Gmina Czersk

ZADANIA PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 1
im. KUBUSIA PUCHATKA W CZERSKU

1.Do zadań przedszkola należą:
1.1.Kształtowanie czynnej postawy dzieci wobec własnego zdrowia i bezpieczeństwa oraz rozwijanie ich sprawności ruchowej.
1.2.Budzenie wrażliwości emocjonalnej i świadomości moralnej oraz wzmacnianie więzi uczuciowej z rodziną.
1.3.Nabywanie przez dziecko kompetencji językowej, a w tym nabywanie umiejętności czytania i kreślenia symboli graficznych.
1.4.Integrowanie treści edukacyjnych.
1.5.Wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka z wykorzystaniem jego własnej inicjatywy.
1.6.Prowadzenie działalności diagnostycznej dotyczącej rozwoju wychowanka.
1.7.Współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w celu udzielania dziecku pomocy specjalistycznej.
1.8.Zapewnienie opieki dzieciom specjalnej troski.
2.Zgodnie z ustawą o systemie oświaty z późniejszymi zmianami na wniosek rodziców przedszkole organizuje nieodpłatne lekcje religii. W tym czasie dzieci nie uczęszczające na lekcje religii mają zapewnioną opiekę nauczyciela.

Na podstawie Statutu Przedszkola & 6, p. 1-2.