Gmina Czersk
Kompetencje:

Do kompetencji Kierownika Zespołu Obsługi finansowej w Czersku należy:

1. Pełnienie funkcji kierownika zakładu pracy w zakresie spraw i obowiązków wynikających z kodeksu pracy.

2. Dysponowanie środkami finansowymi przyznanymi w budżecie gminy i realizacja zadań wynikających z normalnego zarządu zakładem.

3. Zarządzanie i pobieranie pożytków z majątku ruchomego i nieruchomości zakładu, bez prawa jego zbycia.

4. Prowadzenie obsługi finansowo - księgowej publicznych szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli, instytucji kultury oraz innych jednostek powołanych przez gminę
- przygotowanie wspólnie z dyrektorami lub kierownikami obsługiwanych jednostek projektów planów finansowych,
- udzielanie pomocy obsługiwanym jednostkom w zakresie prawidłowej realizacji planu finansowego,
- obsługa finansowo-księgowa, organizowanie wypłat wynagrodzeń, ewidencjonowanie danych o zatrudnieniu i wynagradzaniu, sporządzanie wymaganych sprawozdań statystycznych,
- archiwizowanie dokumentacji.

5. Prowadzenie spraw osobowych i obsługi finansowo - księgowej jednostki budżetowej i innych form organizacyjnych powstałych w jednostce.

6. Współpraca ze Skarbnikiem Gminy w sprawach realizacji budżetu przez jednostki organizacyjne gminy wobec których ZOF prowadzi obsługę księgową.

7. Współpraca z Urzędem Miejskim w zakresie spraw objętych ustawą o oświacie.