Gmina Czersk

OGŁOSZENIA 

 

Zawiadomienie

"Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Czersk w rejonie ulic Królowej Jadwigi i Gen. Hallera w Czersku"  

OGŁOSZENIE O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU W REJONIE ULIC STAROGARDZKIEJ I PODGÓRNEJ W CZERSKU WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO.


 O B W I E S Z C Z E N I E o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Czersk dla obszaru w granicach administracyjnych miasta i gminy wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 


Wybór oferty-obsługa bankowa budżetu Gminy Czersk oraz podległych jednostek organizacyjnych Gminy   

 

Instrukcja dla składających ofertę na wykonywanie bankowej obsługi budżetu Gminy Czersk oraz podległych jednostek  

Ogłoszenie Burmistrza Czerska o wyłożeniu do wglądu- „Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta i gminy Czersk na lata 2011-2026â€?.

Załącznik - PROJEKT ZAŁOŻEŃ 


Ogłoszenie Burmistrza Czerska o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulic Dworcowej, Konigorskiej i Nadrzecznej w Rytlu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

Ogłoszenie Burmistrza Czerska - przystąpienie do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obejmujących tereny części miasta i Gminy Czersk

Ogłoszenie Burmistrza Czerska - przystąpienie do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obejmujących tereny części miasta i Gminy Czersk

 

