Gmina Czersk

KOMPETENCJE BURMISTRZA CZERSKA

 

 1. Do zadań Burmistrza należy w szczególności:
  1. wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec wszystkich pracowników Urzędu oraz kierowników jednostek organizacyjnych Gminy,
  2. podejmowanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy i wyznaczanie innych osób do podejmowania tych czynności,
  3. zapewnianie przestrzegania prawa przez wszystkie komórki organizacyjne i pracowników Urzędu,
  4. rozstrzyganie sporów kompetencyjnych pomiędzy komórkami organizacyjnymi,
  5. udzielanie upoważnień Zastępcy Burmistrza, pracownikom Urzędu lub kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
  6. przyjmowanie oświadczeń o stanie majątkowym oraz innych oświadczeń i informacji wymaganych odrębnymi przepisami od Zastępcy Burmistrza, Sekretarza, Skarbnika, kierowników jednostek organizacyjnych Gminy, osób zarządzających i członków organów zarządzających gminnymi osobami prawnymi oraz pracowników samorządowych upoważnionych przez Burmistrza do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych,
  7. wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Burmistrza przez przepisy prawa.
    
 2. Burmistrz bezpośrednio nadzoruje sprawy z zakresu:
  1. kontroli zarządczej,
  2. audytu wewnętrznego,
  3. polityki kadrowej,
  4. obrony cywilnej, spraw wojskowych i zarządzania kryzysowego,
  5. ochrony danych osobowych i ochrony informacji niejawnych,
  6. bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ochrony przeciwpożarowej,
  7. działalności gospodarczej,
  8. stanu cywilnego,
  9. rolnictwa i leśnictwa,
  10. ochrony środowiska,
  11. gospodarki nieruchomościami,
  12. realizacji inwestycji gminnych,
  13. planowania przestrzennego,
  14. dróg gminnych,
  15. gospodarki komunalnej,
  16. transportu i komunikacji,
  17. opieki nad miejscami pamięci narodowej i cmentarzami wojennymi,
  18. gospodarki odpadami,
  19. zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków,
  20. pomocy prawnej wykonywanej przez radcę prawnego.
    
 3. Wykonując swoje zadania Burmistrz:
  1. sprawuje nadzór nad Wydziałem Inwestycji i Infrastruktury, Wydziałem Planowania i Gospodarki, Wydziałem Bezpieczeństwa i Środowiska, Urzędem Stanu Cywilnego, Samodzielnym stanowiskiem ds. audytu wewnętrznego Samodzielnym stanowiskiem ds. ochrony danych oraz radcą prawnym zatrudnionym w Urzędzie,
  2. nadzoruje  jednostki organizacyjne Gminy działające w zakresie, o którym mowa w ust. 2.
    
 4. Niezależnie od kompetencji określonych w ust. 3, Burmistrz sprawuje zwierzchni nadzór nad działalnością wszystkich komórek organizacyjnych oraz nad działalnością wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy.