Oceniamy sposób zakomunikowania wiedzy przez ucznia.
7. Poziom klasy nie może być kryterium oceny dydaktycznej.
8. Wszyscy nauczyciele opracowują wg podstaw programowych - jasno i precyzyjnie sformułowane kryterium wymagań na poszczególne stopnie szkolne.
Uwaga! W kryterium wymagań określamy umiejętności, które uczeń musi opanować (a nie treści).
Umiejętności te złożą się na następujące kompetencje kluczowe, które oceniamy w całym procesie kształcenia:
a) umiejętność pracy w zespole,
b) umiejętność posługiwania się nowoczesną technologią informacyjną i komunikowania się,
c) umiejętność rozwiązywania problemu,
d) umiejętność wysłuchiwania innych i brania pod uwagę ich punktów widzenia,
e) umiejętność korzystania z różnych źródeł informacji,
f) umiejętność porozumiewania się w obcym języku,
g) umiejętność porządkowania i łączenia rozmaitych porcji wiedzy,
h) umiejętność radzenia sobie z niepewnością i złożonością zjawisk,
i) umiejętność organizowania i oceniania własnej pracy.
9. Na początku roku szkolnego nauczyciele informują uczniów o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania oraz o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych i kryteriach oceniania. Każdy nauczyciel eksponuje w/w wymagania edukacyjne w sali, w której odbywają się zajęcia oraz przekazuje je wychowawcom klas.
10. Na pierwszym w danym roku szkolnym spotkaniu z rodzicami (prawnymi opiekunami) wychowawca klasy obowiązany jest poinformować ich o ogólnych wymaganiach edukacyjnych. Rodzice (prawni opiekunowie) własnoręcznym podpisem w dzienniku lekcyjnym potwierdzają, że zostali poinformowani o istnieniu zestawu wymagań edukacyjnych z poszczególnych przedmiotów oraz o możliwości wglądy do tegoż zestawu.
11. Każdy wychowawca klasy dysponuje do wglądu kompletem wymagań z wszystkich zajęć edukacyjnych wynikających z planu nauczania klasy, której jest wychowawcą.

§3 Sposoby sprawdzania osiągnięć uczniów
1. Oceniamy systematycznie, rytmicznie i sprawiedliwie.
2. Stosujemy pełną skalę ocen: 1, 1+, 2-, 2, 2+, 3-, 3, 3+, 4-, 4, 4+, 5- 5, 5+, 6-, 6.
3. Oceniamy każdego ucznia przynajmniej 3 razy w ciągu okresu.
4. Do każdej oceny dodajemy komentarz słowny: pełne uzasadnienie, informacja o postępach i brakach, refleksje na temat sposobu dalszej pracy.
5. Najważniejsze znaczenie mają oceny z prac pisemnych - ustalamy ilość prac pisemnych sprawdzających:
- w ciągu dnia 1 sprawdzian całogodzinny, zapowiedziany tydzień wcześniej (lub dwugodzinna praca klasowa z języka polskiego),
- w ciągu tygodnia najwyżej 3 godzinne sprawdziany,
- na każdej lekcji można zastosować 10 - minutową "kartkówkę" sprawdzającą umiejętności z lekcji poprzedniej lub z aktualnie omówionego tematu,
- wyniki z prac pisemnych godzinnych podajemy w ciągu 14 dni, z kartkówki w ciągu tygodnia.
6. Ocena pisemnych sprawdzianów zależy od liczby uzyskanych punktów w stosunku do liczby punktów możliwych do uzyskania:
30 - 50% - dopuszczający
51 - 65% - dostateczny
66 - 80% - dobry
powyżej 80% - bardzo dobry
(100% - celujący -w zależności od zakresu sprawdzanych umiejętności)
Bezpieczne jest stosowanie dwóch poziomów wymagań:
podstawowy ponadpodstawowy
60% - dopuszczający 60% - dobry
80% - dostateczny 80% - bardzo dobry
gdzie na każdym poziomie wymagać można tylko 80%.
7. Każdy uczeń ma możliwość zaprezentowania swej wiedzy i umiejętności w formie ustnej, pisemnej lub dowolnie przez siebie wybranej, dającej mu możliwość optymalizacji wyniku (referaty, diagramy, mapy, udział w konkursach, imprezach itp.).
8. Oceniamy każde, nawet najmniejsze osiągnięcie ucznia (słowem, gestem, znaczkiem, stopniem).
9. Wszystkie oceny uczniów są rejestrowane na bieżąco.
10. Przy pracy grupowej wszyscy członkowie zespołu otrzymują taką samą ocenę. W przypadku całkowitego braku aktywności nauczyciel ma prawo dokonać oceny indywidualnej ucznia.
11. Przy obliczaniu średniej ocen ucznia bierzemy pod uwagę również ocenę z religii / etyki.
12. Sposób sprawdzania i oceniania jest brany pod uwagę przy ocenie pracy nauczyciela.

§4 Termin klasyfikacji śródrocznej
1. Nauczyciele przedmiotów i zajęć obowiązkowych oraz wychowawcy klas ustalają na dwa tygodnie przed rozpoczęciem ferii zimowych stopnie oraz oceny zachowania klasyfikacji śródrocznej.
2. Klasyfikacja śródroczna odbywa się w ostatnim tygodniu poprzedzającym ferie zimowe.

§5 Termin i forma informowania ucznia o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych
1. O przewidywanych ocenach niedostatecznych na koniec roku rodzice ucznia będą informowani pisemnie do 15 maja danego roku szkolnego.
2. Na tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej nauczyciele poszczególnych przedmiotów i wychowawcy klas są zobowiązani poinformować na piśmie ucznia i jego rodziców o przewidywanych stopniach.

§6 Tryb odwoływania się od ustalonych ocen i forma sprawdzania zasadności odwołania
1. Uczeń ma prawo do składania egzaminu sprawdzającego, jeżeli ustalona przez nauczyciela ocena roczna jest jego zdaniem lub zdaniem jego rodziców zaniżona.
2. Egzamin sprawdzający przeprowadza się na umotywowaną, pisemną prośbę ucznia lub jego rodziców, zgłoszoną do dyrektora szkoły nie później niż na tydzień przed zakończeniem zajęć dydaktycznych w danym roku szkolnym. Zgodę na przeprowadzenie egzaminu wyraża rada pedagogiczna, a termin przeprowadzenia egzaminu ustala dyrektor szkoły, przy czym nie może to być termin późniejszy niż przedostatni dzień zajęć dydaktycznych w danym roku szkolnym.
3. Dla przeprowadzenia egzaminu sprawdzającego, dyrektor szkoły powołuje trzyosobową komisję w składzie:
a) dyrektor szkoły lub inny nauczyciel pełniący w szkole funkcję kierowniczą - jako przewodniczący komisji,
b) nauczyciel uczący ucznia danego przedmiotu - jako egzaminator,
c) nauczyciel tego samego lub pokrewnego przedmiotu - jako członek komisji.
W egzaminie może uczestniczyć bez prawa głosu:
· przedstawiciel rady rodziców - na wniosek rodziców ucznia,
· doradca metodyczny - na wniosek egzaminatora,
· wychowawca klasy.
5. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 3 pkt b może być zwolniony na jego prośbę z udziału w pracy komisji egzaminacyjnej. Wówczas, a także w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach, na egzaminatora powołuje się innego nauczyciela tego przedmiotu z tej lub innej szkoły.
6. Egzamin sprawdzający przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, z wyjątkiem przedmiotów: sztuka, technika, elementy informatyki i wychowanie fizyczne, z których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę ćwiczeń praktycznych.
7. Pytania (ćwiczenia, zadania praktyczne) egzaminacyjne proponuje egzaminator, a zatwierdza przewodniczący komisji w porozumieniu z członkiem komisji. Stopień trudności pytań musi odpowiadać kryterium stopnia, o który ubiega się uczeń.
8. Komisja, o której mowa w ust. 3, może na podstawie przeprowadzonego egzaminu sprawdzającego:
a) podwyższyć stopień - w przypadku pozytywnego wyniku egzaminu,
b) pozostawić stopień ustalony przez nauczyciela - w przypadku negatywnego wyniku egzaminu.
9. Z przeprowadzonego egzaminu sprawdzającego sporządza się protokół zawierający: skład komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz stopień ustalony przez komisję. Do protokołu załącza się pisemne odpowiedzi ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
10. Uczeń który z udokumentowanych przyczyn losowych nie mógł w wyznaczonym terminie przystąpić do egzaminu sprawdzającego, może przystąpić do niego w terminie określonym przez dyrektora szkoły.
11. Od stopnia ustalonego w wyniku egzaminu sprawdzającego odwołanie nie przysługuje.

§7Egzamin klasyfikacyjny
1. Na pisemną prośbę ucznia lub rodziców ucznia nie klasyfikowanego z przyczyn usprawiedliwionych, zgłoszoną do dyrektora szkoły w ostatnim tygodniu przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej, dyrektor wyznacza - w terminie uzgodnionym z uczniem i jego rodzicami - egzamin klasyfikacyjny z materiału określonego w szkolnym planie nauczania zrealizowanego w danym czasie. W przypadku ucznia nie klasyfikowanego na koniec roku szkolnego, egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego.
2. Na prośbę ucznia lub rodziców ucznia nie klasyfikowanego z przyczyn nieusprawiedliwionych, rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny z jednego, kilku lub wszystkich przedmiotów obowiązkowych.
3. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok lub program nauki oraz uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.
4. Dla przeprowadzenia egzaminu klasyfikacyjnego, dyrektor szkoły powołuje dwuosobową komisję w składzie:
a) nauczyciel właściwego przedmiotu - jako egzaminator,
b) nauczyciel tego samego lub pokrewnego przedmiotu - jako członek komisji.
5. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, z wyjątkiem przedmiotów: sztuka, technika, elementy informatyki i wychowanie fizyczne, z których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę ćwiczeń praktycznych.
6. Pytania (ćwiczenia, zadania praktyczne) egzaminacyjne proponuje egzaminator w porozumieniu z członkiem komisji.
7. Na podstawie przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego egzaminator ustala ocenę.
8. Od oceny niedostatecznej ustalonej w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego uczeń lub jego rodzice mogą odwołać się w terminie trzech dni od daty egzaminu do dyrektora szkoły, który powołuje komisję egzaminacyjną działającą w składzie:
a) dyrektor szkoły lub inny nauczyciel pełniący w szkole funkcję kierowniczą - jako przewodniczący komisji,
b) nauczyciel uczący danego przedmiotu - jako egzaminator,
c) nauczyciel tego samego lub pokrewnego przedmiotu - jako członek komisji.
W egzaminie może uczestniczyć bez prawa głosu:
· przedstawiciel rady rodziców - na wniosek rodziców ucznia,
· doradca metodyczny - na wniosek egzaminatora,
· wychowawca klasy.
Od oceny ustalonej przez tę komisję odwołanie nie przysługuje.
12. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający: skład komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz stopień ustalony przez komisję. Do protokołu załącza się pisemne odpowiedzi ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
13. Uczeń który z udokumentowanych przyczyn losowych nie mógł w wyznaczonym terminie przystąpić do egzaminu klasyfikacyjnego, może przystąpić do niego w terminie określonym przez dyrektora szkoły.

§8 Ocenianie zachowania
1. Ocena zachowania uwzględnia w szczególności:
a) funkcjonowanie ucznia w środowisku szkolnym,
b) respektowanie zasad współżycia społecznego,
c) respektowanie ogólnie przyjętych norm etycznych.
2. Na koniec obu okresów ustala się następującą skalę ocen:
- wzorowe (wz)
- dobre (db)
- poprawne (pop)
- nieodpowiednie (ndp)
3. Ocena zachowania nie może mieć wpływu na:
a) oceny z zajęć edukacyjnych,
b) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.
4. Ocenę zachowania ustala wychowawca klasy (który może zasięgnąć opinii społeczności klasowej lub rady) i jest ona ostateczna.
5. Za wyjściową przyjmuje się ocenę dobrą:
a) otrzymuje ją uczeń, który bez zastrzeżeń przestrzega zasad określonych w statucie szkoły,
b) ocenę poprawną uzyskuje uczeń, który sporadycznie dopuszcza się pewnych wykroczeń przeciwko zasadom określonym w statucie (np. czasami nie wykonuje poleceń któregoś z pracowników szkoły, sporadycznie opuszcza lekcje bez usprawiedliwienia),
c) ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który nie wywiązuje się z obowiązków szkolnych, a szczególnie:
· nie przestrzega zasad poszanowania cudzej godności w kontakcie z innymi ludźmi,
· wykorzystuje swą przewagę: wieku, funkcji, siły fizycznej, ekonomiczną do naruszania praw kolegi,
· umyślnie szkodzi drugiemu człowiekowi (zarówno dziecku, jak i dorosłemu),
· celowo lub bezmyślnie niszczy mienie szkolne albo cudzą własność,
d) na ocenę wzorową natomiast zasłuży uczeń, który przestrzega bez zastrzeżeń zasad określonych w statucie szkoły, a ponadto:
· w opinii klasy uchodzi za koleżeńskiego,
· aktywnie uczestniczy w pozalekcyjnym życiu szkolnym,
· chętnie służy wszelką możliwą pomocą (wspiera duchowo, staje w obronie, pomaga w nauce) tym, którzy jej potrzebują,
· stanowi dla innych wzór do naśladowania.

§9 Sposoby informacji uczniów i rodziców
1. Uczniowie i rodzice znają zasady szkolnego systemu oceniania.
2. Uczniowie wiedzą, czego będzie się od nich wymagać na poszczególne stopnie szkolne (co powinni wiedzieć, co może być im przydatne, jakie czynności potrafią wykonać).
3. Uczeń informowany jest o ocenie na bieżąco z chwilą wystawienia stopnia.
4. Rodzice informowani są o postępach swoich dzieci co 3 miesiące oraz gdy wymaga tego sytuacja, na bieżąco (indeks gimnazjalisty, zeszyt przedmiotowy, spotkanie indywidualne, informacja telefoniczna).
5. W czasie spotkań wychowawcy z rodzicami, na każdą ich prośbę nauczyciel przedmiotu udostępni prace pisemne ucznia przechowywane w swoim gabinecie.
6. Na każde życzenie rodziców nauczyciel ustalający ocenę powinien ją uzasadnić.

§10 Postanowienia końcowe
W przypadkach nie rozstrzygniętych niniejszym WSO zastosowane będą przepisy Rozporządzenia MEN z dnia 19 kwietnia 1999 r. z późniejszymi zmianami, w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych.

System oceniania zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną
dnia 15.11.1999 r.
z późniejszymi zmianami.
Załączniki:
1. Opinia Rady Rodziców z dnia 24.09.1999 r.
2. Opinia Samorządu Uczniowskiego z dnia 20.10.1999 r.