Gmina Czersk

Wydruk z serwisu BIP, dn.

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH INTERESANTÓW GMINY CZERSK I URZĘDU MIEJSKIEGO W CZERSKU

Informujemy Państwa, że w związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 roku przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - Dziennik Urzędowy UE L 119 – dalej: RODO) Administrator Danych zapewnia określone w tych przepisach standardy ochrony i właściwe postępowanie z danymi osobowymi. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ww. rozporządzenia proszę przyjąć do wiadomości, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych przekazanych w celu załatwienia określonej sprawy w Urzędzie Miejskim w Czersku w zależności od kompetencji jest Gmina Czersk, Urząd Miejski w Czersku lub Burmistrz Czerska wykonujący prawem określone obowiązki z wykorzystaniem aparatu pomocniczego - Urzędu Miejskiego w Czersku. Dane kontaktowe: 89-650 Czersk, ul. Kościuszki 27, tel. (52) 395 48 60 lub (52) 395 48 10, fax: (52) 395 48 11, e-mail: urzad_miejski@czersk.pl.
 2. Cele przetwarzania danych osobowych związane są z:
 1. załatwieniem dotyczącej Państwa sprawy, zgodnie z przepisami prawa oraz wewnętrznymi procedurami administracyjnymi Urzędu Miejskiego w Czersku (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c, e oraz art. 9 ust. 2 lit. g, j RODO),
 2. zawarciem i wykonaniem Umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 3. dochodzeniem należności w uzasadnionych przypadkach (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. e RODO).

Administrator Danych deklaruje, że w określonych stanach faktycznych przetwarzał będzie Państwa dane osobowe na podstawie dopuszczalnej przez RODO przesłanki niezbędności do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym(art. 6 ust. 1 lit. e RODO). Do przykładowych celów takiego przetwarzania należało będzie zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia poprzez wykorzystanie monitoringu wizyjnego w obiekcie Urzędu Miejskiego i jego bezpośrednim sąsiedztwie.

 1. Podanie danych osobowych w celu załatwienia sprawy w Urzędzie Miejskim w Czersku ma charakter obowiązkowy w zakresie określonym w przepisach szczególnych.
 2. Dotyczące Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji przez Administratora Danych, w tym profilowaniu.
 3. Każdemu z Państwa przysługują prawa:
 1. dostępu do dotyczących go danych oraz otrzymania ich kopii,
 2. sprostowania (poprawiania) danych,
 3. usunięcia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 17 RODO),
 4. do ograniczenia przetwarzania danych,
 5. do przenoszenia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 20 RODO),
 6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 21 RODO),,
 7. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 1. Administrator Danych, zgodnie z przepisami prawa administracyjnego, jak też innymi właściwymi przepisami prawa przechowywał będzie dotyczące Państwa dane osobowe przez okres wskazany w tych przepisach.
 2. Dotyczące Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz podwykonawcom związanym z Administratorem Danych umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, np. kancelarie radców prawnych, kancelarie notarialne, firmy świadczące na rzecz Urzędu usługi informatyczne, rzeczoznawcy majątkowi, geodeci. Aktualnym wykazem podmiotów tej kategorii dysponuje wyznaczony w Urzędzie Miejskim w Czersku Inspektor Ochrony Danych.
 3. Administrator Danych deklaruje, że nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 4. Administrator Danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym skontaktować można się:
 • telefonicznie: (52) 395 48 54    lub   (52) 395 48 60
 • drogą elektroniczną:  iod@czersk.pl    lub   urzad_miejski@czersk.pl
 • osobiście w siedzibie Urzędu w Czersku przy ulicy Kościuszki 27.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016_679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych ...

  Zarządzenie nr 213/19 Burmistrza Czerska z dnia 1 lipca 2019 r. w sprawie wprowadzenia polityki ochrony danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Czersku Szczegóły pliku
Nazwa: Skan Zarz 213_19 z 01-07-2019.pdf
Opis: Zarządzenie nr 213/19 Burmistrza Czerska z dnia 1 lipca 2019 r. w sprawie wprowadzenia polityki ochrony danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Czersku
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2019-07-11 14:10:02
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Górski Krzysztof
Rozmiar pliku: 0.07 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Ogólna Klauzula Informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych Interesantów Urzędu Miejskiego w Czersku - bip Szczegóły pliku
Nazwa: Ogolna Klauzula Informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla Interesantow UM Czersk bip.pdf
Opis: Ogólna Klauzula Informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych Interesantów Urzędu Miejskiego w Czersku - bip
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2019-10-02 11:40:28
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Górski Krzysztof
Rozmiar pliku: 0.51 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Klauzula Informacyjna o przetwarzaniu danych oobowych Interesantów Urzędu Stanu cywilnego w Czersku na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. prawo o aktach stanu cywilnego oraz ustawy z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska   Szczegóły pliku
Nazwa: Klauzula Informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych Interesantów USC w Czersku.pdf
Opis: Klauzula Informacyjna o przetwarzaniu danych oobowych Interesantów Urzędu Stanu cywilnego w Czersku na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. prawo o aktach stanu cywilnego oraz ustawy z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2019-07-17 11:42:49
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Górski Krzysztof
Rozmiar pliku: 0.50 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Klauzula Informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych Interesantów Urzędu Miejskiego w Czersku na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze Danych Osobowych w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności   Szczegóły pliku
Nazwa: Klauzula Info o przetw. danych osob. w zw. z ustawą z 24-09-2010 o ewidencji ludnosci.pdf
Opis: Klauzula Informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych Interesantów Urzędu Miejskiego w Czersku na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze Danych Osobowych w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2019-07-17 11:47:41
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Górski Krzysztof
Rozmiar pliku: 0.57 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych Interesantów Urzędu Miejskiego w Czersku na podstawie obowiazku prawnego ciążącego na Administratorze Danych Osobowych w związku z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych   Szczegóły pliku
Nazwa: Klauzula Info o przetw. danych osob. w zw. z ustawa z 06-08-2010 o dowodach osobistych.pdf
Opis: Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych Interesantów Urzędu Miejskiego w Czersku na podstawie obowiazku prawnego ciążącego na Administratorze Danych Osobowych w związku z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2019-07-17 11:50:05
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Górski Krzysztof
Rozmiar pliku: 0.55 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Klauzula Informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Czersku związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego Szczegóły pliku
Nazwa: KLAUZULA INFORMACYJNA przetw danych osob zwiazanych z postepowaniem o udzielenie Zamowienia Publicznego-w.02.pdf
Opis: Klauzula Informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Czersku związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2019-10-11 10:28:32
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Górski Krzysztof
Rozmiar pliku: 0.55 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Klauzula Informacyjna przetwarzania danych osobowych dla Zleceniobiorców    Szczegóły pliku
Nazwa: Klauzula Informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dla Zleceniobiorcy.pdf
Opis: Klauzula Informacyjna przetwarzania danych osobowych dla Zleceniobiorców
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2019-08-23 12:17:58
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Górski Krzysztof
Rozmiar pliku: 0.51 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Klauzula Informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Czersku dla osób przedkładających dokumenty w celach rekrutacyjnych  Szczegóły pliku
Nazwa: Klauzula Info o przetw danych osob dla przedkladajacych dokumenty rekrutacyjne -bip.pdf
Opis: Klauzula Informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Czersku dla osób przedkładających dokumenty w celach rekrutacyjnych
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2019-10-09 11:16:29
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Górski Krzysztof
Rozmiar pliku: 0.51 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Klauzula Informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla składających DEKLARACJE o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - styczeń 2020  Szczegóły pliku
Nazwa: KLAUZULA INFORMACYJNA do DEKLARACJI_Oplaty za odpady_w.2020-01-20.pdf
Opis: Klauzula Informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla składających DEKLARACJE o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - styczeń 2020
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2020-01-22 14:51:21
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Górski Krzysztof
Rozmiar pliku: 0.50 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Klauzula Informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w związku z realizacją obowiązków podatkowych i opłat lokalnych Szczegóły pliku
Nazwa: Klauzula Info o przetw. danych osob._Podatki i Oplaty lokalne_w2020-01_BIP.pdf
Opis: Klauzula Informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w związku z realizacją obowiązków podatkowych i opłat lokalnych
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2020-01-28 12:43:43
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Górski Krzysztof
Rozmiar pliku: 0.47 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

  Informacje dotyczą Szczegóły pliku
Nazwa: Informacje_dotyczące_przetwarzania_danych_osobowych_zebranych_w_powszechnym_spisie_rolnym.pdf
Opis: Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zebranych w powszechnym spisie rolnym 2020
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2020-08-27 14:08:55
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Górski Krzysztof
Rozmiar pliku: 0.18 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
ce przetwarzania danych osobowych zebranych w powszechnym spisie rolnym 2020  Szczegóły pliku
Nazwa: Informacje_dotyczące_przetwarzania_danych_osobowych_zebranych_w_powszechnym_spisie_rolnym.pdf
Opis: Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zebranych w powszechnym spisie rolnym 2020
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2020-08-27 14:08:55
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Górski Krzysztof
Rozmiar pliku: 0.18 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych wyborców Gminy Czersk w związku z wyborami zarządzonymi na dzień 15 października 2023 roku Szczegóły pliku
Nazwa: Informacja dla Wyborców Gminy Czersk o przetwarzaniu danych osobowych w związku z wyborami zarzadzonymi na dzień 15-10-2023.docx
Opis: Klauzula Informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych wyborców Gminy Czersk w związku z realizacją ich praw wyborczych związanych z wyborami do Sejmu RP, Senatu RP oraz referendum ogólnokrajowego zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. w związku z ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy
Utworzono: 2023-09-14 09:02:53
Data dodania: 2023-10-13 09:04:22
Autor pliku: Krzysztof Górski
Wprowadził/a: Górski Krzysztof
Rozmiar pliku: 0.09 MB
Rozszerzenie pliku: docx