Gmina Czersk

Zapraszamy do załatwienia spraw przez EPUAP!

1. Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - TUTAJ
2. Dopisanie do spisu wyborców - TUTAJ
3. Przyjmowanie wniosków i uwag do sporządzanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego -  TUTAJ
4. Przyjmowanie wniosków i uwag do sporządzonego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - TUTAJ  
5. Sporządzenie lub zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - TUTAJ;   
6. Wypisy i wyrysy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - TUTAJ
7. Rozpatrywanie wniosków o wyrażenie zgody na używanie herbu miasta - TUTAJ
8. Skargi, wnioski, zapytania do urzędu - TUTAJ
9. Zawiadomienie o odkryciu w trakcie robót budowlanych lub ziemnych przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem - TUTAJ
10. Zawiadomienie o przypadkowym znalezieniu przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem archeologicznym - TUTAJ
11. Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów - TUTAJ