Gmina Czersk

Wydruk z serwisu BIP, dn.
Statut Zespołu Szkół w Rytlu

§ 1

1. Jednostka nosi nazwę: Zespół Szkół w Rytlu
zwanym dalej: Zespołem Szkół

2. Siedzibą Zespołu Szkół jest Rytel ul. Ks. Kowalkowskiego 6

3. Zespół Szkół posługuje się pieczęcią

a) okrągłą o treści:

Zespół Szkół w Rytlu,
Szkoła Podstawowa w Rytlu,
Gimnazjum w Rytlu,
Przedszkole Samorządowe w Rytlu

b) podłużnymi o treści:

Zespół Szkół
Ks. Kowalkowskiego 6
89-642 Rytel
tel. 3985198,
Zespół Szkół w Rytlu,
Szkoła Podstawowa w Rytlu,
Gimnazjum w Rytlu,
Przedszkole Samorządowe w Rytlu

4. Przez użyte w statucie pojęcia "szkoła" rozumie się także "przedszkole"

§ 2


W SKŁAD ZESPOŁU SZKÓŁ WCHODZĄ


1. Szkoła Podstawowa w Rytlu

2. Gimnazjum w Rytlu

3. Przedszkole Samorządowe w Rytlu

§ 3

ORGANY ZESPOŁU SZKÓŁ I ICH KOMPETENCJE

I Organami Zespołu Szkół są:

a) Dyrektor szkoły
b) Rada Pedagogiczna
c) Samorząd Uczniowski
d) Rada Rodziców

II Kompetencje

Dyrektor Zespołu Szkół:

1. Współpracuje z radą pedagogiczną, samorządem uczniowskim i radą rodziców, (wszystkie te organy uczestniczą w rozwiązywaniu spraw wewnętrznych szkoły).

2. Wspólnie działa z radą pedagogiczną i samorządem terytorialnym w spełnianiu obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkujące w obwodzie szkoły.

3. Powołuje i odwołuje wicedyrektorów ( po zasięgnięciu opinii organu
prowadzącego i rady pedagogicznej).

4. Realizuje uchwały rady pedagogicznej podjętych w ramach ich kompetencji.

5. Przedstawia radzie pedagogicznej nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym
ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły.

6. Współdziała z radą pedagogiczną we wszystkich sprawach, które należą do
jej kompetencji.

7. Ewentualne spory między organami szkoły rozwiązuje się na wspólnych
spotkaniach zainteresowanych stron zorganizowanych przez dyrektora szkoły i przewodniczącego rady rodziców.


8. Dokonuje podziału tygodniowego rozkładu zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,
wychowawstw, stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego, dodatkowych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
W szkole utworzono dwa stanowiska wicedyrektorów. Wicedyrektor wykonuje zadania przydzielone przez dyrektora, współdziała ze wszystkimi organami szkoły.


Kompetencje rady pedagogicznej :

1. Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji jej
statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.

2. W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w zespole
szkół.

4. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor szkoły.

4. Zebrania plenarne rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym okresie w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania i promowania uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych oraz w miarę bieżących potrzeb. Zebrania mogą być organizowane z inicjatywy przewodniczącego rady pedagogicznej (dyrektora), rady rodziców organu prowadzącego szkołę, organu sprawującego nadzór pedagogiczny lub na wniosek co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej.

5. Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.

6. Zatwierdza proponowany przez dyrektora plan pracy szkoły na dany rok szkolny.

7. Zatwierdza wyniki klasyfikacji i promocji uczniów.

8. Podejmuje uchwały w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych oraz wychowawczo-opiekuńczych w szkole .

9. Podejmuje uchwały w sprawach skreślenia z listy uczniów.

10. Opiniuje organizację pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych.

11. Opiniuje wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień

12. Przygotowuje i uchwala projekt statutu szkoły albo jego zmian .

Kompetencje Samorządu Uczniowskiego:

Samorząd uczniowski ma prawo:

1. Organizować działalność kulturalną, oświatową, sportową oraz rozrywkową w porozumieniu z opiekunem (wybranym przez uczniów) i dyrektorem szkoły.

2. Rozwiązywać sytuacje konfliktowe wewnątrz szkoły.

3. Do bieżącej wymiany informacji pomiędzy organami szkoły o podejmowanych i planowanych działaniach lub decyzjach.

4. Organizować wspólne zebrania.

5. Zapraszać przedstawicieli organów szkoły.

Kompetencje Rady Rodziców:

1. W szkole działa rada rodziców.
2. Rada rodziców może występować do rady pedagogicznej i dyrektora szkoły z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły.
3. Może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców lub innych źródeł w celu wspierania działalności statutowej szkoły.
4. Przedstawia wnioski w sprawach doboru bądź zmian nauczycieli, którym dyrektor szkoły powierzył lub powierzy zadania wychowawcy klasy.
5. Uchwala regulamin swej działalności określający w szczególności zasady wydatkowania funduszy rady rodziców oraz organizację spotkań rodziców, nauczycieli i dyrekcji szkoły.
6. Opiniuje program wychowawczy szkoły.

III Zasady współdziałania organów

1. Samorząd Uczniowski może przedstawić wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, Radzie Rodziców, Radzie Pedagogicznej oraz Dyrekcji.

2. Rada rodziców, rada pedagogiczna, organ sprawujący nadzór pedagogiczny nad szkołą oraz organ prowadzący szkołę ma prawo występować z umotywowanym wnioskiem o odwołaniu nauczycieli z funkcji kierowniczych.
Rada pedagogiczna opiniuje plan finansowy szkoły oraz jego realizację. Rada pedagogiczna i związki zawodowe opiniują przedstawione przez dyrektora propozycje odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły.

3. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowawczych,
opiekuńczych i kształcenia dzieci.

4. Rodzice mają prawo do:
1) zapoznania się z zadaniami i zamierzeniami dydaktyczno-wychowawczymi w danej klasie i szkole,
2) zaznajomienia się z wewnątrzszkolnym systemem oceniania,
3) uzyskania w każdym czasie rzetelnej informacji na temat swego dziecka (jego zachowania, postępów w nauce i przyczyn trudności w nauce),
4) porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci,
5) przekazywania organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii na temat pracy szkoły,
6) spotkań z wychowawcami i nauczycielami.

5. Obowiązkiem rodziców jest udział w zebraniach klasowych organizowanych przez wychowawcę klasy.

6. Ewentualne spory między organami szkoły rozwiązuje się na wspólnych spotkaniach zainteresowanych stron zorganizowanych przez dyrektora szkoły.

§ 4


Dokumentacja Zespołu Szkół

1. Zespół Szkół prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

2. Zasady gospodarki finansowej określają odrębne przepisy.

3. Organ prowadzący oraz jego kompetencje, zakres zadań nauczycieli i innych pracowników, zasady rekrutacji uczniów, ich prawa i przypadki umożliwiające skreślenia ucznia z listy uczniów określają statuty poszczególnych szkół wchodzących w skład zespołu.

W części odmiennie uregulowanej w Statucie Zespołu Szkół tracą moc odpowiednio uregulowania zawarte w Statutach Szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół.

Zatwierdzono na posiedzeniu Rady Pedagogicznej
dnia 10.06.2002 r.