Gmina Czersk
Zał. nr 1
do uchwały RM Nr XXIV/248/01
z dnia 26.02.2001 r.S T A T U T
Zespołu Szkół im. Jana Pawła II
Szkoły Podstawowej Sportowej Nr 2 w Czersku
§ 1
NAZWA SZKOŁY
1.Zespół Szkół im. Jana Pawła II Szkoła Podstawowa Sportowa Nr 2 w Czersku
2.Siedzibą szkoły jest: Czersk, ul. Kościuszki 6

§ 2
FUNKCJONOWANIE SZKOŁY
1.Cele i zadania szkoły.
Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty z dnia 7.09.1991 r. oraz ustawie o zmianie tej ustawy z dnia 21.07.1995 i przepisach wydanych na jej podstawie, przepisach zawartych w zarządzeniu MEN z dnia 12 lutego 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad działania klas i szkół sportowych oraz szkół mistrzostwa sportowego (M.P. z dnia 4 marca 1997 r.) oraz ustawie z dnia 30 lipca 2002 r. o zmianie ustawy o kulturze fizycznej - uwzględniając program wychowawczy szkoły i program profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów w środowisku, w którym się znajduje, poprzez:
a) umożliwianie zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,
b) realizację programów nauczania, które zawierają podstawę programową kształcenia ogólnego dla poszczególnych przedmiotów, objętych ramowym planem nauczania,
c) kształtowanie środowiska wychowawczego sprzyjającego realizowaniu celów i zasad określonych w ustawie, stosownie do warunków szkoły i wieku uczniów (zawarte są w programie wychowawczym szkoły),
d) sprawowanie opieki nad uczniami zgodnie z potrzebami uczniów i możliwościami szkoły,
e) kształtowanie postaw patriotycznych i humanistycznych, propagowanie postaci patrona szkoły Jana Pawła II.
2. Sposoby wykonywania zadań szkoły:
a) zapewnienie wszystkim uczniom udziału w zajęciach edukacyjnych,
b) umożliwienie uczniom podtrzymywania tożsamości narodowej i religijnej,
c) udzielania uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej przez wychowawców, pedagoga szkolnego i poradnię psychologiczno-pedagogiczną,
d) organizowanie opieki nad uczniami opóźnionymi w nauce w zespołach dydaktyczno – wyrównawczych i zajęciach indywidualnych prowadzonych przez nauczycieli,
e) umożliwienie realizowania innowacyjnych oraz indywidualnych programów.
3. Zadania zespołów nauczycielskich:
a) ustalenie zestawu programów nauczania w danym oddziale klas IV, V, VI szkoły podstawowej sportowej,
b) korelacja i koordynacja w czasie nauczanych treści programowych,
c) modyfikacja zestawu programów nauczania,
d) wprowadzenie nowatorskich rozwiązań dydaktycznych,
e) współpraca z innymi zespołami,
f) opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania dla poszczególnych przedmiotów.
4. Szczegółowe zasady systemu oceniania w szkole określa wewnątrzszkolny system oceniania, który stanowi załącznik nr 1 do statutu.
5. Organizacja oddziałów sportowych:
a) Obowiązkiem szkoły sportowej jest stworzenie uczniom warunków umożliwiających godzenie zajęć sportowych z nauką poprzez odpowiednią organizację zajęć dydaktycznych, a w szczególności:
- opracowanie tygodniowego planu zajęć, tak aby zajęcia dydaktyczne były dostosowane do rozkładu zajęć sportowych,
- dążenie do maksymalnego opanowania i utrwalenia materiału programowego przez uczniów na zajęciach lekcyjnych
b) Uczniom klas sportowych szkoła w szczególności zapewnia higieniczne i bezpieczne warunki odbywania zajęć sportowych, korzystania z pryszniców po każdych zajęciach sportowych. Uczniów nie kwalifikujących się do dalszego szkolenia sportowego na podstawie opinii nauczyciela prowadzącego zajęcia sportowe przenosi się od nowego roku szkolnego do klasy działającej na zasadach ogólnych
c) rekrutacja kandydatów do szkoły sportowej odbywa się według następujących zasad:
- kandydat musi mieć bardzo dobry stan zdrowia potwierdzony zaświadczeniem lekarskim oraz posiadać pisemna zgodę rodziców (prawnych opiekunów)
- rekrutację do klasy czwartej szkoły podstawowej sportowej prowadzi się spośród uczniów z obwodu zespołu szkół gminnych
- do szkoły sportowej mogą być przyjmowani także kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły
- o przyjęciu do klas sportowych szkoły podstawowej decyduje dyrektor szkoły na podstawie opinii trenera i lekarza
6. Organizacja działalności innowacyjnej i eksperymentalnej:
a) szkoła umożliwia realizowanie innowacji pedagogicznych oraz wprowadzanie indywidualnych programów.
7. Organizacja zajęć dodatkowych dla uczniów z uwzględnieniem w szczególności ich potrzeb rozwojowych:
a) rozwijanie zainteresowań uczniów w zajęciach pozalekcyjnych, kołach przedmiotowych i zainteresowań, a także współdziałanie z ośrodkami kultury, stowarzyszeniami i innymi szkołami
b) organizowanie apeli, konkursów oraz imprez kulturalno-oświatowych.
8. Formy opieki i pomocy uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych potrzebna jest pomoc i wsparcie:
a) szkoła zapewnia opiekę uczniom przebywającym na jej terenie podczas realizowania zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych. Opieka ta odbywa się zgodnie z ogólnymi, obowiązującymi w szkołach, przepisami bezpieczeństwa i higieny,
b) w przypadku odwołania zajęć, uczniowie i rodzice informowani są poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń,
c) w czasie przerw pomiędzy lekcjami opiekę nad uczniami sprawują nauczyciele, zgodnie z planem dyżurów opracowanym przez dyrekcję szkoły,
d) uczniowie dojeżdżający i miejscowi przebywający w szkole przed lekcjami lub po lekcjach mają zapewnioną opiekę w świetlicy szkolnej,
e) wychowawcy świetlicy szkolnej zapewniają dzieciom dojeżdżającym bezpieczny odjazd ze szkoły do domu,
f) uczniowie nie uczęszczający na dobrowolne zajęcia edukacyjne (religia, wychowanie do życia w rodzinie) w czasie tych zajęć przebywają w świetlicy szkolnej lub czytelni pod opieką pracowników pedagogicznych szkoły,
g) w czasie wycieczek organizowanych przez szkołę opiekę nad uczniami organizuje się zgodnie z obowiązującymi przepisami, tj. rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny w szkołach i placówkach publicznych oraz rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie warunków bezpieczeństwa osób przebywających w górach, pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne,
h) uczniom z zaburzeniami rozwojowymi i funkcjonalnymi udziela się pomocy poprzez:
- okresowe badania lekarskie,
- współpracę lekarza, higienistki, wychowawców, pedagoga i rodziców,
- skierowanie ucznia do poradni psychologiczno - pedagogicznej
i) w szczególnie trudnych przypadkach losowych szkoła organizuje pomoc materialną i opiekuńczą
9. Zasady udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkole oraz współdziałanie z poradnią psychologiczno – pedagogiczną:
a) diagnozowaniu środowiska ucznia
b) rozpoznawaniu potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb ucznia i umożliwianiu ich zaspokojenia
c) rozpoznawaniu przyczyn trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych
d) organizowaniu różnych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej przez wychowawcę , pedagoga i dyrekcję
e) podejmowaniu działań profilaktyczno – wychowawczych wynikających z programu wychowawczego szkoły
f) prowadzeniu edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród uczniów, nauczycieli i rodziców
g) wspieraniu nauczycieli i rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych
h) umożliwianiu rozwijania umiejętności wychowawczych nauczycieli i rodziców (pedagogizacja rodziców)
i) podejmowaniu działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych
10. Zasady i formy współdziałania szkoły z rodzicami, prawnymi opiekunami w zakresie nauczania, wychowania i profilaktyki:
a) na początku roku szkolnego wychowawca klasy podaje uczniom i rodzicom (prawnym opiekunom) terminarz i zasady całorocznych spotkań
b) wychowawca klasy na początku roku szkolnego zapoznaje uczniów oraz rodziców (prawnych opiekunów) z wewnątrzszkolym systemem oceniania
c) prace klasowe i sprawdziany nauczyciele udostępniają do wglądu uczniom i rodzicom
d) nauczyciel danego przedmiotu informuje wychowawcę klasy, a ten rodziców ucznia (prawnych opiekunów) na miesiąc przed zakończeniem semestru o przewidywanej dla ucznia semestralnej ocenie lub nieklasyfikowaniu z zajęć edukacyjnych (przewidywane oceny niedostateczne do dziennika wpisuje ołówkiem
e) nauczyciele wszystkich przedmiotów na początku roku szkolnego zapoznają uczniów oraz rodziców (prawnych opiekunów), z wymaganiami edukacyjnymi z nauczanych przedmiotów oraz sposobami sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów
f) sposoby informowania rodziców o postępach w nauce, ocenach i problemach uczniów:
- zebrania ogólne (3 w ciągu roku szkolnego)
- rozmowy indywidualne wychowawcy i nauczycieli z rodzicami (w miarę potrzeb)
- „drzwi otwarte” – wszyscy nauczyciele są dostępni dla rodziców w tym samym określonym czasie (2 razy w roku)
- indywidualne kontakty z domem rodzinnym
- oceny cząstkowe wpisywane są do dzienniczków ucznia przez wszystkich nauczycieli.

§ 3
KOMPETENCJE ORGANÓW SZKOŁY
1. Organy szkoły:
- Dyrektor szkoły i wicedyrektorzy szkoły
- Rada Pedagogiczna
- Rada Szkoły
- Samorząd Uczniowski
Kompetencje dyrektora szkoły:
1. współdziała z Zarządem Miasta w zakresie realizacji zadań wymagających takiego współdziałania, określonych w ustawie z dnia 7.09.1991 o systemie o światy,
2. współpracuje z radą rodziców, radą pedagogiczną i samorządem uczniowskim,
3. jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i innych pracowników,
4. kieruje działalnością szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz,
5. przedstawia radzie pedagogicznej nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły,
6. dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie,
7. współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych,
8. wykonuje inne zadania oraz posiada uprawnienia wynikające z przepisów szczególnych, m. in. zarządzenia MEN z dnia 8.04.1997 w sprawie zadań nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkole, kodeksu pracy, ustawy Karta Nauczyciela i inne.
Kompetencje Rady Pedagogicznej
1. Do kompetencji Rady Pedagogicznej należy:
a) zatwierdzanie planów pracy szkoły po zaopiniowaniu przez Radę Szkoły
b) zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów
c) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji pedagogicznych w szkole po zaopiniowaniu ich projektów przez Radę Szkoły
d) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły
e) podejmowanie uchwał w sprawach skreślania z listy uczniów
2. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:
a) organizacje pracy szkoły, głównie tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych
b) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień
c) propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowych płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
3. Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt statutu szkoły lub jego ewaluacji i przedstawia go do zatwierdzenia Radzie Szkoły.
4. Rada Pedagogiczna może występować z wnioskiem do organu prowadzącego szkołę o odwołanie z funkcji dyrektora lub do dyrektora – o odwołanie nauczyciela z innej funkcji kierowniczej.
5. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 2/3 jej członków.
6. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności (w załączeniu).
7. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane.
8. Nauczyciele są zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.
Rada Szkoły:
1. W szkole działa rada szkoły.
2. W skład rady szkoły wchodzą w równej liczbie:
1) nauczyciele wybrani przez ogół nauczycieli
2) rodzice wybrani przez ogół rodziców
3) uczniowie wybrani przez ogół uczniów.
3. Członków rady szkoły wybiera się zgodnie z art. 51 ustawy z dnia 7 września 1991 r.
4. Kadencja rady szkoły trwa 3 lata (dopuszcza się dokonywanie corocznej zmiany 1/3 składu
rady).
5. W posiedzeniach rady szkoły może brać udział na zaproszenie z głosem doradczym
dyrektor szkoły i inne osoby.
Kompetencje Rady Szkoły:
1. Uchwala statut szkoły.
2. Przedstawia wnioski w sprawie rocznego planu finansowego środków specjalnych szkoły i opiniuje plan finansowy szkoły.
3. Opiniuje plan pracy szkoły, projekty innowacji oraz inne istotne sprawy szkoły.
4. Może występować do organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami o zbadanie i dokonanie oceny działalności szkoły, jej dyrektora lub innego nauczyciela zatrudnionego w szkole.
5. Występuje z wnioskami do dyrektora, rady pedagogicznej, organu prowadzącego szkołę oraz do wojewódzkiej rady oświatowej w szczególności w sprawach organizacji zajęć pozalekcyjnych (płatnych) i przedmiotów nadobowiązkowych.
6. Może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek lub innych źródeł w celu wspierania działalności statutowej szkoły.
Kompetencje Samorządu Uczniowskiego:
1. samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły,
2. samorząd może przedstawiać innym organom szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:
a) prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,
b) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,
c) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiającym zachowanie właściwych proporcji pomiędzy wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych potrzeb,
d) prawo redagowania i wydawania gazetki szkolnej oraz prowadzenia szkolnego radiowęzła,
e) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej i sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem szkoły,
f) prawo wyboru nauczyciela, będącego opiekunem samorządu.
3. Samorząd działa na podstawie własnego regulaminu przyjętego dnia 05.10.99 i stanowiącego załącznik do statutu (w załączeniu).

Zasady współdziałania powyższych organów umożliwiają swobodę działania i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji, określonych ustawą o systemie oświaty i statutem szkoły.
Problemy i spory rozwiązuje się na wspólnych posiedzeniach.
§ 4
ORGANIZACJA SZKOŁY
1. Praca szkoły przebiega zgodnie z przepisami MENiS w sprawie organizacji roku szkolnego, które określają terminy rozpoczęcia i zakończenia zajęć dydaktyczno- wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich.
2. Rok szkolny dzieli się na dwa semestry:
- I semestr kończy się w każdy piątek przedostatniego tygodnia stycznia
- zakończenie II semestru wynika z organizacji roku szkolnego, który określa MENiS.
3. Obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin zajęć sportowych w klasach sportowych wynosi 10 godzin.
4. Szkoła organizuje zajęcia dodatkowe, nadobowiązkowe dla uczniów uwzględniając ich zainteresowania i potrzeby rozwojowe. Liczba i rodzaj zajęć określane są corocznie w planie organizacyjnym szkoły, a ich organizacja uzależniona jest od środków finansowych posiadanych przez szkołę.
5. Szkoła współdziała z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi oraz instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc dzieciom i rodzicom. Osobą odpowiedzialną za sferę działalności psychologiczno – pedagogicznej szkoły jest pedagog szkolny.
6. Rodzice lub prawni opiekunowie oraz nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci. Rodzice mają prawo do:
a) zapoznania się z planami i zadaniami dydaktyczno-wychowawczymi szkoły i klasy,
b) zaznajomienia się z wewnątrzszkolnym systemem oceniania i zasadami promocji i klasyfikowania uczniów,
c) uzyskania pełnej i rzetelnej informacji na temat swojego dziecka,
d) porad w sprawach wychowawczych i dalszego kształcenia swych dzieci,
e) przekazywania swoich uwag i opinii na temat pracy szkoły organowi prowadzącemu i sprawującemu nadzór pedagogiczny,
f) spotkań z wychowawcami i nauczycielami.

§ 5
PODSTAWOWA JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA SZKOŁY

1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych, określonych planem nauczania zgodnym z odpowiednim ramowym planem nauczania i programem wybranym z zestawu programów dla danej klasy, dopuszczonych do użytku szkolnego. Klasy sportowe realizują program szkolenia sportowego, równolegle z programem kształcenia w klasach IV, V, VI szkoły podstawowej.
2. Koła zainteresowań i inne zajęcia nadobowiązkowe są prowadzone po lub przed zajęciami lekcyjnymi. Liczba uczniów w:
a) kołach – od 5 do 15 uczestników,
b) grupie logopedycznej - 2 do 4 uczniów.
3. Liczba uczniów w oddziale liczy od 18 do 26 uczniów, a w klasie sportowej od 15 do 20 uczniów.
4. Oddział można dzielić na grupy na zajęciach z języków obcych i informatyki oraz na zajęciach, w których z treści programów nauczania wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń, w tym laboratoryjnych.
5. Podział na grupy jest obowiązkowy na zajęciach z języków obcych i informatyki w oddziałach liczących powyżej 24 uczniów oraz podczas ćwiczeń, w tym laboratoryjnych, w oddziałach liczących powyżej 30 uczniów.
6. W przypadku oddziałów liczących odpowiednio mniej niż 24 uczniów i mniej niż niż 30 uczniów w oddziale podziału na grupy na zajęciach, o których mowa w pkt. 2, można dokonać za zgodą organu prowadzącego szkołę.
7. Zajęcia z wychowania fizycznego w klasach IV - VI prowadzone są w grupach liczących od 12 do 26 uczniów, oddzielnie z chłopcami i dziewczętami. Możliwe jest tworzenie grup międzyoddziałowych, w klasach sportowych liczba dzieci w grupie powinna liczyć co najmniej 10 uczniów.
§ 6
GODZINA LEKCYJNA
1. Godzina lekcyjna trwa 45 minut.
2. Podstawową formą pracy w klasach IV - VI są zajęcia dydaktyczno - wychowawcze prowadzone w systemie klasowo - lekcyjnym.

§ 7
ŚWIETLICA
1. Dla uczniów, którzy muszą przebywać w szkole dłużej ze względu na czas pracy rodziców (prawnych opiekunów) lub dojeżdżających, szkoła organizuje świetlicę.
2. Świetlica prowadzi zajęcia w grupach wychowawczych.
3. Pracę świetlicy organizuje kierownik świetlicy powoływany przez dyrektora szkoły.
4. Wszystkie zajęcia w świetlicy winny być dokumentowane w dziennikach zajęć świetlicy.
5. Liczba uczniów w grupie wychowawczej nie przekracza 25 osób.
6. Wychowawca świetlicy organizuje dla wychowanków zajęcia sportowo - rekreacyjne, dydaktyczne, pomaga w przygotowaniu do lekcji i wykonywaniu zadań domowych, koordynuje dojazdy i odjazdy dzieci ze szkoły, organizuje dożywianie w stołówce szkolnej, współpracuje z wychowawcami, nauczycielami i pedagogiem szkolnym oraz rodzicami w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.

§ 8
BIBLIOTEKA
1. W szkole funkcjonuje biblioteka szkolna wraz z czytelnią, dostępna w wyznaczonych godzinach dla wszystkich uczniów oraz nauczycieli szkoły. Z biblioteki mogą również korzystać rodzice uczniów, inni pracownicy szkoły oraz nauczyciele z terenu miasta i gminy Czersk.
2. Zadania pracowników biblioteki:
a) gromadzenie i opracowywanie zbiorów,
b) udostępnianie zbiorów czytelnikom,
c) prowadzenie poradnictwa czytelniczego,
d) prowadzenie zajęć z edukacji czytelniczo - medialnej,
e) prowadzenie dokumentacji biblioteki,
f) organizowanie dla młodzieży imprez czytelniczych oraz konkursów,
g) sporządzanie zestawień wyników czytelnictwa,
h) współpraca z wychowawcami i nauczycielami,
j) obsługa kserokopiarki.

§ 9
INTERNAT
Dla uczniów uczących się poza miejscem stałego zamieszkania szkoła nie organizuje internatu.

§ 10
ORGANIZACJA NAUCZANIA, WYCHOWANIA I OPIEKI
1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny szkoły opracowany przez dyrektora szkoły, z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania, o którym mowa w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania - do dnia 30 kwietnia każdego roku. Arkusz organizacji szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę - do 30 maja danego roku.
2. W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się w szczególności: liczbę pracowników szkoły, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę.
3. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły dyrektor szkoły, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć, określający rozkład stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych.
§ 11
ZAKRES ZADAŃ NAUCZYCIELI ORAZ INNYCH PRACOWNIKÓW
1. Obowiązki pracownicze nauczyciela i pozostałych pracowników określa Karta Nauczyciela i Kodeks Pracy. Z art. 100 KP wynika, że pracownik:
a) jest obowiązany przestrzegać czasu pracy ustalonego w instytucji,
b) winien przestrzegać regulaminu pracy ustalonego w zakładzie porządku,
c) ma obowiązek przestrzegać przepisów oraz zasad bhp, a także przepisów przeciwpożarowych,
d) ma dbać o dobro zakładu pracy, chronić jego mienie, zachować w tajemnicy informacje, których ujawnienie może narazić dobra osobiste lub interes pracodawcy,
e) ma obowiązek przestrzegać tajemnicy określonej w odrębnych przepisach oraz przestrzegać zasad współżycia społecznego.
2. Zadania nauczycieli:
a) organizowanie prawidłowego przebiegu procesu dydaktycznego, a w tym obiektywnego oceniania i sprawiedliwego traktowania wszystkich uczniów,
b) pełna odpowiedzialność za życie i bezpieczeństwo uczniów,
c) dbałość o pomoce dydaktyczne i sprzęt szkolny,
d) udzielanie uczniom pełnej pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych,
e) wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów i rozwijanie ich zdolności,
f) doskonalenie własnych umiejętności dydaktycznych i podnoszenia wiedzy merytorycznej,
g) pełna i efektywna współpraca z innymi nauczycielami i rodzicami,
h) tworzenia warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się i przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie,
i) inspirowanie i wspomaganie zespołowych działań uczniów, otaczanie indywidualną opieką każdego wychowanka, a szczególnie tych potrzebujących i oczekujących takiej opieki
j) kształtuje świadomość właściwego zachowania się na jezdni podczas realizacji zadań z zakresu edukacji komunikacyjnej
§ 12
WICEDYREKTORZY
1. W szkole tworzy się stanowisko wicedyrektora na każde 12 oddziałów.
2. Dyrektor szkoły, za zgodą organu prowadzącego, może tworzyć dodatkowe stanowiska wicedyrektorów lub inne stanowiska kierownicze.

§ 13
ODDZIAŁY SPECJALNE I INTEGRACYJNE
1. Szkoła nie posiada oddziałów specjalnych.
2. Szkoła nie posiada oddziałów integracyjnych.

§ 14
ZADANIA ZESPOŁÓW PRZEDMIOTOWYCH
1. Nauczyciele uczący w danym oddziale tworzą zespół.
2. Zadaniem zespołu jest ustalenie i ewaluacja szkolnego zestawu programów, o którym mowa w przepisach w sprawie warunków i trybu dopuszczania do użytku szkolnego programów nauczania oraz wykazów tych programów.
3. Powołano zespół wychowawczy.
4. Powołano zespoły przedmiotowe: przyrodniczy, matematyczno – informatyczny, językowy, historyczno – społeczny.
- Pracą zespołu kieruje przewodniczący wyłoniony spośród członków zespołu.
5. Zadania zespołu wychowawczego:
a) udział w opracowywaniu propozycji szczegółowych zasad wewnątrzszkolnego systemu oceniania uczniów zgodnie z odrębnymi przepisami,
b) udział w realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych i profilaktycznych szkoły.
6. Do zadań zespołów przedmiotowych należy:
a) opracowanie i prowadzenie ewaluacji wewnętrznej w zakresie:
- konstruowanie szkolnego zestawu programów nauczania
- integracji międzyprzedmiotowej
- szkolnego systemu oceniania
- programów wychowawczych
b) organizowanie i prowadzenie krótkich form szkoleniowych,
c) dążenie do poprawy relacji międzyludzkich, doradztwa koleżeńskiego i rozwoju współpracy,
d) promowanie innowacji pedagogicznych, upowszechnienie alternatywnych programów,
nowoczesnych metod i technik pracy.


§ 15
ZADANIA NAUCZYCIELA WYCHOWAWCY
1. Oddziałem opiekuje się nauczyciel wychowawca.
2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej wskazane jest, aby wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego.
3. Formy spełniania zadań nauczyciela wychowawcy powinny być dostosowane do wieku uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych szkoły.
4. Wychowawca spełnia swoje zadania poprzez:
a) indywidualną pracę z uczniem w szkole,
b) działania wychowawcze na godzinach do dyspozycji wychowawcy klasy,
c) kontakty i współpracę z innymi nauczycielami i rodzicami,
d) pomoc w rozwiązywaniu sytuacji konfliktowych w klasie i szkole,
e) organizację wypoczynku i pracy z zespołem klasowym (imprezy klasowe, wyjazdy do kina i teatru, wycieczki, sprzątanie rejonów),
f) zapoznania się z sytuacją rodzinną i materialną wychowanka.
5. Zebrania z rodzicami powinny odbywać się co najmniej raz w kwartale.
6. Wychowawca klasy zobowiązany jest do udzielania rodzicom lub prawnym opiekunom informacji o bieżących i okresowych wynikach w nauce ich dzieci.

§ 16
STATUT SZKOŁY OKREŚLA
I Rodzaje nagród i kar stosowane wobec uczniów oraz tryb odwoływania się od kar:
Nagrody i kary
1. Uczeń może być nagradzany za:
- wyróżniającą naukę i pracę społeczną
- wzorowe zachowanie
- pracę społeczną na rzecz szkoły lub środowiska
- wybitne osiągnięcia
2. Rodzaje nagród:
- wyróżnienie ustne przez wychowawcę klasy
- wyróżnienie ustne na apelu szkolnym
- dyplom dla ucznia
- świadectwo z wyróżnieniem
- list pochwalny dla rodziców
- uznanie w formie nagrody książkowej lub rzeczowej
3. Rodzaje kar:
- upomnienie przez wychowawcę klasy
- zakaz udziału w imprezach szkolnych (dyskoteki, wycieczki)
- upomnienie przez Radę Samorządu Uczniowskiego
- upomnienie przez dyrektora szkoły
- udzielenie nagany przez dyrektora na apelu wobec społeczności szkolnej
- udzielenie nagany przez dyrektora z powiadomieniem rodziców
- przeniesienie do innej równoległej klasy
- przeniesienie do innej szkoły za zgodą kuratora.
Tryb odwoływania się od kary
1. Udzielonej przez nauczyciela (wychowawcę) - do Samorządu Uczniowskiego lub dyrektora szkoły,
2. Udzielonej przez dyrektora do Kuratora lub Rzecznika Praw Ucznia.
II Przeniesienie przez dyrektora szkoły podstawowej za zgodą kuratora ucznia do innej szkoły.
Dyrektor szkoły podstawowej może wystąpić do kuratora oświaty z wnioskiem o przeniesienie uczniów do innej szkoły w następujących przypadkach:
- gdy wobec ucznia zastosowano wszystkie kary, a jego zachowanie nie uległo poprawie w ciągu roku szkolnego
- w przypadku, gdy jest stanowczy sprzeciw rodziców uczniów, do której uczęszcza uczeń zachowujący się nagannie
III Warunki pobytu w gimnazjum zapewniające uczniom bezpieczeństwo:
- stworzenie warunków do opieki zdrowotnej
- stworzenie warunków do rozwoju fizycznego, psychicznego, duchowego, moralnego i społecznego
- dziecko ma prawo do nauki na zasadzie równych szans
- nauka dziecka jest ukierunkowana na:
a) rozwijanie w jak najpełniejszym zakresie osobowości talentów oraz zdolności umysłowej i fizycznej dziecka
b) rozwijanie w dziecku szacunku dla praw człowieka i podstawowych swobód
c) rozwijanie w dziecku szacunku dla jego rodziców, jego tożsamości kulturowej, języka i wartości dla wartości narodowych kraju
d) przygotowanie dziecka do odpowiedzialnego życia w wolnym społeczeństwie w duchu zrozumienia, pokoju i tolerancji.
§ 16 a

SZCZEGÓŁOWE ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Rekrutacja kandydatów do klas sportowych odbywa się według następujących zasad:
- kandydat musi mieć bardzo dobry stan zdrowia potwierdzony zaświadczeniem lekarskim oraz posiadać pisemną zgodę rodziców (prawnych opiekunów)
- kandydat musi zaliczyć przed szkolną komisją rekrutacyjno-kwalifikacyjną lub trenerem pięć prób sprawności fizycznej
- rekrutację do klasy czwartej szkoły podstawowej prowadzi się spośród uczniów z obwodu zespołu szkół gminnych
- do szkoły sportowej mogą być przyjmowani także kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły
- o przyjęciu do klas sportowych szkoły podstawowej decyduje dyrektor szkoły na podstawie opinii trenera, komisji i opinii lekarza
- komisja w składzie: dyrektor szkoły, dwóch nauczycieli wychowania fizycznego przyznaje punkty za poszczególne dyscypliny sportowe
- uczniowie, którzy zakwalifikowali się do testu sprawnościowego i uzyskają największą ilość punktów zostaną zakwalifikowani do klas sportowych.


§ 16 b
Prawa ucznia
Uczeń ma prawo do:
1. właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami pracy umysłowej,
2. opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę i poszanowanie jego godności,
3. korzystania z pomocy stypendialnej bądź doraźnej,
4. życzliwego, podmiotowego traktowania
5. swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły, a także światopoglądowych i religijnych - jeśli nie narusza tym dobra innych osób,
6. rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów na lekcjach i zajęciach pozalekcyjnych,
7. sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz sposobów kontroli postępów w nauce określonych w wewnętrznym systemie oceniania,
8. pomocy nauczyciela przedmiotu w przypadku trudności w nauce,
9. korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego i zawodowego,
10. korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki,
11. wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszanie się w organizacjach działających w szkole,
12. wydawania opinii poprzez przedstawicieli samorządu uczniowskiego o pracy nauczycieli podlegających ocenie.
Uczeń ma obowiązek:
1. przestrzegania postanowień zawartych w statucie szkoły, wewnątrzszkolnym systemie oceniania i programie wychowawczym szkoły,
2. systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach szkolnych i w życiu szkoły,
3. przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły,
4. odpowiedzialności za własne życie, zdrowie i higienę oraz rozwój psychofizyczny,
5. poszanowania mienia szkolnego,
6. dbałości o ład i porządek w szkole.
1. Pełnienie dyżurów w czasie przerw przez nauczycieli i samorząd uczniowski.
2. Zapobieganie agresji i przemocy wśród uczniów
- współpraca z ośrodkiem profilaktyki i uzależnień
- realizacja programów profilaktycznych
3. Prelekcje, pogadanki z młodzieżą na temat:
a) zachowania się w sytuacjach zagrożenia,
b) profilaktyki uzależnień (alkoholizm, narkomania, nikotynizm).
4. Zacieśnienie współpracy z rodzicami.
5. Do szkoły uczęszczają uczniowie zamieszkali w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 2 w Czersku, ustalonym uchwałą Rady Miejskiej. Za zgodą dyrektora szkoły do szkoły mogą uczęszczać uczniowie spoza obwodu.


2. Uczeń ma prawo do:
1) rozwijania w szkole w jak najpełniejszym zakresie osobowości, talentów oraz zdolności umysłowych i fizycznych
2) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy
3) opieki wychowawczej i zapewnionych warunków bezpieczeństwa, ochrony przed wszelkimi formami fizycznej lub psychicznej przemocy
4) poszanowania godności własnej
5) tolerancji w zakresie wyrażania własnych myśli oraz spraw religijnych - jeśli nie narusza tym dobra innych osób
6) podmiotowego traktowania w procesie dydaktycznym i wychowawczym
7) jawnej i prowadzonej na bieżąco oceny z poszczególnych przedmiotów
8) zapoznania się z obowiązującymi w szkole regulaminami i przepisami, przede wszystkim z wewnątrzszkolnym systemem oceniania i regulaminem oceny z zachowania
9) korzystania z poradnictwa psychologicznego i pedagogicznego
10) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu szkolnego, środków dydaktycznych, biblioteki w czasie planowych zajęć dydaktycznych
11) wpływania na życie szkoły poprzez działalność samorządową i możliwość zrzeszania się w organizacjach działających w szkole
12) reprezentowania szkoły w konkursach, przeglądach, zawodach i innych imprezach zgodnie ze swoimi możliwościami i umiejętnościami
13) korzystania z pomocy materialnej i stypendialnej zgodnie z odrębnymi przepisami
14) wypoczynku w weekendy, ferie i dni świąteczne, na które nie zadaje się prac domowych
15) wydawania opinii o pracy nauczycieli poprzez przedstawicieli samorządu uczniowskiego.

3. Uczeń ma obowiązek:
1) systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach edukacyjnych, zdobywać wiedzę i umiejętności
2) przestrzegać zasad kultury współżycia w odniesieniu do nauczyciela, kolegów i innych pracowników szkoły
3) dbania o bezpieczeństwo i zdrowie własne i kolegów (uczeń nie pali tytoniu, nie pije alkoholu i nie zażywa narkotyków
4) dbania o ład i porządek w szkole
5) zachowywać się właściwie w czasie przerw i podporządkowywać się poleceniom nauczycieli dyżurujących
6) właściwie korzystać z urządzeń sanitarnych i szatni szkolnych
7) w czasie wolnym od zajęć przebywać w świetlicy szkolnej
8) brania udział w pracach społecznych na rzecz szkoły i środowiska
9) informowania nauczycieli o wszystkich zagrożeniach dla zdrowia i życia uczniów.
4. Uczeń otrzymuje nagrody za:
1) wysokie osiągnięcia w nauce
2) reprezentowanie szkoły na zawodach i w konkursach
3) dzielność i odwagę
4) pracę wykonywaną na rzecz szkoły i środowiska
5) przewiduje się następujące nagrody:
- wpis do kroniki szkoły
- list pochwalny do rodziców
- dyplom
- wyróżnienie na apelu szkolnym
- bezpłatny wstęp na imprezę szkolną
- dofinansowanie wycieczki
- nagroda rzeczowa
5. Za nieprzestrzeganie obowiązujących w szkole regulaminów i przepisów przewiduje się
następujące kary:
1) upomnienie przez wychowawcę, dyrektora wobec klasy
2) nagana udzielona przez dyrektora szkoły na apelu szkolnym
3) zakaz wstępu na imprezy szkolne
4) zakaz udziału w wycieczce szkolnej
5) przeniesienie do równoległej klasy
6) przeniesienie ucznia do innej szkoły za zgodą Kuratora
7) wykonanie prac na rzecz szkoły
6.W przypadku spowodowania swym działaniem strat materialnych, oprócz kary dyscyplinarnej, uczeń zobowiązany jest do naprawienia wyrządzonej szkody.
7. O ukaranie lub nagrodzenie ucznia może występować każdy pracownik szkoły. Nagrodę lub karę zatwierdza dyrektor szkoły.
8. O nagrodzie lub karze szkoła zobowiązana jest poinformować rodziców lub prawnych opiekunów ucznia.
9. Uczeń ma prawo odwołać się od wymierzonej kary poprzez dyrektora szkoły do rzecznika praw ucznia przy Kuratorium Oświaty w Gdańsku.
10. Kara nie może naruszać nietykalności cielesnej ucznia i jego godności osobistej.
11. Dyrektor szkoły może wystąpić do Kuratora z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły.
12. Szkoła zapewnia swoim uczniom bezpieczeństwo, ochronę przed przemocą i wszystkimi przejawami patologii społecznej. W tym celu dopuszczalne jest wprowadzenie na teren szkoły patroli policyjnych lub innych służb porządkowych.

§ 17
PIECZĘCIE I TABLICE SZKOŁY
1. Szkoła posługuje się pieczęcią okrągłą o treści:
Zespół Szkół im. Jana Pawła II
Szkoła Podstawowa Sportowa Nr 2
w Czersku
2. Szkoła posługuje się pieczęcią podłużną o treści:
Zespół Szkół im. Jana Pawła II
ul. Kościuszki 6
89-650 Czersk,
tel./fax (052) 3984233


§ 18
SZTANDAR SZKOLNY
1. Szkoła posiada własny sztandar oraz ceremoniał szkolny.

§ 19
DOKUMENTACJA SZKOLNA

1. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
2. Zasady gospodarki finansowej szkoły określają odrębne przepisy.
3. Szkoła Podstawowa Nr 2 jest jednostką budżetową Gminy Czersk.
Uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 11.06.2003 r. zatwierdzono Statut Szkoły.

Zatwierdzono na posiedzeniu Rady Szkoły w dniu 18.06.2003 r.

Zatwierdzono na posiedzeniu Samorządu Uczniowskiego 04.09.2003 r.

Zmiany dotyczące organizacji roku szkolnego zatwierdzono na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 22.09.2003 r. oraz na posiedzeniu Rady Szkoły dniu 18.06.2003 r.