Gmina Czersk

Wydruk z serwisu BIP, dn.

Na podstawie uchwały Nr XLIV/429/10 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2010 r. nr 106) przedkłada się do konsultacji projekt program „Korpus Wsparcia Czerskiego Seniora” na rok 2023.

Uwagi można składać w terminie 11-18.01.2023 r.

Składanie wniosków i uwag odbywać się będzie w formie pisemnej:

1) w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego, ul. Kościuszki 27, 89-650 Czersk

lub

2) na adres e-mail: urzad_miejski@czersk.pl – wiadomość zatytułować: Konsultacje

Programu „Korpus Wsparcia Czerskiego Seniora” na rok 2023.

projekt program Korpus Wsparcia Czerskiego Seniora na rok 2023 - plik docx do pobrania

projekt program Korpus Wsparcia Czerskiego Seniora na rok 2023 - plik pdf do pobrania


Konsultacje Programu i trybu współpracy Gminy Czersk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023

projekt programu współpracy z NGO na 2023 - edytowalny

zaproszenie do konsultacji i formularz uwag - edytowalny

zaproszenie do konsultacji

 


Konsultacje projektu Programu Usług Społecznych w Gminie Czersk na lata 2022-2023

Ogłoszenie o konsultacjach

Projekt Programu

Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025.

Ogłoszenie o konsultacjach

Projekt uchwały

Konsultacje projektu uchwały w sprawie ustanowienia programu osłonowego w ramach rządowego programu "Korpus Wsparcia Seniora" na rok 2022

Ogłoszenie o konsultacjach

Projekt uchwały

ARCHIWUM

Konsultacje zmiany Programu i trybu współpracy Gminy Czersk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020

Konsultacje Uchwały Rady Miejskiej w Czersku w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych udzielającym schronienia osobom tego pobawionym, w tym osobom bezdomnym, które ostatnie miejsce zameldowania na pobyt stały posiadały na terenie gminy Czersk

Konsultacje zmiany „Programu i trybu współpracy Gminy Czersk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019

Konsultacje „Programu i trybu współpracy Gminy Czersk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019

Konsultacje zmiany „Programu i trybu współpracy Gminy Czersk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018

Konsultacje zmiany „Programu i trybu współpracy Gminy Czersk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017

Konsultacje zmiany „Programu i trybu współpracy Gminy Czersk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016

Konsultacje „Programu i trybu współpracy Gminy Czersk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017

Konsultacje uchwały w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

Konsultacje „Programu i trybu współpracy Gminy Czersk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016” 

Konsultacje „Programu i trybu współpracy Gminy Czersk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015”

 Konsultacje Uchwały Rady Miejskiej w Czersku w sprawie wykazu kąpielisk na terenie gminy Czersk na rok 2015   

 

SZCZEGÓŁOWY SPOSÓB KONSULTOWANIA 

Uchwała Nr XLIV/429/10  Rady Miejskiej w Czersku  z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji  

 

_______________________________________________________

 

 

KONSULTACJE: 

 

Konsultacje Uchwały Rady Miejskiej w Czersku w sprawie wykazu kąpielisk na terenie gminy Czersk na rok 2014 

Konsultacje „Programu i trybu współpracy Gminy Czersk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014” 

 

Konsultacje „Programu i trybu współpracy Gminy Czersk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013”


Konsultacje Uchwaly Rady Miejskie w Czersku w sprawie wykazu kapielisk na terenie gminy Czersk na rok 2013 

Konsultacje Uchwaly Rady Miejskie w Czerskuj w sprawie wykazu kapielisk na terenie gminy Czersk na rok 2012 

Projekt uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Czersk na rok 2011 

Konsultacje „Programu i trybu współpracy Gminy Czersk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012”