Gmina Czersk

 

Dostawa paliw płynnych na potrzeby Gminy Czersk w 2014 roku

 

 


 

 

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Czersk

 

 


 

Świadczenie usług pocztowych na rzecz Gminy Czersk w okresie od 01.01.2014
– do 31.12.2015

 


 

Usługi związane z zimowym utrzymaniem ulic i dróg gminnych na terenie Gminy Czersk

 

 


 

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Czersk - powtórzony - 2

 

 


 

Dostawa mebli na potrzeby Gminy Czersk w celu wyposażenia budynku socjalnego przy boisku w Rytlu

 


 

Dokończenie zadania związanego z termomodernizacją budynku sali sportowej przy Zespole Szkół w Rytlu w ramach projektu pn.: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Czersk – etap II

 

 


 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Sportowej w Czersku - etap II

 

 


 

 

Modernizacja dróg transportu rolnego w Gminie Czersk poprzez ułożenie płyt YOMB

 

 


 

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Czersk - powtórzony

 

 


 

Udzielenie Gminie Czersk kredytu bankowego na pokrycie deficytu i spłatę zobowiązań do wysokości 3.800.000,00 zł


 


 

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Czersk

 

 


 

 

Przebudowa ulicy Polnej w Łęgu wraz z kanalizacją deszczową

 

 


 

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Gminie Czersk


 


 

Przebudowa ulicy Polnej w Łęgu wraz z kanalizacją deszczową

 

 


 

Remont chodników, ciągów pieszo-jezdnych, parkingów, placów oraz zjazdów o nawierzchni z kostki betonowej na terenie gminy Czersk

 

 


 

Przebudowa odcinka drogi Mylof – Zapora wraz z budową kanalizacji deszczowej – etap I: Budowa sieci kanalizacji deszczowej - powtórzony - 3

 

 


 

Przebudowa ulic w centrum Rytla           

 

 


 

 

Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Czersk

 

 


 

Przebudowa odcinka drogi Mylof – Zapora wraz z budową kanalizacji deszczowej – etap I: Budowa sieci kanalizacji deszczowej - powtórzony

 

 


 

Budowa linii oświetlenia ulicznego w Łęgu - Kolonii

 

 


 

Przebudowa odcinka drogi Mylof – Zapora wraz z budową kanalizacji deszczowej – etap I: Budowa sieci kanalizacji deszczowej

 

 


 

Stabilizacja gruntu emulsją asfaltową i cementem z doziarnieniem kruszywem naturalnym łamanym 0-31,5 dróg gruntowych na terenie Gminy Czersk - powtórzony

 

 


 

Budowa budynku socjalnego przy boisku w Rytlu

 

 


 

Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w Gminie Czersk

 

 


 

Dostawa dodatkowych pomocy dydaktycznych w ramach projektu POKL.9.1.2 pod nazwą: „My – każdy z nas – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów klas I – III w Gminie Czersk - powtórzony - 2


 


 

Przebudowa nawierzchni dróg gminnych poprzez ułożenie płyt YOMB

 


 

 

Budowa nawierzchni ulicy Jana Pawła II oraz przebudowa ulicy Matejki w Czersku wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetleniem drogowym

 


 

Dostawa dodatkowych pomocy dydaktycznych w ramach projektu POKL.9.1.2 pod nazwą: „My – każdy z nas – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów klas I – III w Gminie Czersk  - powtórzony

 


 

Dostawa dodatkowych pomocy dydaktycznych w ramach projektu POKL.9.1.2 pod nazwą: „My – każdy z nas – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów klas I – III w Gminie Czersk

 


 

Usługi edukacyjne obejmujące przeprowadzenie zajęć w ramach projektu POKL.9.1.2 pod nazwą: „My – każdy z nas – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów klas I – III w Gminie Czersk

 


 

Stabilizacja gruntu emulsją asfaltową i cementem z doziarnieniem kruszywem naturalnym łamanym 0-31,5 dróg gruntowych na terenie Gminy Czersk

 

 


 

Dostawy kruszywa i gruzu budowlanego do bieżącego utrzymania dróg gminnych

 

 


 

Budowa oświetlenia ulicznego w ulicy Kaszubskiej w Czersku 

Rewitalizacja oraz budowa infrastruktury społeczno – turystycznej jako wzmocnienie atrakcyjności wsi Rytel i Gutowiec

 


 

Przebudowa ulicy Browarowej w Czersku

 


 

Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Ks. Kowalkowskiego w Rytlu

 


 

Budowa boisk i placów zabaw na terenach wiejskich w Gminie Czersk – etap II

 

 


 

Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Gminy Czersk w 2013 roku - powtórzony 

Dostawa paliw płynnych na potrzeby Gminy Czersku w 2013 roku

 


 

Świadczenie usług pocztowych na rzecz Gminy Czersk w 2013 roku

 


 

Usługi związane z zimowym utrzymaniem ulic i dróg gminnych na terenie Gminy Czersk w 2013 roku

____________________________

 

Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Czersk - etap II

____________________________

Usługi edukacyjne obejmujące przeprowadzenie zajęć w ramach projektu POKL.9.1.2 pod nazwą: My – każdy z nas – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów klas I – III w Gminie Czersk

____________________________

Zagospodarowanie terenów zieleni w Czersku – etap II. Rozbudowa infrastruktury sportowej, rekreacyjnej i turystycznej - powtórzony

____________________________

Remont pokrycia dachu na sali sportowej w Łęgu  

____________________________

 

Dostawa sprzętu komputerowego do budynków: świetlicy wiejskiej w Gutowcu oraz Lokalnego Centrum Kultury, Edukacji i Organizacji Pozarządowych w Będźmierowicach - powtórzony

 

____________________________

Dostawa sprzętu komputerowego do budynków: świetlicy wiejskiej w Gutowcu oraz LCKEiOP
w Będźmierowicach

____________________________


Dostawa sprzętu AGD, RTV i nagłaśniającego do budynku świetlicy wiejskiej w Gotelpiu

____________________________

 

Dostawa sprzętu AGD, RTV i nagłaśniającego do budynków: świetlicy wiejskiej w Gutowcu oraz LCKEiOP w Będźmierowicach

____________________________

 

Dostawa mebli na potrzeby Gminy Czersk w celu wyposażenie świetlicy  wiejskiej
w Gutowcu oraz LCKEiOP w Będźmierowicach


____________________________

 

Dostawa mebli na potrzeby Gminy Czersk w celu wyposażenia świetlicy wiejskiej w Gotelpiu  

 

____________________________

 

Zagospodarowanie terenów zieleni w Czersku –etap II. Rozbudowa infrastruktury sportowej, rekreacyjnej i turystycznej

____________________________

 

Przebudowa z rozbudową budynku SPZOZ w Czersku - I etap

____________________________

 

PEŁNIENIE USŁUG NADZORU INWESTORSKIEGO DLA GMINY CZERSK nad robotami budowlanymi związanymi z BUDOWĄ TRAS ROWEROWYCH I INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ W GMINIE CZERSK  w ramach projektu: Budowa tras rowerowych i infrastruktury turystycznej w powiecie chojnickim w ramach programu Kaszubska Marszruta

 

____________________________

Dostawa tablic interaktywnych i projektorów na potrzeby realizacji projektu w ramach POKL.9.1.2 pod nazwą: „My – każdy z nas – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów klas I – III w Gminie Czersk

____________________________

 

Budowa tras rowerowych i infrastruktury turystycznej w Gminie Czersk w ramach projektu: Budowa tras rowerowych i infrastruktury turystycznejw powiecie chojnickim w ramach programu Kaszubska Marszruta

____________________________

 

Przebudowa drogi gminnej poprzez utwardzenie płytami YOMB w miejscowości Struga

 

____________________________

Dostawa tablic interaktywnych i projektorów multimedialnych na potrzeby  realizacji projektu w ramach POKL.9.1.2 pod nazwą: „My – każdy z nas – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów klas I – III w Gminie Czersk

____________________________

 

Przebudowa z rozbudową budynku SPZOZ w Czersku - I etap

 ____________________________


Modernizacja budynku Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Czersku

 ____________________________

 

Stabilizacja gruntu emulsją asfaltową i cementem z doziarnieniem kruszywem naturalnym łamanym 0-31,5 dróg gruntowych na terenie Gminy Czersk

 

____________________________

Usługi dystrybucji energii elektrycznej dla Gminy Czersk - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

____________________________

 

Modernizacja dróg na terenie Gminy Czersk  

 

 

____________________________

Budowa oświetlenia ulicznego i przebudowa linii energetycznej w Gminie Czersk

____________________________

 

Roboty w zakresie układania kostki brukowej i innych materiałów betonowych wraz z korytowaniem i podbudową na terenie Gminy Czersk

____________________________

 

Dostawy kostki betonowej i innych materiałów betonowych dla Gminy Czersk w 2012 roku

____________________________

 

Dostawy betonu do budowy i remontów dróg i chodników w Gminie Czersk w 2012 roku

____________________________

 

Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu POKL.9.1.2 pod nazwą: „My – każdy z nas – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów klas I – III w Gminie Czersk”

____________________________

 

Dostawy materiałów do bieżącego utrzymania dróg, ulic i chodników gminnych

____________________________

 

Przebudowa dróg gminnych poprzez utwardzenie płytami YOMB

 

____________________________

Dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego na potrzeby realizacji projektu  w ramach POKL.9.1.2 pod nazwą "My - każdy z nas - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów klas I - III" w Gminie Czersk 

____________________________

 

Budowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w Gminie Czersk

____________________________  

 

 

Budowa budynków socjalnych przy boiskach w Rytlu i Łęgu

 

____________________________  

 

Dostawa mebli szkolnych na potrzeby realizacji projektu w ramach POKL.9.1.2 pod nazwą: My - każdy z nas - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów klas I-III w Gminie Czersk

 

____________________________  

 

Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu POKL.9.1.2 pn.: My- każdy z nas-wyrównanie szans edukacyjnych uczniów klas I - III w Gminie Czersk

 

____________________________  

 

Remont budynku świetlicy wiejskiej w Gotelpiu

 

____________________________  

 

Rozbudowa z przebudową Lokalnego Centrum Kultury, Edukacji i Organizacji Pozarządowych w Będźmierowicach

 

____________________________  

 

Adaptacja pomieszczeń budynku PKP w Czersku - etap II

____________________________  

 

Budowa i przebudowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Czersku

 

____________________________

 

Usługi edukacyjne obejmujące przeprowadzenie zajęć w ramach projektu POKL.9.1.2 pod nazwą: My – każdy z nas – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów klas I – III w Gminie Czersk - "3"

____________________________

 

Dostawa energii elektrycznej do obiektów i na potrzeby oświetlenia drogowego jednostek z Powiatu Chojnickiego 

____________________________

 

Usługi edukacyjne obejmujące przeprowadzenie zajęć w ramach projektu POKL.9.1.2 pod nazwą: My - każdy z nas - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów klas I - III w Gminie Czersk - "2"

____________________________

 

Dostawa paliw płynnych na potrzeby Gminy Czersk w 2012 roku

____________________________

 

Usługi edukacyjne obejmujące przeprowadzenie zajęć w ramach projektu POKL.9.1.2 pod nazwą: My – każdy z nas – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów klas I – III w Gminie Czersk

____________________________