Gmina CzerskSTATUT


PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 1

IM. KUBUSIA PUCHATKA

W CZERSKU


I. POSTANOWIENIA OGÓLNE


& 1Przedszkole Samorządowe nr 1 w Czersku jest placówką oświatowo –wychowawczą działającą jako jednostka budżetowa.


& 2


1. Na wniosek Rady Rodziców i dyrekcji przedszkola organ prowadzący nadał przedszkolu imię Kubusia Puchatka.
2. Ustalona nazwa, używana przez przedszkole brzmi:
Przedszkole Samorządowe nr 1 im. Kubusia Puchatka
ul. Dąbrowskiego 4
89 – 650 Czersk
Przedszkole posługuje się pieczątką:

Przedszkole Samorządowe nr 1
im. Kubusia Puchatka
89 - 650 Czersk
ul. Dąbrowskiego4, tel. 398 4272
NIP: 555 - 15 - 28 - 840


& 3


Podstawą prawną działania Przedszkola jest:
- Ustawa z dnia 7. IX. 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 1991r., Nr 95 poz. 425 z późniejszymi zmianami ).
- Ustawa z dnia 5 stycznia 1991 r. Prawo budżetowe ( Dz. U. Z 1991 r., Nr 4 poz. 18 z późniejszymi zmianami ).
- Uchwała Nr XII/ 104 / 99 Rady Miejskiej Czersk z dnia 20. 09. 1999 r. w sprawie zmiany zasad finansowania przedszkoli prowadzonych przez gminę Czersk.
- Uchwała Nr XVII/175/2000 Rady Miejskiej z dnia 26. 04. 2000 r. w sprawie nadania imienia Kubusia Puchatka Przedszkolu Samorządowemu nr 1
- Niniejszy statut został uchwalony przez Radę Pedagogiczną.
& 4


1. Przedszkole czynne jest 9 godzin 15 minut dziennie od poniedziałku do piątku. Dzienny czas pracy przedszkola ustalony jest z organem prowadzącym na dany rok szkolny z uwzględnieniem aktualnych potrzeb środowiska.
2. Terminy przerw w pracy przedszkola ustalane są z organem prowadzącym i zatwierdzone w arkuszu organizacji pracy przedszkola na dany rok szkolny.
3. W przedszkolu istnieje możliwość korzystania z 1, 2 lub 3 posiłków.
a) za jeden posiłek pobiera się opłatę w wysokości 50% stawki dziennej
b) za dwa posiłki pobiera się opłatę w wysokości 75% stawki dziennej.
4. Koszty wyżywienia dziecka w pełni są pokrywane przez rodziców bądź opiekunów.
5. Opłaty za wyżywienie kwitowane są na drukach kwitariusza przychodowo- ewidencyjnego opłat, które są drukami ścisłego zarachowania.
6. Opłaty za wyżywienie przyjmowane są w dni wyznaczone i podane do wiadomości na pierwszym zebraniu z rodzicami, jednak nie później niż do 16 dnia każdego miesiąca.
7. Dzienna stawka żywieniowa ustalana jest przez dyrektora w porozumieniu z Radą Rodziców.
8. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu, rodzicom przysługuje zwrot wpłaty za wyżywienie.
9. Z wyżywienia mogą również korzystać pracownicy przedszkola wnosząc opłatę w wysokości ustalonej stawki.
10. Pracownik zatrudniony na stanowisku kucharza i pomocy kuchennej jest uprawniony do korzystania z bezpłatnego wyżywienia w czasie wykonywania pracy i w okresie prowadzenia żywienia w przedszkolu. (Dz. U. nr 80 z dnia 12. 07. 1996r., & 21. 1).
11. Za pobyt dziecka w placówce pobiera się opłatę stałą zgodną z Uchwałą Rady Miejskiej Czersk.
12. Dyrektor przedszkola w porozumieniu z Radą Pedagogiczną może wystąpić do Opieki Społecznej o pomoc materialną dla dzieci, którym z powodów warunków rodzinnych lub losowych potrzebna jest stała doraźna pomoc materialna.
13. W przedszkolu dzieci mogą uczestniczyć w zajęciach dodatkowych (np. nauka języków obcych j. angielski, j. niemiecki, zajęcia taneczne itp.)
14. Uczęszczanie dziecka na te zajęcia zależy od dobrowolnej decyzji rodziców.
15. Za uczestnictwo dziecka w zajęciach dodatkowych, rodzice wnoszą oddzielną opłatę.

II. CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA


& 5


1. Przedszkole realizuje bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie co najmniej podstaw programowych.
2. Przedszkole realizuje cele i zadania wynikające z Ustawy o systemie oświaty oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych.
3. Celem przedszkola jest:
- objęcie opieką dzieci od 3 do 6 lat i zapewnienie im bezpieczeństwa oraz optymalnych warunków dla prawidłowego ich rozwoju,
- stymulowanie rozwoju wychowanka,
- kształtowanie i rozwijanie aktywności dziecka wobec siebie, innych ludzi i otaczającego świata,
- współdziałanie z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych,
- przygotowanie dzieci do podjęcia nauki szkolnej.


& 6


1. Do zadań przedszkola należą:
1.1. kształtowanie czynnej postawy dzieci wobec własnego zdrowia i bezpieczeństwa oraz rozwijanie ich sprawności ruchowej.
1.2. Budzenie wrażliwości emocjonalnej i świadomości moralnej oraz wzmacnianie więzi uczuciowej z rodziną.
1.3. Nabywanie przez dziecko kompetencji językowej, a w tym nabywanie umiejętności czytania i kreślenia symboli graficznych.
1.4. Integrowanie treści edukacyjnych.
1.5. Wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka z wykorzystaniem jego własnej inicjatywy.
1.6. Prowadzenie działalności diagnostycznej dotyczącej rozwoju wychowanka.
1.7. Współpraca z Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczną w celu udzielania dziecku pomocy specjalistycznej.
1.8. Zapewnienie opieki dzieciom specjalnej troski.
2. Zgodnie z ustawą o systemie oświaty z późniejszymi zmianami na wniosek
rodziców przedszkole organizuje nieodpłatne lekcje religii. W tym czasie
dzieci nie uczęszczające na lekcje religii mają zapewnioną opiekę
nauczyciela.

& 71. Przedszkole zapewnia dzieciom bezpieczeństwo i opiekę:
- każda grupa wiekowa powierzona jest opiece 1 lub 2 nauczycielek.
- w grupie najmłodszej jest zatrudniona osoba jako pomoc nauczycielki, która pomaga przy sprawowaniu opieki.
- podczas pobytu dzieci w ogrodzie zajęcia i zabawy dzieci z poszczególnych grup odbywają się na wyznaczonych terenach ze sprzętem dostosowanym do potrzeb i możliwości dzieci.
- w trakcie zajęć poza terenem przedszkola ( spacery, wycieczki ) zapewniona jest opieka nauczycielki oraz dodatkowo na każde 10 dzieci – jedna osoba dorosła.
2. W sprawowaniu opieki nad wychowankami konieczne jest przestrzeganie przez rodziców i opiekunów obowiązku osobistego przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola. Dzieci mogą być również odbierane przez osoby dorosłe upoważnione na piśmie przez rodziców bądź opiekunów.
3. Osoba odbierająca dziecko nie może być pod wpływem alkoholu.
& 81. Dyrektor przedszkola powierza każdy oddział opiece 1 lub 2 nauczycielek pracujących w układzie godzin podanych w arkuszu organizacyjnym.
2. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności wskazane jest, by nauczycielka prowadziła swój oddział przez wszystkie lata pobytu dziecka w przedszkolu.
3. Rada Rodziców w porozumieniu z dyrektorem placówki ma możliwość wyrażania opinii na temat doboru nauczyciela w oddziale dziecięcym.


III. ORGANY PRZEDSZKOLA


& 9


Zgodnie z ustawą o systemie oświaty z późniejszymi zmianami organami przedszkola są:
1. Dyrektor przedszkola wybierany jest w drodze konkursu spośród kandydatów posiadających kwalifikacje nauczyciela przedszkola i co najmniej pięcioletni staż pracy.
1.1. Dyrektor ponosi pełną odpowiedzialność za BHP w placówce.
1.2. Dyrektor kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno – wychowawczą placówki oraz reprezentuje ją na zewnątrz.
1.3. Dyrektor sprawuje nadzór pedagogiczny i dokonuje oceny nauczycieli.
1.4. Dyrektor sprawuje opiekę nad wychowankami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego dzieci poprzez aktywne działania pro zdrowotne.
1.5. Realizuje uchwały Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców podjęte w ramach kompetencji.
1.6. Dysponuje środkami określonymi w planie finansowym placówki zaopiniowanym przez Radę Rodziców oraz ponosi odpowiedzialność za ich wykorzystanie, a także organizuje obsługę administracyjną, finansową i gospodarczą przedszkola.
1.7. Wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczegółowych.
1.8. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w placówce nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami.
1.9. Dyrektor występuje z wnioskami; po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników przedszkola.
1.10. Dyrektor w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i rodzicami.
1.11. Dyrektor placówki przedstawia Radzie Pedagogicznej nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym ogólne wnioski wynikające ze sprawowania nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności przedszkola.
2. Rada Pedagogiczna
2.1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem przedszkola w zakresie realizacji jego statutowych zadań dotyczących opieki, wychowania i kształcenia.
2.2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w placówce.
2.3. W zebraniu Rady Pedagogicznej mogą brać udział ( z głosem doradczym ) osoby zaproszone przez przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej.
2.4. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor przedszkola.
2.5. Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej organizowane są nie rzadziej niż jeden raz na kwartał lub w miarę bieżących potrzeb.
2.6. Inicjatorem zebrań Rady Pedagogicznej może być:
- dyrektor
- Rada Pedagogiczna
- organ prowadzący
- organ sprawujący nadzór pedagogiczny.
2.7. Termin zwołania Rady Pedagogicznej powinien podać wcześniej zagadnienia do dyskusji na zaplanowane posiedzenie.
2.8. Osoba zwołująca Radę Pedagogiczną powinna podać wcześniej zagadnienia do dyskusji na zaplanowane posiedzenie.
2.9. Do kompetencji Rady Pedagogicznej należy:
- zatwierdzenie planów pracy przedszkola
- podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów
pedagogicznych
- ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli
- podejmowanie uchwał w sprawach skreślania dziecka z listy
wychowanków.
2.10. Rada pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem do organu prowadzącego przedszkole o odwołanie z funkcji dyrektora.
2.11. Uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane są większością głosów. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności.
2.12. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane. Nauczyciele zobowiązani są do nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach Rady Pedagogicznej, gdyż mogą naruszyć dobro osobiste innych osób.
2.13. Rada Pedagogiczna uchwala swój regulamin działania, który nie może być sprzeczny ze statutem.

3. Rada Rodziców
3.1. Jest społecznie działającym organem na rzecz placówki.
3.2. Współdziała z placówka w celu ujednolicenia oddziaływań na dzieci przez rodzinę i przedszkole.
3.3. Uczestniczy w życiu przedszkola przyczyniając się do podnoszenia jakości placówki i zaspokajania potrzeb dzieci.
3.4. Rada Rodziców:
- przedstawia wnioski w sprawie rocznego planu pracy,
- ma prawo do wyrażania opinii na temat funkcjonowania placówki do
organu sprawującego nadzór nad przedszkolem.
3.5. W celu wspierania działalności statutowej przedszkola Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek oraz innych źródeł.
3.6. Wyboru członków do Rady Rodziców dokonuje się na pierwszym ogólnym zebraniu rodziców na zasadzie dobrowolnych zgłoszeń.
3.7. Rada powinna liczyć co najmniej 6 osób.
3.8. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności oraz wybiera przewodniczącego.
3.9. Zebrania Rady są protokołowane.
3.10. W posiedzeniach Rady Rodziców uczestniczyć może z głosem doradczym dyrektor placówki.
3.11. Do udziału w posiedzeniach zapraszane mogą być inne osoby z głosem doradczym.
3.12. Powstanie Rady Rodziców pierwszej kadencji organizuje dyrektor przedszkola na wniosek następujących podmiotów:
a) Rady Pedagogicznej
b) Rady Rodziców .& 10


1. W przedszkolu do trzech oddziałów dyrektora (podczas jego nieobecności w placówce), może zastępować wyznaczony przez niego w porozumieniu z Radą Pedagogiczną nauczyciel tego przedszkola. Funkcja ta sprawowana jest społecznie.& 11


1. Organy przedszkola współdziałając ze sobą:
- dają każdemu z nich możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji określanych ustawą i zawartych szczegółowo w Statucie Przedszkola,
- zapewnia bieżącą wymianę informacji pomiędzy sobą.
2. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach opieki i kształcenia dzieci.
2.1. Nauczyciele utrzymują kontakt z rodzicami, udzielają rzetelnych informacji na temat dziecka, jego zachowania i rozwoju.
2.2. Przedszkole organizuje dni otwarte /1 raz na kwartał/.
2.3. Zebrania ze wszystkimi rodzicami organizowane są w miarę potrzeb.
2.4. Rodzice mają prawo znać zadania wynikające z rocznego planu pracy przedszkola oraz znać tematy i treści planów miesięcznych w danym oddziale.
2.5. Współdziałanie organów przedszkola ma na celu stworzenie jak najlepszych warunków rozwoju wychowankom oraz podnoszenie poziomu placówki.4. ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA


& 12


1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem przerw ustalonych z organem prowadzącym.
2. Przerwy w pracy przedszkola wykorzystywane są na przeprowadzenie prac modernizacyjnych, remontowych oraz porządkowo - gospodarczych.
3. Przedszkole jest wielooddziałowe.


& 13


1. Szczegółową organizację wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora.
2. Arkusz organizacji zatwierdza organ prowadzący przedszkole.
3. W arkuszu organizacji przedszkola określa się w szczególności:
- czas pracy poszczególnych oddziałów,
- liczbę pracowników łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych,
- terminy przerw pracy przedszkola.


& 14


1. Podstawą zgłoszenia dziecka do przedszkola jest "Karta zgłoszenia dziecka".
2. W przypadku, gdy liczba zgłoszonych do przedszkola dzieci jest mniejsza od liczby miejsc, dyrektor przedszkola może odstąpić od powoływania komisji kwalifikacyjnej.


3. Powołana komisja kwalifikacyjna składa się:
a) z przedstawicieli Rady Pedagogicznej,
b) z przedstawicieli rodziców i organizacji lokalnych,
c) przedstawicieli placówek przedszkola usytuowanego najbliżej.
4. Komisji kwalifikacyjnej przewodniczy dyrektor przedszkola.
5. Do przedszkola publicznego w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci sześcioletnie, dzieci matek lub ojców samotnie wychowujących dzieci, matek lub ojców, wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności bądź całkowitą niezdolność do samodzielnej egzystencji na podstawie odrębnych przepisów, a także dzieci z rodzin zastępczych (Dz. U. Nr 14, poz. 132).
6. Dodatkowe kryteria przyjęć do przedszkola ustala komisja kwalifikacyjna.


& 15


1. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział złożony z dzieci zgrupowanych wg zbliżonego wieku.
2. Rada Pedagogiczna ustala zasady zgrupowania dzieci w oddziale w zależności od potrzeb placówki, możliwości i realizacji założeń programowych.


& 16


1. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25. W oddziałach integracyjnych liczba wychowanków powinna wynosić 15 - 20, w tym 2 - 5 dzieci niepełnosprawnych.
2. Decyzje o przyjęciu dziecka niepełnosprawnego podejmuje Komisja Kwalifikacyjna po wnikliwym zbadaniu sprawy oraz ze szczególnym zwróceniem uwagi na to, czy rozkład architektoniczny przedszkola jest właściwy do przyjęcia dziecka niepełnosprawnego.


& 17


1. Praca wychowawcza, dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie:
1.1. podstawy programowej wychowania przedszkolnego,

1.2. programu wychowania w przedszkolu, wybranego z zestawu programów przez Radę Pedagogiczną,

1.3. programu autorskiego opracowanego przez Radę Pedagogiczną.
2. Organizację pracy w ciągu dnia określa ramowy rozkłada ustalony przez dyrektora i Radę Pedagogiczną.


& 18


1. Do realizacji celów statutowych przedszkole posiada:
- 3 sale dziennego pobytu dzieci,
- szatnie, łazienki,
- pomieszczenia administracyjno - gospodarcze,
- kuchnie,
- pomieszczenia socjalne,
- ogród przedszkolny wyposażony w sprzęt sportowo - rekreacyjny dostosowany do rozwoju fizycznego dzieci,
- pomieszczenia socjalne.5. NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY PRZEDSZKOLA

& 19


1. W przedszkolu zatrudnia się dyrektora, nauczycieli, katechetkę, pracowników administracji i obsługi oraz innych specjalistów zgodnie z potrzebami i możliwościami przedszkola.
2. Zasady zatrudnienia i wynagradzania nauczycieli oraz innych pracowników określają odrębne przepisy.


& 20


1. Nauczyciel odpowiada przede wszystkim za bezpieczeństwo i zdrowie powierzonych mu wychowanków. Ustala szczegółowy rozkład dnia na podstawie ramowego rozkładu z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci. Planuje i prowadzi pracę wychowawczo - dydaktyczną i odpowiada za jej jakość.
2. Nauczyciel tworzy warunki wspomagające rozwój dzieci i ich zdolności, zainteresowania, dąży do pobudzenia procesów rozwojowych, do optymalnej aktywizacji dzieci poprzez wykorzystywanie ich własnej inicjatywy.
3. Nauczyciel wspiera rozwój aktywności poznawczej dziecka nastawionej na poznawanie samego siebie, otaczającej rzeczywistości społeczno - kulturalnej i przyrodniczej, wzbogaconej o zasób jego własnych doświadczeń.
4. W pracy dydaktyczno - wychowawczej nauczyciel współpracuje z psychologiem, lekarzem oraz innymi specjalistami służącymi pomocą w rozwiązywaniu problemów.
5. Nauczyciel prowadzi dokumentację swojej pracy:
- dziennik zajęć,
- miesięczny plan pracy,
- obserwacje dzieci.
6. Nauczyciel ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrektora, doradcy metodycznego i Rady Pedagogicznej.
7. Zgodnie z zasadą indywidualizacji pracy i podmiotowego podejścia do dziecka, nauczyciel otacza indywidualną opieką każdego z wychowanków i dostosowuje metody i formy pracy do jego możliwości.
8. Nauczyciel współpracuje z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczo - edukacyjnych.
& 21


1. Pracownikiem administracyjnym jest intendent.
2. Pracownikami obsługowymi przedszkola są:
- kucharka,
- pomoc kucharki,
- pomoc nauczyciela,
- woźne oddziałowe,
- woźny.
Szczegółowy zakres obowiązków poszczególnych pracowników administracyjno - obsługowych znajduje się w aktach osobowych.& 22


Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 6 lat.
1. W przypadku odroczenia obowiązku szkolnego, do przedszkola może również uczęszczać dziecko, które nie ukończyło 10 lat.& 23


1. Przedszkole zapewnia wychowankom prawo do właściwie zorganizowanego
procesu opiekuńczo - edukacyjnego uwzględniając zasadę:
- zaspokajania potrzeb dziecka,
- aktywności,
- indywidualizacji,
- organizowania życia społecznego,
- integracji.
2. W przedszkolu nie stosuje się wobec dzieci przemocy psychicznej ani fizycznej.
3. Wychowankowie przedszkola ubezpieczeni są od następstw nieszczęśliwych wypadków.
4. Opłatę z tytułu ubezpieczenia dziecka uiszczają rodzice bądź opiekunowie na początku danego roku szkolnego.& 24


1. Na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej, dyrektor przedszkola może dokonać skreślenia dziecka z listy wychowanków gdy:
1.1. Dziecko nie uczęszcza do przedszkola przez okres 2 tygodni, a rodzice nie zgłoszą przyczyny nieobecności.
1.2. Rodzice bez podania przyczyny systematycznie zalegają z opłatami.

6. ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ


& 25


1. Przedszkole jest jednostką budżetową, która swoje wydatki pokrywa z budżetu Urzędu Gminy oraz z opłat wnoszonych przez rodziców dzieci przedszkolnych.
2. Placówka może gromadzić fundusze z dodatkowych źródeł.
3. Gospodarowanie tymi funduszami wytycza dyrektor placówki w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców.


& 26


1. Podstawą gospodarki finansowej przedszkola jest roczny plan finansowy, którego projekt przygotowuje dyrektor wraz z Radą Pedagogiczną.
2. Plan finansowy zatwierdza Rada Miejska.


& 27


Dyrektor przedszkola działa jednoosobowo w zakresie zaciągania zobowiązań w wysokości kwot określonych w planie finansowym i ponosi za nie odpowiedzialność wobec Rady Miejskiej.


& 281. Obsługa finansowa przedszkola jest wykonywana przez Zespół Obsługi Finansowej w Czersku.
2. Zakres i zasady obsługi określa porozumienie zawarte pomiędzy dyrektorem placówki a kierownikiem ZOF-u.

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


& 29


1. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
2. Zasady gospodarki finansowej i materiałowej przedszkola określają odrębne przepisy.

Podpisy Rady Pedagogicznej:

1. Krystyna Czubkowska
2. Barbara Brzezińska
3. Joanna Dahlke
4. Ludwika Jakubowska
5. Alicja Wiśniewska
#foto:::#