Gmina Czersk

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2019

 

Postępowania o udzielenie zamówień publicznych w 2019 roku

WO.271.59.2019

Remont nawierzchni ścieżki rowerowej na trasie Czersk - Rytel w związku z usuwaniem skutków nawałnicy


WO.271.58.2019

Odbieranie i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz nieruchomości letniskowych w gminie Czersk

 


WO.271.57.2019

Usługi utrzymania i konserwacji oświetlenia drogowego na urządzeniach pozostających we władaniu ENEA Oświetlenie Sp. z o. o. na terenie Gminy Czersk w 2020 roku


WO.271.56.2019

Remont uszkodzonego po nawałnicy dachu remizy OSP w Odrach


WO.271.55.2019

Remont nawierzchni ścieżki rowerowej na trasie Czersk - Rytel w zwi ązku z usuwaniem skutków nawałnicy


WO.271.53.2019

Świadczenie usług pocztowych na rzecz Gminy Czersk w okresie od 01.01.2020 – do 31.12.2020 - Procedura - według zasad określonych w art. 138o ustawy Pzp


WO.271.52.2019

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Czersk


WO.271.51.2019

Budowa odcinka ulicy Nagierskiego wraz z łącznikiem w kierunku ul. Brzozowej w Rytlu


WO.271.50.2019

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w ramach zadania pn.: „Budowa i przebudowa dróg na terenie Gminy Czersk - z podziałem na 4 części


WO.271.49.2019

Usługi związane z zimowym utrzymaniem ulic i dróg gminnych oraz niektórych dróg powiatowych na terenie Gminy Czersk w sezonie zima 2019/2020 - z podziałem na 20 części


WO.271.48.2019

Przebudowa nawierzchni dróg gminnych poprzez ułożenie płyt YOMB – etap III - z podziałem na części.


WO.271.47.2019

Budowa i przebudowa dróg na terenie Gminy Czersk - z podziałem na części.


WO.271.46.2019

Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy obiektów gminnych


WO.271.45.2019

Budowa linii oświetlenia ulicznego w Gminie Czersk - etap III


WO.271.44.2019

Modernizacja mostu w ciągu drogi gminnej nr 224005G przez rzekę Wda w miejscowości Wojtal


WO.271.43.2019

Remont nawierzchni dróg gminnych w związku z usuwaniem skutków nawałnicy - powtórzony


WO.271.42.2019

Budowa budynku remizy strażackiej w Krzyżu – etap II


WO.271.41.2019

Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Czersk


WO.271.40.2019

Budowa skrzyżowania drogi gminnej - ul. Ks Gracjana Nagierskiego z drogą krajową nr 22 - ul. Gdańska w miejscowości Rytel


WO.271.39.2019

Modernizacja dróg transportu rolnego w Gminie Czersk poprzez ułożenie płyt YOMB


WO.271.38.2019

Remont uszkodzonego po nawałnicy dachu remizy OSP w Odrach


WO.271.37.2019

Remont nawierzchni ścieżki rowerowej na trasie Czersk – Rytel w związku z usuwaniem skutków nawałnicy

 

WO.271.36.2019

Remont infrastruktury sportowej obejmującej naprawę drogi dojazdowej do stadionu oraz umocnienie skarpy przy budynku szatniowym na stadionie w Rytlu w związku z usuwaniem skutków nawałnicy

 

WO.271.35.2019

Budowa świetlicy wiejskiej w Łęgu-Kolonii

 

WO.271.34.2019

Przebudowa i adaptacja pomieszczeń Urzędu Miejskiego w Czersku


WO.271.33.2019

Budowa otwartych stref aktywności na terenie Gminy Czersk (Odry, Wieck i Zapędowo)


WO.271.32.2019

Układanie nawierzchni z kostki betonowej i innych materiałów betonowych oraz zagospodarowanie terenu w Gminie Czersk


WO.271.31.2019

Budowa linii oświetlenia ulicznego w Dużej Kloni – etap II


WO.271.30.2019

Budowa świetlicy wiejskiej w Łęgu-Kolonii


WO.271.29.2019

Przebudowa nawierzchni dróg gminnych poprzez ułożenie płyt YOMB – etap II


WO.271.28.2019

Remont infrastruktury sportowej obejmującej naprawę drogi dojazdowej do stadionu oraz umocnienie skarpy przy budynku szatniowym na stadionie w Rytlu w związku z usuwaniem skutków nawałnicy.


WO.271.27.2019

Remont nawierzchni ścieżki rowerowej na trasie Czersk – Rytel w związku z usuwaniem skutków nawałnicy


WO.271.26.2019

Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Leśnej i przyległych w Czersku


WO.271.25.2019

Remont nawierzchni dróg gminnych w związku z usuwaniem skutków nawałnicy - z podziałem na 14 części.


WO.271.24.2019

Opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowana przestrzennego i projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta i gminy Czersk


WO.271.23.2019

Budowa promenady wzdłuż Wielkiego Kanału Brdy w Rytlu


WO.271.22.2019

Remont nawierzchni dróg gminnych w Rytlu w związku z usuwaniem skutków nawałnicy


WO.271.21.2019

Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Leśnej i przyległych w Czersku


WO.271.20.2019

Udzielenie kredytu bankowego w wysokości 2.500.000 zł na spłatę zobowiązań w 2019 roku wynikających z zaciągniętych kredytów


WO.271.18.2019

Stabilizacja gruntu emulsją asfaltową i cementem z doziarnieniem kruszywem naturalnym łamanym 0-31,5 drogi w Łęgu-Kolonii na terenie Gminy Czersk


WO.271.17.2019

Zaprojektowanie i wybudowanie dwóch pomostów na rzece Wdzie wraz z elementami małej architektury w Gminie Czersk w ramach projektu pn.: „Pomorskie Szlaki Kajakowe – Z nurtem Wdy” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Oś Priorytetowa 8 Konwersja, działanie 8.4 Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego


WO.271.16.2019

Przebudowa nawierzchni dróg gminnych poprzez ułożenie płyt YOMB


WO.271.15.2019

Gmina Czersk. Kompleksowa dostawa (wraz z dystrybucją) energii elektrycznej w okresie od 01.07.2019r. do 30.06.2021r.


WO.271.14.2019

Budowa budynku remizy strażackiej w Krzyżu – etap II


WO.271.13.2019

Budowa sieci wodno-kanalizacyjnych na terenie Gminy Czersk” z podziałem na części


WO.271.12.2019

Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy układu drogowego w rejonie Dworca PKP w Czersku


WO.271.11.2019

Wykonanie dokumentacji projektowej budowy żłobka w Czersku


WO.271.10.2019

Zakup i dostarczenie oraz montaż instalacji paneli fotowoltaicznych dla budynków mieszkalnych z terenu Gminy Czersk

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 10 Energia, 10.3 Odnawialne źródła energii Poddziałania 10.3.1 Odnawialne źródła energii – wsparcie dotacyjne współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego


WO.271.9.2019

Budowa linii oświetlenia ulicznego w Gminie Czersk


WO.271.8.2019

Budowa sieci wodno-kanalizacyjnych na terenie Gminy Czersk


WO.271.7.2019

Modernizacja dróg gminnych.


WO.271.6.2019

Budowa promenady wzdłuż Wielkiego Kanału Brdy w Rytlu


WO.271.5.2019

Dostawy kruszywa do bieżącego utrzymania dróg gminnych w 2019 roku


WO.271.4.2019

Budowa ulicy Ks. Gracjana Nagierskiego w Rytlu – etap I


WO.271.3.2019

Budowa ulicy Cichej w Łęgu


WO.271.2.2019

Montaż lamp hybrydowych oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Czersk.

 


WO.271.1.2019

Budowa promenady wzdłuż Wielkiego Kanału Brdy w Rytlu.

 


Przetarg - Zamawiający OSP w Rytlu (oferty można składać do dnia 09.08.2019 r. do godz. 11:00 w budynku remizy OSP w Rytlu)

Zakup i dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego z napędem 4x4 (kategoria 2: uterenowiony) dla OSP w Rytlu

Zakup i dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Rytlu - unieważniony