Gmina Czersk

Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego WI-III.7821.1.10.2020.EK.e z 04.11.2020 r. dot.Rozbudowy odcinka drogi gminnej w miejscowosci Klaskawa, na terenie dzialek nr: 301/1, 298, 300/1, 297/1 i 301/3 - obreb ewid. Klaskawa gm. Czersk.

Obwieszczenie Burmistrza Czerska z dnia 29 pazdziernika 2020 r. o braku potrzeby przeprowadzania strategicznej oceny oddzialywania na srodowisko dla dokumentu pn. Projektu zalozen do planu zaopatrzenia w cieplo, energie elektryczna i paliwa gazowe dla Gminy Czersk na lata 2020 - 2035

Opinia RDOS dot. Projektu zalozen do planu zaopatrzenia w cieplo, energie elektryczna i paliwa gazowe dla Gminy Czersk na lata 2020 - 2035

Obwieszczenie Starosty Chojnickiego AB.670.17.2020 o wydaniu decyzji o zmianie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej - Przebudowa nawierzchni drogowych na ul. Piaskowej, Partyzantow, Derdowskiego, Ks. Plk. Wryczy, Zacisze wraz z budowa kanalizacji deszczowej oraz budowa oswietlenia drogowego w miescie Czersk...

Obwieszczenie Starosty Chojnickiego AB.670.18.2019 dot.umorzenia postępowania - Budowa drogi gminnej - etap I w miejscowości Przyjaźnia na terenie działek 85/4 i 96/2.

Obwieszczenie Starosty Chojnickiego dot. rozbudowy odcinka drogi w miejscowości Złotowo na terenie działek nr: 5, 4/6 i 6.

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu aktualizacji „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Czersk na lata 2011-2035"

Obwieszczenie Starosty Chojnickiego nr AB.670.17.2020 z dnia 16 września 2020 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

Obwieszczenie Wójta Gminy Karsin o przeprowadzeniu procedury udziału społeczeństwa Nr Rgś 6220.5.2020.ED.1 z 8 września 2020 r.

Obwieszczenie Starosty Chojnickiego nr AB.670.14.2020 z dnia 12 sierpnia 2020 r. o wydaniu decyzji o przeniesieniu i zmianie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego nr WI-III.7821.1.8.2020.EK.c z dnia 4 sierpnia 2020 r. w sprawie uchylenia decyzji ZRID nr AB.670.1.2020 z dnia23.03.2020 r.Obwieszczenie Wójta Gminy Karsin o przeprowadzeniu procedury udziału społeczeństwa Nr Rgś 6220.5.2020.ED.1 z 8 września 2020 r.

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu aktualizacji „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Czersk na lata 2011-2026"

Aktualizacja Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Czersk na lata 2011-2026

Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego nr WI-III.7821.1.4.2020.EK.c z dnia 22 lipca w sprawie uchylenia decyzji ZRID nr AB.670.18.2019 z dnia10.02.2020 r.

Obwieszczenie GW Wody Polskie - o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiocie udzielenia pozwolenia wodno-prawnego z dnia 10.07.2020

Obwieszczenie Starosty Chojnickiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie przeniesienia i zmiany decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z 7 lipca 2020 r. - rozbudowa drogi powiatowej nr 2608G Czersk - Klaskawa

Ogłoszenie o naborze kandydatów na rachmistrzów

Spis Rolny Nabór rachmistrzów_zgłoszenieObwieszczenie Starosty Chojnickiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie przeniesienia i zmiany decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z 7 lipca 2020 r. - rozbudowa drogi powiatowej nr 2608G Czersk - Klaskawa

informacja-RODO-nabor-rachmistrz

Decyzja GW Wody Polskie - pozwolenie wodno-prawne na odprowadzenie wód opadowych z odc. projektowanej drogi powiatowej nr 2611G oraz nr 2676G z dnia 28.05.2020 r.

Obwieszczenie Starosty Chojnickiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 29 maja 2020 r.  - Rozbudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Klaskawa, na terenie działek nr: 301/1, 298, 300/1, 297/1 i 301/3 - wszystkie działki w obrębie ewid. Klaskawa (gm. Czersk)".

Zawiadomienie Wojewody Pomorskiego z dnia 05.05.2020 ws. "Rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej, na terenie działki nr 100/1, obręb 0016 Malachin, gm. Czersk, na kolejowym terenie zamkniętym".

Zawiadomienie PGW Wody Polskie z dnia 29.04.2020 r. o wszczęciu w dniu 02.03.2020 r. postępowania administracyjnego z wniosku Pana Daniela Folehr, występującego z upoważnienia Pow. Chojnickiego, dotyczącego uzyskania pozwolenia wodn.-prawn.

Obwieszczenie Starosty Chojnickiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji  o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z 2 kwietnia 2020 r. - "Rozbudowa odcinka drogo gminnej w m. Klaskawa"

Obwieszczenie Starosty Chojnickiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 23 marca 2020 r.-"Rozbudowa odcinka drogi gminnej w m. Złotowo na terenie działek nr: 5, 4/7, i 6/1"

Ocena obszarowa jakości wody do spożycia na terenie miasta i gminy Czersk za 2019 rok

Decyzja - pozwolenie wodno-prawne dla Pana Marcina Morek z dnia 9 marca 2020 r. na piętrzenie wód rzeki Niechwaszcz i pobór spiętrzonej wody jazem roboczym

Obwieszczenie Starosty Chojnickiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 18 lutego 2020 r. - "Budowa drogi gminnej - etap I w miejscowości Przyjaźnia (gm. Czersk), na terenie działek nr 85/4 i 96/2"

Obwieszczenie Starosty Chojnickiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 6 lutego 2020 r. - "Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Złotowo, związanej z przebudową odcinka drogi krajowej DK22"

Obwieszczenie Starosty Chojnickiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 09.01.2020 r. - Budowa drogi gminnej wraz ze skrzyżowaniem drogi gminnej z drogą krajową DK22 w km 277+431 str. prawa oraz likwidacji istniejącego zjazdu indywidualnego w km 277+448 str. prawa w mieście Czersk.

Obwieszczenie Starosty Chojnickiego o wszczeciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z 13.01.2020 r. - rozbudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Złotowo.

https://czersk.pl/aktualnosc-351-ogloszenie_burmistrza_czerska_w_sprawie.html

Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego z dnia 21 lutego 2020 r. w sprawie wydania decycji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn: "Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej, na terenie działki 100/1, obręb 0016 Malachin, gm. Czersk, na kolejowym terenie zamkniętym".