Gmina Czersk

          XLV sesja Rady Miejskiej w Czersku odbędzie się w dniu 23 września 2010 r. (czwartek) o godzinie 12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Czersku
z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

 2. Przyjęcie ewentualnych zmian w porządku obrad sesji.

  1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady.

  2. Sprawozdanie z pracy Burmistrza w okresie między sesjami – str. 2.

  3. Interpelacje i zapytania radnych.

  4. Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2010 roku.

   1. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2009/10, w tym informacja na temat aktualnych wyników sprawdzianów (po kl. VI szk. podst.)
    i egzaminów gimnazjalnych – str. 8.

   2. Informacja na temat sytuacji w rolnictwie – str. 43.

   3. Podjęcie uchwał w sprawie:
a)      zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Klaskawa na lata 2010 – 2017
– XLV/436/10, str. 46,


b)      określenia trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w przypadku tworzenia, łączenia, podziału i znoszenia jednostki pomocniczej – XLV/437/10, str. 70,


c)      przyjęcia zaproszenia do zawarcia umowy przekazania nieruchomości – XLV/438/10, str. 73,


d)     zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok – XLV/439/10, str. 75,


e)      udzielenia Gminie Bogatynia pomocy finansowej na usuwanie skutków powodzi
– XLV/440/10, str. 112,


f)       udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Chojnickiemu na budowę kompleksu boisk w ramach programu „Moje Boisko Orlik 2012” – XLV/441/10, str. 114.


10.  Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.


11.  Wolne wnioski i informacje.


12.  Zakończenie sesji.