Gmina Czersk

Wydruk z serwisu BIP, dn.

Wewnątrzszkolny System Oceniania w Zespole Szkół w Rytlu

I UWARUNKOWNIA PRAWNE.

Wewnątrzszkolny system oceniania oparty jest na:
- Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 marca 2001 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych ( Dz. U. Nr 29, poz. 323; nr 128, poz. 1419 ),
- Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 24 kwietnia 2002 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych
( Dz. U. Nr 46, poz. 433 ).


II POSTANOWIENIA OGÓLNE.

1. Ocenianie wspiera rozwój ucznia i wspomaga pracę nauczyciela.
2. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej i realizowanych w szkole programów nauczania, uwzględniających tę podstawę, oraz formułowaniu oceny.
3. Szkolny system oceniania uwzględnia dydaktyczne i wychowawcze założenia programu szkoły.
4. Sprawdzanie i ocenianie osiągnięć szkolnych uczniów pozwala na zbadanie efektywności kształcenia.


III ZAŁOŻENIA SZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA.

1. Każdy uczeń jest w stanie rozwijać się i czynić postępy w trakcie nauki.
2. Notowanie postępów i osiągnięć ucznia jest potrzebne dla wielu różnych celów i wielu różnych podmiotów procesu dydaktycznego.
3. Dla różnych celów informacja powinna być dostarczana z różnych źródeł, różnymi sposobami i gromadzona w różny sposób ( obserwacja, wypowiedzi ustne, prace średnio i długoterminowe, prace pisemne, egzaminy ).
4. Wszystkie spostrzeżenia na temat osiągnięć uczniów powinny być traktowane jako przykłady możliwych opisów osiągnięć ucznia.
5. Przy podejmowaniu decyzji dotyczących ucznia musi być założony określony stopień niepewności. Wielość źródeł informacji może spowodować zmniejszenie stopnia niepewności.
6. Najważniejszą osobą oceniającą osiągnięcia ucznia powinien być nauczyciel.
7. Podczas nauki w szkole umiejętności ucznia powinny rosnąć i uczeń powinien mieć wiele możliwości oceny własnych postępów i osiągnięć.


IV CELE OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO.

Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:
1. poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie,
2. pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju,
3. motywowanie ucznia do dalszej pracy,
4. dostarczanie rodzicom ( prawnym opiekunom ) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia,
5. umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.


V SKALA I SPOSÓB FORMUŁOWANIA OCEN BIEŻĄCYCH I ŚRÓDROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH.

1. Oceny bieżące i klasyfikacyjne, począwszy od klasy IV, ustala się w stopniach według następującej skali:
 stopień celujący – 6,
 stopień bardzo dobry – 5,
 stopień dobry – 4,
 stopień dostateczny – 3,
 stopień dopuszczający – 2,
 stopień niedostateczny – 1.
2. Przy ustalaniu ocen bieżących dopuszcza się stosowanie znaku „ + ”, który zwiększa ich wartość o 0,5 oraz znaku „ - ” zmniejszającego ocenę o 0,25.
3. Stopnie śródroczne i końcoworoczne wpisuje się bez znaku „ + ” i „ - ”.
4. W klasach I – III ocena klasyfikacyjna jest oceną opisową.
5. W ocenianiu bieżącym w klasach I – III, przy ocenie umiejętności w zeszytach, zeszytach ćwiczeń, na pracach wykonanych przez uczniów, sześciostopniową skalę ocen zastępuje się symbolami graficznymi. Ustalono następujące symbole i odpowiadające im kryteria:
- uczeń sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, sa-
modzielnie rozwiązuje problemy ujęte w programie naucza-
nia, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania
zadań i problemów w nowych sytuacjach;
- uczeń opanował wiadomości i umiejętności w zadowalają-
cym zakresie, rozumie większość relacji między elementami
wiedzy z danego przedmiotu nauczania, poprawnie stosuje
wiadomości, rozwiązuje samodzielnie typowe zadania teore-
tyczne lub praktyczne,
- uczeń opanował podstawowe treści programowe w zakresie
umożliwiającym postępy w dalszym uczeniu się; rozwiązuje
zadania o średnim stopniu trudności, często oczekuje pomo-
cy nauczyciela,
- uczeń często oczekuje pomocy nauczyciela przy rozwiązywa-
niu zadań typowych o niewielkim stopniu trudności, ale bra-
ki w wiadomościach nie przekreślają możliwości uzyskania
przez niego podstawowej wiedzy z danego przedmiotu.


VI OGÓLNE ZASADY WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA I SPOSÓB ICH REALIZACJI.

1. W klasach IV – VI szkoły podstawowej i I – III gimnazjum przy ustalaniu ocen ze sprawdzianów i prac klasowych przyjmuje się następujące kryteria:
 0% - 29% punktów – ocena niedostateczna,
 30% - 49% punktów – ocena dopuszczająca,
 50% - 69% punktów – ocena dostateczna,
 70% - 89% punktów – ocena dobra,
 90% - 100% punktów – ocena bardzo dobra.
Na ocenę celującą nauczyciel daje uczniowi dodatkowe zadanie.
2. Nauczyciel zobowiązany jest rytmicznie oceniać postępy uczniów. Liczba ocen cząstkowych uzależniona jest od liczby godzin danego przedmiotu:
- j. polski – co najmniej 7,
- matematyka – co najmniej 6,
- pozostałe przedmioty:
 co najmniej 4 w semestrze - przy dwóch godzinach lekcyjnych tygodniowo,
 co najmniej 3 w semestrze - przy jednej godzinie lekcyjnej tygodniowo.
3. Na prośbę ucznia lub jego rodziców ( prawnych opiekunów) nauczyciel ustalający ocenę powinien ją uzasadnić.
4. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, muzyki i plastyki należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.
5. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, oraz na czas określony w tej opinii.
6. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „ zwolniony ”.
7. Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne, wynikające z realizowanego przez siebie programu nauczania, do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom. (Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom, następuje także na podstawie opinii niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej, o której mowa w art. 71b ust. 3b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.)
8. Uczniowi, który uzyskał ocenę niedostateczną, przysługuje możliwość jej poprawy w terminie uzgodnionym z nauczycielem.
9. W uzasadnionych przypadkach jest możliwość poprawy pozostałych ocen.
10. Narzędziami kontroli nauczyciela są:
a) odpowiedzi ustne,
b) aktywność na lekcji,
c) zadania domowe,
d) prace pisemne:
- kartkówka ( obejmuje zakres treściowy ostatnich dwóch, trzech zajęć edukacyjnych; może wystąpić na każdej lekcji bez zapowiedzi; czas pracy – 10 minut ),
- sprawdzian ( w zależności od zakresu materiału; czas pracy – 20 minut; może wystąpić tylko raz w ciągu dnia; powinien być zapowiedziany z tygodniowym wyprzedzeniem; termin przeprowadzenia należy wpisać do dziennika ołówkiem dla informacji innych nauczycieli ),
- praca klasowa ( obejmuje zakres całego działu lub zagadnienia programowego; jest zaplanowana na całą jednostkę lekcyjną i zapowiedziana z tygodniowym wyprzedzeniem i wpisem do dziennika dla informacji innych nauczycieli; w klasach IV – VI może wystąpić jedna z każdego bloku przedmiotów w ciągu tygodnia, a w gimnazjum – jedna w jednym dniu, ale nie więcej niż trzy w ciągu tygodnia ).
11. Nauczyciel zobowiązany jest ocenić prace pisemne uczniów w ciągu dwóch tygodni, a sprawdziany i kartkówki – w ciągu 7 dni.
12. Prace klasowe muszą zawierać recenzję motywującą ucznia do lepszej pracy.
13. Uczeń ma prawo poprawić ocenę niedostateczną z pracy pisemnej ( z wyłączeniem prac literackich z języka polskiego ), a formę i termin poprawy uzgadnia z nauczycielem przedmiotu.
14. Uczeń nieobecny na pracy pisemnej jest zobowiązany do jej napisania w terminie wyznaczonym przez nauczyciela.
15. Nieprzygotowanie do zajęć lekcyjnych uczeń zgłasza nauczycielowi przed lekcją, a formy rozliczenia z nieprzygotowania do zajęć nauczyciel zobowiązany jest omówić z uczniami na początku roku szkolnego.
16. Po przebyciu kilkudniowej choroby ( powyżej 3 dni ) uczeń ma obowiązek w ciągu dwóch tygodni uzupełnić wiadomości.
17. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców ( prawnych opiekunów ).
18. Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne.
19. Oceny śródroczne polegają na podsumowaniu wiadomości i umiejętności ucznia z pewnego wąskiego zakresu materiału.
20. Oceny śródroczne i końcoworoczne określają ogólny poziom wiadomości i umiejętności przewidzianych w programie nauczania na dany rok szkolny (okres); stopnie te nie powinny być ustalone jako średnia arytmetyczna ocen cząstkowych.

VII WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA ZACHOWANIA.

1. Ocenę zachowania śródroczną i końcoworoczną , począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, ustala się według następującej skali: wzorowe, dobre, poprawne, nieodpowiednie.
2. W klasach I - III szkoły podstawowej ocena zachowania jest oceną opisową.
3. Ocena zachowania formułowana jest na zakończenie semestru i roku szkolnego, zgodnie z ustaloną skalą ocen.
4. Ocenę zachowania ustala wychowawca klasy.
5. Ocena zachowania ustalona przez wychowawcę klasy jest ostateczna i uczeń nie ma możliwości jej poprawiania.
6. Wychowawca ocenia zachowanie ucznia w oparciu o:
- własną ocenę zachowania ucznia,
- uwagi zapisane w zeszycie uwag i pochwał,
- ocenę zespołu klasowego,
- samoocenę ucznia.
7. Prawo do wyrażania opinii o zachowaniu ucznia mają: wychowawca klasy, każdy inny nauczyciel, dyrekcja, inni pracownicy szkoły.
8. Wychowawca na początku roku szkolnego powinien jasno przedstawić uczniom kryteria ocen zachowania oraz wyjaśnić im, kto i w jaki sposób proponuje ocenę z zachowania ucznia.
9. Ocena zachowania nie może mieć wpływu na:
- oceny z zajęć edukacyjnych,
- promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.
10. Ocena zachowania powinna uwzględniać w szczególności:
- funkcjonowanie ucznia w środowisku szkolnym,
- respektowanie zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych.


VIII KRYTERIA OCEN ZACHOWANIA.

Wskaźnik oceny ucznia Wzorowe Dobre Poprawne Nieodpowiednie
Sumienność w nauce i wykony-
waniu obowiąz-
ków ucznia. zawsze solidnie przygotowany do lekcji, dobrze przygoto-
wany do lekcji, wyróżnia się w niektórych przed-miotach i obo-
wiązkach, przeważnie przy-gotowany, spora-dycznie wykonu-je nałożone obo-
wiązki, przeważnie nie-
przygotowany do lekcji, odmawia wykonywania obowiązków,
Wytrwałość, sa-
modzielność w przezwyciężaniu trudności. zawsze wytrwały i samodzielny, prezentuje akty-
wną postawę, an-gażując się w rozwiązywanie problemów, stara się być wy-
trwałym i samo-dzielnym, aktyw-nie pracuje w grupie pod kieru-nkiem nauczycie-la, średnio wytrwa-ły, nie uczestni-
czy w procesie lekcyjnym, leniwy, brak sa-
modzielności,
Rozwijanie zain-teresowań i uz-dolnień. pomaga w orga-nizacji i uczestni-czy w konkur-sach, olimpia-dach, zawodach, uczestniczy w zajęciach kółek zainteresowań na terenie szkoły, mimo przejawia-nych uzdolnień nie uczestniczy w działalności pozalekcyjnej, przeszkadza, de-zorganizuje zaję-cia,

Systematyczność punktualność, przestrzeganie zasad bezpieczeń
stwa. nie opuszcza go-dzin lekcyjnych bez usprawiedli-wienia, uspra-wiedliwienia do-starcza termino-wo, w ciągu trzech dni po powrocie z cho-roby, jeżeli cho-roba przedłuża się ponad 7 dni, poprzez rodzi-ców powiadamia szkołę, zabiega o przestrzeganie przepisów bez-pieczeństwa, nie opuszcza go-dzin lekcyjnych bez usprawiedli-wienia, sporady-cznie spóźnia się bez usprawiedli-wienia, przes-trzega zasad bez-pieczaństwa, opuszcza bez us-prawiedliwienia 1 – 20 godzin, spóźnia się bez usprawiedliwie-nia, opuszcza bez us-prawiedliwienia powyżej 20 go-dzin, spóźnia się bez usprawiedli-wienia, nie prze-strzega zasad bezpieczeństwa,
Wywiązywanie się z zadań po-wierzonych przez szkołę; organiza-cje uczniowskie. chętnie podejmu-je funkcje, zada-nia i dobrze z nich się wywią-zuje, wykazuje duży stopień od-powiedzialności, przejawia dużo inicjatywy i po-mysłowości, chętnie przyjmu-je funkcje, zada-nia i dobrze się z nich wywiązuje, nie pełni funkcji, nie angażuje się w życie szkoły, odmawia przyj-mowania funkcji, lekceważy ucz-niów aktywnych,
Troska o mienie szkolne. przejawia troskę o mienie szkolne, dba, by inni go nie niszczyli, przejawia troskę o mienie szkolne, nieświadomie ni-szczy mienie szkolne, za wy-rządzone szkody rodzice ucznia odpowiadają ma-terialnie, świadomie nisz-czy, dewastuje, za wyrządzone szkody odpowia-dają materialnie rodzice,
Umiejętność współdziałania w zespole. umie współpra-cować w grupie, wpływa mobili-zująco na wyniki pracy zespołu, umie współpra-cować i współ-działać w grupie, nie zawsze umie podporządkować własne interesy grupie, niekiedy popada w konfli-kty, demonstracyjnie unika współpracy wykazuje agresję
Zachowanie się w czasie zajęć szkolnych. uprzejmy, takto-wny, dba o kulturę słowa, zdyscyplinowany pracowity, uprzejmy, zdys-cyplinowany, zachowanie po-prawne, sporady-cznie niewłaści-we, w sytuacjach konfliktowych operuje niecen-zuralnym słowni-ctwem, obraźliwy stosu-nek do otoczenia, zachęca do nega-tywnej postawy, operuje wulgar-nym słownic-twem wobec ró-wieśników i przełożonych,
Dbałość o zdro-wie swoje i in-nych. propaguje zdro-wy styl życia, or-ganizuje i uczest-niczy w akcjach antynarkotyko-wych i antyniko-tynowych, propaguje zdro-wy styl życia, nie pali, nie pije na-pojów alkoholo-wych i nie zaży-wa narkotyków, jest uczniem wpływowym, sporadycznie wmieszany jest w sytuacje zagra-żające zdrowiu, nie dba o własne zdrowie, pali papierosy, pije alkohol i bierze narkotyki, zachę-ca do tego innych.
IX TERMIN I FORMA INFORMOWANIA RODZICÓW ( PRAWNYCH OPIEKUNÓW ) O POSTĘPACH, TRUDNOŚCIACH I SPECJALNYCH UZDOLNIENIACH UCZNIA.

1. Na początku roku szkolnego wychowawca klasy zobowiązany jest podać uczniom i rodzicom ( prawnym opiekunom ) terminarz całorocznych spotkań z rodzicami.
2. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców ( prawnych opiekunów ) o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania oraz o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów:
- nauczyciele poszczególnych przedmiotów zapoznają rodziców (prawnych opiekunów ) z kryteriami wymagań edukacyjnych,
- rodzice poświadczają zapoznanie się z kryteriami wymagań edukacyjnych z poszczególnych przedmiotów własnym podpisem,
- kryteria wymagań edukacyjnych z poszczególnych przedmiotów znajdują się w dokumentacji nauczycieli przedmiotów i bloków przedmiotowych.
3. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców ( prawnych opiekunów) o zasadach oceniania zachowania.
4. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców ( prawnych opiekunów ). Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne uczeń i jego rodzice ( prawni opiekunowie ) otrzymują do wglądu na warunkach określonych przez nauczycieli.
5. Na prośbę ucznia lub jego rodziców ( prawnych opiekunów ) nauczyciel ustalający ocenę powinien ją uzasadnić.
6. Rodzice mają prawo uzyskać informacje o postępach w nauce swoich dzieci w czasie wyznaczonym przez nauczycieli.
7. Sposoby informowania rodziców ( prawnych opiekunów ) o postępach w nauce ich dzieci :
- zebrania ogólne ( 3 w ciągu roku szkolnego ),
- rozmowy indywidualne nauczycieli z rodzicami (prawnymi opiekunami ),
- indywidualne kontakty z domem rodzinnym,
- wpisywanie ocen cząstkowych do dzienniczka przez wszystkich nauczycieli,
- podawanie uczniom i ich rodzicom ( prawnym opiekunom ) ocen semestralnych na piśmie,
- udostępnianie rodzicom ( prawnym opiekunom ) do wglądu prac klasowych i sprawdzianów ( rodzice podpisują się pod oceną a następnie prace wracają do nauczyciela przedmiotu i są przechowywane przez 3 lata, do końca każdego etapu kształcenia ),
- dziennik lekcyjny,
- karty obserwacji w nauczaniu zintegrowanym,
- teczki pracy w klasach I – III,
- zeszyty pochwał i uwag.
8. O przewidywanym dla ucznia semestralnym stopniu niedostatecznym z zajęć edukacyjnych nauczyciel danego przedmiotu informuje wychowawcę klasy, a ten przekazuje informację rodzicom ( prawnym opiekunom ) ucznia na piśmie, na miesiąc przed zakończeniem semestru.
9. Jeżeli w wyniku klasyfikacji semestralnej stwierdzono niezadowalający poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia, nauczyciel powinien w miarę możliwości stworzyć uczniowi szansę uzupełnienia braków. O sposobach uzupełnienia braków nauczyciel powinien poinformować ucznia i jego rodziców ( prawnych opiekunów).


X TERMIN I FORMA KLASYFIKACJI ŚRÓDROCZNEJ I KOŃCOWEJ.

1. Każdy rok szkolny składa się z dwóch semestrów. Semestr I kończy się radą klasyfikacyjną poprzedzającą ferie zimowe, semestr II – radą klasyfikacyjną poprzedzającą zakończenie roku szkolnego.
2. Klasyfikowanie śródroczne polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych, według skali określonej w statucie szkoły, oraz oceny zachowania. Klasyfikowanie śródroczne uczniów przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego.
3. Klasyfikowanie końcoworoczne w klasach I – III szkoły podstawowej polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia w danym roku szkolnym i ustaleniu jednej oceny klasyfikacyjnej oraz oceny zachowania.
4. Klasyfikowanie końcoworoczne, począwszy od klasy czwartej szkoły podstawowej, polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia w danym roku szkolnym z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych oraz oceny zachowania, według ustalonej skali.
5. Przed końcoworocznym ( semestralnym ) klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej poszczególni nauczyciele są obowiązani poinformować ucznia i jego rodziców ( prawnych opiekunów ) o przewidywanych dla niego ocenach klasyfikacyjnych.
6. Oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne, a ocenę zachowania – wychowawca klasy.
7. Ustalona przez nauczyciela niedostateczna ocena klasyfikacyjna końcoworoczna ( semestralna ) może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego.
8. Uczeń ma prawo do składania egzaminu sprawdzającego, jeżeli ustalona przez nauczyciela ocena semestralna ( roczna ) jest jego zdaniem lub zdaniem jego rodziców ( prawnych opiekunów ) zaniżona.
9. Uczeń klasy I – III szkoły podstawowej otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej.
10. Ucznia klasy I – III szkoły podstawowej można pozostawić na drugi rok w tej samej klasie tylko w wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych opinią wydaną przez lekarza lub publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym publiczną poradnię specjalistyczną, oraz w porozumieniu z rodzicami ( prawnymi opiekunami ) ucznia.
11. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał oceny klasyfikacyjne końcoworoczne wyższe od stopnia niedostatecznego.
12. Laureaci ostatniego stopnia wojewódzkich konkursów przedmiotowych w gimnazjum otrzymują z danego przedmiotu celującą ocenę klasyfikacyjną końcoworoczną ( semestralną).
13. Uczeń kończy szkołę podstawową lub gimnazjum, jeżeli na zakończenie klasy programowo najwyższej uzyskał ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej i przystąpił odpowiednio do sprawdzianu ( w szkole podstawowej ) lub egzaminu ( w gimnazjum ).
14. Tryb przeprowadzania sprawdzianu w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej i egzaminu w ostatnim roku nauki w gimnazjum regulują odrębne przepisy.
15. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.
16. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.
17. Na prośbę ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej lub na prośbę jego rodziców ( prawnych opiekunów ) rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.
18. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok lub program nauki oraz uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.
19. Uczeń może otrzymać promocję ( ukończyć szkołę ) z wyróżnieniem, jeżeli uzyska w wyniku rocznej klasyfikacji średnią stopni wszystkich przedmiotów obowiązkowych ponad 4,75 i co najmniej dobrą ocenę zachowania. Uczeń wyróżniony otrzymuje świadectwo z biało-czerwonym paskiem i nadrukiem „ z wyróżnieniem ”.
XI TERMIN I TRYB PRZEPROWADZANIA EGZAMINU KLASYFIKACYJNEGO.

1. Termin egzaminu klasyfikacyjnego powinien być uzgodniony z uczniem i jego rodzicami ( prawnymi opiekunami ).
2. W przypadku ucznia nieklasyfikowanego w pierwszym semestrze egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w pierwszym miesiącu drugiego semestru.
3. Uczeń nieklasyfikowany z przyczyn nieusprawiedliwionych w pierwszym semestrze nie może być promowany do klasy programowo wyższej bez zdania egzaminu klasyfikacyjnego za pierwszy semestr.
4. W przypadku ucznia nieklasyfikowanego w drugim semestrze egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego.
5. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza nauczyciel przedmiotu, z którego uczeń był nieklasyfikowany, w obecności innego nauczyciela tego samego lub pokrewnego przedmiotu.
6. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego nauczyciel sporządza protokół zawierający: termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu i ustalony stopień.
7. Do protokołu egzaminu klasyfikacyjnego dołącza się pisemne odpowiedzi i zwięzłą informację o odpowiedziach ustnych ucznia.
8. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia, w którym wpisuje się datę egzaminu klasyfikacyjnego i ustaloną w wyniku tego egzaminu ocenę.
9. Prace pisemne ucznia przechowuje się do końca następnego roku szkolnego.
10. Od oceny ustalonej w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego przysługuje odwołanie w trybie i na zasadach określonych dla egzaminu sprawdzającego.


XII TERMIN I TRYB PRZEPROWADZANIA EGZAMINU SPRAWDZAJĄCEGO.

1. Termin egzaminu sprawdzającego ustala dyrektor szkoły, przy czym nie może to być termin późniejszy niż przedostatni dzień zajęć dydaktycznych w danym semestrze ( roku szkolnym ). W przypadku, gdy uczeń z przyczyn losowych nie mógł przystąpić do egzaminu sprawdzającego, wyznacza się inny termin.
2. Prawo do egzaminu sprawdzającego nie przysługuje uczniowi, który otrzymał więcej niż dwie oceny niedostateczne semestralne lub roczne.
3. Egzamin sprawdzający przeprowadza się na pisemną prośbę ucznia lub rodziców skierowaną do dyrektora szkoły nie później niż tydzień przed posiedzeniem klasyfikacyjnym rady pedagogicznej.
4. Dla przeprowadzenia egzaminu dyrektor szkoły powołuje trzyosobową komisję w składzie:
- dyrektor szkoły lub wicedyrektor – przewodniczący,
- nauczyciel uczący danego przedmiotu – egzaminator,
- nauczyciel tego samego lub pokrewnego przedmiotu – członek komisji.
W egzaminie sprawdzającym może uczestniczyć bez prawa głosu:
- przedstawiciel rodziców,
- wychowawca.
5. Nauczyciel przedmiotu, z którego przeprowadza się egzamin sprawdzający, może być zwolniony na własną prośbę z udziału w pracy komisji egzaminacyjnej. W takim wypadku na egzaminatora powołuje się innego nauczyciela tego przedmiotu z tej lub innej szkoły.
6. Egzamin sprawdzający przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, z wyjątkiem przedmiotów: plastyka, muzyka, technika, informatyka i wychowanie fizyczne, z których egzamin może mieć formę ćwiczeń praktycznych, charakterystycznych dla danego przedmiotu.
7. Pytania egzaminacyjne proponuje egzaminator, a zatwierdza przewodniczący. Stopień trudności pytań musi odpowiadać kryteriom oceny, o którą ubiega się uczeń.
8. Powołana komisja może na podstawie przeprowadzonego egzaminu sprawdzającego:
- podwyższyć stopień – w przypadku pozytywnego wyniku egzaminu,
- pozostawić stopień ustalony przez nauczyciela – w przypadku negatywnego wyniku egzaminu.
9. Z przeprowadzonego egzaminu sprawdzającego sporządza się protokół zawierający: skład komisji, termin egzaminu, pytania ( ćwiczenia, zadania praktyczne ) egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz stopień ustalony przez komisję. Do protokołu załącza się pisemne odpowiedzi ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen, w którym wpisuje się datę egzaminu oraz ocenę ustaloną w jego wyniku.
10. Prace pisemne ucznia przechowuje się do końca następnego roku szkolnego.
11. Decyzja komisji jest ostateczna.


XIII TERMIN I TRYB PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW POPRAWKOWYCH.

1. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, z wyjątkiem klasy programowo najwyższej w szkole danego typu, uczeń, który w wyniku końcoworocznej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy. W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch zajęć edukacyjnych.
2. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki, techniki oraz wychowania fizycznego, z których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę zadań praktycznych.
3. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu ferii letnich.
4. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą:
- dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji,
- nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący,
- nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek komisji.
5. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
6. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający: skład komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną przez komisję. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen, w którym wpisuje się datę egzaminu oraz ocenę ustaloną w jego wyniku.
7. Prace pisemne ucznia przechowuje się do końca następnego roku szkolnego.
8. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września.
9. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji i powtarza klasę. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia szkoły podstawowej i gimnazjum, rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych zajęć edukacyjnych.


XIV EWALUACJA WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA.

1. Wewnątrzszkolny system oceniania może ulec ewaluacji w ciągu trzech lat.
2. W roku szkolnym 2002/2003 dyrektor szkoły powołuje komisję w składzie:
- wicedyrektorzy szkoły,
- przewodniczący grup przedmiotowych,
- przedstawiciele samorządu szkolnego ( 1 – 3 osób ),
- przedstawiciele rodziców ( 1 – 3 osób ).
3. Komisja zbiera uwagi i wnioski nauczycieli, rodziców i uczniów na temat działającego systemu oceniania.
4. Na końcoworocznej radzie pedagogicznej komisja przedstawia uwagi i wnioski oraz proponuje zmiany, które opiniuje rada pedagogiczna i zatwierdza Społeczna Rada Rodziców.
5. Wypracowany wewnątrzszkolny system oceniania będzie obowiązywał w sześcioletniej szkole podstawowej i trzyletnim gimnazjum.