Gmina Czersk

ARCHIWUM 2020

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2020

 

 

Postępowania o udzielenie zamówień publicznych w 2020 roku

WZ.271.53.2020

Budowa muszli koncertowej w Parku Borowiackim w Czersku

Zamówienie jest dofinansowane w ramach Projektu pn. „Rozszerzenie oferty rekreacyjnej Parku Borowiackiego etap I” w ramach Działania Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność w ramach Priorytetu 4 Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020.

 


 

WZ.271.52.2020

Wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego pn.: Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej Rytel – Zapora

Zadanie jest realizowane w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 


 

WZ.271.51.2020

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad projektowaniem i realizacją robót budowlanych w ramach zadania pn.: Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej Rytel – Zapora w formule "zaprojektuj i wybuduj”

 

Zadanie jest realizowane w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.


WZ.271.50.2020

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w ramach zadania pn.: Budowa muszli koncertowej w Parku Borowiackim w Czersku

Zamówienie jest dofinansowane w ramach Projektu pn. „Rozszerzenie oferty rekreacyjnej Parku Borowiackiego etap I” w ramach Działania Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność w ramach Priorytetu 4 Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020.


WZ.271.49.2020

Budowa muszli koncertowej w Parku Borowiackim w Czersku

Zamówienie jest dofinansowane w ramach Projektu pn. „Rozszerzenie oferty rekreacyjnej Parku Borowiackiego etap I” w ramach Działania Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność w ramach Priorytetu 4 Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020.

 


WZ.271.48.2020

Usługi konserwacji oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Czersk na urządzeniach pozostających we władaniu ENEA Oświetlenie Sp. z o. o. w 2021 roku


 

WZ.271.47.2020

Świadczenie usług pocztowych na rzecz Gminy Czersk w okresie os 01.01.2021 do 31.12.2021

 


WZ.271.45.2020

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w ramach zadania pn.: Budowa budynku żłobka w Czersku realizowana w ramach przedsięwzięcia pn. Utworzenie żłobka w Gminie Czersk

 


 

WZ.271.44.2020

Budowa budynku żłobka w Czersku realizowana w ramach przedsięwzięcia pn. Utworzenie żłobka w Gminie Czersk

 


 

WZ.271.42.2020

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w ramach zadania pn.: Budowa linii oświetlenia ulicznego w ulicy Wrzosowej w Czersku

 


 

WZ.271.41.2020

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w ramach zadania pn.: Rewitalizacja części miasta Czersk - Budowa ogólnodostępnego wielofunkcyjnego boiska sportowego w Czersku

Zamówienie jest dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 8 Konwersja, Działania 8.1 Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne – wsparcie dotacyjne, Poddziałanie 8.1.2 Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach poza Obszarem Metropolitalnym Trójmiasta współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 


 

WZ.271.40.2020

Budowa linii oświetlenia ulicznego w ul. Wrzosowej w Czersku

 


WZ.271.39.2020

Rewitalizacja części miasta Czersk - Budowa ogólnodostępnego wielofunkcyjnego boiska sportowego w Czersku

Zamówienie jest dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 8 Konwersja, Działania 8.1 Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne – wsparcie dotacyjne, Poddziałanie 8.1.2 Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach poza Obszarem Metropolitalnym Trójmiasta współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 


WZ.271.38.2020

Usługi związane z zimowym utrzymaniem ulic i dróg gminnych oraz niektórych dróg powiatowych na terenie Gminy Czersk w sezonie zima 2020/2021 - Link do Platformy

 


 

WZ.271.37.2020

Budowa sieci wodociągowej w Będźmierowicach - odcinek 4 - Link do Platformy

 


WZ.271.36.2020

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w ramach zadania pn.: Budowa linii oświetlenia ulicznego w Gminie Czersk - etap II

 


WZ.271.35.2020

Budowa linii oświetlenia ulicznego w Gminie Czersk – etap II - z podziałem na 3 części.

 


WZ.271.34.2020

Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy i przebudowy budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Czersku - powtórzony

 


WZ.271.33.2020

Modernizacja dróg gminnych - etap II

 


WZ.271.32.2020

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w ramach zadania pn.: Budowa sieci wodno-kanalizacyjnych na terenie Gminy Czersk

 


WZ.271.30.2020

Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy i przebudowy budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Czersku

 


WZ.271.29.2020

Budowa sieci wodno-kanalizacyjnych na terenie Gminy Czersk - z podziałem na 11 części.

 


WZ.271.28.2020

Budowa linii oświetlenia ulicznego w Gminie Czersk - powtórzony

 


WZ.271.27.2020

Modernizacja dróg transportu rolnego w Gminie Czersk poprzez ułożenie płyt YOMB

 


WZ.271.26.2020

Modernizacja drogi gminnej Mokre-Zamość - etap VI

 


WZ.271.25.2020

Budowa linii oświetlenia ulicznego w Gminie Czersk - powtórzony.

 


WZ.271.24.2020

Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Czersk na okres 1.07.2020 – 31.03.2021 r.

 


WZ.271.23.2020

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w ramach zadania pn.: „Przebudowa drogi Łubna - Malachin wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego

Zamówienie realizowane w ramach Funduszu Dróg Samorządowych

 


WZ.271.22.2020

Przebudowa drogi Łubna - Malachin wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego.

Zamówienie realizowane w ramach Funduszu Dróg Samorządowych

 


WZ.271.21.2020

Układanie nawierzchni z kostki betonowej i innych materiałów betonowych oraz zagospodarowanie terenu w Gminie Czersk

 


WZ.271.20.2020

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w ramach zadania pn.: Rewitalizacja części miasta Czersk - Przebudowa ulic w Czersku

Zamówienie jest dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 8 Konwersja, Działania 8.1 Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne – wsparcie dotacyjne, Poddziałanie 8.1.2 Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach poza Obszarem Metropolitalnym Trójmiasta współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 


WZ.271.19.2020

Dostawy kruszywa do bieżącego utrzymania dróg gminnych w 2020 roku

 


WZ.271.18.2020

Rewitalizacja części miasta Czersk - Przebudowa ulic w Czersku

Zamówienie jest dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 8 Konwersja, Działania 8.1 Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne – wsparcie dotacyjne, Poddziałanie 8.1.2 Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach poza Obszarem Metropolitalnym Trójmiasta współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 


WZ.271.17.2020

Udzielenie Gminie Czersk kredytu bankowego w wysokości 8.500.000 zł na spłatę zobowiązań w 2020 roku wynikających z zaciągniętych kredytów w kwocie 3.550.000 zł oraz na pokrycie planowanego deficytu w kwocie 4.950.000 zł

 


WZ.271.16.2020

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w ramach zadania pn.: Budowa linii oświetlenia ulicznego w Gminie Czersk

 


WZ.271.15.2020

Budowa linii oświetlenia ulicznego w Gminie Czersk - z podziałem na 12 części

 


WZ.271.14.2020

Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy odcinka ul. Ks. Worzałły w Łęgu

 


WZ.271.13.2020

Przebudowa nawierzchni dróg gminnych poprzez ułożenie płyt YOMB - 3 części

 


WZ.271.12.2020

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w ramach zadania pn.: Przebudowa ulic Szkolnej i Chłopowskiej w Rytlu

 


WZ.271.11.2020

Przebudowa ulic Szkolnej i Chłopowskiej w Rytlu

 


WZ.271.10.2020

Wykonanie dokumentacji projektowych budowy i przebudowy dróg gminnych - powtórzony - dwie części

 


WZ.271.9.2020

Wykonanie dokumentacji projektowych dla obiektów gminnych - z podziałem na 3 części.

 


WZ.271.8.2020

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w ramach zadania pn.: Przebudowa, rozbudowa, rozbiórka części budynku i zmiana sposobu użytkowania na funkcję usługową budynku dworca kolejowego w Czersku wraz z przynależną infrastrukturą techniczną na dz. nr 194/43 – etap I

Zamówienie jest dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 8 Konwersja, Działania 8.1 Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne – wsparcie dotacyjne, Poddziałanie 8.1.2 Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach poza Obszarem Metropolitalnym Trójmiasta współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 


WZ.271.7.2020

Wykonanie dokumentacji projektowych budowy i przebudowy dróg gminnych - 3 części - powtórzony

 


WZ.271.6.2020

Remont ulicy Jatowskiej w Rytlu

 


WZ.271.5.2020

"Przebudowa, rozbudowa, rozbiórka części budynku i zmiana sposobu użytkowania na funkcję usługową budynku dworca kolejowego w Czersku wraz z przynależną infrastrukturą techniczną na dz. nr 194/43 – etap I". Zamówienie jest dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 8 Konwersja, Działania 8.1 Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne – wsparcie dotacyjne, Poddziałanie 8.1.2 Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach poza Obszarem Metropolitalnym Trójmiasta współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 


WZ.271.4.2020

Wykonanie dokumentacji projektowych budowy i przebudowy dróg gminnych - z podziałem na 7 części

 


WZ.271.3.2020

Remont nawierzchni ścieżki rowerowej na trasie Czersk – Rytel w związku z usuwaniem skutków nawałnicy

 


 WZ.271.2.2020

Dostawy kruszywa do bieżącego utrzymania dróg gminnych w 2020 roku

 


WZ.271.1.2020

Zakup i dostarczenie oraz montaż instalacji paneli fotowoltaicznych dla budynków mieszkalnych z terenu Gminy Czersk