Gmina Czersk

Wydruk z serwisu BIP, dn.
Wewnątrzszkolny System Oceniania w Szkole Podstawowej w Zapędowie


I. Podstawy prawne

W szkole Podstawowej w Zapędowie obowiązuje od 22 września 2001 roku wewnątrzszkolny system oceniania. Jest on zgodny z rozporządzeniem MEN z 19 kwietnia 1999r. (Dz U nr 41 z 10 maja 1999r.) w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych.

II. Autorzy i sposób tworzenia

Wewnątrzszkolny system oceniania opracowany został przez Radę Pedagogiczną Szkoły Podstawowej w Zapędowie 21 września 2001 roku po zaopiniowaniu przez uczniów i rodziców.

III. Cele wewnątrzszkolnego systemu oceniania

1. Ujednolicenie sposobu oceniania w szkole.
2. Zdiagnozowanie stopnia opanowania przez uczniów wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych.
3. Informowanie ucznia i rodziców o postępach, trudnościach i uzdolnieniach .
4. Motywowanie ucznia do systematycznej pracy, samokontroli i samooceny .
5. Nabywanie umiejętności rozróżniania pozytywnych i negatywnych zachowań.
6. umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno- wychowawczej.
7. Pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju.

IV. Zasady oceniania

1. Oceny uczniów dokonują nauczyciele, uczniowie, pozostali pracownicy szkoły, środowisko lokalne.
2. Ocenie podlegają:
 wiadomości,
 umiejętności,
 wkład pracy,
 aktywność,
 postawa i zachowanie ucznia w szkole i poza nią.
3. Ocenie nie podlegają:
 poglądy,
 przekonania,
 cechy charakteru,
 statut materialny ucznia.

4. Sprawdziany powinny być ocenione w ciągu 2 tygodni, kartkówki w ciągu 7 dni. Sprawdziany wracają do nauczyciela (podpisane przez rodziców) i są przechowywane co najmniej do końca roku szkolnego.

5. Na prośbę ucznia lub jego rodziców nauczyciel ustalający ocenę powinien ja uzasadnić.

6. Każda ocena otrzymana przez ucznia musi być oceną jawną.

7. Przy ustalaniu oceny z edukacji ruchowej, technicznej muzycznej i plastycznej należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających z tych zajęć.

8. Uczniowi przysługuje prawo poprawy każdej oceny, w takiej formie w jakiej ją uzyskał w ciągu tygodnia. Poprawa obejmuje ten sam zakres materiału nauczania.

9. Uczeń nieobecny na pracy pisemnej może ją napisać w terminie wyznaczonym przez nauczyciela.

10. W jednym dniu może być jeden sprawdzian, w ciągu tygodnia 3 zapowiedziane sprawdziany.

V. Narzędzia oceniania

1. Prace pisemne (sprawdziany, kartkówki, testy).
2. Odpowiedzi ustne.
3. Prace domowe.
4. Prace dodatkowe.
5. Wytwory pracy ucznia.
6. Pozaszkolne formy aktywności ucznia.

VI. Szkolne rozwiązania w zakresie oceniania wyników w nauce.

1. Każdy rok szkolny składa się z 2 semestrów. Semestr I zamyka się radą klasyfikacyjną poprzedzającą ferie zimowe, semestr II radą klasyfikacyjną poprzedzającą zakończenie roku szkolnego.
2. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów i rodziców o wymaganiach edukacyjnych i sposobach sprawdzania osiągnięć uczniów.
3. Cztery razy w roku odbywa się zebranie wychowawcy z rodzicami, na którym informowani są o postępach w nauce swoich dzieci i ich zachowaniu.
4. W klasach I – III ocena klasyfikacyjna końcoworoczna jest oceną opisową . Na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 19 IV 1999r. poz. 26 nie ma oceny opisowej semestralnej.
5. Uczniowie za swoje osiągnięcia otrzymują znaczki: buźki i chmurki
* buźka uśmiechnięta praca wykonana wspaniale
* buźka prosta dobrze wykonane zadanie
* buźka smutna musisz jeszcze popracować
* chmurka zwykła nie powiodło się
* chmurka z deszczem np. brak pracy
6. Ocena z przedmiotu religia wyrażona jest stopniem:
* celujący - 6
* bardzo dobry - 5
* dobry - 4
* dostateczny - 3
* dopuszczający - 2
* niedostateczny - 1
7. Oceny cząstkowe z religii nauczyciel wpisuje do zeszytu przedmiotowego lub dzienniczka ucznia: oceny semestralne nauczyciel podaje uczniom i rodzicom na piśmie.
8. Dokumentami osiągnięć uczniów są:
- dzienniki lekcyjne z ocenami z przedmiotu religia wyrażonymi w postaci stopni, z poszczególnych edukacji wyrażonymi w postaci słownej oraz oceny opisowej końcoworocznej.
- arkusze ocen.

8. Przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej nauczyciel zobowiązany jest poinformować ucznia i jego rodziców, poprzez wpis w dzienniczku ucznia lub zeszycie przedmiotowym potwierdzony podpisem rodzica, o przewidywanej dla niego ocenie klasyfikacyjnej z religii w terminie 2 tygodni przed ich zatwierdzeniem; o ocenie niedostatecznej 4 tygodnie przed jej zatwierdzeniem.

9. W przypadku negatywnej oceny końcoworocznej na 4 tygodnie przed jej zatwierdzeniem należy powiadomić rodziców.

10. Zasady przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego:
 przeprowadza się go nie później niż 1 tydzień przed posiedzeniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej,
 egzamin może mieć formę ustną, pisemną lub praktyczną w zależności od specyfiki przedmiotu nauczania,
 egzamin przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły, członkami jej są:
- dyrektor – przewodniczący komisji,
- nauczyciel przedmiotu lub danej edukacji – członek komisji,
- wychowawca klasy – członek komisji.
11. Uczeń klasy I – III szkoły podstawowej uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli jego osiągnięcia edukacyjne w danym roku szkolnym oceniono pozytywnie.
12. Ucznia klasy I – III szkoły podstawowej można pozostawić na drugi rok w tej samej klasie tylko w wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych opinią wydaną przez lekarza lub poradnię psychologiczno – pedagogiczną albo inną poradnię specjalistyczną, oraz w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami).

VII. Szkolne rozwiązania w zakresie oceniania zachowania

1. Wychowawcy klas na początku roku szkolnego informują uczniów oraz rodziców o zasadach oceniania zachowania.
2. Opinia o zachowaniu ucznia formułowana jest na zakończenie semestru i roku szkolnego.
3. Prawo, o wyrażaniu opinii o zachowaniu ucznia ma wychowawca klasy, każdy nauczyciel, dyrektor, inni pracownicy szkoły, inni uczniowie.
4. Ocenę z zachowania ucznia ustala wychowawca w oparciu o:
 własną ocenę zachowania,
 uwagi zapisane w dzienniczku lub dzienniku lekcyjnym,
 samoocenę dokonaną przez ucznia,
 ocenę zespołu klasowego.
5. Ocena z zachowania ustalona przez wychowawcę jest ostateczna.
6. Ocena z zachowania nie może mieć wpływu na:
- ocenę z zajęć edukacyjnych,
- promocję do klasy programowo wyższej.

VIII. Ewaluacja systemu oceniania

Gwarantami realizacji rozwiązań ujętych w wewnątrzszkolnym systemie oceniania są dyrektor szkoły i jej rada pedagogiczna, a opiniuje realizację komitet rodzicielski po klasyfikacji rocznej.