Gmina Czersk

Do zakresu zadań Wydziału Funduszy Zewnętrznych należy:

1)  pozyskiwanie informacji na temat środków pomocowych i źródeł dofinansowania przedsięwzięć inwestycyjnych i nieinwestycyjnych, promocyjnych oraz społecznych,

2)  koordynacja działań komórek organizacyjnych w celu terminowego przygotowywania dokumentacji niezbędnej do aplikowania o środki zewnętrzne,

3)  opracowywanie wniosków o współfinansowanie ze środków zewnętrznych programów, zadań
i inwestycji podejmowanych przez gminę,

4)  kompletowanie dokumentacji niezbędnej do podpisywania umów o dofinansowanie zadań realizowanych przez gminę,

5)  koordynacja współpracy z ewentualnymi partnerami w projektach oraz innymi instytucjami i podmiotami mającymi związek z realizacją projektów,

6)  dbałość o prawidłowe wdrażanie projektów współfinansowanych z funduszy zewnętrznych,

7)  monitoring i ewaluacja projektów oraz nadzór nad zachowaniem ich trwałości przez okres wskazany w wytycznych danego programu operacyjnego,

8)  prowadzenie działań promocyjnych w ramach projektów zgodnie z wytycznymi, w tym zamieszczanie tekstów i ich bieżącej realizacji na stronie internetowej gminy,

9)  rozliczanie projektów, w tym przygotowywanie wniosków o płatność częściową i końcową wraz z niezbędnymi załącznikami,

10) przygotowywanie pełnej dokumentacji realizacji projektów na potrzeby kontroli końcowej lub doraźnej,

11) wsparcie mieszkańców gminy w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych,

12) koordynacja projektów realizowanych w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego,

13) realizacja programu rewitalizacji,

14) przygotowywanie i przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówień publicznych.