Gmina Czersk

ARCHIWUM  2014

 

WO.271.51.2014

Budowa placów zabaw i siłowni zewnętrznej na terenie Gminy Czersk - etap III


WO.271.50.2014

Modernizacja drogi gminnej w Będźmierowicach


WO.271.49.2014

Dostawa profesjonalnych polietylenowych band wraz z montażem na rolkowisku w Czersku przy ulicy Dworcowej


WO.271.47.2014

Usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg gminnych w sołectwie Gutowiec w sezonie zima 2014/2015


WO.271.46.2014

Modernizacja drogi gminnej w Będźmierowicach - przetarg powtórzony


WO.271.45.2014

Modernizacja drogi gminnej w Będźmierowicach


WO.271.44.2014

Usługi związane z zimowym utrzymaniem ulic i dróg gminnych na terenie Gminy Czersk w sezonie zima 2014/2015


WO.271.43.2014

Naprawa połaci dachowych i opierzeń na budynkach: SPZOZ w Czersku, Zespołu Szkół
w Łęgu, Zespołu Szkół w Rytlu oraz Ośrodka Kultury w Rytlu w ramach zachowania rezultatów projektu PL0175 dofinasowanego ze środków EOG 2005-2009


WO.271.42.2014

Przebudowa odcinka drogi Mylof - Zapora - etap I


WO.271.41.2014

Budowa rolkowiska przy ul. Dworcowej w Czersku - etap I


WO.271.40.2014

Przebudowa odcinka drogi Mylof - Zapora - etap II


WO.271.39.2014

Budowa rolkowiska przy ul. Dworcowej w Czersku - etap I


 WO.271.38.2014

Udzielenie Gminie Czersk kredytu bankowego na pokrycie deficytu i spłatę zobowiązań do wysokości 3.800.000,00 zł


WO.271.37.2014

Budowa systemów oświetlenia boisk wielofunkcyjnych (w Łęgu i Gotelpiu) zasilanych
z odnawialnych źródeł energii oraz ogólnodostępnego boiska o nawierzchni syntetycznej przy szkole w Gotelpiu


WO.271.36.2014

Modernizacja dróg transportu rolnego w Gminie Czersk poprzez ułożenie płyt YOMB


WO.271.35.2014

Budowa rolkowiska przy ul. Dworcowej w Czersku - etap I


WO.271.34.2014

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Lipki Górne, Lipki Dolne i Złe Mięso w ramach projektu Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej i zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Czersk


WO.271.33.2014

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Lipki Górne, Lipki Dolne i Złe Mięso w ramach projektu Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej i zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Czersk”  


WO.271.32.2014

Przebudowa odcinka drogi Mylof - Zapora - etap II     


WO.271.31.2014

Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w Gminie Czersk


WO.271.30.2014

Budowa systemów oświetlenia boisk wielofunkcyjnych (w Łęgu i Gotelpiu) zasilanych z odnawialnych źródeł energii oraz ogólnodostępnego boiska o nawierzchni syntetycznej przy szkole w Gotelpiu


WO.271.29.2014

Budowa ogólnodostępnego, wielofunkcyjnego boiska przy Zespole Szkół w Łęgu


WO.271.28.2014

Budowa linii oświetlenia ulicznego w Czersku


WO.271.27.2014

Uporządkowanie ruchu na skrzyżowaniu ulic Starego Urzędu, Łukowskiej, Podleśnej i Al. 1000-lecia w Czersku – etap II


WO.271.26.2014

Przebudowa budynku remizy OSP w Rytlu - I etap


WO.271.25.2014

Budowa sieci wodno - kanalizacyjnych na terenie Gminy Czersk


WO.271.24.2014

Zagospodarowanie terenów zieleni w Czersku – etap II. Rozbudowa infrastruktury sportowej, rekreacyjnej i turystycznej – dokończenie budowy


WO.271.23.2014

Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach: Będźmierowice i Klaskawa
w Gminie Czersk


WO.271.22.2014

Stabilizacja gruntu emulsją asfaltową i cementem z doziarnieniem kruszywem naturalnym łamanym 0-31,5 dróg gruntowych na terenie Gminy Czersk - powtórzony


WO.271.21.2014

Przebudowa budynku remizy OSP w Rytlu - etap I


WO.271.20.2014

Remont chodników, ciągów pieszo-jezdnych, parkingów oraz placów o nawierzchni z kostki betonowej na terenie Gminy Czersk


WO.271.19.2014

Przebudowa ulicy Polnej w Łęgu wraz z budową kanalizacji deszczowej – etap II


WO.271.18.2014

Przebudowa ulicy Targowej w Czersku


WO.271.17.2014

Zagospodarowanie terenów zieleni w Czersku - Etap II. Rozbudowa infrastruktury sportowej, rekreacyjnej i turystycznej – dokończenie budowy


WO.271.16.2014

Opracowanie pełnej dokumentacji analitycznej i technicznej w celu instalacji ogniw fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej w Gminie Czersk


WO.271.15.2014

Stabilizacja gruntu emulsją asfaltową i cementem z doziarnieniem kruszywem naturalnym łamanym 0-31,5 dróg gruntowych na terenie Gminy Czersk


WO.271.14.2014

Przebudowa oświetlenia ulicznego w Alei 1000 – Lecia w Czersku
i budowa elektroenergetycznych przyłączy kablowych nN w Będźmierowicach i Łęgu – Kolonii


WO.271.13.2014

Przebudowa ulicy Pocztowej w Czersku


WO.271.12.2014

Przebudowa ulicy Targowej w Czersku


WO.271.11.2014

Zagospodarowanie terenów zieleni w Czersku - Etap II. Rozbudowa infrastruktury sportowej, rekreacyjnej i turystycznej – dokończenie budowy - powtórzony


WO.271.10.2014

Przebudowa ulic na terenie Gminy Czersk


WO.271.9.2014

Przebudowa nawierzchni dróg gminnych poprzez ułożenie płyt YOMB


WO.271.8.2014

Dostawy kruszywa do bieżącego utrzymania dróg gminnych


WO.271.7.2014

Zagospodarowanie terenów zieleni w Czersku - etap II. Rozbudowa infrastruktury sportowej, rekreacyjnej i turystycznej - dokończenie budowy


WO.271.6.2014

Przebudowa ulicy Piaskowej w Czersku - etap II


WO.271.5.2014

Równanie z wałowaniem dróg gruntowych w Gminie Czersk w 2014 roku


WO.271.4.2014

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Czersk


WO.271.3.2014

Budowa ciągu pieszo - rowerowego w ramach projektu „Rozwój infrastruktury turystycznej poprzez budowę ciągu pieszo – rowerowego do Rezerwatu archeologiczno – przyrodniczego Kręgi Kamienne w Odrach"


WO.271.2.2014

Zagospodarowanie centrum Rytla - Etap III w ramach projektu „Rewitalizacja oraz budowa infrastruktury społeczno-turystycznej jako wzmocnienie atrakcyjności wsi Rytel i Gutowiec"