Gmina Czersk

____________

Budowa świetlicy wiejskiej w Gutowcu

____________________________

 

Budowa oświetlenia ulicznego oraz przebudowa linii napowietrznej niskiego napięcia z budową przyłącza kablowego w Gminie Czersk 

____________________________

 

Zagospodarowanie turystyczne Wielkiego Kanału Brdy - zagospodarowanie turystyczne terenu wokół akweduktu w Fojutowie

 

____________________________

 

Usługi związane z zimowym utrzymaniem ulic i dróg gminnych na terenie Gminy Czersk w okresie zima 2011/2012 oraz do końca 2012 roku

 

____________________________

 

Zagospodarowanie turystyczne Wielkiego Kanału Brdy - zagospodarowanie turystyczne terenu wokół akweduktu w Fojutowie

 

____________________________

 

Zagospodarowanie turystyczne Wielkiego Kanału Brdy – budowa kąpieliska

 w Rytlu

____________________________

Budowa tras rowerowych i infrastruktury turystycznej w Gminie Czersk w ramach projektu: "Budowa tras rowerowych i infrastruktury turystycznej w powiecie chojnickim w ramach programu Kaszubska Marszruta"

  

_____________________________

 

 

Modernizacja drogi gminnej na odcinku Mylof - Okręglik

 

  ______________________________

 

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Krzyżu

 

______________________________

 

Udzielenie Gminie Czersk kredytu bankowego na pokrycie deficytu i spłatę zobowiązań do wysokości 8.470.000,00 zł

 

______________________________

 

Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego w ulicy Towarowej w Czersku

 

______________________________

 

 Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Przemysła II w Czersku

______________________________

 

Adaptacja pomieszczeń budynku PKP w Czersku - etap I

______________________________

 


__________________

 

Modernizacja drogi gminnej na odcinku Mylof - Okręglik

_________________________________________

 

Stabilizacja gruntu emulsją asfaltową i cementem z doziarnieniem kruszywem naturalnym łamanym 0-31,5 dróg gruntowych na terenie gminy Czersk 

 

_________________________________________

 

Remont nawierzchni drogi gminnej - odcinek Mylof - Okręglik

 

_________________________________________

 

Budowa linii oświetlenia ulicznego w Gminie Czersk

 

_________________________________________

 

Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obejmujących wybrane fragmenty miasta i gminy Czersk

________________________________

 

Przebudowa dróg gminnych poprzez utwardzenie płytami YOMB   

 

  _________________________________________

 

Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej z przyłączami w ul. Piłsudskiego w Czersku

  _________________________________________

 

Roboty w zakresie układania kostki brukowej i innych materiałów betonowych wraz z korytowaniem i podbudową na terenie Gminy Czersk   

  _________________________________________

 

 

Dostawa betonu na potrzeby budowy oraz remontów dróg i chodników w Gminie Czersk w 2011 roku 

 

  _________________________________________

 

 

 

 

 

 

Dostawa kostki brukowej i innych materiałów betonowych w 2011 roku    

 

  Budowa boisk na terenach wiejskich w Gminie Czersk

 

Budowa świetlicy wiejskiej w Gutowcu

 

"Dokończenie budowy Centrum Informacji Turystycznej w Czersku w ramach projektu: „Zintegrowany System Informacji Turystycznej: Budowa Centrów Informacji Turystycznej-Bramy Kaszubskiego Pierścienia wraz z kampanią promocyjną" 

 

"Wykonanie projektu budowy ulicy Ostrowskiej w Rytlu"


"Dostawa kruszywa i żwiru wraz  z rozplantowaniem na potrzeby budowy i remontów dróg w gminie Czersk w 2011 roku" 

 

 

 "Dostawa piasku na potrzeby budowy oraz remontów dróg i chodników w gminie Czersk w 2011 roku"

 

 

"Roboty w zakresie równania z wałowaniem dróg gruntowych w Gminie Czersk w 2011 r" 

 

 

"Usługi w zakresie skruszenia materiałów betonowych dostarczonych przez Gminę Czersk"