Gmina Czersk

Zbigniew Czechowski
archiwista
tel. (52) 395 48 58
Pokój nr 01

Do zakresu zadań samodzielnego stanowiska ds. archiwum zakładowego należy:

 1. bieżąca kontrola prawidłowości wykonywania czynności kancelaryjnych, w szczególności w zakresie doboru klas z wykazu akt do załatwianych spraw, właściwego zakładania spraw i prowadzenia akt spraw,
 2. przejmowanie do archiwum zakładowego dokumentacji:
  a) spraw zakończonych, z poszczególnych komórek organizacyjnych,
  b) niearchiwalnej, po jednostkach organizacyjnych Gminy, których działalność ustała i które nie mają sukcesora oraz dla których organem założycielskim lub sprawującym nadzór była Gmina,
  c) na nośniku papierowym ze składu chronologicznego,
  d) elektronicznej na informatycznych nośnikach danych, zgromadzonych w składzie informatycznych nośników danych,
 3. przechowywanie i zabezpieczanie zgromadzonej dokumentacji oraz prowadzenie jej ewidencji,
 4. prowadzenie skontrum dokumentacji,
 5. porządkowanie przechowywanej dokumentacji, przejętej w latach wcześniejszych w stanie nieuporządkowanym,
 6. udostępnianie przechowywanej dokumentacji,
 7. wycofywanie dokumentacji ze stanu archiwum zakładowego w przypadku wznowienia sprawy w komórce organizacyjnej,
 8. przeprowadzanie kwerend archiwalnych, czyli poszukiwanie w dokumentacji informacji na temat osób, zdarzeń czy problemów,
 9. inicjowanie brakowania dokumentacji niearchiwalnej oraz udział w jej komisyjnym brakowaniu,
 10. przygotowywanie materiałów archiwalnych do przekazania i udział w ich przekazaniu do właściwego archiwum państwowego,
 11. sporządzanie rocznych sprawozdań z działalności archiwum zakładowego i stanu dokumentacji w archiwum zakładowym.