Gmina Czersk
CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 2

W CZERSKU

Celem głównym pracy przedszkola jest wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno-kulturowym i przyrodniczym. Wynikające z tego celu zadania, dostosowane do potrzeb i możliwości rozwojowych dziecka , realizowane są w ramach określonych obszarów edukacyjnych.

I OBSZAR EDUKACJI SPOŁECZNO-MORALNEJ

1. Tworzenie więzi uczuciowej z rodziną i środowiskiem, w którym dziecko wzrasta.
2. Rozwijanie umiejętności zgodnego współżycia i współdziałania z rówieśnikami i najbliższym środowiskiem oraz umiejętności polubownego rozwiązywania spraw konfliktowych i dochodzenia do kompromisu.
3. Kształtowanie podstawowych powinności moralnych, np. życzliwości, tolerancji, uczciwości, sprawiedliwości, odpowiedzialności.
4. Uświadamianie złożoności otaczającego świata i ukazywanie miejsca i roli człowieka w tym świecie.

II OBSZAR EDUKACJI ZDROWOTNEJ

1. Rozwijanie dbałości o własne zdrowie i higienę osobistą. Doskonalenie nawyków higieniczno-kulturalnych i sprawności samoobsługowych.
2. Wdrażanie do rozpoznawania sytuacji zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu oraz wyrabianie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach.

II OBSZAR EDUKACJI RUCHOWEJ

1. Wyrabianie sprawności i zwinności ruchowej oraz umiejętności reagowania na umowne sygnały , dotyczące różnych sposobów zachowań i ustawień w zabawach, grach i ćwiczeniach gimnastycznych.


IV OBSZAR EDUKACJI PRZYRODNICZEJ

1. Uświadamianie różnorodności i współzależności organizmów w świecie przyrody oraz podstawowych praw rządzących tym światem-wywoływanie zaciekawienia światem przyrody.
2. Ukazywanie piękna przyrody i uczenie dostrzegania, odkrywania, odbierania i przeżywania wrażeń estetycznych, których dostarcza świat przyrody.
3. Doprowadzanie do zrozumienia , że będąc najinteligentniejszym dzieckiem przyrody musi chronić ten świat i opiekować się nim.
4. Uświadamianie , że ochronę tego świata można rozpocząć od najbliższego środowiska , poprzez : segregowania śmieci, ograniczenie używania opakowań i toreb plastikowych, okazywania szacunku dla zwierząt i roślin...itp.

V OBSZAR EDUKACJI W ZAKRESIE MOWY I MYŚLENIA

1. Wprowadzanie w świat niewerbalnych środków wyrazu , uczenie dostrzegania, odbierania, interpretowania i stosowania, połączone z doskonaleniem wrażeń i spostrzeżeń zmysłowych.
2. Zapewnianie doświadczeń do nabywania umiejętności słuchania, rozumienia i mówienia.
3. Organizowanie warunków do rozwijania procesów poznawczych oraz umiejętności poprawnego, zrozumiałego dla otoczenia wypowiadania się w różnych sytuacjach, z zachowaniem poprawności gramatycznej i ortofonicznej.
4. Tworzenie okazji umożliwiających zdobycie umiejętności sprawnego komunikowania się z otoczeniem , w tym przekazywania własnych odczuć , przeżyć , myśli...
5. Kształtowanie zainteresowań czytelniczych. Wzbogacanie wiedzy i przeżyć poprzez ciągły kontakt z literaturą dziecięcą. Tworzenie warunków do różnorodnego wyrażania inwencji twórczej powiązanej z literaturą.


VI OBSZAR EDUKACJI W ZAKRASIE PRZYGOTOWANIA DO PISANIA I CZYTANIA

1. Rozwijanie gotowości do pisania i czytania.
2. Zapoznanie z 23 literami i rozwijanie umiejętności odczytywania zdań i prostych tekstów o zgodności graficzno-fonetycznej w obrębie poznanych liter.
3. Tworzenie warunków do osiągnięcia pełnej dojrzałości szkolnej poprzez realizację zadań zawartych w kolejnych obszarach edukacyjnych.

VII OBSZAR EDUKACJI MATEMATYCZNEJ

1. Kształtowanie umiejętności logicznego, matematycznego myślenia i zdobycia orientacji w zakresie podstawowych pojęć matematycznych, związanych z orientacją w przestrzeni, figurami geometrycznymi, cechami jakościowymi przedmiotów i zjawisk, zbiorami , ciężarem, pojemnością i czasem.
2. Rozumienie pojęcia liczb naturalnych w zakresie od 0 do 10 oraz reprezentujących je cyfr i matematycznych znaków graficznych służących do porównywania liczb.
3. Rozumienie czynności dodawania i odejmowania w ujęciu praktycznym oraz możliwości odzwierciedlenia tych czynności poprzez umowny zapis graficzny w postaci działania matematycznego z zastosowaniem cyfr i innych znaków matematycznych.

VIII OBSZAR EDUKACJI KULTUROWO - ESTETYCZNEJ

1. Stwarzanie okazji do wykorzystywania wszystkich zmysłów w obserwowaniu i poznawaniu otoczenia oraz wdrażanie do dbania o estetykę własną i otoczenia.
2. Umożliwianie poznawania zwyczajów, tradycji i sztuki ludowej wybranych regionów Polski.
3. Tworzenie warunków do wyrażania za pomocą różnej ekspresji plastycznej własnych emocji, przeżyć i zaobserwowanych zjawisk oraz nabywanie umiejętności posługiwania się narzędziami i materiałami niezbędnymi przy tej twórczości.

IX OBSZAR EDUKACJI MUZYCZNEJ

1. Kształtowanie wrażliwości muzycznej poprzez słuchanie, śpiewanie, rozpoznawanie i odtwarzanie piosenek, muzyki, brzmienia instrumentów oraz uczestniczenie w zabawach rytmicznych przy muzyce.
2. Umożliwianie rozwoju inwencji twórczej poprzez tworzenie własnych melodii, piosenek i ilustracji ruchowych do muzyki.
3. Rozwijanie umiejętności harmonijnego poruszania się przy muzyce z zachowaniem płynności i gibkości ruchów ciała w połączeniu z koordynacją rąk, nóg, głowy.

X OBSZAR EDUKACJI TECHNICZNEJ

1. Tworzenie okazji do wyzwalania zainteresowań technicznych odnoszących się do urządzeń występujących w najbliższym otoczeniu-rozumienie ich funkcji technicznej i roli w ułatwianiu życia człowiekowi oraz zasad bezpieczeństwa, których trzeba bezwzględnie przestrzegać przy korzystaniu z nich.

XI OBSZAR EDUKACJI KOMUNIKACYJNEJ

1. Zapoznanie z różnymi rodzajami środków komunikacji i transportu: lądowymi, wodnymi i powietrznymi oraz wyjaśnianie ich znaczenia dla życia ludzi.
2. Tworzenie sytuacji sprzyjających poznawaniu i przestrzeganiu zasad ruchu drogowego w celu bezpieczeństwa własnego i innych.


Obecnie , zgodnie z trzyletnim Programem Rozwoju , wizją naszego przedszkola jest wychowanie dziecka w myśl motta :1.„ JESTEM DZIECKIEM PRZYRODY, MUSZĘ CHRONIĆ TEN ŚWIAT
I OPIEKOWAĆ SIĘ NIM”.


2.„ DAJCIE MI SZANSĘ , ABYM MÓGŁ STAĆ SIĘ TYM, KIM CHCĘ”.Misją naszego przedszkola jest :

1. Spełnianie oczekiwań rodziców.
2. Zapewnianie bezpiecznego i wszechstronnego rozwoju wszystkim wychowankom .
3. Traktowanie każdego dziecka indywidualnie i podmiotowo.
4. Dążenie do tego, aby dzieci w przedszkolu czuły się kochane i szczęśliwe.
5. Przygotowywanie dzieci do przeżywania sukcesów , ale i do radzenia sobie z porażkami.
6. Dostarczanie bogatych przeżyć przez organizowanie uroczystości i imprez okolicznościowych z udziałem osób z zewnątrz.
7. Przestrzeganie praw dziecka.
8. Zapewnianie kompetentnych nauczycieli, specjalistów i życzliwy personel obsługowy.
9. Bezstresowe osiąganie dojrzałości szkolnej.