Gmina Czersk
Statut Zespołu Szkół w Łęgu
----------------------------
§1
1. Jednostka nosi nazwę:
Zespół Szkół w Łęgu
zwany dalej:
Zespołem Szkół
2. Siedzibą Zespołu Szkół jest Łąg, ul. Chojnicka 3.
3. Zespół Szkół posługuje się pieczęcią
a) okrągłymi o treści:
Zespół Szkół
Szkoła Podstawowa
w Łęgu

Zespół Szkół
Gimnazjum
w Łęgu
b) podłużnymi o treści:
Zespół Szkół
ul. Chojnicka 3
89-652 Łąg

Zespół Szkół
Szkoła Podstawowa
im. T. Kościuszki
w Łęgu

Zespół Szkół
Gimnazjum
w Łęgu

§2
W skład Zespołu Szkół wchodzą:
1. Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki w Łęgu,
2. Gimnazjum w Łęgu.

§3
Organy Zespołu Szkół i ich kompetencje.

I Organami Zespołu Szkół są:
a) dyrektor szkoły,
b) rada pedagogiczna,
c) samorząd uczniowski,
d) rada rodziców.

II Kompetencje
Kompetencje dyrektora Zespołu Szkół
1. Współpracuje z radą pedagogiczną, radą rodziców i samorządem uczniowskim (wszystkie te organy uczestniczą w rozwiązywaniu spraw wewnętrznych szkoły).
2. Wspólnie działa z radą pedagogiczną i samorządem terytorialnym w spełnianiu obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkujące w obwodzie szkoły.
3. Powołuje i odwołuje wicedyrektorów (po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego i rady pedagogicznej).
4. Realizuje uchwały rady pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji.
5. Przedstawia radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły.
6. Współdziała z radą pedagogiczną we wszystkich sprawach, które należą do jej kompetencji.
7. Ewentualne spory między organami szkoły rozwiązuje się na wspólnych spotkaniach zainteresowanych stron zorganizowanych przez dyrektora szkoły i przewodniczącego rady rodziców.
8. Dokonuje podziału tygodniowego rozkładu zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, wychowawstw, stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego, dodatkowych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
W szkole utworzono dwa stanowiska wicedyrektorów. Wicedyrektor wykonuje zadania przydzielone przez dyrektora, współdziała ze wszystkimi organami szkoły.

Kompetencje rady pedagogicznej
1. Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.
2. W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole.
3. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor szkoły.
4. Zebrania plenarne rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym okresie w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania i promowania uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych oraz w miarę bieżących potrzeb. Zebrania mogą być organizowane z inicjatywy przewodniczącego rady pedagogicznej, organu prowadzącego szkołę, organu sprawującego nadzór pedagogiczny lub na wniosek co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej.
5. Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.
6. Zatwierdza proponowany przez dyrektora plan pracy szkoły na dany rok szkolny.
7. Zatwierdza wyniki klasyfikacji i promocji uczniów.
8. Podejmuje uchwały w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych oraz wychowawczo-opiekuńczych w szkole.
9. Podejmuje uchwały w sprawach skreślenia z listy uczniów.
10. Opiniuje organizację pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych.
11. Opiniuje wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień.
12. Przygotowuje i uchwala projekt statutu szkoły albo jego zmian.

Kompetencje rady rodziców
1. Może występować do rady pedagogicznej i dyrektora szkoły z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły.
2. Może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców lub innych źródeł w celu wspierania działalności statutowej szkoły.
3. Przedstawia wnioski w sprawach doboru bądź zmian nauczycieli, którym dyrektor szkoły powierzył lub powierzy zadania wychowawcy klasy.
4. Uchwala regulamin swej działalności określający w szczególności zasady wydatkowania funduszy rady rodziców oraz organizację spotkań rodziców, nauczycieli i dyrekcji szkoły.
5. Opiniuje program wychowawczy szkoły.

Kompetencje samorządu uczniowskiego
Samorząd uczniowski ma prawo:
1. organizować działalność kulturalną, oświatową, sportową oraz rozrywkową w porozumieniu z opiekunem (wybranym przez uczniów) i dyrektorem szkoły,
2. rozwiązywać sytuacje konfliktowe wewnątrz szkoły,
3. do bieżącej wymiany informacji pomiędzy organami szkoły o podejmowanych i planowanych działaniach lub decyzjach,
4. organizować wspólne zebrania,
5. zapraszać przedstawicieli organów szkoły.

III Zasady współdziałania organów
1. Samorząd uczniowski może przedstawić wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły radzie rodziców, radzie pedagogicznej oraz dyrekcji.
2. Rada rodziców, rada pedagogiczna, organ sprawujący nadzór pedagogiczny nad szkołą oraz organ prowadzący szkołę ma prawo występować z umotywowanym wnioskiem o odwołaniu nauczycieli z funkcji kierowniczych. Rada pedagogiczna opiniuje plan finansowy szkoły oraz jego realizację. Rada pedagogiczna i związki zawodowe opiniują przedstawione przez dyrektora propozycje odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły.
3. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowawczych, opiekuńczych i kształcenia dzieci.
4. Rodzice mają prawo do:
a) zapoznania się z zadaniami i zamierzeniami dydaktyczno-wychowawczymi w danej klasie i szkole,
b) zaznajomienia się z wewnątrzszkolnym systemem oceniania,
c) uzyskania w każdym czasie rzetelnej informacji na temat swego dziecka (jego zachowania, postępów w nauce i przyczyn trudności w nauce),
d) porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci,
e) przekazywania organowi sprawującemu nadzór opinii na temat pracy szkoły,
f) spotkań z wychowawcami i nauczycielami.
5. Obowiązkiem rodziców jest udział w zebraniach klasowych organizowanych przez wychowawcę klasy.
6. Ewentualne spory między organami szkoły rozwiązuje się na wspólnych spotkaniach zainteresowanych stron zorganizowanych przez dyrektora szkoły.

§4
Dokumentacja Zespołu Szkół

1. Zespół Szkół prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
2. Zasady gospodarki finansowej określają odrębne przepisy.
3. Organ prowadzący oraz jego kompetencje, zakres zadań nauczycieli i innych pracowników, zasady rekrutacji uczniów, ich prawa i przypadki umożliwiające skreślenia ucznia z listy uczniów określają statuty poszczególnych szkół wchodzących w skład zespołu.

W części odmiennie uregulowane w Statucie Zespołu Szkół tracą moc odpowiednie uregulowania zawarte w statutach szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół.

---------------------------
Statut Szkoły Podstawowej
im. Tadeusza Kościuszki
w Łęgu
---------------------------
§1
1. Nazwa szkoły:
Zespół Szkół Szkoła Podstawowa
im. Tadeusza Kościuszki
ul. Chojnicka 3, 89-652 Łąg
2. Siedzibą Szkoły Podstawowej jest Łąg, ul. Chojnicka 3.
3. Szkoła Podstawowa posługuje się pieczęcią
a) okrągłą o treści:
Zespół Szkół
Szkoła Podstawowa
w Łęgu

b) podłużną o treści:
Zespół Szkół
Szkoła Podstawowa
im. T. Kościuszki
w Łęgu

§2
Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie i przepisach wydanych na jej podstawie oraz w programie wychowawczym szkoły, w szczególności:
a) umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły,
b) umożliwia uczniom poznanie świata w jego jedności i złożoności, wspomaga ich samodzielność uczenia się, inspiruje ich aktywność badawczą oraz wyrażanie własnych myśli i przeżyć, rozbudza ciekawość poznawczą oraz motywację do dalszej edukacji,
c) kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych w ustawie, stosownie do warunków szkoły i wieku uczniów,
d) sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości szkoły,
e) umożliwia uczniom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej (organizacja nauczania religii we wszystkich klasach w wymiarze 2 godzin tygodniowo),
f) udziela uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej,
g) organizuje opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi uczęszczającymi do szkoły,
h) umożliwia rozwijanie zainteresowań uczniów, realizowanie indywidualnych programów nauczania oraz ukończenie szkoły w skróconym czasie.

§3
Szkoła realizuje zadania opiekuńcze odpowiednio do wieku uczniów i potrzeb środowiskowych, z uwzględnieniem obowiązujących w szkołach ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny oraz zasad promocji i ochrony zdrowia, w szczególności:
a) sprawowanie opieki nad uczniami przebywającymi w szkole podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych,
b) sprawowanie opieki nad uczniami podczas zajęć poza terenem szkoły w trakcie wycieczek organizowanych przez szkołę,
c) pełnienie dyżurów nauczycielskich w szkole zgodnie z regulaminem zatwierdzonym przez radę pedagogiczną,
d) sprawowanie indywidualnej opieki nad niektórymi uczniami, a zwłaszcza nad uczniami najniższych klas, uczniami z zaburzeniami rozwojowymi, uszkodzeniami narządów: ruchu, słuchu i wzroku, uczniami, którym z powodu warunków rodzinnych lub losowych potrzebne są szczególne formy opieki, w tym stała bądź doraźna pomoc materialna (objęcie dożywianiem, zabieganie o wsparcie do MGOPS w Czersku).

§4
1. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanemu dalej "wychowawcą".
2. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności pożądane jest, by wychowawca prowadził swój oddział przez cały tok nauczania w klasach I-III i IV-VI.
3. Prezydium klasowej rady rodziców oraz prezydium klasowego samorządu uczniowskiego mogą wnioskować do dyrektora szkoły o zmianę nauczyciela pełniącego zadania wychowawcy danej klasy.
4. Wniosek, o którym mowa w ust. 3 winien być rozpatrzony na najbliższym posiedzeniu rady pedagogicznej w obecności wnioskodawców.

Organy szkoły
§5
1. Organami szkoły są:
a) dyrektor szkoły,
b) rada pedagogiczna,
c) rada rodziców,
d) samorząd uczniowski.
2. Kompetencje i zasady współdziałania organów szkoły:
a) dyrektor szkoły:
- kieruje bieżącą działalnością szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz,
- sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działanie prozdrowotne,
- realizuje uchwały rady pedagogicznej lub innej placówki oświatowo-wychowawczej, podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących,
- kieruje pracami rady pedagogicznej (jako jej przewodniczący),
- dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły zaopiniowanym przez radę pedagogiczną i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie,
- występuje do kuratora oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły na podstawie uchwały rady pedagogicznej,
- wykonuje inne zadania wynikające z przepisów ogólnych,
- zatrudnia i zwalnia nauczycieli oraz innych pracowników szkoły,
- przyznaje nagrody oraz wymierza kary porządkowe nauczycielom i innym pracownikom szkoły,
- występuje z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w sprawach nagród, odznaczeń i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników,
b) rada pedagogiczna:
- zatwierdza plan pracy szkoły,
- zatwierdza wyniki klasyfikacji i promocji uczniów,
- uchwala szkolny program wychowawczy po konsultacji z radą rodziców i samorządem uczniowskim,
- ustala wewnątrzszkolny system oceniania po konsultacji z radą rodziców i samorządem uczniowskim,
- podejmuje uchwały w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole,
- ustala organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły,
- podejmuje uchwały upoważniające dyrektora do podjęcia czynności w celu przeniesienia ucznia do innej szkoły,
- opiniuje organizację pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,
- opiniuje projekt planu finansowego szkoły,
- opiniuje wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,
- opiniuje propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych,
- przygotowuje projekt statutu szkoły albo jego zmian,
- może występować z wnioskiem do organu prowadzącego szkołę o odwołanie z funkcji dyrektora lub do dyrektora o odwołanie nauczyciela z innej funkcji kierowniczej w szkole,
- działa w oparciu o regulamin rady pedagogicznej,
c) rada rodziców:
- może występować do rady pedagogicznej i dyrektora szkoły z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły,
- może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców lub innych źródeł w celu wspierania działalności statutowej szkoły,
- przedstawia wnioski w sprawach doboru bądź zmian nauczycieli, którym dyrektor szkoły powierzył lub powierzy zadania wychowawcy klasy,
- uchwala regulamin swej działalności określający w szczególności zasady wydatkowania funduszy rady rodziców oraz organizację spotkań rodziców, nauczycieli i dyrekcji szkoły,
- opiniuje program wychowawczy szkoły,
d) samorząd uczniowski:
- tworzą go wszyscy uczniowie szkoły,
- może przedstawiać radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły,
- ma prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celami i stawianymi wymaganiami,
- ma prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,
- ma prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,
- ma prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej,
- ma prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej, zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem,
- ma prawo wpływania na wybór nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu,
- ma prawo do opiniowania pracy nauczycieli w celu dokonania oceny pracy nauczyciela.
3. W szkole tworzy się stanowisko wicedyrektora z następującym zakresem czynności:
- nadzór nad oddziałami zamiejscowymi,
- nadzór nad klasami IV-VI (sprawy organizacyjne, dydaktyczne, opiekuńczo-wychowawcze, innowacje),
- opracowanie planów lekcji,
- opracowanie planów dyżurów,
- prowadzenie hospitacji w klasach IV-VI,
- kontrola uwag i wniosków pohospitacyjnych,
- troska o realizację zagadnień dydaktyczno-wychowawczych wynikających z planu pracy szkoły,
- opracowanie zastępstw za nieobecnych nauczycieli,
- kontrola prowadzenia dzienników lekcyjnych i zajęć pozalekcyjnych,
- udzielanie pomocy nauczycielom z małym stażem pracy oraz studiującym,
- kontrola pracy zajęć pozalekcyjnych i organizacji szkolnych,
- nadzór nad świetlicą szkolną,
- dbałość o prawidłową pracę biblioteki szkolnej,
- stałe czuwanie nad estetyką w pomieszczeniach szkolnych i obejściu,
- rozliczanie godzin ponadwymiarowych nauczycieli,
- udzielanie doraźnych zwolnień nauczycieli w przypadku nieobecności dyrektora.

§6
Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci. Formy tego współdziałania uwzględniają prawo rodziców do:
a) współtworzenia zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych szkoły,
b) współtworzenia wewnątrzszkolnego systemu oceniania,
c) uzyskiwania w każdym czasie rzetelnej informacji na temat swego dziecka, jego zachowania, postępów i przyczyn trudności w nauce,
d) uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci,
e) wyrażania i przekazywania organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii na temat pracy szkoły,
f) organizowania stałych spotkań z rodzicami w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze z tym, że spotkania takie nie powinny być organizowane rzadziej niż raz na kwartał.

Organizacja szkoły

§7
1. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.
2. Nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawcy klas ustalają w końcu każdego okresu w terminie określonym przez dyrektora szkoły okresowe (roczne) stopnie oraz oceny zachowania.
3. Na tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej poszczególni nauczyciele i wychowawcy klas są zobowiązani poinformować ucznia o przewidywanych dla niego stopniach okresowych (rocznych). O przewidywanym dla ucznia okresowym (rocznym) stopniu niedostatecznym poszczególni nauczyciele informują wychowawcę, a ten ucznia i jego rodziców w formie pisemnej za potwierdzeniem, na miesiąc przed zakończeniem okresu (rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych).
4. Szczegółowe kryteria oceny zachowania ucznia, tryb i zasady jej ustalania oraz tryb odwoławczy określa wewnątrzszkolny system oceniania.
5. Tryb odwoławczy od ustalonych ocen z zajęć edukacyjnych określa wewnątrzszkolny system oceniania.

§8
1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora, najpóźniej do 30 kwietnia każdego roku, na podstawie szkolnego planu nauczania oraz planu finansowego szkoły. Arkusz organizacji szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę do dnia 30 maja danego roku.
2. W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się w szczególności: liczbę pracowników szkoły łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych, ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę.
3. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły dyrektor szkoły, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych.
4. Tygodniowy rozkład zajęć klas I-III szkoły podstawowej określa ogólny przydział czasu na poszczególne zajęcia wyznaczone ramowym planem nauczania; szczegółowy rozkład dzienny zajęć ustala nauczyciel.

§9
1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego realizują zajęcia edukacyjne określone planem nauczania zgodnym z odpowiednim ramowym planem nauczania i programem wybranym ze szkolnego zestawu programów dla danego oddziału dopuszczonych do użytku szkolnego. Liczebność oddziału nie może przekroczyć 25 uczniów. W uzasadnionych przypadkach tworzy się klasy równoległe.
2. Oddział można dzielić na grupy na zajęcia z języków obcych i informatyki oraz na zajęciach, dla których z treści programu nauczania wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń, w tym laboratoryjnych, z zastrzeżeniem ust. 3
3. Podział na grupy jest obowiązkowy na zajęciach z języków obcych i informatyki w oddziałach liczących powyżej 24 uczniów oraz podczas ćwiczeń, w tym laboratoryjnych, w oddziałach liczących powyżej 30 uczniów.
4. W oddziałach liczących odpowiednio mniej niż 24 uczniów lub mniej niż 30 uczniów podziału na grupy na zajęciach, o których mowa w ust. 3, można dokonywać za zgodą organu prowadzącego szkołę.
5. Zajęcia wychowania fizycznego prowadzone są w grupach liczących od 12 do 26 uczniów.

§10
1. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym.
2. Godzina lekcyjna trwa 45 minut.
3. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć.

§11
1. Niektóre zajęcia obowiązkowe, np.: zajęcia fakultatywne, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, specjalistyczne, nauczania języków obcych, elementów informatyki, gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej, koła zainteresowań i inne zajęcia nadobowiązkowe, mogą być prowadzone poza systemem klasowo-lekcyjnym w grupach oddziałowych, międzyoddziałowych i międzyklasowych, a także podczas wycieczek i wyjazdów.
2. Czas trwania zajęć wymienionych w ust. 1 ustala się zgodnie z § 12 ust. 2 lub 3.
3. Zajęcia, o których mowa w ust. 1 są organizowane w ramach posiadanych przez szkołę środków finansowych.
4. Liczba uczestników kół i zespołów zainteresowań oraz innych zajęć nadobowiązkowych finansowanych z budżetu szkoły nie może być niższa niż 15 uczniów. Liczba uczestników zajęć gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej nie powinna przekraczać 12 uczniów.
5. Na zajęciach fakultatywnych organizowanych w grupach międzyklasowych i międzyoddziałowych liczba uczniów nie może być niższa niż 15 uczniów.

§12
Szkoła może przyjmować nauczycieli oraz studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne (nauczycielskie) na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy dyrektorem szkoły lub - za jego zgodą - poszczególnymi nauczycielami a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą.

§13
1. Szkoła zapewnia uczniom możliwość i higieniczne warunki spożycia co najmniej jednego ciepłego posiłku w stołówce szkolnej.
2. Odpłatność za korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej lub z napoju, ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z rada pedagogiczną, z uwzględnieniem możliwości częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat uczniów, którzy potrzebują szczególnej opieki w zakresie żywienia.

§14
1. Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną, służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców oraz w miarę możliwości wiedzy o regionie.
2. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły, rodzice, a także inne osoby na zasadach określonych w regulaminie biblioteki.
3. Pomieszczenia biblioteki szkolnej umożliwiają:
- gromadzenie i opracowywanie zbiorów,
- korzystanie ze zbiorów w czytelni i wypożyczanie ich poza bibliotekę,
- prowadzenie edukacji czytelniczej i medialnej uczniów (w grupach lub oddziałach).
4. Godziny pracy biblioteki powinny umożliwić dostęp do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu.
5. Zadania pracy biblioteki szkolnej określa program pracy biblioteki szkolnej.
6. Zadania bibliotekarza:
- organizacja pracy biblioteki,
- gromadzenie i konserwacja zbiorów,
- opracowanie biblioteczne zbiorów,
- udostępnianie zbiorów w wypożyczalni i czytelni,
- udzielanie informacji bibliotecznych, bibliograficznych, tekstowych i rzeczowych,
- poznawanie potrzeb czytelniczych uczniów i ich zainteresowań,
- inspirowanie aktywności czytelniczej uczniów,
- współdziałanie z nauczycielami w zakresie wykorzystywania zbiorów bibliotecznych oraz edukacji czytelniczej i medialnej uczniów,
- informowanie nauczycieli o poziomie i zakresie czytelnictwa uczniów,
- współdziałanie z młodymi pomocnikami bibliotekarza, tj. z uczniowskim aktywem bibliotecznym,
- współpraca z rodzicami uczniów, ze szkolnymi organizacjami i kołami zainteresowań.

§15
1. Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy ich rodziców lub dojazd do szkoły, szkoła organizuje świetlicę.
2. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych. Liczba uczniów w grupie nie powinna przekraczać 25.

Nauczyciele i inni pracownicy szkoły

§16
1. W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników ekonomicznych, administracyjnych i pracowników obsługi. Można też zatrudnić logopedę, psychologa i pedagoga.
2. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników, o których mowa w ust. 1, określają odrębne przepisy.

§17
1. Nauczyciel prowadzi prace dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą oraz jest odpowiedzialny za jakość tej pracy i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.
2. W szczególności do zakresu zadań nauczyciela należy:
a) odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów:
- nadzór nad bezpieczeństwem uczniów na zajęciach szkolnych, pozaszkolnych, w czasie dyżurów mu przydzielonych,
- przestrzeganie procedury postępowania po zaistnieniu wypadku uczniowskiego lub na wypadek pożaru,
b) prawidłowy przebieg procesu dydaktycznego:
- realizacja programu kształcenia w powierzonych przedmiotach, klasach, zespołach osiągając w stopniu optymalnym cele szkoły,
- decyzja w sprawie doboru metod, form organizacyjnych, podręczników i środków dydaktycznych w nauczaniu swego przedmiotu,
- jeśli prowadzi koło zainteresowań lub zespół, decyduje o treści programu koła lub zespołu,
- decyzja o ocenie bieżącej, okresowej i rocznej postępów swoich uczniów,
c) dbałość o pomoce dydaktyczno-wychowawcze i sprzęt szkolny:
- wzbogacanie własnego warsztatu pracy przedmiotowej i wychowawczej,
- wnioskowanie o jego wzbogacenie lub modernizację do organów kierowniczych szkoły,
- odpowiedzialność za zniszczenie lub stratę elementów majątku i wyposażenia szkoły przydzielonych mu przez kierownictwo szkoły, a wynikające z nieporządku, braku nadzoru i zabezpieczenia,
d) wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności i zainteresowań,
e) bezstronność i obiektywizm w ocenie uczniów oraz sprawiedliwe traktowanie wszystkich uczniów:
- wnioskowanie w sprawie nagród i wyróżnień oraz kar regulaminowych dla swoich uczniów,
f) udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych, w oparciu o rozpoznanie potrzeb uczniów,
g) doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej:
- branie udziału w różnych formach doskonalenia zawodowego organizowanych w szkole i przez instytucje wspomagające szkołę,
h) prowadzenie prawidłowo dokumentacji zajęć edukacyjnych.

§18
1. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest w szczególności ustalenie zestawu programów nauczania dla danego oddziału oraz jego modyfikowanie w miarę potrzeb.
2. Nauczyciele mogą tworzyć zespoły wychowawcze, zespoły przedmiotowe lub inne zespoły problemowo-zadaniowe.
3. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany przez dyrektora na wniosek zespołu.

§19
1. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, a w szczególności:
- tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie,
- inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów,
- podejmowanie działań umożliwiających rozwiązanie konfliktów w zespole uczniów oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej.
2. Wychowawca, w celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 1:
a) otacza indywidualną opieką każdego wychowanka,
b) planuje i organizuje wspólnie z uczniami i rodzicami:
- różne formy życia zespołowego, rozwijające jednostki i integrujące zespół uczniowski,
- ustala treści i formy zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji wychowawcy,
c) współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie (oddziale), uzgadniając z nimi i koordynując ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także tych, którym potrzebna jest indywidualna opieka (dotyczy to zarówno uczniów szczególnie uzdolnionych jak i z różnymi trudnościami i niepowodzeniami),
d) utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów (przynajmniej dwa ogólne zebrania z rodzicami w okresie), w celu:
- poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo-wychowawczych ich dzieci,
- współdziałania z rodzicami, tzn. okazywania im pomocy w działaniach wychowawczych wobec dzieci i otrzymywania od nich pomocy w swoich działaniach,
- przekazywania informacji w każdym czasie o ich dziecku,
- włączania ich w sprawy życia klasy i szkoły,
e) współpracuje ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności, także zdrowotnych oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów (organizację i formy udzielania tej pomocy na terenie szkoły określają przepisy w sprawie zasad udzielania uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej),
f) ustala projekt oceny z zachowania swoich wychowanków.
3. Wychowawca ma prawo korzystać w swej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony właściwych placówek i instytucji oświatowych i naukowych.
4. Wychowawca prawidłowo prowadzi dokumentację klasy i każdego ucznia (dziennik, arkusze ocen, świadectwa szkolne).

Uczniowie szkoły

§20
Do szkoły uczęszczają w zasadzie uczniowie od lat 7, ale nie wcześniej niż od 6 roku życia, do czasu ustania obowiązku szkolnego.

§21
Uczeń ma prawo do:
a) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,
b) opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę i poszanowanie godności,
c) korzystania z pomocy stypendialnej bądź doraźnej, zgodnie z odrębnymi przepisami,
d) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno- wychowawczym,
e) swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły, a także światopoglądowych i religijnych - jeśli nie narusza tym dobra innych osób,
f) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,
g) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce,
h) pomocy w przypadku trudności w nauce,
i) korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego,
j) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki podczas zajęć pozalekcyjnych,
k) wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszanie się w organizacjach działających w szkole.

§22
Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w statucie szkoły, a zwłaszcza dotyczących:
a) systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych i w życiu szkoły,
b) przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły,
c) odpowiedzialności za własne życie, zdrowie i higienę oraz rozwój,
d) dbałości o wspólne dobro, ład i porządek w szkole.

§23
1. Wobec uczniów wyróżniających się pracą i zachowaniem stosuje się następujące rodzaje nagród:
- pochwała na forum klasy,
- pochwała na forum szkoły,
- list pochwalny do rodziców,
- nagrody rzeczowe.
2. Wobec uczniów nie przestrzegających postanowień zawartych w statucie szkoły stosuje się następujące kary:
- nagana wobec uczniów klasy,
- nagana wobec uczniów całej szkoły,
- karne przeniesienie do klasy równoległej,
- karne przeniesienie do innej szkoły.
3. Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę upoważniającą dyrektora do wystąpienia z wnioskiem do kuratora oświaty o przeniesienie ucznia do innej szkoły, w przypadku nagannego zachowania ucznia, nie rokującego poprawy, po wyczerpaniu wszystkich form oddziaływania wychowawczego w szkole.
4. Pochwała lub nagana wobec uczniów klasy udzielana jest przez nauczyciela wychowawcę w ciągu całego roku szkolnego (w miarę potrzeb).
5. Pochwała wobec uczniów całej szkoły udzielana jest ustnie przez dyrektora szkoły (z równoczesnym pisemnym powiadomieniem rodziców ucznia) na apelach okolicznościowych w ciągu całego roku szkolnego.
6. List pochwalny do rodziców, nagrody rzeczowe, dyplomy wręcza dyrektor szkoły na apelu podsumowującym pracę na zakończenie roku szkolnego.
7. Nagana wobec uczniów całej szkoły udzielana jest ustnie przez dyrektora szkoły (z równoczesnym pisemnym powiadomieniem rodziców ucznia) w ciągu całego roku szkolnego - w momencie wystąpienia problemów wychowawczych.
8. O karnym przeniesieniu ucznia do innej szkoły lub klasy równoległej szkoła powiadamia rodziców pisemnie, po podjęciu takiej uchwały przez radę pedagogiczną, w ciągu całego roku szkolnego - w momencie wystąpienia problemów wychowawczych.
9. Uczeń lub rodzice ucznia mają prawo do złożenia pisemnego odwołania się od kary do dyrektora szkoły, nie później niż tydzień od pisemnego powiadomienia przez szkołę o jej nałożeniu. Odwołania powyższe rozpatruje się na nadzwyczajnym posiedzeniu rady pedagogicznej z udziałem rodziców ucznia, przedstawiciela rady rodziców oraz przedstawiciela samorządu uczniowskiego.
10. Rada pedagogiczna może ustanowić odznaki dla wyróżniających się uczniów i określić warunki ich uzyskiwania.

Postanowienia końcowe

§24
1. Szkoła posiada własny sztandar, godło oraz ceremoniał szkolny.
2. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
3. Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.

-------------------------
Statut Gimnazjum w Łęgu
-------------------------
§1
1. Nazwa szkoły: Zespół Szkół Gimnazjum w Łęgu.
2. Siedzibą Gimnazjum jest Łąg, ul. Chojnicka 3.
3. Gimnazjum posługuje się pieczęcią
a) okrągłą o treści:
Zespół Szkół
Gimnazjum
w Łęgu
b) podłużną o treści:
Zespół Szkół
Gimnazjum
w Łęgu

§2
1. Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa oraz uwzględniające program wychowawczy (Załącznik nr 1) i program profilaktyczny (Załącznik nr 2) szkoły; w szczególności:
a) wprowadza ucznia w świat nauki przez poznanie języka, pojęć, twierdzeń i metod właściwych dla wybranych dyscyplin naukowych na poziomie umożliwiającym dalsze kształcenie,
b) umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia,
c) kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych w ustawie, stosownie do warunków szkoły i wieku uczniów,
d) sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości szkoły,
e) umożliwia uczniom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej,
f) udziela uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej,
g) organizuje opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi uczęszczającymi do szkoły,
h) umożliwia rozwijanie zainteresowań uczniów, realizowanie indywidualnych programów nauczania oraz ukończenie szkoły w skróconym czasie,
i) wprowadza ucznia w świat kultury i sztuki,
j) rozwija umiejętności społeczne uczniów przez zdobywanie prawidłowych doświadczeń we współżyciu i współdziałaniu w grupie rówieśniczej.

2. Zadania opiekuńcze szkoły, są realizowane odpowiednio do wieku uczniów i potrzeb środowiskowych, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów bezpieczeństwa, higieny oraz zasad promocji i ochrony zdrowia. W szczególności:
a) sprawowanie opieki nad uczniami przebywającymi w szkole podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych,
b) sprawowanie opieki nad uczniami podczas zajęć poza terenem szkoły w trakcie wycieczek organizowanych przez szkołę,
c) pełnienie dyżurów nauczycielskich w szkole zgodnie z regulaminem zatwierdzonym przez radę pedagogiczną,
d) sprawowanie indywidualnej opieki nad niektórymi uczniami (np. uczniami z zaburzeniami rozwojowymi, uszkodzeniami narządów ruchu, słuchu, wzroku; uczniami, którym z powodu warunków rodzinnych lub losowych potrzebne są szczególne formy opieki, w tym stała lub doraźna pomoc materialna: objęcie dożywianiem, zabieganie o wsparcie do MGOPS w Czersku).

3. W celu sprawnej i pełnej realizacji treści zawartych w ust. 1. mogą być tworzone zespoły nauczycielskie wewnątrz rady pedagogicznej z szczegółowo określonymi zadaniami w regulaminie rady.

4. Szczegółowe zasady wewnątrzszkolnego systemu oceniania określa załącznik nr 3 do statutu.

5. W celu pełniejszej realizacji zadań dydaktycznych istnieją możliwości organizowania działalności innowacyjnej i eksperymentalnej.

6. W miarę posiadanych przez szkołę środków organizuje się zajęcia dodatkowe dla uczniów z uwzględnieniem ich potrzeb rozwojowych, zainteresowań oraz wyrównywania szans i wspierania możliwości rozwojowych dzieci i młodzieży.

7. W celu rozwiązywania trudności w procesie kształcenia i wychowania zakłada się ścisłe współdziałanie z poradnią psychologiczno-pedagogiczną i innymi ośrodkami poradnictwa i specjalistycznej pomocy dla dzieci i rodziców.

8. Zakłada się otoczenie szczególną opieką i zapewnienie pomocy uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych i losowych potrzebne jest takie wsparcie.

9. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w:
a) współtworzeniu programu wychowawczego szkoły,
b) współtworzeniu szkolnego systemu oceniania.
Formy tego współdziałania dają rodzicom prawo do:
a) uzyskiwania informacji na temat wymagań edukacyjnych z poszczególnych przedmiotów nauczania,
b) uzyskiwania w każdym czasie rzetelnej informacji na temat swego dziecka, jego zachowania, postępów i przyczyn trudności w nauce,
c) uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci,
d) wyrażania i przekazywania organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii na temat pracy szkoły,
e)organizowania stałych spotkań z rodzicami w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze z tym, że spotkania takie nie powinny być organizowane rzadziej, niż raz na kwartał.

§3
1. Organami szkoły są:
a) dyrektor szkoły,
b) rada pedagogiczna,
c) rada rodziców,
d) samorząd uczniowski.

2. Kompetencje i zasady współdziałania organów szkoły:
a) dyrektor szkoły:
- kieruje bieżącą działalnością szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz,
- sprawuje nadzór pedagogiczny w stosunku do nauczycieli,
- sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działanie prozdrowotne,
- realizuje uchwały rady pedagogicznej lub innej placówki oświatowo-wychowawczej, podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących,
- kieruje pracami rady pedagogicznej (jako jej przewodniczący),
- dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły zaopiniowanym przez radę pedagogiczną i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie,
- występuje do kuratora oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innego gimnazjum na podstawie uchwały rady pedagogicznej,
- wykonuje inne zadania wynikające z przepisów ogólnych,
- zatrudnia i zwalnia nauczycieli oraz innych pracowników szkoły,
- przyznaje nagrody oraz wymierza kary porządkowe nauczycielom i innym pracownikom szkoły,
- występuje z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej w sprawach nagród, odznaczeń i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników,

b) rada pedagogiczna:
- zatwierdza wyniki klasyfikacji i promocji uczniów,
- podejmuje uchwały w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole,
- ustala organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły,
- podejmuje uchwały upoważniające dyrektora do podjęcia czynności w celu przeniesienia ucznia do innego gimnazjum,
- przygotowuje projekt zmian statutu szkoły,
- uchwala szkolny program wychowawczy po konsultacji z radą rodziców i samorządem uczniowskim,
- ustala szkolny system oceniania po konsultacji z radą rodziców i samorządem uczniowskim,
- opiniuje organizację szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,
- opiniuje projekt planu finansowego szkoły,
- opiniuje wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,
- opiniuje propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
- może występować z wnioskiem do organu prowadzącego szkołę o odwołanie z funkcji dyrektora lub do dyrektora o odwołanie nauczyciela z innej funkcji kierowniczej w szkole,
- działa w oparciu o regulamin rady pedagogicznej,

c) rada rodziców:
- może występować do rady pedagogicznej i dyrektora szkoły z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły,
- może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców lub innych źródeł w celu wspierania działalności statutowej szkoły,
- przedstawia wnioski w sprawach doboru bądź zmian nauczycieli, którym dyrektor szkoły powierzył lub powierzy zadania wychowawcy klasy,
- opiniuje szkolny program wychowawczy,
- uchwala regulamin swej działalności określający w szczególności zasady wydatkowania funduszy rady rodziców oraz organizację spotkań rodziców, nauczycieli i dyrekcji szkoły,

d) samorząd uczniowski:
- tworzą go wszyscy uczniowie szkoły,
- może przedstawiać radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły,
- ma prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celami i stawianymi wymaganiami,
- ma prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,
- ma prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,
- ma prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej,
- ma prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej, zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem,
- ma prawo wpływania na wybór nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu,
- prezydium klasowego samorządu uczniowskiego może wnioskować do dyrektora szkoły o zmianę nauczyciela pełniącego zadania wychowawcy danej klasy (wniosek o którym mowa winien być rozpatrzony na najbliższym posiedzeniu rady pedagogicznej w obecności wnioskodawców),
- ma prawo do opiniowania pracy nauczycieli w celu dokonania oceny pracy nauczyciela,
- opiniuje program wychowawczy szkoły.

§4
Podstawową jednostką organizacyjną szkoły dla dzieci i młodzieży jest oddział.

§5
1. Odział można dzielić na grupy na zajęciach z języków obcych i informatyki oraz na zajęciach, dla których z treści programu nauczania wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń, w tym laboratoryjnych, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Podział na grupy jest obowiązkowy na zajęciach z języków obcych i informatyki w oddziałach liczących powyżej 24 uczniów oraz podczas ćwiczeń, w tym laboratoryjnych, w oddziałach liczących powyżej 30 uczniów.
3. W oddziałach liczących odpowiednio mniej niż 24 uczniów lub mniej niż 30 uczniów podziału na grupy na zajęciach, o których mowa w ust. 2, można dokonywać za zgodą organu prowadzącego szkołę.
4. Zajęcia wychowania fizycznego prowadzone są w grupach liczących od 12 do 26 uczniów.

§6
Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć.


§7
1. Oddziały przysposabiające do pracy mogą być tworzone dla uczniów, którzy po rocznym uczęszczaniu do gimnazjum i ukończeniu 15 roku życia nie rokują ukończenia gimnazjum w normalnym trybie.
2. Po zapoznaniu się z sytuacją i możliwościami ucznia dyrektor szkoły, na podstawie uchwały rady pedagogicznej, za zgodą rodziców (prawnych opiekunów), przyjmuje ucznia do oddziału przysposabiającego do pracy, uwzględniając opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej.
3. W oddziałach przysposabiających do pracy kształcenie ogólne realizuje się zgodnie z podstawą programową kształcenia ogólnego w formach dostosowanych do potrzeb i możliwości uczniów.
4. Program przysposobienia do pracy opracowuje nauczyciel z uwzględnieniem wybranych treści kształcenia zawartych w podstawie programowej kształcenia w określonym zawodzie.
5. Przysposobienie do pracy może być organizowane w gimnazjum albo poza gimnazjum no podstawie umowy zawartej przez dyrektora szkoły ze szkołą zawodową, placówką kształcenia ustawicznego lub przedsiębiorcą.

§8
1. Dla uczniów szkoły, którzy muszą dłużej przebywać w gimnazjum ze względu na czas pracy ich rodziców (prawnych opiekunów) lub organizację dojazdu do szkoły, gimnazjum organizuje świetlicę.
2. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych. Liczba uczniów w grupie nie powinna przekraczać 25 uczniów.

§9
1. W gimnazjum funkcjonuje biblioteka szkolna.
2. Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną, służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców oraz w miarę możliwości wiedzy o regionie.
3. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły, rodzice, a także inne osoby na zasadach określonych w regulaminie biblioteki.
4. Pomieszczenia biblioteki szkolnej umożliwiają:
- gromadzenie i opracowywanie zbiorów,
- korzystanie ze zbiorów w czytelni i wypożyczanie ich poza bibliotekę,
- prowadzenie edukacji czytelniczej i medialnej uczniów (w grupach bądź oddziałach).
5. Godziny pracy biblioteki powinny umożliwić dostęp do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu.
6. Szczegółowe zadania biblioteki szkolnej oraz zadania nauczyciela bibliotekarza określa program pracy biblioteki szkolnej zawarty w załączniku nr 4.

§10
1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji gimnazjum opracowany przez dyrektora szkoły z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania, do dnia 30 kwietnia każdego roku. Arkusz organizacji gimnazjum zatwierdza organ prowadzący szkołę do dnia 30 maja danego roku.
2. W arkuszu organizacji gimnazjum zamieszcza się w szczególności: liczbę pracowników szkoły, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę.

§11
Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji gimnazjum dyrektor szkoły, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych.

§12
1. W szkole zatrudnia się nauczycieli. Można także zatrudnić logopedę, psychologa, pedagoga oraz pracowników ekonomicznych, inżynieryjno-technicznych, administracyjnych i pracowników obsługi.
2. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników, o których mowa w ust. 1, określają odrębne przepisy.
3. W szczególności do zakresu zadań nauczyciela należy:
a) odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów:
- nadzór nad bezpieczeństwem uczniów na zajęciach szkolnych, pozaszkolnych, w czasie dyżurów mu przydzielonych,
- przestrzeganie procedury postępowania po zaistnieniu wypadku uczniowskiego lub na wypadek pożaru,
b) prawidłowy przebieg procesu dydaktycznego:
- realizacja programu kształcenia w powierzonych przedmiotach, klasach, zespołach osiągając w stopniu optymalnym cele szkoły,
- decyzja w sprawie doboru metod, form organizacyjnych, podręczników i środków dydaktycznych w nauczaniu swego przedmiotu,
- decyzja o treściach programowych prowadzonego przez siebie koła zainteresowań,
- decyzja o ocenie bieżącej, semestralnej i rocznej postępu swoich uczniów,
c) dbałość o pomoce dydaktyczno-wychowawcze i sprzęt szkolny:
- wzbogacanie własnego warsztatu pracy przedmiotowej i wychowawczej,
- wnioskowanie o jego wzbogacenie lub modernizację do organów kierowniczych szkoły,
- odpowiedzialność za zniszczenie lub stratę elementów majątku i wyposażenia szkoły przydzielonych mu przez kierownictwo szkoły, a wynikające z nieporządku, braku nadzoru i zabezpieczenia,
d) wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności i zainteresowań,
e) sprawiedliwa ocena i traktowanie wszystkich uczniów:
- wnioskowanie w sprawie nagród i wyróżnień oraz kar regulaminowych dla swoich uczniów,
f) udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych, w oparciu o rozpoznanie potrzeb uczniów,
g) doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej:
- branie udziału w różnych formach doskonalenia zawodowego organizowanych w szkole i przez instytucje wspomagające szkołę,
h) prawidłowe prowadzenie dokumentacji przedmiotu lub koła.

§13
Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą, opiekuńczą i jest odpowiedzialny za jakość tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.

§14
1. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest w szczególności ustalenie zestawu programów nauczania dla danego oddziału oraz jego modyfikowanie w miarę potrzeb.
2. Nauczyciele mogą tworzyć zespoły wychowawcze, zespoły przedmiotowe lub inne zespoły problemowo-zadaniowe z zadaniami określonymi w regulaminie rady pedagogicznej.
3. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany przez dyrektora na wniosek zespołu.

§15
1. Oddziałem opiekuje się nauczyciel wychowawca.
2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej wskazane jest, aby wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego.
3. Wychowawca w celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 1, stosownie do wieku uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych szkoły:
- otacza indywidualną opieką każdego wychowanka,
- planuje i organizuje wspólnie z uczniami i rodzicami:
a) różne formy życia zespołowego, rozwijające jednostki i integrujące zespół uczniowski,
b) ustala treści i formy zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji wychowawcy,
- współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie (oddziale), uzgadniając z nimi i koordynując ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także tych, którym potrzebna jest indywidualna opieka (dotyczy to zarówno uczniów szczególnie uzdolnionych jak i z różnymi trudnościami i niepowodzeniami),
- utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów (przynajmniej dwa ogólne zebrania z rodzicami w okresie), w celu:
a) poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo-wychowawczych ich dzieci,
b) współdziałania z rodzicami, tzn. okazywania im pomocy w działaniach wychowawczych wobec dzieci i otrzymywania od nich pomocy w swoich działaniach,
c) przekazywania informacji w każdym czasie o ich dziecku,
d) włączania ich w sprawy życia klasy i szkoły,
- współpracuje ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności, także zdrowotnych oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów (organizację i formy tej pomocy na terenie szkoły określają przepisy w sprawie zasad udzielania uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej),
- ustala projekt oceny z zachowania swoich wychowanków,
- ma prawo korzystać w swej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony właściwych placówek i instytucji oświatowych i naukowych,
- prawidłowo prowadzi dokumentację klasy i każdego ucznia (dziennik, arkusze ocen, świadectwa szkolne).

§16
1. Do gimnazjum przyjmowani są uczniowie, zamieszkujący w obwodzie szkoły, po ukończeniu szkoły podstawowej. W miarę możliwości (lokalowych i kadrowych) mogą być też przyjmowani uczniowie spoza obwodu szkoły.
2. Uczeń ma prawo do:
a) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,
b) opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochrony i poszanowania godności,
c) korzystania z pomocy stypendialnej bądź doraźnej, zgodnie z odrębnymi przepisami,
d) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym,
e) swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły, a także światopoglądowych i religijnych - jeśli nie narusza tym dobra innych osób,
f) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,
g) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce,
h) pomocy w przypadku trudności w nauce,
i) korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego i zawodowego,
j) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki podczas zajęć pozalekcyjnych,
k) wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszanie się w organizacjach działających w szkole.
3. Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w statucie szkoły, a zwłaszcza dotyczących:
a) systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych i w życiu szkoły,
b) przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły,
c) odpowiedzialności za własne życie, zdrowie i higienę oraz rozwój,
d) dbałości o wspólne dobro, ład i porządek w szkole.
4. Wobec uczniów wyróżniających się pracą i zachowaniem stosuje się następujące rodzaje nagród:
- pochwała na forum klasy,
- pochwała na forum szkoły
- list pochwalny do rodziców,
- nagrody rzeczowe.
5. Rada pedagogiczna może ustanowić odznaki dla wyróżniających się uczniów i określić warunki ich uzyskiwania.
6. Wobec uczniów nie przestrzegających postanowień zawartych w statucie szkoły stosuje się następujące kary:
- nagana wobec uczniów klasy,
- nagana wobec uczniów całej szkoły,
- karne przeniesienie do klasy równoległej,
- skreślenie z listy uczniów szkoły.
7. O nagrodach i karach informowani są rodzice (prawni opiekunowie) ucznia.
8. Rodzice (prawni opiekunowie) ucznia mają prawo odwołać się od kary pisemnie do dyrektora szkoły w ciągu tygodnia od otrzymania zawiadomienia. Odwołania rozpatruje się na posiedzeniu zwołanej w tym celu rady pedagogicznej.
9. Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę upoważniającą dyrektora do wystąpienia z wnioskiem do kuratora oświaty o przeniesienie ucznia do innego gimnazjum, w przypadku nagannego zachowania ucznia, nie rokującego poprawy, po wyczerpaniu wszystkich form oddziaływania wychowawczego w szkole.

§17

1. Gimnazjum prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
2. Na początku roku kalendarzowego dyrektor szkoły przedstawia radzie pedagogicznej do zaopiniowania projekt budżetu szkoły. Zasady gospodarki finansowej gimnazjum określają odrębne przepisy.