Gmina Czersk

PLANOWANIE PRZESTRZENNE - OGŁOSZENIA I OBWIESZCZENIA

Obwieszczenie Burmistrza Czerska z dnia 3 września 2020 roku o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Czersk w rejonie ulic Chojnickiej, Kościuszki, Alei 1000-lecia, Browarowej i Starego Urzędu

 1. Uchwała
 2. Rysunek planu

Protokół z 12 sierpnia 2020 r. z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rozwiązaniami

Zmiana w opłacie skarbowej za wydanie decyzji o warunkach zabudowy lub decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Od dnia 24 lipca 2020 r. opłata skarbowa za wydanie decyzji o warunkach zabudowy a także opłata skarbowa za wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego wynosić będzie 598 zł (niezależnie od rodzaju inwestycji). Z opłaty tej będą zwolnieni właściciele oraz użytkownicy wieczyści nieruchomości, dla których będzie wydawana decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, bez względu na cel wydania tej decyzji (podstawa prawna: art. 50 ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. poz. 1086).

Obwieszczenie Marszałka Województwa Kujawko - Pomorskiego w sprawie wydania decyzji zatwierdzającej opracowanie pt.: „Projekt robót geologicznych dla określenia warunków geologiczno-inżynierskich dla zadania pt.: Opracowanie dokumentacji projektowej dla realizacji robót na odcinku Maksymilianowo-Kościerzyna linii kolejowej 201 (…)” [pow. bydgoski, świecki, tucholski, starogardzki, chojnicki, kościerski]”

Obwieszczenie Burmistrza Czerska o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

      1. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Czersk w rejonie ulic Chojnickiej i Starego Urzędu

      2. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulic Kościuszki, Królowej Jadwigi, Dr. Zielińskiego i Dworcowej w Czersku

      3. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Czersk w rejonie ulic Królowej Jadwigi i Gen. J. Hallera

      4. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Czersk w rejonie ulic Piaskowej i Zacisze

       5.zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów mieszkaniowych, letniskowych i usługowych w Rytlu

       6. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej i usług w rejonie ulic Kilińskiego, Tucholskiej i 21 Lutego w Czersku

       7.zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Czersk w rejonie ulic Tucholskiej, Starego Urzędu, Łosińskiej

       8. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Czersk w rejonie ulic: Porzeczkowej, Jagodowej, Agrestowej, Poziomkowej, Jeżynowej i Truskawkowej w Czersku

       9. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Czersk w rejonie ulic: Starogardzkiej, Wicka Rogali i Podgórnej w Czersku

Obwieszczenie o wylozeniu do wgladu zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

UCHWAŁA plan 1 - Rytel

rysunek planu_plan 1_Rytel

UCHWAŁA plan 2 - Łag

rysunek planu_plan 2_Łąg

UCHWAŁA plan 3 - Złotowo

rysunek planu_plan 3_Złotowo

UCHWAŁA plan 4 - Czersk ul. Długa

rysunek planu_plan 4_Czersk ul. Długa

Obwieszczenie Burmistrza o przystąpieniu do sporządzenia mpzp terenu przy ul. Lipowej oraz terenu w rejonie ul. Józefa Ostrowskiego w Czersku

Archiwum

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy.

Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z aktami sprawy.

Obwieszczenie Burmistrza o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu usług we wsi Łąg-Kolonia.

Obwieszczenie w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w m. Czersk.

Obwieszczenie Burmistrza Czerska w sprawie przystąpienia do sporządzenia:

1.zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulic Kościuszki, Królowej Jadwigi, Dr Zielińskiego i Dworcowej w Czersku.

2.zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Czersk  w rejonie ulic: Tucholskiej, Starego Urzędu i Łosińskiej w Czersku.

3.zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Czersk w rejonie ulic Królowej Jadwigi i Gen. Hallera w Czersku.

4.miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Czersk w rejonie ulic Piaskowej i Zacisze.

5.zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej i usług w rejonie ulic Kilińskiego, Tucholskiej i 21 Lutego w Czersku – ze zmianą „2007”.

6.zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ul. Długiej w mieście Czersk.

7.zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Czersk w rejonie ulic: Chojnickiej, Kościuszki, Alei 1000-Lecia, Browarowej i Starego Urzędu w Czersku.

8.zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów mieszkaniowych, letniskowych i usługowych w Rytlu, gmina Czersk.

9.zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Gminy Czersk w obrębie geodezyjnym Rytel.

10.zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Gminy Czersk we wsi Łąg.

11.zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy rzemieślniczej i usługowej we wsi Złotowo.

12.miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Czersk w rejonie ulic: Porzeczkowej, Jagodowej, Agrestowej, Poziomkowej, Jeżynowej i Truskawkowej w Czersku.

13.zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Czersk w rejonie ulic: Starogardzkiej, Wicka Rogali i Podgórnej w Czersku.

14.miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Gminy Czersk (działka nr 3067 obręb Klonia).

Wraz z przystąpieniem do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko do ww. miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Obwieszczenie Burmistrza Czerska

Obwieszczenie o wydłużeniu terminu wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Czersk

 

Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Czersk

 1. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek o nr 1117/5 oraz 1117/6 położonych w mieście Czersk,
 2. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulicy Akacjowej w mieście Czersk,
 3. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulicy Krętej w mieście Czersk
 1. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek o nr 1117/5 oraz 1117/6 położonych w mieście Czersk,
 2. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulicy Akacjowej w mieście Czersk,
 3. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulicy Jasnocha w mieście Czersk,
 4. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulicy Krętej w mieście Czersk,
 5. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulicy Raciążskiej we wsi Rytel

 

 1. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulic: Długiej i Polnej we wsi Łąg,
 2. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Czersk obejmującego obszar działki o nr 820/1 w obrębie geodezyjnym Krzyż,
 3. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Czersk we wsi Ostrowite w rejonie ulic: Widokowej, Wrzosowej i Jodłowej,
 4. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Czersk w rejonie ulic: Klonowej i Lipowej.

wraz z przystąpieniem do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko do ww. miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

link do pliku