Gmina Czersk


A N E K S
DO WSO SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GOTELPIU
po przeprowadzeniu zgodności WSO z Rozporządzeniem MEN z 19 IV 99 w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów przez st.wiz.KO w dniu 30.V.2000r.


w punkcie IV OGÓLNE ZASADY SYSTEMU OCENIANIA I SPOSÓB ICH REALIZACJI
W części dotyczącej Form powiadamiania uczniów i rodziców o wymaganiach edukacyjnych dodaje się:
1. Nauczyciele wszystkich przedmiotów na początku każdego roku szkolnego zapoznają uczniów z wymaganiami programowymi i kryteriami oceniania
2. Na początku każdego roku szkolnego w miesiącu wrześniu organizuje się spotkania z rodzicami, w czasie których wychowawcy klas przedstawiają wymagania edukacyjne dla uczniów z poszczególnych przedmiotów. W sytuacjach wątpliwych istnieje możliwość rozmowy z nauczycielami poszczególnych przedmiotów.
3. punkt 2 zmienia się na punkt 3 i dodaje się w 8 wyszczególnieniu – oprócz form pisemnych innymi sposobami sprawdzania osiągnięć są:
• odpowiedzi ustne,
• aktywność na lekcji,
• praca w grupach na lekcji na podstawie materiału zaleconego przez nauczyciela,
• wykonywanie drobnych pomocy naukowych,
• udział w konkursach, olimpiadach itp.,
• czytelnictwo lektur i innych artykułów potrzebnych do zdobycia nowych wiadomości,
• samoocena uczniów ( 1 – 2 ankiety ),
• badania ewaluacyjne na koniec okresu /roku szkolnego/ opracowane przez nauczyciela,


Za częścią V dodaje się część V A, w której podaje się zasady pomocy uczniowi ,którego wyniki edukacyjne świadczą o utrudnieniu kontynuowania nauki w klasie programowo wyższej :

Szkoła stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków poprzez wychowawcę klasy, który w porozumieniu z nauczycielami przedmiotów przeprowadza wstępną diagnozę dotyczącą przyczyn trudności,
W porozumieniu z rodzicami ucznia ustala się zasady pomocy poprzez zajęcia dodatkowe w czasie wolnym nauczyciela, konsultacje czy też badanie w PPP
Wychowawca klasy w porozumieniu z nauczycielem i samorządem klasowym organizuje różne formy pomocy koleżeńskiej dla takiego ucznia
Obniża się wymagania edukacyjne dla uczniów mających trudności w uczeniu się lub z zauważonymi deficytami rozwojowymi.

Odczytano i zatwierdzono na Radzie Pedagogicznej w dniu 12 czerwca 2000 r.

ANEKS

DO REGULAMINU OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA
UCZNIÓW KLAS IV – VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GOTELPIU
OBOWIAZUJACY OD 1 WRZEŚNIA 2001 ROKU.1/ Od 01 września 2001 r. w klasach IV – VI do średniej stopni wszystkich
przedmiotów wlicza się ocenę uzyskaną z religii ( przedmiot nadobowiązkowy) do klasyfikacji środkoworocznej i rocznej – uchwała Rady Pedagogicznej z dnia 13 czerwca 2001 r.

2/ Od 1 września 2001 r. uczeń otrzymuje promocję /kończy szkołę/ z wyróżnieniem,
jeżeli uzyska w wyniku klasyfikacji rocznej średnią stopni wszystkich przedmiotów
obowiązkowych i religii ponad 4,75 i co najmniej dobre zachowanie. Uczeń wyróżniony otrzymuje świadectwo z biało-czerwonym paskiem pionowym z nadrukiem „ z wyróżnieniem”.


Gotelp, dnia 13 czerwca 2001 r. Rada Pedagogiczna szkoły
WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM
OCENIANIA,KLASYFIKOWANIA I
PROMOWANIA W I ETAPIE EDUKACJI
SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GOTELPIU1. Nauczyciele na początku roku szkolnego informują uczniów oraz
rodziców o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego
przez siebie programu nauczania oraz sposobie sprawdzania osiągnięć
edukacyjnych uczniów .
2. Nauczyciel jest zobowiązany na podstawie pisemnej opinii poradni
psychologiczno - pedagogicznej lub innej specjalistycznej obniżyć
wymagania edukacyjne , o których mowa w paragrafie 3 ustawa 1
( rozporządzenie MEN 19 IV 1999 ) w stosunku do ucznia , u którego
stwierdzono specyficzne trudności w nauce .
3. Klasyfikowanie środkoworoczne polega na okresowym podsumowaniu
osiągnięć edukacyjnych ucznia określonych w szkolnym planie nauczania i
ustaleniu oceny klasyfikacyjnej łącznie z oceną z zachowania .
4. Klasyfikowanie końcoworoczne w klasach I -III szkoły podstawowej
polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia w danym roku
szkolnym i ustaleniu jednej oceny klasyfikacyjnej oraz oceny z
zachowania .
5. W klasach I - III szkoły podstawowej ocena klasyfikacyjna jest oceną
opisową .
6. W klasach I - III szkoły podstawowej ocena z zachowania jest oceną opisową.
7. Przed końcoworocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej
nauczyciele są zobowiązani poinformować ucznia i jego rodziców o
przewidywanych dla niego ocenach .
8. Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący zajęcia na podstawie
karty obserwacji .
9. W edukacji wczesnoszkolnej nie przewiduje się oceny cyfrowej, ani innej ją
przypominającej.
10. Ocenianie wspomagające ma charakter ciągły , odbywa się na bieżąco w
klasie , podczas wielokierunkowej działalności ucznia . Nauczyciel sprawdza
wykonane prace , chwali za wysiłek , za chęci , za pracę . Nagradza
uśmiechem , gestem , pochwałą oraz wskazuje co uczeń powinien poprawić
czy wyeksponować .Podkreśla więc osiągnięcia ucznia, ale nie porównuje go
z innymi uczniami .
11. Nauczyciel stosuje wszystkie dostępne sposoby oceniania
wspomagającego tj. obserwuje ucznia i jego pracę , rozmawia z nim , pisze
recenzje prac i motywuje do dalszych wysiłków .
12. Główną formą sprawdzania umiejętności i osiągnięć uczniów są testy
sprawdzające , o których poinformowani zostaną rodzice ucznia na
indywidualnych spotkaniach z nauczycielami ( przynajmniej raz na dwa
miesiące ) .
13. Nauczyciel nauczania zintegrowanego zamiast oceniać , obserwuje ucznia i
jego rozwój . Gromadzi swoje obserwacje , prowadzi karty obserwacji
własnych . Zbiera również karty pracy ucznia , jego prace plastyczne itp. Na
tej podstawie na koniec semestru dokonuje oceny opisowej ucznia , która
powinna mieć charakter informacyjny , diagnostyczny i motywacyjny .
14. Karta obserwacji oraz informacje o uczniach powinny pochodzić z różnych
źródeł , powinny brać pod uwagę :
A - kompetencje kluczowe
 planowanie , organizowanie i ocenianie własnego uczenia się
 skuteczne komunikowanie się w różnych sytuacjach
 efektywne współdziałanie w zespole
 rozwiązywanie problemów w twórczy sposób
B – czynności wykonywane przy rozwiązywaniu problemów :
 rozumienie zadania
 doprowadzenie rozwiązania do końca
 powiązanie różnych faktów i wiadomości oraz zastosowanie ich w nowej , nieznanej sytuacji
 wyciąganie wniosków
C – obszary aktywności ucznia :
 stosunek do przedmiotu
 wyobraźnia i intuicja
 umiejętność organizacji pracy
 rozwiązywanie zadań o charakterze otwartym
 stosowanie zdobytej wiedzy
 komunikowanie , interpretacja , poszukiwanie informacji , stawianie hipotez , uogólnianie , uzasadnianie
15 . Przyjmuje się następującą skalę osiągnięć :
A – znakomicie
B – zadawalająco
C – popracuj jeszcze


Gotelp, 26.01.2000ANEKS DO REGULAMINU OCENIANIA W KLASACH I – III


1. Bieżącego oceniania w klasach I – III dokonuje się w oparciu o oceny literowe A, B, C, bez zapisu w dzienniku lekcyjnym.
2. W karcie osiągnięć szkolnych ucznia odnotowuje się szczegółowe osiągnięcia ucznia symbolami A, B, C, bez akcentowania osiągnięć znakiem + ( plus ).