Gmina Czersk

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/165/2000 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 29 marca 2000 Statut Zespołu Obsługi Finansowej
1. Postanowienia ogólne 
§1.
Zespół Obsługi Finansowej w Czersku zwany dalej „Zespołemâ€? jest gminną jednostką organizacyjną mającą na celu zapewnienie obsługi finansowo - księgowej placówkom oświatowym, instytucjom kultury i innym jednostkom organizacyjnym gminy Czersk.
2. Zespół posiada siedzibę w Czersku przy ul. Dworcowej 6a.
§2. Zespół działa na podstawie: - ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym tj. z 1996 r. Dz. U. Nr 13 poz 74 z późn. zm. - ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych Dz. U. Nr 155 poz. 1014 z późn. zm. - ustawy z dnia 25 października 1991 r. o ograniczeniu i prowadzeniu działalności kulturalnej Dz. U. Z 1997 r. Nr 110 poz. 721 z późn. zm. - ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych Dz. U. Nr 21 poz. 124 z późn. zm.
3. Organem powołującym Zespół jest Rada Miejska w Czersku
4. Bieżący nadzór nad działalnością Zespołu sprawuje Zarząd Miejski, który określa jego strukturę organizacyjną oraz regulamin funkcjonowania.
II. Cel i przedmiot działania
§3
1. W szczególności do Zespołu w zakresie prowadzenia obsługi finansowo - księgowej publicznych szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli, instytucji kultury oraz innych jednostek organizacyjnych powołanych przez Gminę należy:
a) przygotowywanie wspólnie z Dyrektorami lub Kierownikami obsługiwanych jednostek projektów planów finansowych,
b) udzielanie pomocy obsługiwanym jednostkom w zakresie prawidłowej realizacji planu finansowego,
c) obsługa finansowo - księgowa, organizowanie wypłat wynagrodzeń, ewidencjonowanie danych o zatrudnieniu i wynagrodzeniu, sporządzanie wymaganych sprawozdań statystycznych,
d) archiwizowanie dokumentacji.
2. W przypadku utworzenia przy jednostkach organizacyjnych wyszczególnionych w pkt. 1 jednostek pomocniczych, do Zespołu należy prowadzenie obsługi finansowo - księgowej utworzonej jednostki.
3. Zespół prowadzi również rozliczenie i koordynowanie dowozu uczniów do szkół. III. Zarządzanie i organizacja
§4
1. Na czele Zespołu stoi Kierownik, którego powołuje i odwołuje Zarząd Miejski.
2. Kierownik zarządza mieniem Zespołu na mocy pełnomocnictwa udzielonego mu przez Zarząd Miejski. W granicach udzielonego pełnomocnictwa kierownik podejmuje decyzje samodzielnie i ponosi za nie odpowiedzialność. Czynności wykraczające poza zakres pełnomocnictwa wymagają zgody Zarządu Miejskiego.
3. Pracownicy Zespołu są pracownikami samorządowymi i podlegają bezpośrednio Kierownikowi.
4. Zwierzchnikiem służbowym w stosunku do Kierownika jest Burmistrz.
IV. Gospodarka finansowa
§5 Zespół jest jednostką budżetową, której gospodarka finansowa prowadzona jest na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych z dnia 26 listopada 1998 r. Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z późn. zm.
V. Postanowienia końcowe
§6
1. Zmiany niniejszego statutu następują w trybie przewidzianym dla jego nadania.
2. Podział, łączenie lub likwidacja Zespołu następują na podstawie uchwały Rady Miejskiej.
3. Zespół używa pieczęci: Zespół Obsługi Finansowej w Czersku woj. pomorskie

Uchwała nr XXVI/305/05 w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania Zespołu Obsługi Finansowej 
a00000">Uchwała nr XXXVII/420/06 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 23 maja 2006 roku w sprawie zmiany uchwały nr XVI/165/2000 zmieniającej nazwę statut Zespołu Obsługi Finansowej w Czersku#