Gmina Czersk

Wewnątrzszkolny System Oceniania w Szkole Podstawowej w Krzyżu

Zasady oceniania, określone w niniejszym dokumencie dotyczą uczniów klas I-VI szkoły podstawowej. Zapisy opracowano na podstawie Rozporządzenie MEN z dnia 21 marca 2001r. w sprawie warunków i sposobów oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych. Poniższe zasady oceniania dotyczą wszystkich nauczycieli i uczniów Szkoły Podstawowej w Krzyżu.

I. ZAŁOŻENIA SZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA.
1. Każdy uczeń powinien rozwijać się i czynić postępy w trakcie nauki.
2. Notowanie postępów i osiągnięć ucznia jest potrzebne dla wielu różnych celów i wielu
różnych podmiotów procesu dydaktycznego.
3. Dla różnych celów informacja powinna być dostarczona z różnych źródeł, różnymi
sposobami i gromadzona w różny sposób (obserwacja, wypowiedzi ustne, prace średnie i
długoterminowe, prace pisemne i egzaminy).
4. Wszystkie spostrzeżenia na temat osiągnięć uczniów powinny być traktowane jako
przykłady możliwych opisów osiągnięć ucznia (wskazywać co uczeń osiągnął, co zrobił
dobrze, a czego nie potrafi).
5. Przy podejmowaniu decyzji dotyczących ucznia musi być założony określony stopień
niepewności.
6. Najważniejszą osobą oceniającą osiągnięcia ucznia powinien być nauczyciel.
7. Podczas nauki w szkole umiejętności ucznia powinny rosnąć i uczeń powinien mieć
wiele możliwości oceny własnych postępów i osiągnięć (samoocena).

II. OCENIANIE WEWNĄTRZSZKOLNE MA NA CELU:
- poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie,
- pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju,
- motywowanie ucznia do dalszej pracy,
- dostarczenie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach ,trudnościach i specjalnych
uzdolnieniach ucznia,
- umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-
wychowawczej.

III. KRYTERIA I POZIOMY WYMAGAŃ NA POSZCZEGÓLNE OCENY.
1. Wymagania konieczne (K) -na ocenę dopuszczającą-winny obejmować wiadomości i
umiejętności elementarne, których brak uniemożliwia dalszą naukę.
Przyswojenie tych wiadomości i wykształcenie niezbędnych umiejętności niekoniecznie gwarantuje postępy i powodzenie w dalszej nauce.
2. Wymaganie podstawowe (P) –na ocenę dostateczną-winny obejmować wiadomości,
które są:
- stosunkowo łatwe do opanowania,
- najpewniejsze i najdonioślejsze naukowo,
- całkowicie niezbędne w dalszej nauce,
- bezpośrednio użyteczne w życiu pozaszkolnym i ewentualnej pracy zawodowej.
Są one wyznaczone przez główne cele i centralne elementy materiału na ucznia ,ale nie wyczerpują
osiągnięć związanych z tymi celami i materiałem.
3. Wymagania rozszerzające(R) –na ocenę dobrą –winny obejmować wiadomości i umiejętności,
które są:
- umiarkowane trudne do opanowania,
- w pewnym stopniu hipotetyczne,
- przydatne, ale nie niezbędne w dalszej nauce,
- bezpośrednio użyteczne pozaszkolnym i ewentualnej pracy zawodowej
Stanowią one pogłębienie i poszerzenie wymagań podstawowych, a ich opanowanie jest uzależnione od wymagań podstawowych.
4. Wymagania dopełniające (D) –na ocenę bardzo dobrą-winny obejmować wiadomości i
umiejętności, które są:
- trudne do opracowania,
- złożone i nietypowe,
- wyspecjalizowane ponad potrzeby głównego kierunku dalszej nauki szkolnej, z dala od bezpośredniej użyteczności w życiu pozaszkolnym i ewentualnej pracy zawodowej.
5. Wymagania wykraczające poza program(W)-na ocenę celującą-winny obejmować
wiadomości, które są:
- twórcze naukowo,
- wykraczające trudnością poza program nauczania ,
- szczególnie złożone i oryginalne,
- bezpośredniej użyteczności pozaszkolnej.

IV. CZYNNIKI MAJĄCE WPŁYW NA SZKOLNY SYSTEM OCENIANIA.

1. Podstawy programowe.
2. Rozporządzenie MEN z 21 marca 2001r.w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i
promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych.
3. Standardy osiągnięć i wymagań .
4. System egzaminów zewnętrznych.
5. Statut szkoły.

V. OGÓLNE ZASADY SYSTEMU OCENIANIA I SPOSÓB ICH REALIZACJI.

1. Wszyscy nauczyciele w szkole stosują jednolity system sprawdzania i oceniania uczniów:
- sprawdziany: co najmniej 2 w semestrze,
- prace klasowe: co najmniej 2 w semestrze (j.polski, matematyka).
Wyżej wymienione wytyczne nie dotyczą : wych. fizycznego, techniki, sztuki.
2. Liczba ocen cząstkowych uzależniona jest od liczby godzin danego przedmiotu:
- j.polski - co najmniej 7,
- matematyka co najmniej 6,
- pozostałe przedmioty-co najmniej 3 w semestrze przy jednej godzinie lekcyjnej
3. Nauczyciele przedmiotów artystycznych i wych. fizycznego w szczególności biorą pod uwagę wysiłek
jaki uczeń wkłada w wykonanie danego zadania lub ćwiczenia.
4. Na podstawie opinii wydanej przez lekarza dyrektor szkoły może zwolnić ucznia z zajęć
wych. fizycznego.W takim wypadku w rubrykę oceny końcowej wpisuje się „zwolniony”.
5. Ocena niedostateczna ustalona przez nauczyciela może być zmieniona tylko w wypadku egzaminu
poprawkowego.VI. SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ I POSTĘPÓW UCZNIÓW:

1. Formy:
- odpowiedź ustna,
- dyskusja,
- zadania domowe,
- wypracowanie,
- sprawdzian (obejmujący niewielką partię materiału i trwa co najmniej 1 godzinę lekcyjną),
- praca klasowa (obejmuje większą partię materiału i trwa co najmniej 1 godzinę lekcyjną),
- praca klasowa podsumowująca (obejmuje dział programowy i trwa co najmniej 1 godzinę lekcyjną),
- test,
- referat,
- praca w grupach,
- praca samodzielna,
- praca pozalekcyjna, np. konkursy, olimpiady, koła zainteresowań itp.,
- testowanie sprawności fizycznej,
- ćwiczenia praktyczne,
- pokaz,
- prezentacje indywidualne i grupowe,
- opracowanie i wykonanie pomocy dydaktycznych,
- wytwory pracy własnej ucznia,
- rozmowa z uczniem,
- sprawdzian wykonania pracy domowej,
- aktywność na zajęciach.VII. OCENIANIE UCZNIÓW JEST SYSTEMATYCZNE,SPRAWIEDLIWE I
JAWNE.
1. Oceny z prac pisemnych (prace klasowe, sprawdziany ) zaznaczamy czerwonym kolorem.
2. Wypracowania muszą być opatrzone recenzją, motywującą ucznia do lepszej pracy, pokazane rodzicom i podpisane przez nich.
3. Wyniki z prac pisemnych są omawiane w terminie od 1do 2 tygodni (j. polski 1-3 tygodnie).
4. Wszystkie oceny uczniów są rejestrowane na bieżąco w dzienniku lekcyjnym i w dzienniczkach
ucznia.


VIII. NAUCZYCIELE STOSUJĄ PEŁNĄ SKALĘ OCEN ŚRÓDROCZNYCH I
KOŃCOWOROCZNYCH.

1.Stopnie edukacyjne.


stopień skrót oznaczenia cyfrowe
celujący cel 6
bardzo dobry bdb 5
dobry db 4
dostateczny dst 3
dopuszczający dp 2
niedostateczny ndst 1

2. Przy ustalaniu ocen bieżących dopuszcza się stosowanie znaku (+),który zwiększa ich wartość o 0,5
oraz znaku (-),który zmniejsza całą ocenę o 0,25.
3. Stopnie semestralne i stopnie końcowe wpisuje się bez znaków (+) i (-).
4. Oceny wyrażone w stopniach dzielą się na:
a) cząstkowe-bieżące ocenianie-określające ogólny poziom wiadomości i umiejętności ucznia
przewidzianych w programie nauczania na dany semestr (rok szkolny); stopnie te nie powinny
być ustalone jako średnia arytmetyczna stopni cząstkowych.
5. Brak zadania domowego i nieprzygotowanie do lekcji zaznaczamy w dzienniku za pomocą kropki
(3 kropki w semestrze-ocena niedostateczna).
6. Uczeń, który nie zgłosi nauczycielowi nieprzygotowania do lekcji lub brak zadania domowego,
otrzymuje ocenę niedostateczną.
7. Ustala się w klasach IV, V, VI, VIII, średnią ocenę na świadectwie z paskiem – 4,75.

IX. UCZNIOWIE DOBRZE ZNAJĄ WYMAGANIA EDUKACYJNE I
KRYTERIA OCENIANIA.
1. N-le na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz rodziców (prawnych opiekunów) o
wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania oraz o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów i kryteriach ocen
- uczniowie są informowani na pierwszej lekcji organizacyjnej przez n-la przedmiotu,
- rodzice (prawni opiekunowie) informowani są przez wychowawcę na pierwszym zebraniu,
- rodzice (prawni opiekunowie) mogą uzyskać informację bezpośrednio u n-la przedmiotu,
- wymagania edukacyjne dla poszczególnych przedmiotów i klas są dostępne w kancelarii szkoły i u nauczyciela przedmiotu,
- nauczyciel odnotowuje w dzienniku lekcyjnym o poinformowaniu uczniów i rodziców o wymaganiach edukacyjnych z danego przedmiotu.
2. N-l jest zobowiązany na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej lub innej
poradni specjalistycznej, obniżyć wymagania edukacyjne w stosunku do ucznia, u którego
stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe umożliwiające sprostowanie
wymaganiom edukacyjnym wynikającym z programu nauczania.
- informację o obniżonych wymaganiach edukacyjnych uczeń otrzymuje na pierwszej lekcji danego
przedmiotu, a jego rodzice na pierwszym spotkaniu klasowym,
- obniżone wymaganie edukacyjne dla ucznia j/w. znajdują się w kancelarii szkoły i u nauczyciela
przedmiotu.
3. Zasady przeprowadzania sprawdzianów i prac klasowych:
- co najmniej z tygodniowym wyprzedzeniem informować uczniów o terminie pracy klasowej
(j. polski,
matematyka) i sprawdzianu(inne przedmioty),
- przeprowadzić lekcję powtórzeniową przed pracą klasową i sprawdzianem,
- prace klasowe i sprawdziany udostępniać rodzicom,
- kartkówki(zakres wiadomości i umiejętności z trzech ostatnich lekcji) można przeprowadzić bez
uprzedzenia uczniów,
- w tygodniu przeprowadzać maksymalnie dwa sprawdziany lub dwie prace klasowe w danej klasie,
- w jednym dniu przeprowadzać jeden sprawdzian lub jedną pracę klasową w danej klasie,
- uczniowie są wdrażani do samooceny i samokontroli.

X. OCENA JEST UCZCIWĄ I POMOCNĄ INFORMACJĄ ZWROTNĄ,
POWINNA WSKAZYWAĆ SILNE I SŁABE STRONY UCZNIA.

1. Nauczyciel daje uczniowi możliwość poprawy prac pisemnych z oceny niedostatecznej na
dopuszczającą.
2. Uczeń, który nie wykazuje samodyscypliny (frekwencja na sprawdzianach, terminowość w procesie
pracy) za nieusprawiedliwioną nieobecność na pracy pisemnej lub nieprzygotowanie w terminie
zadanej pracy, otrzymuje ocenę niedostateczną.
4. Uczeń nieobecny nieusprawiedliwiony zalicza zaległości w terminie jednego tygodnia i otrzymuje
ocenę średnią (niedostateczny + ocena z pracy).
5. Ocena motywuje ucznia do dalszej pracy (wdraża do samooceny i samokontroli).
Ocena dopuszczająca powinna uwzględniać aspekty społeczno-wychowawcze (wkład pracy ucznia, możliwości intelektualne, warunki rodzinne).XI. USTALA SIĘ NASTĘPUJĄCE OGÓLNE KRYTERIA STOPNI.

1. stopień celujący otrzymuje uczeń, który:
zdobył wiedzę i posiada umiejętności, które w znacznym stopniu wykraczają poza program na ucznia przedmiotu w danej klasie, samodzielnie twórczo rozwija własne uzdolnienia, biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych i praktycznych, nie powiela cudzych poglądów, potrafi krytycznie ustosunkować się do zaistniałych problemów wynikających z programu na ucznia w danej klasie, osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych i innych, kwalifikując się do finałów na szczeblu regionalnym, wojewódzkim albo krajowym lub posiada inne porównywalne osiągnięcia,
2. stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:
opanował w pełni zakres wiedzy i posiadł umiejętności przewidziane programem nauczania przedmiotu w danej klasie, potrafi sprawnie posługiwać się zdobytymi wiadomościami, a zdobytą wiedzę umie zastosować do rozwiązywania zadań i problemów w nowej sytuacji na poziomie danej klasy,
3. stopień dobry otrzymuje uczeń ,który:
nie w pełni opanował wiadomości określonych i przewidzianych programem nauczania w danej klasie, ale opanował je w stopniu wykraczającym poza minimum programowe, potrafi w stopniu poprawnym zastosować wiadomości, rozwiązać i wykonać samodzielnie typowe zadania teoretyczne i praktyczne na poziomie danej klasy,
4. stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który:
zdobył wiadomości i umiejętności na poziomie minimum programowego określonego dla danego przedmiotu i danej klasy, potrafi wykonać proste zadania teoretyczne i praktyczne o średnim stopniu trudności,
5. stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który:
ma braki i problemy w opanowaniu podstaw programowych z poszczególnych przedmiotów na poziomie danej klasy, ale braki te nie przekreślają możliwości pozyskania przez ucznia podstawowej wiedzy, potrafi rozwiązać i wykonać zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkiej trudności,
6. stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który:
nie zdobył wiadomości i umiejętności przewidzianych w minimum programowym z poszczególnych przedmiotów i na poziomie danej klasy, jego braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z danego przedmiotu, nie jest w stanie rozwiązać i wykonać zadania o niewielkim stopniu trudności.


XII. NAUCZYCIELE EDUKACJI ZINTEGROWANEJ PRZYJMUJĄ
NASTĘPUJĄCE ZASADY I FORMY BIEŻĄCEGO OCENIANIA.

1. Bieżąca ocena pracy ucznia dokumentowana jest w dzienniku lekcyjnym i w dzienniczku oceny
opisowej dla klas I-III. Co miesiąc nauczyciel dokonuje podsumowania osiągnięć ucznia (jego
wysiłku i zaangażowania) uwzględniając:
- czytanie,
- pisanie (poziom graficzny),
- pisanie samodzielnych prac,
- pisanie z pamięci i ze słuchu,
- mówienie,
- technikę rachunkową,
- rozwiązywanie zadań,
- sprawdziany,
- wiedzę o otaczającym świecie,
- aktywność artystyczno – techniczną i merytoryczną,
- prace domowe,
- zachowanie.
Miesięczna ocena opisowa zakończona jest krótkim komentarzem nauczyciela uwzględniającym postępy i niedociągnięcia ucznia.
2. Przyjmuje się następujące symbole jako formę bieżącego oceniana wymagań edukacyjnych:


SYMBOL KRYTERIUM KOMPETENCJE UCZNIA WYMAGANIA EDUKACYJNE OCENA SŁOWNA DLA UCZNIA
Uczeń nie umie Brak umiejętności Poniżej koniecznych Zasmucasz mnie!
Uczeń umie Nabywanie umiejętności Konieczne Popracuj będzie lepiej!
Uczeń umie i wie Niezbędna wiedza Podstawowe Dobrze
Uczeń umie, wie i rozumie Kreowane cechy osobowości Ponadpodstawowe Znakomicie !

3. W dzienniczku ucznia po każdym miesiącu nauki n-l odnotowuje osiągnięcia ucznia w nauce i
zachowaniu. Ułatwia to wymianę informacji pomiędzy nauczycielem a rodzicami ucznia.
a) Oceniając osiągnięcia w nauce, n-l korzysta z następujących określeń:
Znakomicie! – oznacza pełny poziom osiągnięć ucznia w wymienionym zakresie,
Dobrze! – oznacza częściowy poziom osiągnięć ucznia w wymienionym zakresie,
Popracuj będzie lepiej! – oznacza minimalny poziom osiągnięć ucznia w wymienionym zakresie.
b) Oceniając zachowanie ucznia pod koniec każdego tygodnia, nauczyciel korzysta z następujących określeń:
Znakomite – oznacza wzorowe zachowanie i zaangażowanie ucznia w obowiązki szkolne,
Dobre – oznacza właściwe zachowanie i zaangażowanie ucznia w obowiązki szkolne,
Wymaga poprawy – oznacza, że uczeń ma popracować nad właściwym zachowaniem i zaangażowaniem w obowiązki szkolne.
4. W dzienniku lekcyjnym n-le odnotowują osiągnięcia uczniów co miesiąc w każdym obszarze
edukacji:
a) w klasach I i II odnotowuje się umiejętności w pełni osiągnięte za pomocą znaku „X”. Wkład pracy, jeśli jest możliwy do określenia, zaznacza się następująco:
- M (mały wkład pracy),
- D (duży wkład pracy).
b) w kl. III szczegółową informację o osiągnięciach i postępach w rozwoju uczniów n-l odnotowuje w formie opisowej.
5. W kl. I-III ustala się jedną ocenę opisową końcoworoczną obejmującą elementy dydaktyczne i wychowawcze. jest ona wynikiem miesięcznych ocen zawartych w dzienniku lekcyjnym i dzienniczkach ucznia.
6. Na początku każdego roku szkolnego n-le kierują uczniów mających problemy dyd-wych do Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej. Po badaniach zastosowują się do zaleceń Poradni.
7. Ogólne wymagania edukacyjne dla każdej klasy, z realizowanego programu nauczania przedstawiane są rodzicom (prawnym opiekunom) na pierwszym zebraniu klasowym. Fakt zapoznania się z nimi rodzice potwierdzają podpisem. W każdym nowym roku szkolnym i mają formę pisemną. Uczniowie zapoznawani są ze szczegółowymi wymaganiami edukacyjnymi przy realizacji poszczególnych bloków tematycznych. Wymagania te mogą być przekazane ustnie przez n-la lub w formie pisemnej w gazetce klasowej.
8. Postępy edukacyjne z języka niemieckiego oceniane są stopniem.
9. Uczniom, którzy biorą aktywny i systematyczny udział w zajęciach dodatkowych (nadobowiązkowych), wpisuje się na świadectwie i arkuszach ocen informacją o tym uczestnictwie i ewentualnych osiągnięciach.
10. Wprowadza się odznaki:
- WZOROWY UCZEŃ,
- SUPERWZOROWY UCZEŃ,
- NAJBARDZIEJ KULTURALNY UCZEŃ MIESIĄCA.
W/w odznaki przyznawane są zgodnie z przyjętym regulaminem.XIII. KLASYFIKOWANIE

1. Rodzice są regularnie informowani o postępach w nauce i ocenach swoich dzieci.
2. Sposoby informowania rodziców:
- zebranie ogólne-3 w ciągu roku szkolnego,
- rozmowy indywidualne nauczycieli z rodzicami (raz w semestrze ,,drzwi otwarte”- wszyscy nauczyciele do dyspozycji rodziców w miesiącu grudniu I kwietniu),
- indywidualne kontakty z domem rodzinnym,
- wpisywanie ocen cząstkowych do dzienniczka ucznia przez wszystkich nauczycieli,
- prace klasowe i sprawdziany udostępniane są, rodzicom (podpis rodziców pod ocena}
3. W ciągu roku szkolnego przeprowadza się klasyfikowanie uczniów w dwóch terminach:
a) śródroczne — za pierwszy okres w ostatnim tygodniu przed feriami zimowymi,
b) końcoworoczne — w ostatnim tygodniu przed zakończeniem zajęć edukacyjnych.
4. Na miesiąc przed śródrocznym i końcoworocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej.
poszczególni nauczyciele informują ucznia i jego rodziców o przewidywanych dla niego ocenach klasyfikacyjnych. Po konsultacjach z nauczycielami poszczególnych przedmiotów wychowawca informuje rodziców na spotkaniu klasowym w formie ustnej lub pisemnej o planowanych ocenach z poszczególnych przedmiotów. Zobowiązany jest również do ustnego poinformowania rodziców o gro4cych ocenach niedostatecznych i odnotowaniu tego w dzienniku.
5. Na tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej nauczyciele poszczególnych przedmiotów i wychowawcy klas zobowiązani poinformować ucznia o przewidywanych dla niego stopniach semestralnych.
6. Oceny klasyfikacyjne usta1ają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, ocenę zachowania — wychowawca klasy. Nauczyciele i wychowawcy przedstawiają, oceny na klasyfikacyjnym posiedzeniu rady pedagogicznej, która następnie zatwierdza łączne wyniki klasyfikacji uczniów.
7. Ocena klasyfikacyjna i ocena z zachowania wystawiona zgodnie z ustalonym WSO, nie mogą, być uchylone lub zmienione decyzją, administracyjną.
8. Oceny cząstkowe, oceny klasyfikacyjne śródroczne i oceny klasyfikacyjne końcoworoczne ustala się w stopniach według skali okreś1onej w Statucie Szkoły.
9. Oceny klasyfikacyjne sródroczne i końcoworoczne nie mogą być ustalone jako średnia arytmetyczna ocen cząstkowych.
10. Ustalona przez nauczyciela niedostateczna ocena klasyfikacyjna końcoworoczna może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego. Zasady przeprowadzania egzaminu poprawkowego są, okreś1one w Statucie Szkoły.
11. Uczeń jest klasyfikowany, jeżeli został oceniony ze wszystkich przedmiotów i zajęć obowiązkowych, z wyjątkiem tych, z których został zwolniony.
12. W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony na czas okreś1ony z zajęć wychowania fizycznego. Decyzję o zwolnienie ucznia z zajęć wychowania fizycznego podejmuje dyrektor szkoły na podstawie opinii o ograniczonych moz1iwo~ciach uczestniczenia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się ,,zwolniony”, ,,zwolniona”.
13. Uczeń może me być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, je~e1i brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęciach szkolnym planie nauczania.
14. Uczeń nie klasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.
15. Na prośbę rodziców ucznia nie klasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej, rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.
16. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń:
a) rea1izujący indywidualny tok lub program nauki,
b) spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą,
c) ubiegający się o przyjęcie do klasy wyższej niż wynika to ze świadectwa szkolnego.
17. Dyrektor szkoły w porozumieniu z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami) wyznacza termin egzaminu klasyfikacyjnego z materiału realizowanego zgodnie z

XIV. EGZAMIN POPRAWKOWY

1. Uczeń, który w wyniku końcoworocznej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczna (z jednych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy.
2. W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch zajęć edukacyjnych.
3. Egzamin poprawkowy składa się z dwóch części, pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki oraz wychowania fizycznego, z którego egzamin powinien mieć przede wszystkim formę ćwiczeń praktycznych.
4. Datę egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu ferii
letnich. O terminie egzaminu poprawkowego uczeń (lub jego rodzice) dowiadują się w sekretariacie szkoły najpóźniej w dniu 15 sierpnia danego roku szkolnego
5. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji
wchodzą:
a) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący inne stanowisko kierownicze — jako przewodniczący komisji,
b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne — jako egzaminujący,
c) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne — jako członek komisji.
6. Nauczyciel, o którym mowa w p. 5b, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną. prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą, innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia egzaminacyjne, z tym, ze powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
7. Pytania egzaminacyjne (ćwiczenia, zadania praktyczne) proponuje egzaminator, a zatwierdza dyrektor szkoły.
8. Pytania egzaminacyjne zawierają treści nauczania zgodne z odpowiednim stopniem wymagań edukacyjnych dla danego etapu kształcenia.
9. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający: skład komisji,
termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną, przez komisję. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i informacje o ustnych odpowiedziach ucznia.
10.Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w wyznaczonym terminie, okreś1onym przez dyrektora szkoły.
11.Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego nie otrzymuje promocji i powtarza klasę.
12.Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia Rada Pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować ucznia, który nie zda egzaminu poprawkowego z jednych zajęć edukacyjnych.


XV. EGZAMIN SPRAWDZAJACY.

1. Uczeń, który nie zgadza się z ocenę ustaloną, przez nauczyciela, która jest wyższą od oceny niedostatecznej ma prawo prawo do odwołania się od tej oceny.
2. Procedura odwołania:
- uczeń za pośrednictwem rodziców zgłasza do wychowawcy w formie pisemnej wniosek o przeprowadzenie egzaminu zmieniającego ocenę,
- wychowawca w obecności n-la przedmiotu przeprowadza rozmowę z rodzicami,
- wychowawca przedstawia wniosek dyrektorowi szkoły, który powołuje komisję,
- termin egzaminu ustala się w ciągu tygodnia poprzedzającego klasyfikację rady pedagogicznej,
- w skład komisji wchodzą, osoby tak jak w rozdziale XIV pkt.5,
- egzamin składa się z części pisemnej oraz ustnej z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki i wychowania fizycznego.
3. Jeżeli uczeń nie zda egzaminu na ocenę wyższą od proponowanej przez nauczyciela, a np. na ocenę dopuszczającą, czy niedostateczną jako ostateczną, ocenę ustala się wystawioną przez nauczyciela.

XVI. OCENĘ ZACHOWANIA UCZNIA USTALA WYCHOWAWCA KLASY,
PO KONSULTACJACH Z NAUCZYCIELAMI UCZĄCYMI W DANEJ
KLASIE.NAUCZYCIELE WYPOWIADAJĄ SIĘ O ZACHOWANIU
UCZNIA W FORMIE OCENY WEDŁUG SKALI PRZYJĘTEJ PRZEZ
SZKOŁĘ.

1. Ocena zachowania uwzględnia:
- funkcjonowanie ucznia w środowisku szkolnym,
- respektowanie zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych.
2. Śródroczną i roczną oceną zachowania w kl. IV-VI ustala się według skali zgodnej z rozporządzeniem MEN z dn.21.03.2001§10 pkt.3 tzn. wzorowe, dobre, poprawne, nieodpowiednie.
3. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz rodziców (prawnych opiekunów) o zasadach oceniania zachowania:
- uczniowie informowani są na pierwszej godzinie wychowawczej,
- rodzice (prawni opiekunowie) informowani są na pierwszym zebraniu klasowym,
- nauczyciele uczący w danej klasie wypowiadają się w formie pisemnej w dzienniczku ucznia na
temat zachowania poszczególnych uczniów,
- wychowawcy po podsumowaniu wystawionych ocen przez nauczycieli uczących w danej klasie
ustala ostateczną ocenę z zachowania danemu uczniowi.
4. Na miesiąc przed klasyfikacją śródroczną i końcoworoczną, wychowawca na godzinie wychowawczej wspólnie z uczniami ustala ocenę z zachowania uwzględniając punktację z zeszytu uwag i informuje o wystawionej ocenie z zachowania rodziców w dzienniczku ucznia.
5. Ocena z zachowania nie może mieć wpływu na:
- oceny z zajęć edukacyjnych,
- promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenia szkoły.
6. W wypadku przekroczenia 60 godz. Nieusprawiedliwionych uczeń może mieć obniżoną ocenę
z zachowania.
7. Ocena z zachowania ustalona przez wychowawcę jest ostateczna.
8. Rodzice mają prawo nie zgodzić się z proponowaną oceną z zachowania swego dziecka i w ciągu miesiąca mogą odwołać się od tej decyzji do wychowawcy klasy. Wychowawca klasy informuje o zaistniałej sytuacji dyrektora szkoły. Dyrektor szkoły konsultuje się z Radą Pedagogiczną w obecności rodzica dziecka (w uzgodnionym terminie) celem uzyskania dodatkowych informacji na temat zachowania ucznia. Decydujący głos o ocenie z zachowania ma w dalszym ciągu wychowawca klasy.XVII. PRZYJMUJE SIĘ SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCEN Z
ZACHOWANIA:

1. Ocena zachowania powinna uwzględniać w szczególności:
1) funkcjonowanie ucznia w środowisku szkolnym,
2) respektowanie zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych.

2. Śródroczną ocenę zachowania uczniów od klasy IV wzwyż ustala się według poniższej skali i z uwzględnieniem poniższych kryteriów:

ZACHOWANIE Ocenę otrzymuje uczeń, który:
wzorowe(wz) ? wzorowo wypełnia obowiązki szkolne;? rozwija samodzielnie swoje zainteresowania i uzdolnienia;? osiąga sukcesy na szczeblu szkoły, regionu, województwa w olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych itp.;? systematycznie i punktualnie uczęszcza na zajęcia lekcyjne;? bierze czynny udział w życiu szkoły, klasy, środowiska, samorządu uczniowskiego, w kołach zainteresowań;? godnie reprezentuje szkołę w środowisku (udział w uroczystościach szkolnych, patriotycznych, pracach użytecznych na rzecz szkoły i środowiska itp.);? jest uczciwy w codziennym postępowaniu;? nie ulega nałogom, dba o kulturę słowa;? uczeń, który ma w ciągu semestru ponad 5 spóźnień lub więcej niż 3 godziny nieusprawiedliwione nie może otrzymać oceny wzorowej z zachowania.
dobre(db) ? bardzo dobrze wypełnia obowiązki szkolne;? jest uczciwy, sumienny, dobrze wywiązuje się z podjętych zadań;? bierze udział w olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych, konkursach itp.;? nie ulega nałogom, dba o kulturę słowa;? uczeń, który ma w ciągu semestru więcej niż 7 spóźnień lub ponad 10 godzin nieusprawiedliwionych nie może mieć oceny dobrej lub wyższej z zachowania;? uczeń, który jest arogancki w zachowaniu w stosunku do pracowników, innych uczniów lub rodziców, wyraża się wulgarnie, nie reaguje na uwagi dorosłych nie może mieć oceny dobrej lub wyższej z zachowania.
poprawne(popr) ? zasadniczo przestrzega postanowień Statutu Szkoły, a w przypadku drobnego jego naruszenia, po zwróceniu uwagi zmienia swoje postępowanie;? nie ma więcej niż 15 godzin nieusprawiedliwionych w semestrze;? nie angażuje się w życie klasy, środowiska;? nie ulega nałogom;? nie może mieć oceny poprawnej z zachowania uczeń, który nie reaguje na wielokrotne uwagi pracowników szkoły i rodziców o jego złym zachowaniu, który systematycznie się spóźnia na lekcje, niszczy mienie szkolne lub prywatne.
nieodpowiednie(ndp) ? bardzo często nie przestrzega zapisów Statutu Szkoły, a uwagi osób dorosłych nie przynoszą oczekiwanych rezultatów;? ulega nałogom, ma zły wpływ na kolegów;? niszczy mienie szkolne i mienie prywatne;? nie uczęszcza na zajęcia lekcyjne (wagaruje);? jest wulgarny i arogancki wobec kolegów i osób dorosłych.? swym postępowaniem wywiera zły wpływ na kolegów;? jest odpowiedzialny za pobicia, wymuszenia, kradzieże na terenie szkoły i poza nią;? uwagi i działania wychowawcze osób dorosłych nie odnoszą żadnego pozytywnego skutku.

3. Pomocnicze elementy dla wychowawców brane pod uwagę przy ustalaniu oceny zachowania uczniów:
a) stopień pilności i systematyczności w pełnieniu obowiązków szkolnych:
- sumienność w nauce i wykonywaniu innych obowiązków,
- wytrwałość i samodzielność w przezwyciężaniu napotkanych trudności w nauce,
- rozwijanie zainteresowań i uzdolnień,
- systematyczność i punktualność w uczęszczaniu na zajęcia szkolne oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa pracy,
- dbałość o podręczniki i pomoce szkolne,
- poszanowanie i rozwijanie dobrych tradycji szkoły,
b) stopień zaangażowania ucznia na rzecz szkoły, klasy i środowiska społecznego:
- wywiązanie się z zadań powierzonych przez szkołę i organizacje uczniowskie,
- podejmowanie działań zmierzających do udzielania pomocy innym,
- inicjowanie i wykonywanie prac społecznie użytecznych na rzecz klasy, szkoły i środowiska,
- przejawianie troski o mienie szkoły, własność ogólnonarodową i prywatną,
- umiejętność współdziałania w zespole i odpowiedzialność za wyniki,
- umiejętność godzenia nauki z pracą społeczną i obowiązkami domowymi,
- udział w pozaszkolnych formach zagospodarowania czasu wolnego uczniów.
c) stopień przestrzegania norm społeczno – moralnych w szkole i poza nią:
- uczciwość w postępowaniu codziennym i reagowanie na zło,
- sposób postępowania nie naruszający godności własnej i godności innych,
- dbałość o kulturę słowa,
- zachowanie świadczące o poszanowaniu wytworów pracy ludzkiej,
- dbałość o zdrowie swoje i innych, nieuleganie nałogom i pomoc innym w rezygnacji z nałogów,
- dbałość o higienę osobistą i estetykę wyglądu, ład i estetykę otoczenia.
4. W klasach I-VI wprowadza się odznaki:
- WZOROWY UCZEŃ,
- SUPERWZOROWY UCZEŃ.
- NAJBARDZIEJ KULTURALNY UCZEŃ MIESIĄCA.

Odznakę „Wzorowy Uczeń” otrzymuje uczeń, który w klasach I-III osiągnął znakomite wyniki w nauce i wzorowe zachowanie, a w klasach IV-VI osiągnął średnią w nauce, co najmniej 4,75 bez oceny dostatecznej i wzorowe zachowanie.
Odznakę „Superwzorowy Uczeń” otrzymuje uczeń na zakończenie I lub II etapu nauki, jeżeli uzyskał w danym etapie za każdy semestr odznakę „Wzorowy Uczeń”.
Odznaki „Wzorowy Uczeń” i „Superwzorowy Uczeń” przyznaje rada pedagogiczna na wniosek wychowawców klas/ System wyróżniania tymi odznakami mobilizuje uczniów nie tylko do uzyskiwania wysokich wyników w nauce, ale także dbałości o wzorowe zachowanie. Uczniowie starają się być aktywni, pracować na rzecz klasy i szkoły.

ABC kulturalnego ucznia:
q Używam na co dzień słów: „proszę”, „dziękuję”, „przepraszam”, „dzień dobry”, „do widzenia”.q Nie używam wulgarnych słów.q Wiem jak należy zachować się na lekcji i w czasie przerw.q Przestrzegam higieny osobistej.q Pomagam młodszym koleżankom i kolegom.q Dbam o mienie szkoły.q Nie ulegam nałogom.q Jestem zwolennikiem zdrowego stylu życia.q Umiem żyć w zgodzie z naturą.q Potrafię umiejętnie wykorzystać wolny czas.

Zasady konkursowe.
· W konkursie biorą udział wszyscy uczniowie klas I-VI.· Celem konkursu jest wybór najbardziej kulturalnego ucznia miesiąca danej klasy w oparciu o ABC kulturalnego ucznia i zasady konkursowe.· ABC kulturalnego ucznia wywieszone jest w gablocie ogłoszeń.· Przed dokonaniem wyboru wychowawca klasy przypomina wszystkim uczniom w klasie ABC kulturalnego ucznia.· Wybór następuje poprzez głosowanie tajne, na kartkach, wszystkich uczniów danej klasy, którzy oddają głos na jednego wybranego przez siebie najbardziej kulturalnego kolegę.· Uczeń nie może oddać głosu na siebie samego. · Tytuł Najkulturalniejszego Ucznia Miesiąca otrzymuje ten uczeń, który uzyskał największą ilość głosów.· Głosów nieważnych nie bierze się pod uwagę.· W przypadku równej liczby głosów (powyżej 2 osób) należy dokonać ponownego głosowania spo0śród osób, które otrzymały największą liczbę punktów.· Głosy sprawdza i liczy wychowawcza klasy.· Konkurs przeprowadza się w miesiącach IX-V.· Zwycięzcę należy wyłonić do dnia 5 każdego następnego miesiąca i zgłaszać do dyrektora szkoły.· Zwycięzca otrzymuje w nagrodę dyplom potwierdzający przyznanie wyróżnienia.

XVIII. EWALUACJA SZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA.

1. Dyrektor Dyrektor szkoły przynajmniej raz w ciągu roku szkolnego przedstawia Radzie Pedagogicznej ogólne wnioski z funkcjonowania szkolnego systemu oceniania. Uwagi zgłaszane do dyrektora Szkoły przez nauczycieli, uczniów i rodziców są podstawą do dokonywania analizy i zmian w niniejszym dokumencie.
2. Zmiany w szkolnym systemie oceniania dokonywane są na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej.
3. Szkolny System Oceniania wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Radę Pedagogiczną.

XIX. SPRAWDZIAN ZEWNĘTRZNY.

1. W klasie szóstej szkoły podstawowej okręgowa komisja egzaminacyjna, przeprowadza sprawdzian poziomu opanowania umiejętności, określonych w standardach wymagań.
2. Sprawdzian przeprowadza się w kwietniu, w terminie ustalonym przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.
Sprawdzian trwa 60 minut. Dla uczniów z dysfunkcjami, czas trwania sprawdzianu może być przedłużony, nie więcej jednak niż o 30 minut - w przypadku sprawdzianu.

3. Uczniowie z dysfunkcjami mają prawo przystąpić do sprawdzianu w warunkach i formie dostosowanych do ich dysfunkcji, na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno - pedagogicznej lub innej publicznej poradni specjalistycznej. Opinia powinna być wydana przez poradnię nie później niż do końca września roku szkolnego, w którym odbywa się sprawdzian.
4. Uczeń, który z przyczyn losowych bądź zdrowotnych nie przystąpił do sprawdzianu w ustalonym terminie albo przerwał sprawdzian, przystępuje do niego w dodatkowym terminie ustalonym przez dyrektora Komisji Centralnej, nie później niż do dnia 20 sierpnia danego roku, w miejscu wskazanym przez dyrektora komisji okręgowej.
5. Uczeń, który nie przystąpił do sprawdzianu w terminie do dnia 20 sierpnia danego roku, powtarza ostatnią klasę szkoły podstawowej oraz przystępuje do sprawdzianu w następnym roku.
6. W szczególnych przypadkach losowych bądź zdrowotnych, uniemożliwiających przystąpienie do sprawdzianu w terminie do dnia 20 sierpnia danego roku, dyrektor komisji okręgowej, na udokumentowany wniosek dyrektora szkoły, może zwolnić ucznia z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu. Na świadectwie ukończenia szkoły zamiast wyniku sprawdzianu wpisuje się "zwolniony".
7. W przypadku stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zestawu zadań przez ucznia, przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego unieważnia pracę tego ucznia i przerywa jego sprawdzian. Informację o unieważnieniu pracy ucznia zamieszcza się w protokole i stosuje się odpowiednio przepisy § 47 i 48.
8. Uczeń może uzyskać na sprawdzianie maksymalnie 40 punktów. Wyniki sprawdzianu ustala zespół egzaminatorów.

9. Wynik sprawdzianu odnotowuje się na świadectwie ukończenia szkoły. Wynik nie wpływa na ukończenie szkoły.


REGULAMIN SZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA WCHODZI W ŻYCIE Z DNIEM 1.09.2002 STANOWI ZAŁĄCZNIK NR 2 STATUTU SZKOŁY.