Gmina Czersk

PLANOWANIE PRZESTRZENNE - OGŁOSZENIA I OBWIESZCZENIA

Protokół z 21 lipca 2022 r. z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rozwiązaniami

Protokół z 7 lipca 2022 r. z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rozwiązaniami

Obwieszczenie Burmistrza Czerska z dnia 7 lipca 2022 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulicy Pomorskiej w Czersku

MPZP Czersk, ul. Pomorska - tekst uchwały

MPZP Czersk, ul. Pomorska - rysunek planu

Obwieszczenie Burmistrza Czerska z dnia 9 czerwca 2022 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenów:

Projekty uchwał wraz z prognozami oddziaływania na środowisko:

MPZP Czersk, ul. Dworcowa, Pocztowa i Batorego - rysunek planu  

MPZP Czersk, ul. Dworcowa, Pocztowa i Batorego - tekst uchwały 

MPZP Czersk, ul. Dworcowa, Pocztowa i Batorego - format geotiff

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO MPZP Czersk, ul. Batorego

MPZP Czersk, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego - rysunek planu    

MPZP Czersk, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego - tekst uchwały  

MPZP Czersk, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego - rysunek planu - format geotiff

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO MPZP Czersk, ul. Piłsudskiego

MPZP Rytel, ul. Jatowska - rysunek planu                                      

MPZP Rytel, ul. Jatowska - tekst uchwały  

MPZP Rytel, ul. Jatowska - format geotiff                      

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO MPZP Rytel, ul. Jatowska

MPZP Rytel, ul. Raciążska - rysunek planu                                    

MPZP Rytel, ul. Raciążska - tekst uchwały      

MPZP Rytel, ul. Raciążska - format geotiff                         

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO MPZP Rytel, ul. Raciążska

MPZP Łąg, ul. Długa - rysunek planu                                             

MPZP Łąg, ul. Długa - tekst uchwały

MPZP Łąg, ul. Długa - format geotiff                                         

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO MPZP Łąg, ul. Długa

Obwieszczenie Burmistrza Czerska z dnia 9 czerwca 2022 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulicy Bolesława Krzywoustego w Czersku

OGŁOSZENIA ARCHIWALNE:

Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego z dnia 20 maja 2022 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.:"Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej Rytel-Zapora"

na działce ewidencyjnej nr 192/2, obręb 0020 Rytel w gminie Czersk, na terenie kolejowym zamkniętym.

Obwieszczenie Burmistrza Czerska z dnia 10 marca 2022 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenów:

 • w rejonie ulicy Łosińskiej w Czersku
 • w rejonie ulicy Browarowej w Czersku
 • w rejonie ulicy Widokowej w Ostrowitem
 • w rejonie ulicy Czerskiej i Leśnej w Gutowcu

Obwieszczenie Starosty Chojnickiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej AB.670.2.2022 polegającej na:

"Budowie ul. Czerwonych Maków w Czersku, na terenie działek nr:

 • 1271/2, 1275/2, 1277/2 i 1276/2 [wszystkie działki w liniach rozgraniczających teren pasa drogowego],
 • 1277/11, 1271/4, 1271/6, 1280/2 i 1269/5 [ działki obejmujące teren niezbędny dla przebudowy innych dróg publicznych oraz dla budowy sieci uzbrojenia terenu - czasowe zajęcie]

       - wszystkie działki w obrębie ewid. m. Czersk."

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Chojnicach o wszczęciu w dniu 1 lutego 2022 r. postępowania administracyjnego dotyczącego uzyskania pozwolenia wodno-prawnego dla Gminy Czersk

Obwieszczenie Marszałka Województwa Pomorskiego z 5 stycznia 2022 r. Obwieszczenie Marszałka Województwa Pomorskiego z 5 stycznia 2022 r. w sprawie wydania decyzji o  zatwierdzeniu: „Projektu robót geologicznych w celu określenia warunków geologiczno — inżynierskich na obszarze objętym inwestycją: Prace na linii kolejowej nr 203 na odcinku Tczew - Czersk w ramach projektu Prace przygotowawcze dla wybranych projektów w sieci TEN-1 gm. Tczew, Starogard Gdański, Czerska, Zblewo, Kaliska, Czarna Woda, Osieczna, Karsin, Stara Kiszewa, woj. pomorskie, gm. Śliwice, woj. kujawsko — pomorskie"

Obwieszczenie Burmistrza Czerska w sprawie o ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na: modernizacji budynku biurowego Nadleśnictwa Czersk, tj.: rozbudowie, przebudowie i nadbudowie wraz z budową infrastruktury towarzyszącej, przewidzianej do realizacji na terenie części działki o nr ewid. 149/7-LP położonej w obrębie ewidencyjnym Malachin, gm. Czersk

Obwieszczenie Burmistrza Czerska z 13 grudnia 2021 r.

Obwieszczenie Marszałka Województwa Pomorskiego z 26 listopada 2021 r. w sprawie zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia: „Projektu robót geologicznych w celu określenia warunków geologiczno — inżynierskich na obszarze objętym inwestycją: Prace na linii kolejowej nr 203 na odcinku Tczew - Czersk w ramach projektu Prace przygotowawcze dla wybranych projektów w sieci TEN-1 gm. Tczew, Starogard Gdański, Czerska, Zblewo, Kaliska, Czarna Woda, Osieczna, Karsin, Stara Kiszewa, woj. pomorskie, gm. Śliwice, woj. kujawsko — pomorskie"

 

Obwieszczenie Marszałka Województwa Pomorskiego z 26 listopada 2021 r. Szczegóły pliku
Nazwa: Obwieszczenie Marszałka Województwa Pomorskiego 26.11.2021.pdf
Opis: Obwieszczenie Marszałka Województwa Pomorskiego z 26 listopada 2021 r. w sprawie zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia: „Projektu robót geologicznych w celu określenia warunków geologiczno — inżynierskich na obszarze objętym inwestycją: Prace na linii kolejowej nr 203 na odcinku Tczew - Czersk w ramach projektu Prace przygotowawcze dla wybranych projektów w sieci TEN-1 gm. Tczew, Starogard Gdański, Czerska, Zblewo, Kaliska, Czarna Woda, Osieczna, Karsin, Stara Kiszewa, woj. pomorskie, gm. Śliwice, woj. kujawsko — pomorskie"
Utworzono: 2021-11-30 15:07:17
Data dodania: 2021-11-30 15:08:35
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Witkowski Wojciech
Rozmiar pliku: 0.58 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 

 

 

Obwieszczenie Burmistrza Czerska o możliwości zapoznania się z aktami sprawy w sprawie wszczętego postępowania administracyjnego, na wniosek Nadleśnictwa Czersk, w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na modernizacji budynku biurowego Nadleśnictwa Czersk tj.: rozbudowie, przebudowie i nadbudowie wraz z budową infrastruktury towarzyszącej na terenie części działki, o nr ewid. 149/7-LP, położonej w obrębie ewidencyjnym Malachin, gm. Czersk.

 

Obwieszczenie Burmistrza Czerska z dnia 10 listopada 2021 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulicy Długiej w Łęgu uchwała intencyjna

 

Obwieszczenie Burmistrza Czerska z dnia 7 października 2021 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenów:

 

 

Stosownie do zapisów art. 1 ust. 2.  pkt 11 i 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Burmistrz Czerska zawiadamia o rozpatrzeniu uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulicy Józefa Ostrowskiego w Czersku. Jednocześnie informuje się, że projekt planu miejscowego wraz z listą nieuwzględnionych uwag zostanie w dniu 13 kwietnia 2021 r. przedstawiony Radzie Miejskiej.
 

Projekt załącznika nr 2 do uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulicy Józefa Ostrowskiego w Czersku

 

Obwieszczenie Starosty Chojnickiego z dnia 24 marca 2021 r. dotyczące wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - Aleja 1000-lecia i ul. Browarowa

 

Protokół z 8 marca 2021 r. z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rozwiązaniami

 

Obwieszczenie Burmistrza Czerska z dnia 28 stycznia 2021 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulicy Józefa Ostrowskiego w Czersku

 

Uchwała - zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulicy Józefa Ostrowskiego w Czersku

 

Rysunek planu

Rysunek planu - format geoTIFF

Protokół z 21 stycznia 2021 r. z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyjętymi w projektach miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego rozwiązaniami

 

Obwieszczenie Burmistrza Czerska z dnia 10 grudnia 2020 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:
1. dla terenu w rejonie ulicy 21 Lutego i ulicy Akacjowej w mieście Czersk wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,
2. dla terenu w rejonie ulicy 21 Lutego w mieście Czersk wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,
3. w rejonie ulic Chojnickiej i Starego Urzędu w Czersku,
4. terenu położonego przy ul. Lipowej w Czersku.

Załączniki:

Uchwała - ul. 21 Lutego i ul. Akacjowa
Uchwała - ul. 21 Lutego
Uchwała - ul. Chojnicka i ul. Starego Urzędu
Uchwała - ul. Lipowa
Rysunek planu - ul. 21 Lutego i ul. Akacjowa
Rysunek planu - ul. 21 Lutego
Rysunek planu - ul. Chojnicka i ul. Starego Urzędu
Rysunek planu - ul. Lipowa
Prognoza oddziaływania na środowisko - ul. Akacjowa i ul. 21 Lutego
Prognoza oddziaływania na środowisko - ul. 21 Lutego
Załącznik do prognozy - ul. 21 Lutego i ul. Akacjowa
Załącznik do prognozy - ul. 21 lutego
Lipowa - format geoTIFF

ul. Chojnicka i ul. Starego Urzędu - format geoTIFF

ul. 21 Lutego i ul. Akacjowa - format geoTIFF

ul. 21 Lutego - format geoTIFF

ul. 21 Lutego - legenda

Obwieszczenie Burmistrza Czerska z dnia 26 listopada 2020 r. o przystąpieniu do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Czersk

Protokół z 30 września 2020 r. z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rozwiązaniami

Obwieszczenie Burmistrza Czerska z dnia 3 września 2020 roku o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Czersk w rejonie ulic Chojnickiej, Kościuszki, Alei 1000-lecia, Browarowej i Starego Urzędu

 1. Uchwała
 2. Rysunek planu

Protokół z 12 sierpnia 2020 r. z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rozwiązaniami

Zmiana w opłacie skarbowej za wydanie decyzji o warunkach zabudowy lub decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Od dnia 24 lipca 2020 r. opłata skarbowa za wydanie decyzji o warunkach zabudowy a także opłata skarbowa za wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego wynosić będzie 598 zł (niezależnie od rodzaju inwestycji). Z opłaty tej będą zwolnieni właściciele oraz użytkownicy wieczyści nieruchomości, dla których będzie wydawana decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, bez względu na cel wydania tej decyzji (podstawa prawna: art. 50 ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. poz. 1086).

Obwieszczenie Marszałka Województwa Kujawko - Pomorskiego w sprawie wydania decyzji zatwierdzającej opracowanie pt.: „Projekt robót geologicznych dla określenia warunków geologiczno-inżynierskich dla zadania pt.: Opracowanie dokumentacji projektowej dla realizacji robót na odcinku Maksymilianowo-Kościerzyna linii kolejowej 201 (…)” [pow. bydgoski, świecki, tucholski, starogardzki, chojnicki, kościerski]”

Obwieszczenie Burmistrza Czerska o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

      1. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Czersk w rejonie ulic Chojnickiej i Starego Urzędu

      2. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulic Kościuszki, Królowej Jadwigi, Dr. Zielińskiego i Dworcowej w Czersku

      3. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Czersk w rejonie ulic Królowej Jadwigi i Gen. J. Hallera

      4. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Czersk w rejonie ulic Piaskowej i Zacisze

       5.zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów mieszkaniowych, letniskowych i usługowych w Rytlu

       6. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej i usług w rejonie ulic Kilińskiego, Tucholskiej i 21 Lutego w Czersku

       7.zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Czersk w rejonie ulic Tucholskiej, Starego Urzędu, Łosińskiej

       8. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Czersk w rejonie ulic: Porzeczkowej, Jagodowej, Agrestowej, Poziomkowej, Jeżynowej i Truskawkowej w Czersku

       9. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Czersk w rejonie ulic: Starogardzkiej, Wicka Rogali i Podgórnej w Czersku

Obwieszczenie o wylozeniu do wgladu zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

UCHWAŁA plan 1 - Rytel

rysunek planu_plan 1_Rytel

UCHWAŁA plan 2 - Łag

rysunek planu_plan 2_Łąg

UCHWAŁA plan 3 - Złotowo

rysunek planu_plan 3_Złotowo

UCHWAŁA plan 4 - Czersk ul. Długa

rysunek planu_plan 4_Czersk ul. Długa

Obwieszczenie Burmistrza o przystąpieniu do sporządzenia mpzp terenu przy ul. Lipowej oraz terenu w rejonie ul. Józefa Ostrowskiego w Czersku

Archiwum

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy.

Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z aktami sprawy.

Obwieszczenie Burmistrza o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu usług we wsi Łąg-Kolonia.

Obwieszczenie w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w m. Czersk.

Obwieszczenie Burmistrza Czerska w sprawie przystąpienia do sporządzenia:

1.zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulic Kościuszki, Królowej Jadwigi, Dr Zielińskiego i Dworcowej w Czersku.

2.zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Czersk  w rejonie ulic: Tucholskiej, Starego Urzędu i Łosińskiej w Czersku.

3.zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Czersk w rejonie ulic Królowej Jadwigi i Gen. Hallera w Czersku.

4.miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Czersk w rejonie ulic Piaskowej i Zacisze.

5.zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej i usług w rejonie ulic Kilińskiego, Tucholskiej i 21 Lutego w Czersku – ze zmianą „2007”.

6.zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ul. Długiej w mieście Czersk.

7.zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Czersk w rejonie ulic: Chojnickiej, Kościuszki, Alei 1000-Lecia, Browarowej i Starego Urzędu w Czersku.

8.zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów mieszkaniowych, letniskowych i usługowych w Rytlu, gmina Czersk.

9.zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Gminy Czersk w obrębie geodezyjnym Rytel.

10.zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Gminy Czersk we wsi Łąg.

11.zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy rzemieślniczej i usługowej we wsi Złotowo.

12.miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Czersk w rejonie ulic: Porzeczkowej, Jagodowej, Agrestowej, Poziomkowej, Jeżynowej i Truskawkowej w Czersku.

13.zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Czersk w rejonie ulic: Starogardzkiej, Wicka Rogali i Podgórnej w Czersku.

14.miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Gminy Czersk (działka nr 3067 obręb Klonia).

Wraz z przystąpieniem do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko do ww. miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Obwieszczenie Burmistrza Czerska

Obwieszczenie o wydłużeniu terminu wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Czersk

 

Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Czersk

 1. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek o nr 1117/5 oraz 1117/6 położonych w mieście Czersk,
 2. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulicy Akacjowej w mieście Czersk,
 3. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulicy Krętej w mieście Czersk
 1. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek o nr 1117/5 oraz 1117/6 położonych w mieście Czersk,
 2. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulicy Akacjowej w mieście Czersk,
 3. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulicy Jasnocha w mieście Czersk,
 4. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulicy Krętej w mieście Czersk,
 5. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulicy Raciążskiej we wsi Rytel

 

 1. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulic: Długiej i Polnej we wsi Łąg,
 2. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Czersk obejmującego obszar działki o nr 820/1 w obrębie geodezyjnym Krzyż,
 3. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Czersk we wsi Ostrowite w rejonie ulic: Widokowej, Wrzosowej i Jodłowej,
 4. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Czersk w rejonie ulic: Klonowej i Lipowej.

wraz z przystąpieniem do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko do ww. miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

link do pliku