Gmina Czersk
Czersk, dnia 15.09.2004 r.WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM
OCENIANIA UCZNIÓW
W GIMNAZJUM
Wewnątrzszkolny system oceniania opracowany został w oparciu o: Rozp. MEN z dnia 7 września 2004 roku w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. nr 67, poz. 329 z późniejszymi zmianami) oraz Statut Szkoły.
Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej.
Sprawdzanie i ocenianie osiągnięć szkolnych uczniów pozwala na zbadanie efektywności kształcenia.
Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych.
Niniejszy dokument jest załącznikiem do Statutu Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Czersku.
I POSTANOWIENIA WSTĘPNE

§ 1

1. Wewnątrzszkolny system oceniania i klasyfikowania, zwany dalej „systemem”, obowiązuje w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Czersku

§ 2

1. Zadaniem systemu jest zapewnienie trafnego, rzetelnego, jawnego i obiektywnego oceniania wspierającego rozwój ucznia, uwzględniającego indywidualne cechy psychofizyczne oraz pełniącego funkcje informacyjną, diagnostyczną i motywacyjną.

§ 3

1. System ma także zadanie zapewnić uczniowi:
a) bieżące, semestralne, roczne rozpoznanie i określenie poziomu opanowania kompetencji przewidzianych programem nauczania
b) systematyczne dokumentowanie postępów uczenia się
c) wyrabianie nawyku systematycznej pracy, samokontroli i samooceny
d) uświadomienie sukcesów i braków w zakresie opanowania umiejętności i kompetencji określonych programem oraz potrzeb w zakresie wyrabiania braków
e) wdrażanie do samodzielnej pracy oraz doskonalenie metod uczenia się
f) aktywne uczestnictwo w procesie szkolnego oceniania oraz możliwości popraw swoich osiągnięć.
2. System ma za zadanie zapewnić nauczycielowi i szkole:
a) ocenę poziomu nauczania
b) korygowanie organizacji i doskonalenia metod nauczania i wychowania
c) współpracę z uczniami w osiąganiu celów programowych
d) modyfikację celów i programów kształcenia
3. System ma za zadanie zapewnić rodzicom:
a) znajomość wymagań stawianych ich dzieciom przez szkołę
b) szeroką i bieżącą informację o osiągnięciach i postępach dzieci
c) pełną informację o różnych formach aktywności poznawczej dziecka oraz o rozwoju jego osobowości, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach.

§ 4

System obejmuje:
a) zasady i kryteria oceniania uczniów
b) wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen śródrocznych, rocznych i klasyfikacyjnych
c) zasady klasyfikowania, tryb przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego
d) zasady przeprowadzania egzaminu poprawkowego
e) tryb uzyskania wyższej niż przewidywana roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych
f) kryteria, zasady i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana roczna ocena klasyfikacyjna zachowania
g) terminy i formy informowania uczniów o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych
h) Zasady promocji z wyróżnieniem
i) Zasady przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego

§ 5

1. Szczegółowe zasady dotyczące form i kryteriów oceniania z przedmiotów formułują nauczyciele uczący danego przedmiotu i po konsultacjach w zespołach przedmiotowych umieszczają je w Przedmiotowych Systemach Oceniania stanowiących załącznik do WSO.
2. Przedmiotowy System Oceniania zawiera następujące elementy:
a) nazwę przedmiotu
b) imię i nazwisko nauczyciela (nauczycieli)
c) klasa, klasy
d) oceniane formy aktywności i przypisane im wagi
e) zasady zaliczania obowiązkowych form aktywności w przypadku usprawiedliwionych nieobecności ucznia w wyznaczonym terminie
f) zasady poprawiania ocen
g) wymagania edukacyjne (w formie załączników)
h) sposób ustalania oceny klasyfikacyjnej śródrocznej i końcoworocznej
i) tryb odwoływania się od oceny semestralnej i końcoworocznej
j) akceptację zespołu międzyprzedmiotowego

§ 6

1. Nauczyciel, na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno - pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej, dostosowuje wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe.
2. Wychowawca powiadamia nauczycieli poszczególnych przedmiotów i prawnych opiekunów ucznia o obniżonych wymaganiach edukacyjnych.
3. W uzasadnionych przypadkach dyrektor szkoły podejmuje decyzję o zwolnieniu ucznia z zajęć wychowania fizycznego lub informatyki na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestnictwa w tych zajęciach wydanej przez lekarza oraz na czas określony w tej opinii.
4. Uczniowi, którego rodzice (prawni opiekunowie) wyrazili zgodę na udział w zajęciach edukacyjnych przedmiotu „Wychowanie do życia w rodzinie” na świadectwie szkolnym wpisuje się „uczestniczył(a)”.
5. Religia staje się przedmiotem obowiązkowym od 01.09.2001 r. dla tych uczniów, których rodzice lub prawni opiekunowie wyrazili zgodę na udział ich dzieci w zajęciach w/w przedmiotu (na podstawie wyjaśnienia MEN z 20.06.2000 r.).

II OCENIANIE WEWNĄTRZSZKOLNE UCZNIÓW

§ 7

1. Rok szkolny dzieli się na dwa semestry
2. W końcu każdego semestru nauczyciele (wychowawcy) ustalają oceny semestralne uczniów a następnie przedstawiają je na posiedzeniu rady pedagogicznej
3. Oceny ustalane za drugi semestr są ocenami rocznymi i stanowią podstawę promocji
4. Rada Pedagogiczna na posiedzeniu plenarnym zatwierdza łączne wyniki klasyfikacji uczniów

§ 8

1. Oceny wyrażone dzielą się na:
a) cząstkowe - ocenianie bieżące - określające poziom wiadomości i umiejętności ucznia z wąskiej partii materiału
2. klasyfikacyjne śródroczne i końcoworoczne - określające ogólny poziom wiadomości i umiejętności ucznia przewidzianych w programie nauczania na dany okres (rok szkolny); stopnie te nie powinny być ustalane jako średnia arytmetyczna stopni cząstkowych
3. Oceny bieżące, śródroczne oraz roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustala się w stopniach według następującej skali:

Stopień Skrót oznaczenie cyfrowe
Celujący Cel 6
bardzo dobry Bdb 5
Dobry Db 4
dostateczny Dst 3
dopuszczający Dp 2
niedostateczny ndst 1

4. Ocenę ustala nauczyciel uczący danego przedmiotu
5. Ustala się następujące kryteria oceniania:
a) Ocenę celującą (6) otrzymuje uczeń, który posiada wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania przedmiotów w danej klasie, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia oraz biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych i praktycznych lub osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych i innych.
b) Ocenę bardzo dobrą (5) otrzymuje uczeń, który opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania przedmiotu w danej klasie oraz sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, samodzielnie rozwiązuje problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania, potrafi stosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach.
c) cenę dobrą (4) otrzymuje uczeń, który nie opanował w pełni wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania w danej klasie, ale opanował je na poziomie przekraczającym wymagania zawarte w podstawach programowych oraz dobrze stosuje wiadomości, samodzielnie rozwiązuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne.
d) Ocenę dostateczną (3) otrzymuje uczeń, który opanował umiejętności i wiadomości określone programem nauczania w danej klasie na poziomie nie przekraczającym wymagań zawartych w podstawach programowych oraz rozwiązuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne o średnim stopniu trudności.
e) Ocenę dopuszczającą (2) otrzymuje uczeń, który ma braki w opanowaniu podstaw programowych, ale braki te nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki
f) Ocenę niedostateczną (1) otrzymuje uczeń, który nie opanował wiadomości i umiejętności określonych w podstawach programowych danego przedmiotu w danej klasie i jego braki uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu.
6. Ocena dopuszczająca powinna uwzględniać aspekt społeczno-wychowawczy

§ 9

Określa się następujące zasady oceniania bieżącego:

1. Z każdego przedmiotu dopuszcza się sytuację, w której uczeń może się nie przygotować lub nie odrobić zadania domowego, zgłaszając ten fakt przed lekcją nauczycielowi, uczeń nie poniesie z tego tytułu żadnych konsekwencji. Wykorzystanie przez ucznia tej możliwości zostanie odnotowane w dzienniku za pomocą kropki. W przypadku, gdy uczeń uzyska:
- 3 kropki w semestrze – ocena niedostateczna (przy co najmniej 3 godzinach lekcyjnych danego przedmiotu w tygodniu)
- 2 kropki w semestrze – ocena niedostateczna (przy 1 lub 2 godzinach lekcyjnych danego przedmiotu w tygodniu).
2. Uczeń, który nie zgłosi nauczycielowi nieprzygotowania do lekcji lub braku zadania
domowego, otrzymuje ocenę niedostateczną (motywacja do samokontroli i
uczciwości).
2. Przy ustalaniu ocen bieżących dopuszcza się stosowanie znaku (+), który zwiększa ich wartość o 0,5 oraz znaku (-), który zmniejsza ich wartość o 0,25.
3. Stopnie semestralne mogą posiadać znak (+) i (-), zaś stopnie końcoworoczne wpisuje się bez znaków (+) i (-).
4. Liczba ocen cząstkowych w semestrze uzależniona jest od liczby godzin danego przedmiotu, (z języka polskiego - co najmniej 7, z matematyki - co najmniej 6, z pozostałych przedmiotów - co najmniej 4 przy 2 godzinach lekcyjnych, a co najmniej 3 przy 1 godzinie lekcyjnej).
5. Minimalna liczba ocen za prace pisemne wynosi:
- co najmniej 2 sprawdziany w semestrze,
- co najmniej 2 prace klasowe w semestrze (język polski, matematyka)
6. Oceny z prac pisemnych (prace klasowe, sprawdziany) zaznaczamy czerwonym kolorem).
7. Ustala się procentowe progi zaliczeń prac pisemnych na poszczególne oceny:

Procent zaliczeń Ocena
0% - 30% niedostateczny
31% - 50% dopuszczający
51% - 70% dostateczny
71% - 90% dobry
91% - 100% bardzo dobry
ponad 100% celujący

8. Wypracowania muszą być opatrzone recenzją, motywującą ucznia do lepszej pracy.
9. Wyżej wymienione wymagania nie dotyczą: wychowania fizycznego, techniki, plastyki, muzyki i informatyki.
10. Przy ustaleniu oceny z wychowania fizycznego, muzyki i plastyki nauczyciel bierze pod uwagę wkład pracy ucznia

§ 10

Stosuje się następujące formy sprawdzania wiedzy i umiejętności:
a) formy ustne:
- odpowiedzi (dialog, opis, streszczenie, opowiadanie, ...)
- wypowiedzi w klasie (aktywność, ...)
- recytacja
- rozwiązywanie zadań na tablicy
b) formy pisemne: praca klasowa, sprawdziany, kartkówki, zadania domowe, pisanie tekstu ze słuchu, testy (różnego typu), prace dodatkowe
c) formy sprawnościowe (doświadczalne, praktyczne)

§ 11

1. Podstawową dokumentacją oceniania jest zapis prowadzony w dzienniku lekcyjnym.
2. Oceny klasyfikacyjne są zapisywane w dokumentacji przebiegu nauczania (arkusze ocen).
3. Oceny są jawne dla uczniów i ich rodziców.
4. Nauczyciel przechowuje sprawdzone i ocenione prace pisemne przez cały rok w teczkach.
5. Nauczyciele wychowania fizycznego dokumentują postępy uczniów we własnych zeszytach obserwacji i raz w miesiącu wpisują oceny do dziennika.


§ 12

1. W szkole stosuje się następujące zasady przeprowadzania sprawdzianów i prac klasowych:
- co najmniej z tygodniowym wyprzedzeniem informować uczniów o terminie pracy klasowej (j. polski, matematyka) oraz sprawdzianu (inne przedmioty)
- termin pracy klasowej lub sprawdzianu zapisać tydzień wcześniej do dziennika ołówkiem
- kartkówki (zakres wiadomości i umiejętności z trzech ostatnich lekcji) można przeprowadzać bez uprzedzania uczniów
- przeprowadzić lekcję powtórzeniową przed pracą klasową i sprawdzianem
- prace klasowe i sprawdziany uczniowie otrzymują na kserowanych kartkach
- prace klasowe i sprawdziany udostępniane są rodzicom
- w tygodniu można przeprowadzać maksymalnie trzy prace pisemne (sprawdziany, prace klasowe) w danej klasie
- w jednym dniu można przeprowadzać jeden sprawdzian lub jedną pracę klasową
w danej klasie
- nauczyciel zobowiązany jest ocenić prace pisemne uczniów w ciągu 2 tygodni (język polski i matematyka – 3 tygodnie).
2. Uczeń, za nieusprawiedliwioną nieobecność na zapowiedzianej pracy pisemnej lub
nieprzygotowanie w terminie zadanej pracy otrzymuje ocenę niedostateczną.
3. Uczeń nieobecny na zapowiedzianej pracy pisemnej (usprawiedliwiony) może ją zaliczyć
w ciągu dwóch tygodni po powrocie do szkoły
4. Uczeń nieobecny na zapowiedzianej pracy pisemnej (nieusprawiedliwiony) zalicza ją w
ciągu jednego tygodnia na ocenę dopuszczającą
5. Nauczyciel daje uczniowi możliwość poprawy prac pisemnych z oceny niedostatecznej
na dopuszczającą.
6. Jeśli uczeń korzysta z niedozwolonej pomocy w czasie pracy klasowej lub zakłóca spokój
na pracy klasowej, to otrzymuje ocenę niedostateczną bez możliwości jej poprawy.III KLASYFIKOWANIE UCZNIÓW

§ 13

1. Klasyfikowanie śródroczne polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych oraz zachowania uczniów. Klasyfikowanie śródroczne przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego (w przedostatni piątek stycznia).
2. Klasyfikowanie końcoworoczne polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w planie nauczania i podsumowaniu zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć i zachowania.
3. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne.
4. Oceny klasyfikacyjne śródroczne i końcoworoczne nie powinny być ustalane jako średnia arytmetyczna ocen cząstkowych.
5. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania oraz promocję do klasy programowo wyższej.
6. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim w gimnazjum oraz laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych w gimnazjum otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną.
7. Ocena z religii nie jest wliczana do średniej ocen w klasyfikacji śródrocznej ani końcoworocznej.
8. Uczeń kończy szkołę, jeśli uzyskał z zajęć edukacyjnych w wyniku klasyfikacji końcoworocznej oceny wyższe niż niedostateczne oraz przystąpił do egzaminu gimnazjalnego.
9. Ustalona przez nauczyciela niedostateczna roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.
10. Wyniki egzaminu gimnazjalnego nie wpływają na promocję ucznia. Wyników nie odnotowuje się na świadectwie ukończenia szkoły.

IV ZASADY PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW KLASYFIKACYJNYCH

§ 14

1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia rocznej (śródrocznej) oceny klasyfikacyjnej, nieobecność na zajęciach danego przedmiotu (przedmiotów) przekroczyła 50% czasu przeznaczonego na zajęcia.
2. Uczeń nieklasyfikowany usprawiedliwiony może zdawać egzamin klasyfikacyjny.
3. Uczeń nieklasyfikowany nieusprawiedliwiony może zdawać egzamin klasyfikacyjny za zgodą rady pedagogicznej.
4. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący indywidualny program lub tok nauki oraz uczeń spełniający obowiązek szkolny poza szkołą.
5. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia spełniającego obowiązek poza szkołą nie obejmuje techniki, plastyki, muzyki i wych. fizycznego. Nie wystawia się również dla tego ucznia oceny zachowania.
6. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.
7. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, techniki, informatyki i wych. fizycznego ma formę zadań praktycznych.
1. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia dyrektor szkoły z uczniem i jego rodzicami.
2. W przypadku ucznia nieklasyfikowanego w I-szym semestrze egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w wyznaczonym przez dyrektora terminie, najpóźniej do ostatniego klasyfikacyjnego posiedzenia Rady Pedagogicznej w danym roku szkolnym.
3. W przypadku ucznia nieklasyfikowanego w II semestrze egzamin klasyfikacyjny dyrektor wyznacza na ostatni tydzień ferii letnich.
4. Uczeń, który z egzaminów klasyfikacyjnych otrzymał jedną ocenę niedostateczną ma prawo przystąpić do egzaminu poprawkowego
a) uczeń, który nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego nie może być promowany do klasy programowo wyższej
b) uczeń, który w klasie III gimnazjum nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego, nie może zostać absolwentem gimnazjum.
5. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza nauczyciel danego przedmiotu w obecności dyrektora lub wicedyrektora szkoły jako przewodniczącego oraz innego nauczyciela tego samego lub pokrewnego przedmiotu (pytania przygotowuje uczący nauczyciel, a zatwierdza przewodniczący).
6. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów – rodzice ucznia.
7. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego nauczyciel sporządza protokół zawierający termin egzaminu, zadania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz ocenę.
8. Do protokołu egzaminu klasyfikacyjnego załącza się pisemne odpowiedzi i zwięzłą informację o odpowiedziach ustnych ucznia.
9. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia, w którym wpisuje się datę egzaminu i ustalony stopień.

V ZASADY PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW POPRAWKOWYCH

§ 15

1. Uczeń, który w klasyfikacji rocznej (semestralnej) otrzymał ocenę niedostateczną z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych może zdawać egzamin poprawkowy.
2. W szczególnych przypadkach za zgodą rady pedagogicznej uczeń może zdawać egzamin poprawkowy z dwóch zajęć edukacyjnych.
3. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz ustnej z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, techniki, informatyki oraz wychowania fizycznego, z których egzamin powinien mieć formę ćwiczeń praktycznych.
4. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu ferii letnich.
5. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły, w składzie:
a) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący inne stanowisko kierownicze - jako przewodniczący komisji
b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne jako egzaminujący
c) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne jako członek komisji
6. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z pracy komisji w
szczególnie uzasadnionych przypadkach.
7. Egzaminator przygotowuje pytania zgodne z kryteriami wymagań na ocenę dopuszczającą – zatwierdza przewodniczący.
8. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający skład komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną przez komisję. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Decyzja komisji przeprowadzającej egzamin jest ostateczna.
9. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, określonym przez dyrektora szkoły (nie później niż do końca września).
10. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę.
11. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu całego etapu kształcenia promować ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednego przedmiotu, pod warunkiem, że przedmiot ten będzie kontynuacją w klasie programowo wyższej.


VI OCENIANIE ZACHOWANIA UCZNIÓW

§ 16

1. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz samego oceniającego. Ocena wychowawcy jest ostateczna.
2. Uczniowi spełniającemu obowiązek nauki poza szkołą nie ustala się oceny zachowania.
3. Ocena z zachowania nie może mieć wpływu na:
a) oceny z zajęć edukacyjnych
b) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły
5. Ocena z zachowania wyraża opinię szkoły o wypełnianiu przez ucznia obowiązków
szkolnych, bierze pod uwagę respektowanie przez niego zasad i ogólnie przyjętych
norm etycznych.
6. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się według następującej
skali:

1) wzorowe (wz)
2) bardzo dobre (bdb)
3) dobre (db)
4) poprawne (popr)
5) nieodpowiednie (ndp)
6) naganne (ng)

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCEN ZACHOWANIA

§ 17

1. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się w oparciu o 7 poniższych kryteriów:
a) Wywiązywanie się z obowiązków ucznia
b) Postępowanie zgodnie z dobrem szkolnej społeczności
c) Dbałość o piękno mowy ojczystej
d) Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne
e) Godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią
f) Okazywanie szacunku innym osobom
g) Przeciwstawianie się przejawom przemocy, agresji i wulgarności
2. Uczeń w każdej z siedmiu kategorii może otrzymać od 0 do 3 punktów za
każde (maksymalnie 21 punktów). Sumę punktów zamienia się na ocenę według tabeli:

Łączna liczba punktów Ocena
20 – 21 Wzorowe
18 – 19 Bardzo dobre
16 –17 Dobre
12- 15 Poprawne
8 – 11 Nieodpowiednie
0 – 7 Naganne

3. Uczeń, który otrzymał w którejś kategorii 0 punktów nie może mieć wyższej oceny niż
naganna
4. Uczeń, który choć w jednym przypadku otrzymał 1 punkt nie może mieć wyższej oceny
niż nieodpowiednia

Spełnianie przez ucznia poszczególnych kryteriów wyrażanych w punktach:

I. Wywiązywanie się z obowiązków ucznia:
- uczeń zawsze odrabia zadania domowe, jest przygotowany na każdą lekcję, jest aktywny na lekcjach, osiąga wyniki odpowiednie do swoich możliwości intelektualnych, uczestniczy w różnych formach pracy pozalekcyjnej i osiąga sukcesy w konkursach, olimpiadach, turniejach, zawodach sportowych, nie opuszcza lekcji bez usprawiedliwienia i nie spóźnia się bez usprawiedliwienia. –
otrzymuje 3 punkty.
- uczeń jest aktywny na lekcjach, prawie zawsze ma odrobione zadania domowe, przygotowany jest do lekcji, uczestniczy w co najmniej jednej formie zajęć pozalekcyjnych, opuścił bez usprawiedliwienia do 5-ciu godz. –
otrzymuje 2 punkty.
- uczeń często nie odrabia zadań domowych i jest nieprzygotowany do lekcji, nie uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych, nie bierze udziału w żadnych konkursach i innych farmach rywalizacji, nie działa w żadnych organizacjach szkolnych i pozaszkolnych, opuścił bez usprawiedliwienia nie więcej niż 10 godz. –
otrzymuje 1 punkt.
- Uczeń nie uczestniczy czynnie w lekcjach, często opuszcza lekcje bez usprawiedliwienia, oszukuje wychowawcę i nauczycieli porabiając usprawiedliwienia i podpisy rodziców, przeszkadza w prowadzeniu lekcji, nie odrabia zadań domowych, nie nosi dzienniczka ucznia, nie wyraża chęci poprawy niedostatecznych wyników w nauce –
otrzymuje 0 punktów.

II. Postępowanie zgodne z dobrem szkolnej społeczności, dbałość o honor i tradycje szkoły:

- szanuje godność własną i pozostałej społeczności szkolnej, szanuje mienie szkolne, własne oraz innych uczniów, dba o dobre imię szkoły , jest wzorem godnym naśladowania w szkole i poza nią, zna i szanuje tradycje szkoły -
otrzymuje 3 punkty.
- zdarzyło się uczniowi nie więcej niż raz w ciągu semestru, że naraził osobistą godność lub godność innych, lecz zrozumiał swój błąd i postanowił poprawę –
otrzymuje 2 punkty.
- uczeń często świadomie obraża innych kolegów, nie szanuje mienia szkolnego lub mienia kolegów, nie dba o dobre imię i honor szkoły, łamiąc regulamin ucznia w szkole lub poza nią –
otrzymuje 1 punkt
- uczeń nagminnie łamie zasady regulaminu szkolnego, postępuje niezgodnie z dobrem szkolnej społeczności, nie dba o godność własną oraz innych, nie wyraża chęci poprawy swego niewłaściwego postępowania –
otrzymuje 0 punktów.

III. Dbałość o piękno mowy ojczystej:

- uczeń dba w każdej sytuacji i każdym miejscu o poprawność i piękno języka polskiego, neguje u innych używanie wulgaryzmów, pomaga innym przezwyciężać złe nawyki dotyczące mowy polskiej –
otrzymuje 3 punkty
- uczeń nie zawsze używa poprawnego języka polskiego, ale reaguje poprawnie na zwróconą mu uwagę, pracuje nad poprawieniem niektórych złych nawyków językowych –
otrzymuje 2 punkty
- uczeń nie dba o poprawność mowy ojczystej i nie zawsze prawidłowo reaguje na zwróconą mu uwagę –
otrzymuje 1 punkt
- uczeń bardzo często używa wulgaryzmów, nie reagując na zwracane mu uwagi przez innych kolegów lub nauczycieli –
otrzymuje 0 punktów
IV. Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób:

- uczeń zawsze przestrzega zasad bezpieczeństwa i reaguje na zagrożenia (zmowa milczenia), dba o zdrowie własne i innych, nie nosi do szkoły niebezpiecznych przedmiotów typu; noże , żyletki, aerozole, nie ulega nałogom i uzależnieniom od nikotyny, alkoholu, narkotyków –
otrzymuje 3 punkty
- zdarzyło się, że uczeń zlekceważył zasady bezpieczeństwa, narażając zdrowie swoje lub innych, ale prawidłowo zareagował na zwróconą mu uwagę – otrzymuje 2 punkty
- uczeń jeden raz zlekceważył zasady bezpieczeństwa, narażając zdrowie swoje lub innych (pił alkohol, palił papierosy)
otrzymuje 1 punkt
- uczeń często swoim postępowaniem naraża zdrowie i życie swoje lub innych, lekceważy niebezpieczeństwo, jest agresywny, wulgarny, uczestniczy w bójkach, spożywa alkohol, pali papierosy, lub zażywa narkotyki, nosi przy sobie przedmioty niebezpieczne, nie wyraża chęci zmiany postępowania –
otrzymuje 0 punktów.

V. Godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią:

- uczeń jest zawsze taktowny, posiada wysoką kulturę słowa, potrafi kulturalnie dyskutować, wyróżnia się nienaganną postawą moralną –
otrzymuje 3 punkty
- uczeń nie zawsze jest taktowny wobec innych, zdarza mu się sporadycznie, że zachowuje się niekulturalnie w szkole i poza nią -
otrzymuje 2 punkty
- uczeń często zachowuje się niekulturalnie, używa niestosownych gestów i słów, często nie reaguje na zwróconą mu uwagę, powtarza popełniane błędy w swoim zachowaniu –
otrzymuje 1 punkt
- uczeń zachowuje się w niewłaściwy sposób w szkole i poza nią, celowo jest niegrzeczny i wulgarny wobec uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły, demoralizuje innych uczniów, nie przejawia chęci poprawy –
otrzymuje 0 punktów
VI. Okazywanie szacunku innym osobom:

- uczeń zawsze jest grzeczny i uprzejmy dla innych, szanuje nauczycieli i osoby starsze, jest tolerancyjny wobec innych opinii i poglądów (lecz zgodnych z normami współżycia społecznego) –
otrzymuje 3 punkty
- uczeń niekiedy (sporadycznie0 był niegrzeczny wobec kolegów, nie okazał należytego szacunku innym osobom, ale popraw3ił swoje postępowanie-
otrzymuje 2 punkty
- uczeń często zachowuje się niekulturalnie na lekcjach i przerwach, nie szanuje innych
otrzymuje 1 punkt
- uczeń nie szanuje kolegów, nauczycieli i innych osób, nie reaguje na zwróconą mu uwagę –
otrzymuje 0 punktów

VII. Przeciwstawianie się przejawom przemocy, agresji i wulgarności:

- uczeń nigdy nie przejawia przemocy i agresji wobec innych, nie zachowuje się wulgarnie, jego zachowanie jest wzorowe w szkole i poza nią –
otrzymuje 3 punkty
- uczeń sam nie brał udziału w zdarzeniach dotyczących przemocy, ale nie zareagował na przejawy agresji -
otrzymuje 2 punkty
- zdarzyło się jeden raz, że uczeń był agresywny wobec kolegów lub zachował się wulgarnie, ale przyznał się do winy i obiecał poprawę –
otrzymuje 1 punkt
- uczeń ciągle używa wulgaryzmów, nie reaguje na zwróconą mu uwagę, jest często agresywny wobec kolegów i nauczycieli, dopuszcza się przemocy wobec słabszych –
otrzymuje 0 punktów

§ 18

Każdy wychowawca zaznacza w dzienniku zbiorczy arkusz ocen zachowania:

L.p. Imię i nazwisko ucznia I II III IV V VI VII Razem pkt. Ocena

VIII TRYB ODWOŁANIA SIĘ OD OCENY Z ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH ORAZ OCENY Z ZACHOWANIA

§ 19

1. Rodzic lub uczeń mogą zgłosić w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno - wychowawczych zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeśli uznają iż ocena semestralna lub roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jak również roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.
2. Rodzic lub uczeń mogą zgłosić w terminie do 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeśli uznają iż ocena semestralna lub roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych uzyskana w wyniku egzaminu poprawkowego została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.
3. W przypadku stwierdzenia, że ocena z zajęć edukacyjnych ustalona niezgodnie z przepisami prawa, dyrektor powołuje komisję, która przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia w formie pisemnej i ustnej oraz ustala ostateczną roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć.
4. Termin sprawdzianu wyznacza dyrektor i uzgadnia go z uczniem i jego rodzicami.
5. W skład komisji wchodzą: dyrektor szkoły lub wicedyrektor, nauczyciel prowadzący dane zajęcia oraz dwóch nauczycieli z danej szkoły lub innej , prowadzący te same zajęcia.
6. Nauczyciel prowadzący może być zwolniony z udziału w pracy komisji w szczególnie uzasadnionym przypadku.
7. Ustalona przez komisję roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć nie może być niższa od wystawionej przez nauczyciela. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem oceny niedostatecznej, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.
7. Z przeprowadzonego sprawdzianu sporządza się protokół zawierający:
- skład komisji, termin sprawdzianu, zadania sprawdzające, wynik sprawdzianu, stopień ustalony przez komisję,
- do protokołu dołącza się pisemne odpowiedzi ucznia i informację o ustnych odpowiedziach,
- protokół stanowi załącznik do arkusza ocen,
8. Uczeń, który z udokumentowanych przyczyn losowych nie przystąpił do sprawdzianu może przystąpić do niego w drugim terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.
9. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa, dyrektor powołuje komisję, która ustala roczną ocenę zachowania w drodze głosowania większością głosów.
10. W skład komisji wchodzą: dyrektor szkoły lub wicedyrektor, wychowawca klasy, wskazany jeden nauczyciel prowadzący zajęcia w danej klasie, pedagog, przedstawiciel samorządu uczniowskiego, przedstawiciel rady rodziców.
11. Ustalona przez komisję roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od wystawionej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.
12. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający: skład komisji, termin posiedzenia, wynik głosowania, ustaloną ocenę zachowania z uzasadnieniem. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen.

VIII FORMY POMOCY UCZNIOM, KTÓRYCH POZIOM OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UNIEMOŻLIWIA LUB UTRUDNIA KONTYNUOWANIE NAUKI W KLASIE PROGRAMOWO WYŻSZEJ:

§ 20

W szkole organizowane są następujące formy pomocy uczniom:
1. pomoc koleżeńska
2. indywidualne rozmowy z uczniem i jego rodzicami
3. indywidualna pomoc nauczyciela
4. pomoc poradni psychologiczno-pedagogicznej

IX FORMY INFORMOWANIA UCZNIÓW I RODZICÓW (PRAWNYCH OPIEKUNÓW) O POSTĘPACH W NAUCE I ZACHOWANIU

§ 21

1. Szkoła jest zobowiązana do informowania rodziców o bieżących i semestralnych
wynikach w nauce ich dzieci.
2. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują ucznia i rodziców o wymaganiach edukacyjnych, sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów oraz warunkach i trybie uzyskiwania wyższej niż przewidywana roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych.
3. Wymagania z poszczególnych przedmiotów nauczyciele przekazują uczniom do zeszytów przedmiotowych jak również szczegółowo omawiają w trakcie indywidualnych spotkań z rodzicami).
4. Na początku roku szkolnego wychowawca informuje uczniów i rodziców o zasadach i kryteriach oceniania zachowania oraz trybie uzyskiwania wyższej niż przewidywana roczna ocena klasyfikacyjna zachowania.
5. Rodzice są regularnie informowani o postępach w nauce i ocenach swoich dzieci poprzez:
a) zebrania ogólne – minimum 3 w ciągu roku szkolnego
b) rozmowy indywidualne nauczycieli z rodzicami (raz w semestrze „drzwi otwarte” - wszyscy nauczyciele w określonym czasie są do dyspozycji rodziców
c) indywidualne kontakty z domem rodzinnym
6. Prace klasowe i sprawdziany udostępniane są rodzicom poprzez uczniów i z podpisem rodziców „wracają” do nauczyciela. Prace może również otrzymać rodzic do wglądu podczas indywidualnych konsultacji z nauczycielem odpowiedniego przedmiotu.
7. Na prośbę ucznia lub jego rodziców nauczyciel ustalający ocenę uzasadnia ją ustnie.
8. O przewidywanej dla ucznia ocenie śródrocznej lub końcoworocznej niedostatecznej oraz nieklasyfikowaniu z zajęć edukacyjnych, nauczyciel danego przedmiotu informuje wychowawcę klasy, a ten rodziców ucznia lub prawnych opiekunów na miesiąc przed zakończeniem semestru w formie pisemnej (ocenę niedostateczną wpisuje się do dziennika ołówkiem).

X PROMOCJA Z WYRÓŻNIENIEM

§ 22

Począwszy od klasy I gimnazjum uczeń, który w wyniku klasyfikacji końcoworocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania - otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem

XI EGZAMIN GIMNAZJALNY

§ 22

1. W klasie III gimnazjum przeprowadzony zostanie egzamin mający na celu określenie poziomu opanowania umiejętności wskazanych w standardach wymagań
2. Egzamin gimnazjalny przeprowadza Okręgowa Komisja Egzaminacyjna
3. Egzamin ma charakter powszechny i obowiązkowy i zostaje przeprowadzony w kwietniu w terminie ustalonym przez komisję.
4. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu w wyznaczonym terminie, albo przerwał egzamin, przystępuje do niego w dodatkowym terminie określonym przez dyrektora OKE.
5. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu w dodatkowym terminie albo przerwał egzamin, przystępuje do niego w kolejnym terminie określonym przez dyrektora OKE.
6. Jeśli uczeń nie przystąpi do egzaminu do dnia 20 sierpnia, będzie musiał powtarzać ostatnią klasę szkoły podstawowej i przystąpić w następnym roku.
7. W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych uniemożliwiających przystąpienie ucznia do egzaminu do dnia 20 sierpnia, dyrektor OKE na wniosek dyrektora szkoły może zwolnić ucznia z obowiązku przystąpienia do niego.
8. Uczniowie z potwierdzonymi dysfunkcjami mają prawo przystąpić do egzaminu w formie dostosowanej do ich dysfunkcji.
9. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z grupy przedmiotów objętych egzaminem, są zwolnieni z egzaminu. Zwolnienie z egzaminu jest równoznaczne z uzyskaniem z egzaminu najwyższego wyniku.
10. Wyniki egzaminu oraz zaświadczenia dla każdego ucznia komisja okręgowa przekazuje do szkoły nie później niż na 7 dni przed zakończeniem zajęć.
11. Wynik egzaminu nie wpływa na ukończenie szkoły i nie odnotowuje się go na świadectwie.
12. Ustalony przez zespół egzaminatorów wynik jest ostateczny.

XII ZASADY WPROWADZANIA ZMIAN W WSO

1. Wewnątrzszkolny System Oceniania może ulec ewaluacji w ciągu trzech lat.
2. Zmiany nie mogą nie mogą być dokonywane w trakcie trwania roku szkolnego, a jedynie po klasyfikacyjnym posiedzeniu Rady Pedagogicznej i dopiero po zapoznaniu z nimi uczniów i rodziców, wprowadza się je w kolejnym roku szkolnym.
3. W roku szkolnym 2004/2005 dyrektor szkoły powołuje komisję do spraw ewaluacji w składzie:
a) wicedyrektor szkoły
b) przewodniczący grup przedmiotowych
c) pedagog szkolny
d) przedstawiciele Samorządu Szkolnego (1 - 3 osób)
e) przedstawiciele rodziców (1 - 3 osób)
4. Komisja zbiera uwagi i wnioski nauczycieli, rodziców i uczniów na temat skuteczności systemu oceniania (przez cały rok szkolny).
5. Na końcoworocznej radzie pedagogicznej komisja do spraw ewaluacji przedstawia uwagi i wnioski oraz proponuje zmiany, które opiniuje rada pedagogiczna i zatwierdza rada szkoły.


Wewnątrzszkolny System Oceniania
dla Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Czersku
został zatwierdzony
uchwałą Rady Pedagogicznej 18.10.2004 r.