Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Czersk

Załącznik nr 21

do uchwały nr XIII/88/07

Rady Miejskiej w Czersku

z dnia 27 września 2007 r.

 

STATUT OSIEDLA NR  4 „TUCHOLSKIE”

 

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

 

§ 1

 Mieszkańcy osiedla nr 4 „Tucholskie” stanowią Samorząd Mieszkańców, zwany dalej „Osiedlem”.

 

§ 2

 Granice Osiedla określa mapa stanowiąca załącznik do niniejszego statutu.

 

§ 3

 Osiedle działa na podstawie przepisów:

-          ustawy o samorządzie gminnym,

-          statutu Gminy,

-          statutu Osiedla.

 

Rozdział 2

Organy Osiedla i zakres działania

 

§ 4

  Osiedle działa poprzez swoje organy.

 1. Organem uchwałodawczym Osiedla jest ogólne zebranie mieszkańców.
 2. Organem wykonawczym Osiedla jest Zarząd Osiedla, zwany dalej „Zarządem”.

 

§ 5

 Kadencja Zarządu trwa cztery lata i kończy się z upływem kadencji Rady Miejskiej, a pełnienie jego obowiązków ustaje z chwilą wyboru nowego zarządu.

 1. W skład Zarządu wchodzi od 5 do 9 osób. Decyzję o liczebności Zarządu podejmuje ogólne zebranie mieszkańców.
 2. Na czele Zarządu stoi Przewodniczący.
 3. Ogólne zebranie mieszkańców celem dokonania  wyboru Zarządu zwołuje Burmistrz, nie później niż 3 miesiące po wyborach do Rady Miejskiej na kolejną kadencję.

 

§ 6

 Osiedle realizuje zadania o charakterze lokalnym, w szczególności w zakresie:

-          utrzymania przystanków PKS,

-          budowy chodników,

-          naprawy przepustów i melioracji,

-          budowy nowych punktów świetlnych,

-          utrzymania i wyposażania placów zabaw,

-          zagospodarowania turystycznego osiedla,

-          współorganizowania imprez kulturalnych, sportowych i turystycznych,

-          inicjowania i organizowania wspólnych prac na rzecz poprawy estetyki osiedla oraz warunków socjalno - bytowych jego mieszkańców,

-          sprawowania kontroli społecznej nad działalnością związaną z warunkami życia mieszkańców osiedla.

 

§ 7

Zadania określone w § 6 Osiedle realizuje poprzez:

-          podejmowanie uchwał w sprawach osiedla w ramach przyznanych mu środków i kompetencji  przez Radę Miejską oraz obowiązujących przepisów,

-          opiniowanie spraw dotyczących żywotnych interesów mieszkańców osiedla,

-          współuczestniczenie w organizowaniu i przeprowadzaniu przez Radę Miejską konsultacji społecznych w sprawach o podstawowym znaczeniu dla mieszkańców osiedla,

-          występowanie z wnioskami o rozpatrzenie spraw, których załatwianie wykracza poza możliwości osiedla,

-          zgłaszanie Burmistrzowi wniosków i opinii we wszystkich sprawach leżących w zakresie działania Osiedla,

-          współpracę z radnymi,

-          współpracę z Komisjami Rady Miejskiej,

-          rozwijanie różnych form życia kulturalnego w osiedlu,

-          organizowanie imprez mających na celu rozwój, upiększenie i popularyzację osiedla,

-          podejmowanie działań, mających na celu utrzymanie porządku, spokoju oraz bezpieczeństwa na osiedlu.

 

§ 8

Rada Miejska w drodze odrębnej uchwały może przekazać Osiedlu do realizacji określone zadania wraz z przeznaczeniem odpowiednich środków finansowych na ten cel.

 

§ 9

W celu realizacji wspólnych przedsięwzięć Osiedle może nawiązywać współpracę z innymi jednostkami pomocniczymi.

 

Rozdział 3

Zasady i tryb zwoływania ogólnych zebrań mieszkańców

oraz warunki ważności podejmowanych uchwał

 

§ 10

Prawo udziału w ogólnym zebraniu mieszkańców, zwanym dalej „zebraniem”, przysługuje stałym mieszkańcom osiedla, którzy posiadają czynne prawo wyborcze.

 

§ 11

Zebranie zwołuje Zarząd:

-          z własnej inicjatywy,

-          na wniosek co najmniej 1/5 mieszkańców osiedla, uprawnionych do udziału w zebraniu,

-          na wniosek Rady Miejskiej lub Burmistrza,

chyba że niniejszy statut stanowi inaczej.

 

§ 12

Zebranie odbywa się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w roku.

 1. O zwołaniu zebrania powiadamia się mieszkańców w sposób zwyczajowo przyjęty, co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.
 2. Zebranie zwołane na wniosek mieszkańców, Rady Miejskiej lub Burmistrza winno się odbyć w terminie 14 dni od złożonego wniosku o zwołanie zebrania, chyba że wnioskodawca proponuje termin późniejszy.
 3. W przypadku niedopełnienia przez Zarząd obowiązku określonego w ust. 3 zebranie zwołuje Burmistrz niezwłocznie przy zachowaniu zasady określonej w ust.2.

 

§ 13

 1. Zebranie jest ważne, gdy mieszkańcy osiedla zostali o terminie jego odbycia zawiadomieni zgodnie z § 12 ust. 2.
 2. Zebranie otwiera Przewodniczący Zarządu, Burmistrz lub jego przedstawiciel, a przewodniczy jego obradom osoba wybrana przez zebranie.
 3. Porządek obrad zatwierdza zebranie na podstawie projektu przedłożonego przez przewodniczącego zebrania.

 

§ 14

 Zebranie podejmuje decyzje w formie uchwał, opinii lub wniosków.

 

§ 15

 1. Uchwały zebrania zapadają zwykłą większością głosów.
 2. Głosowanie odbywa się w sposób jawny, chyba że niniejszy statut stanowi inaczej.

 

§ 16

  Z zebrania sporządza się protokół, do którego załącza się podjęte uchwały.

 1. Protokół z zebrania oraz uchwały podpisuje przewodniczący zebrania.
 2. Odpis protokołu wraz z podjętymi uchwałami w terminie 7 dni od odbycia zebrania przekazuje się do Urzędu Miejskiego.

 

Rozdział 4

Tryb wyboru Zarządu oraz zakres jego działania

 

§ 17

 W celu rozwijania aktywności społecznej i gospodarczej na osiedlu oraz zapewnienia stałej łączności między jego mieszkańcami a Radą Miejską i Burmistrzem, mieszkańcy osiedla wybierają ze swego grona Zarząd Osiedla.

 

§ 18

 1. Wyboru Zarządu dokonuje się w głosowaniu tajnym.
 2. Zarząd wybiera się spośród stałych mieszkańców osiedla.

 

§ 19

 1. Zebranie, na którym ma być dokonany wybór Zarządu zwołuje Burmistrz.
 2. Burmistrz określa miejsce, dzień i godzinę odbycia zebrania.
 3. Obwieszczenie Burmistrza o zwołaniu zebrania podaje się do wiadomości mieszkańców osiedla co najmniej na 7 dni przed jej odbyciem w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

§ 20

  Dla dokonania ważnego wyboru Zarządu, na zebraniu wymagana jest obecność co najmniej 1/5 uprawnionych mieszkańców osiedla.

 1. Liczbę mieszkańców osiedla uprawnionych do głosowania ustala się na podstawie ewidencji ludności Urzędu Miejskiego.
 2. Obecność mieszkańców na zebraniu, na którym dokonuje się wyborów ustalona jest na podstawie listy obecności.
 3. O ile w wyznaczonym terminie zebrania nie uzyskano wymaganego quorum, mieszkańcy obecni na zebraniu decydują o jego nowym terminie.
 4. Jeśli jest taka wola mieszkańców, zebranie można odbyć w tym samym dniu, po upływie co najmniej 15 minut od zamknięcia pierwszego zebrania.
 5. Na zebraniu, które w celu wyboru Zarządu odbywa się w drugim terminie, nie jest wymagana obecność 1/5 mieszkańców.

 

§ 21

 1. Dla przeprowadzenia wyboru Zarządu zebranie powołuje w głosowaniu jawnym 3 - osobową Komisję Skrutacyjną spośród uczestników zebrania.
 2. Do obowiązków Komisji Skrutacyjnej należy:

a)      przyjęcie zgłoszeń kandydatów,

b)     przygotowanie kartek,

c)      przeprowadzenie głosowania,

d)     obliczenie głosów,

e)      sporządzenie protokołu,

f)      ogłoszenie wyników wyborów.

 1. Członkowie Komisji Skrutacyjnej nie mogą kandydować do Zarządu.

 

§ 22

 1. Uprawnieni do głosowania mieszkańcy osiedla głosują na kartkach opatrzonych pieczęcią Urzędu Miejskiego, na których umieszczone są nazwiska i imiona kandydatów według kolejności alfabetycznej lub nazwisko kandydata wraz z adnotacjami „jestem za wyborem” lub „jestem przeciw wyborowi”.
 2. Głosujący oddaje głos poprzez umieszczenie znaku „x” w kratce obok nazwiska wybranego przez siebie kandydata.
 3. W przypadku zgłoszenia jednego kandydata na Przewodniczącego Zarządu głosujący oddaje głos poprzez umieszczenie znaku „x” w kratce obok słów „jestem za wyborem” lub „jestem przeciw wyborowi”.
 4. W przypadku zgłoszenia ilości kandydatów do zarządu nie większej niż ilość miejsc głosujący oddaje głos poprzez umieszczenie znaku „x” w kratce obok słów „jestem za wyborem” lub „jestem przeciw wyborowi”.
 5. Za nieważne uznaje się głosy, jeżeli na kartkach do głosowania:

a)      nie dokonano wyboru,

b)     dokonano wyboru większej liczby kandydatów niż miejsc do wyboru,

c)      kartka została przedarta na 2 lub więcej części,

d)     kartka jest inna niż ustalona w ust. 1.

 

§ 23

  Wybory Przewodniczącego Zarządu i pozostałych członków Zarządu przeprowadza się oddzielnie.

 1. W pierwszej kolejności przeprowadza się wybory Przewodniczącego Zarządu.

 

§ 24

Zgłaszanie kandydatów na Przewodniczącego i pozostałych członków Zarządu przysługuje wyłącznie stałym mieszkańcom osiedla uprawnionych do głosowania.

 

§ 25

  W przypadku zgłoszenia jednego kandydata na Przewodniczącego Zarządu zostaje on wybrany, jeśli uzyskał większą liczbę głosów „za” niż „przeciw”.

 1. W przypadku zgłoszenia dwóch kandydatów za wybranego na Przewodniczącego Zarządu uznaje się tego kandydata, który otrzymał większą liczbę głosów „za”.
 2. W przypadku zgłoszenia trzech lub więcej kandydatów za wybranego na Przewodniczącego Zarządu uznaje się tego kandydata, który otrzymał ponad połowę ważnie oddanych głosów. Jeśli w I turze głosowania żaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej liczby głosów, przeprowadza się II turę głosowania, do której przechodzą dwaj kandydaci z największą ilością głosów. W II turze stosuje się odpowiednio ust. 2.
 3. W przypadku równej liczby głosów głosowanie powtarza się umieszczając na kartkach do głosowania nazwiska i imiona kandydatów z równą liczbą głosów.

 

§ 26

  W przypadku zgłoszenia liczby kandydatów do Zarządu nie większej niż liczba miejsc do wyboru jego członkami zostają ci kandydaci, którzy uzyskali większą liczbę głosów „za” niż „przeciw”.

 1. W przypadku zgłoszenia liczby kandydatów większej niż liczba miejsc do wyboru za wybranych do Zarządu uznaje się tych kandydatów, którzy otrzymali kolejno największą liczbę głosów „za”.
 2. W przypadku równej liczby głosów głosowanie powtarza się umieszczając na kartkach do głosowania nazwiska i imiona kandydatów z równą liczbą głosów.

 

§ 27

 1. Zarząd jest bezpośrednio odpowiedzialny przed zebraniem i może być przez ten organ odwołany przed upływem kadencji, jeżeli nie wykonuje swoich obowiązków lub jego członkowie dopuścili się czynu dyskwalifikującego ich w opinii środowiska.
 2. Mieszkańcy osiedla w sprawie odwołania Zarządu z przyczyn określonych w ust. 1 występują z wnioskiem do Burmistrza. Wniosek poparty  musi być podpisami co najmniej 1/5 uprawnionych do głosowania mieszkańców osiedla.
 3. Burmistrz w terminie 14 dni od przyjęcia wniosku zwołuje zebranie celem podjęcia decyzji o odwołaniu Zarządu i ewentualnego dokonania ponownego wyboru.
 4. Odwołanie Zarządu odbywa się w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów (50 % + 1 głos) mieszkańców obecnych na zebraniu. W przedmiocie quorum stosuje się odpowiednio § 20 niniejszego statutu.
 5. W przypadku złożenia rezygnacji przez Przewodniczącego Zarządu lub jego śmierci Burmistrz w terminie 14 dni od złożenia rezygnacji lub śmierci zwołuje zebranie celem dokonania wyboru nowego Przewodniczącego Zarządu.
 6. W przypadku złożenia rezygnacji przez innego niż Przewodniczący członka Zarządu lub jego śmierci wybory dla uzupełnienia składu Zarządu przeprowadza samodzielnie zebranie zwołane przez Zarząd.
 7. W przypadku złożenia rezygnacji przez ponad połowę członków Zarządu, Przewodniczący jest zobowiązany o fakcie tym niezwłocznie powiadomić Burmistrza, który w terminie 14 dni od zaistniałej sytuacji zwołuje zebranie celem dokonania wyboru.

 

§ 28

  Zarząd obraduje i podejmuje rozstrzygnięcia na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego Zarządu w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w kwartale.

 1. Do zadań Zarządu w szczególności należy:

a)        zwoływanie zebrań mieszkańców,

b)        przygotowywanie materiałów i projektów uchwał na zebrania,

c)        opracowywanie i przedkładanie zebraniu projektów podziału środków finansowych na każdy rok budżetowy na zadania, których realizacja należy do Osiedla,

d)       występowanie wobec zebrania z inicjatywą rozwiązywania problemów osiedla, w tym określanie udziału mieszkańców w realizacji zadań,

e)        realizacja uchwał i wniosków zebrania mieszkańców,

f)         współdziałanie z zakładami pracy, organizacjami i stowarzyszeniami w celu wspólnej realizacji zadań na rzecz rozwoju infrastruktury,

g)        organizowanie konkursów mających na celu poprawę estetyki osiedla,

h)        współpraca z instytucjami kultury w zakresie organizowania imprez kulturalnych na terenie osiedla oraz rozwijania różnych form życia kulturalnego,

i)          współpraca z Radą Miejską i Burmistrzem.

j)          realizowanie innych zadań określonych przez organa gminy.

 

§ 29

 1. Zarząd wybiera ze swego grona Zastępcę Przewodniczącego, który przejmuje obowiązki Przewodniczącego Zarządu w czasie jego nieobecności, choroby lub innych obiektywnych przeszkód trwających dłużej niż miesiąc.
 2. Posiedzenia Zarządu odbywają się co najmniej raz w kwartale.
 3. Posiedzenia Zarządu zwołuje i przewodniczy im Przewodniczący lub jego zastępca.
 4. Do zadań Przewodniczącego Zarządu w szczególności należy:

a)      organizowanie pracy Zarządu,

b)     zwoływanie posiedzeń Zarządu i ustalanie projektu porządku obrad,

c)      reprezentowanie Osiedla na zewnątrz,

d)     utrzymywanie stałych kontaktów z Radą Miejską i Burmistrzem oraz informowanie o potrzebach osiedla,

e)      zgłaszanie Burmistrzowi wniosków wyrażających opinię społeczną we wszystkich sprawach leżących w zakresie działania Osiedla,

 1. Przewodniczący Zarządu korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym.

 

§ 30

 Zarząd ma obowiązek składania zebraniu rocznego sprawozdania z całokształtu działalności.

 1. Po upływie kadencji Zarząd składa zebraniu sprawozdanie obejmujące całokształt działalności za okres całej kadencji.
 2. Sprawozdanie, o którym  mowa w ust. 2, Zarząd składa na zebraniu, które zwołane zostało w celu wyboru nowego Zarządu.

 

Rozdział 5

Gospodarka finansowa

 

§ 31

 Osiedle prowadzi gospodarkę finansową w ramach budżetu gminy.

 1. Burmistrz w terminie określonym odrębną uchwałą powiadamia Przewodniczącego Zarządu o wysokościach kwot przypadających dla osiedla na następny rok budżetowy.
 2. Przewodniczący Zarządu w terminie określonym odrębną uchwałą zobowiązany jest przekazać  Burmistrzowi uchwałę zebrania podjętą w sprawie podziału planowanych wydatków na zadania, których realizacja należy do Osiedla.

 

Rozdział 6

Kontrola Osiedla

 

§ 32

  Kontroli Osiedla dokonuje Burmistrz w każdym czasie.

 1. Kontrole wykonują osoby imiennie upoważnione przez Burmistrza w zakresie przez Burmistrza wskazanym.
 2. O terminie kontroli zawiadamia się Przewodniczącego Zarządu przynajmniej na 3 dni przed terminem kontroli.
 3. Przedmiotem kontroli jest w szczególności:

a)      faktyczna realizacja wydatków na podstawie przedłożonych rachunków za zakup towarów i usług w trybie Zarządzenia Burmistrza Czerska,

b)      zgodność dokonanych zakupów towarów i usług z dokumentacją finansową.

 1. Z kontroli sporządza się protokół, który podpisuje kontrolujący i doręcza Przewodniczącemu Zarządu.
 2. Przewodniczący Zarządu ma prawo wnieść do Burmistrza zastrzeżenia i uwagi w ciągu 7 dni od doręczenia protokołu kontroli.
 3. Rozpatrzenie zgłoszonych uwag nastąpić winno w ciągu 7 dni od ich złożenia.
 4. Przewodniczący Zarządu ma obowiązek poinformować Burmistrza o sposobie i terminie wykonania zaleceń pokontrolnych w terminie 30 dni od doręczenia protokołu kontroli.
 5. Burmistrz w dowolnym terminie ma prawo do rekontroli wykonania zaleceń pokontrolnych.

10.  Przewodniczący Zarządu ma obowiązek przygotować jednostkę do kontroli i wydać kontrolującemu wszelką dokumentację dotyczącą funkcjonowania Osiedla - zakres i sposób realizacji zadań jednostki.

11.  Kontrolę Osiedla wykonywać może także Rada Miejska poprzez Komisję Rewizyjną lub komisję doraźną określając podmiot i zakres kontroli w trybie i na zasadach określonych w Statucie Gminy Czersk.

 

Rozdział 7

Postanowienia końcowe

 

§ 33

 1. Przewodniczący Zarządu może uczestniczyć w sesjach Rady Miejskiej bez prawa udziału w głosowaniu.
 2. Rada Miejska może odrębną uchwałą określić zasady, na jakich będzie przysługiwała Przewodniczącemu Zarządu dieta oraz zwrot kosztów podróży służbowej.

 

§ 34

  Statut podlega zatwierdzeniu przez Radę Miejską.

 1. Każda zmiana statutu dokonywana jest w trybie przewidzianym dla jego uchwalenia.
 2. Zmiany w statucie mogą być dokonywane na wniosek zebrania i z inicjatywy organów gminy.

 

 

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:1167
Treść wprowadził(a): Apostołowicz Magdalena, 2011-02-22 15:35:13
Treść wytworzył(a): Magdalena Apostołowicz, 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2007-10-09 12:01:09