Gmina Czersk

 XLI sesja Rady Miejskiej w Czersku odbędzie się w dniu 30 października 2014 r. (czwartek) o godzinie 13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Czersku z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
  2. Przyjęcie ewentualnych zmian w porządku obrad sesji.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady.
  4. Sprawozdanie z pracy Burmistrza w okresie między sesjami.
  5. Informacja o wykonaniu budżetu za III kwartał 2014 r.
  6. Informacja na temat realizacji oferty kulturalnej, turystycznej i sportowej zawartej w założeniach na 2014 r. a przedstawionej na sesji w miesiącu maju.
  7. Informacja dotycząca analizy oświadczeń majątkowych.
  8. Sprawozdanie z działalności Młodzieżowej Rady Miejskiej w Czersku.
  9. Podsumowanie kadencji 2010 – 2014 przez Burmistrza Czerska.

10.  Interpelacje i zapytania radnych.

11.  Podjęcie uchwał w sprawie:

a)    uznania dębu szypułkowego za pomnik przyrody – XLI/348/14,

b)    zmiany Uchwały nr XXII/166/12 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie przyjęcia "Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Czersk"– XLI/349/14,

c)    ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych niesamorządowych i niepublicznych szkół podstawowych, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych
i innych form wychowania przedszkolnego- XLI/350/14,

d)    programu i trybu współpracy Gminy Czersk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015 – XLI/351/14,

e)    zatwierdzenia Umowy Partnerskiej nr FR/42/2014 z dnia 23 września 2014 roku zawartej pomiędzy Powiatem Chojnickim, a Gminą Chojnice, Gminą Miejską Chojnice, Gminą Czersk
i Gminą Brusy w sprawie współpracy przy realizacji projektu pn.: „Poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Chojnickiego poprzez modernizację dróg powiatowych - etap II” – XLI/352/14,

f)     zatwierdzenia Aneksu nr 3 do Porozumienia – Umowy Partnerskiej nr FR/8/2013 z dnia 15 maja 2013 r. związanej z realizacją projektu pn. „Chojnicko – Człuchowski Miejski Obszar Funkcjonalny” – XLI/353/14,

g)    uchwalenia planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2015 – 2018, realizowanego przez Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Czersku – XLI/354/14,

h)     zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok – XLI/355/14.

12.  Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

13.  Wolne wnioski i informacje.

14.  Zakończenie sesji.

 

 

 TERMINARZ POSIEDZEŃ STAŁYCH KOMISJI RADY

 

 

ARCHIWUM INFORMACJI O SESJACH